Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
I FORUM RAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Rawa Mazowiecka, 04 października 2012 r.

2 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
r. I Forum Rawskich NGO r. drugie posiedzenie PRDPP r. pierwsze posiedzenie PRDPP r. Uchwała NR 171/2012 Zarządu Powiatu Rawskiego – powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego r r. – zgłaszanie kandydatur i wybory przedstawicieli NGO r. Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej określiła zasady powoływania, organizacji i trybu działania Rady r. wniosek organizacji skupionych w Rawskiej Sieci Organizacji Pozarządowych o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego r. Karta Standardów Etycznych Rawskich Organizacji Pozarządowych r. inauguracja projektu „POZNAJMY SIĘ - DZIAŁAJMY RAZEM”

3 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Lp. Nazwisko Imię Przedstawiciel 1 Wójcicka Franciszka Rada Powiatu Rawskiego 2 Dobek Marek 3 Damaz Tadeusz Zarząd Powiatu Rawskiego 4 Kobierski Jarosław 5 Jędrasiak Łukasz Fundacja Biuro Projektów Lokalnych w Rawie Mazowieckiej 6 Walczak Andrzej 7 Winiarska Zofia Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej 8 Kwapisz Adam Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Cymbarka" w Cielądzu 9 Szpon Maciej Liga Obrony Kraju - Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej 10 Grabarz Anna Stowarzyszenie Sołectw "Leśny Tercet" w Kaleniu gm. Rawa Mazowiecka 11 Kobyłczak Paweł Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej 12 Muszyńska Elżbieta Stowarzyszenie Przymierza Rodzin, Terenowy Ośrodek przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej

4 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

5 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Celem Rady Pożytku jest wypracowanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6 POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Rada Pożytku pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie.

7 Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Wspieranie organizacji pozarządowych może przyjmować różnorodne formy (finansowe i nie finansowe)  od wsparcia pieniężnego poprzez rzeczowe i usługowe aż po wsparcie logistyczne: Darowizny, dotacje, granty Darowanie lub użyczanie lokalu, sprzętu Pomoc w wykonywaniu pewnych działań (np. prowadzenie księgowości, porady prawne) Dostarczanie wiedzy (np. poprzez szkolenia) i informacji (np. poprzez publikacje) Tworzenie specjalistycznych instytucji wsparcia np. Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych, Inkubator Organizacji

8 Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Najwyższą formą współpracy jest włączanie obywateli / organizacji w proces podejmowania decyzji, które określane jest jako partycypacja. Zbieranie opinii (np. konsultacje, ankiety itp.) Tworzenie reprezentacji, grup nacisku (lobbingowych), grup rzecznictwa, instytucji interwencyjnych Ciała doradcze (komitety, zespoły, rady itp.) Demokracja bezpośrednia (np. referenda)

9 Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Drabina partycypacji: Współdecydowanie Konsultacje Informowanie

10 Konsultacje samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XIV/103/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

11 Konsultacje samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do konsultacji publikuje sie na stronie interentowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 3. Konsultacje mogą mieć formę: 1)pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w § 3 pkt. 3 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii; 2)zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego; 3)bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 3 pkt. 3.

12 Konsultacje samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie, przedmiocie konsultacji oraz ich wynikach. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1.

13 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3.

14 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

15 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR X/73/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

16 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Zasady współpracy 1)pomocniczości – oznacza, że Powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 2)suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej; 3)partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

17 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Zasady współpracy 4)efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych; 5)uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania; 6)jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

18 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Formy współpracy § Współpraca Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w postaci niefinansowego wspierania ich działalności związanej z realizacją zadań Powiatu.

19 Priorytetowe zadania publiczne
Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Priorytetowe zadania publiczne § Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie: 1)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 2)ochrony i promocji zdrowia; 3)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego; 4)upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 5)pomocy społecznej; 6)przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 7)wspierania lokalnych organizacji pozarządowych. 2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek organizacji, Zarząd może w drodze uchwały wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania.

20 Przedmiot współpracy:
Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Przedmiot współpracy: 1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2)działalności charytatywnej; 3)ochrony i promocji zdrowia; 4)działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 6)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7)nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

21 Przedmiot współpracy:
Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Przedmiot współpracy: 8)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 9)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 10)upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 11)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 12)ratownictwa i ochrony ludności; 13)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 14)udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń; 15)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-14.

22 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

23 Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

24 Zapraszamy do dyskusji …
Program współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Zapraszamy do dyskusji …


Pobierz ppt "POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google