Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola biblioteki szkolnej w organizacji czasu wolnego uczniów jako formy przeciwdziałania zagrożeniom Łańcut, 2010-02-04.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola biblioteki szkolnej w organizacji czasu wolnego uczniów jako formy przeciwdziałania zagrożeniom Łańcut, 2010-02-04."— Zapis prezentacji:

1 Rola biblioteki szkolnej w organizacji czasu wolnego uczniów jako formy przeciwdziałania zagrożeniom
Łańcut,

2 Czas wolny to czas przeznaczony na wszelkie zajęcia, jakim może się oddawać jednostka z własnej ochoty, bądź dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi

3 Czas wolny czas pozostały po wykonaniu obowiązków szkolnych i domowych przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę oraz rozwój własnych zainteresowań zgodnie z zamiłowaniami i upodobaniami

4 Czas wolny - proces niezbędny dla odnowy sił psychofizycznych ucznia
rozładowuje i usuwa psychiczne zmęczenie, napięcia, stres zapobiega powstawaniu wielu zaburzeń zdrowia psychicznego wyrabia poczucie dystansu wobec problemów życia codziennego daje szansę efektywniejszego i twórczego podejścia do dalszej pracy, nauki czy innych obowiązków

5 Rola szkoły Organizowanie różnych form zagospodarowania czasu wolnego
Rozwijane wielostronnych zainteresowań uczniów (pasji, talentów) Kształtowanie umiejętności racjonalnego spędzania czasu wolnego Wychowanie do udziału w kulturze Uspołecznienie jednostki

6 Działalność edukacyjna
Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

7 Nowa podstawa programowa
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17)

8 Ważne cele edukacyjne kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

9 Rola biblioteki Realizację celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych.

10 Rola biblioteki Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

11 Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

12 2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym

13 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

14 Profilaktyka uzależnień
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

15 Szkoły i placówki systemu oświaty rozwijają działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo którzy sporadycznie używają środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub środków zastępczych

16 Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole i placówce polega w szczególności na:
1) systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem; 2) informowaniu o narkomanii i jej skutkach;

17 4) poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków i substancji, o których mowa w § 1;
5) przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii.

18 Działalność wychowawcza i zapobiegawcza realizowana jest na:
1) zajęciach profilaktycznych; 2) zajęciach edukacyjnych

19 Biblioteka realizuje działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem rozwija działalność informacyjną obejmującą upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli informacji na temat:

20 szkodliwości środków odurzających
lub substancji psychotropowych; 2) dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 3) możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień; 4) skutków prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r o przeciwdziałaniu narkomanii.

21 Biblioteka udostępnia dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom informatory, poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii

22 Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

23 1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

24 Statut określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.


Pobierz ppt "Rola biblioteki szkolnej w organizacji czasu wolnego uczniów jako formy przeciwdziałania zagrożeniom Łańcut, 2010-02-04."

Podobne prezentacje


Reklamy Google