Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa"— Zapis prezentacji:

1 Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa

2 Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa
Nabycie mienia komunalnego regulują przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 19). Na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy komunalizacyjnej gminy nabywają z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, w oparciu o art. 7 ust.1 ww. ustawy gminy nabywają mienie gminne, o którym mowa w art. 98 dotychczasowej ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (utraciła moc z dniem wejścia w życie ww. ustawy.

3 Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa
Zgodnie z art. 17 gminy zobowiązane były do zinwentaryzowania mienia podlegającego komunalizacji. Do sporządzenia spisów powoływane były komisje inwentaryzacyjne. Spisy podlegały wyłożeniu do publicznego wglądu, a następnie karty inwentaryzacyjne wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną przekazywane były do wojewody w celu potwierdzenia przepływu własności mienia na gminę. Nowelizacja ustawy (art. 17 a ) nałożyła na gminy obowiązek przekazania wojewodom do 31 grudnia 2005 r. spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości, które stały się własnością gmin z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, natomiast wojewoda został zobowiązany do wszczynania z urzędu postępowań w sprawie potwierdzania nabycia przez gminy własności nieruchomości nieobjętych ww. spisami inwentaryzacyjnymi.

4 Stan realizacji postępowań komunalizacyjnych
Pomimo upływu 19 lat od wejścia wżycie ustawy, nadal wpływa wiele spraw z zakresu komunalizacji. Liczba spraw komunalizacyjnych w toku – 1237 Liczba spraw, które wpłynęły od 1 stycznia 2009 r. – 311 Liczba spraw załatwionych w 2009 r. – 379

5 Komunalizacja nieruchomości stanowiących drogi publiczne
Drogi publiczne (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), które w dacie r. były drogami o charakterze gminnym, podlegają regulacji prawnej w trybie art. 5 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy (niezależnie, czy mienie to w ww. dacie stanowi własność Skarbu Państwa, czy jest mieniem gminnym w rozumieniu art. 98 tej ustawy)

6 Komunalizacja nieruchomości stanowiących drogi publiczne
Nieruchomości Skarbu Państwa, zajęte pod drogi publiczne, w stosunku do których osoby prawne legitymują się prawem zarządu nie podlegają uwłaszczeniu. Są one komunalizowane na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust.1 cyt. ustawy oraz art. 60 ustawy z dnia r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ) Z mocy ustawy o drogach publicznych, zarząd przysługuje właściwej jednostce drogowej, a zatem nie mógł być skutecznie ustanowiony na rzecz osoby prawnej.

7 Komunalizacja nieruchomości stanowiących drogi publiczne
Drogi wewnętrzne, które w dacie r. stanowiły własność Skarbu Państwa podlegają regulacji w trybie art. 5 ust. 1 ustawy komunalizacyjnej natomiast drogi stanowiące dawne mienie gminne w trybie art. 7 ust. 1. Tej ustawy

8 Komunalizacja nieruchomości stanowiących drogi publiczne
Drogi, które wg stanu na dzień r. w planach zagospodarowania przestrzennego położone były w terenach rolnych podlegają komunalizacji w trybie art. 5 ust. 1 (własność Skarbu Państwa) lub art. 7 ust. 1 ( mienie gminne), gdyż drogi, jako wyłączone z klasyfikacji gruntów, powinny również być wyłączone z ustaleń w planach zagospodarowania przestrzennego.


Pobierz ppt "Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google