Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO KL – stan wdrażania Hanna MIKULSKA-BOJARSKA Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO KL – stan wdrażania Hanna MIKULSKA-BOJARSKA Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 PO KL – stan wdrażania Hanna MIKULSKA-BOJARSKA Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 POKL – część wdrażana przez WUP w Olsztynie (alokacja na lata 2007/2008) PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 ponad 10 mln zł Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Poddziałanie 6.1.2 15 mln zł Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie 6.1.3 72 mln zł Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe. DZIAŁANIE 6.2 12,5 mln zł Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe DZIAŁANIE 6.3 937 tys. zł Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

3 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 ponad 28 mln zł Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. Poddziałanie 8.1.2 10 mln zł Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty Konkursowe. Poddziałanie 8.1.3 675 tys.zł Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych. Poddziałanie 8.1.4 350 tys. zł Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe. POKL – część wdrażana przez WUP w Olsztynie (alokacja na lata 2007/2008)

4 pilotaż Nabór wniosków prowadzony w okresie: od 29 X – do 5 XII 2007r. Dotyczył 2 Poddzialań w 2 Priorytetach: VI - Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy VIII - Poddziałania 8.1.1 Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Środki dostępne do zakontraktowania : Poddziałanie 6.1.1 - 2 mln zł Poddziałanie 8.1.1 - 3 mln zł Liczba wniosków ogółem, które wpłynęły na konkurs - 130 na kwotę ponad 67 mln zł w tym: Poddziałanie 6.1.1 62 wnioski na kwotę ponad 30 mln zł, Poddziałanie 8.1.1 68 wniosków na kwotę ponad 36 mln zł.

5 ocena formalna – najczęściej popełniane błędy brak wersji elektronicznej wniosku, wniosek niekompletny – brak wymaganych załączników, różne sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej niespełnione kryterium dostępu. Liczba protestów - 13 Liczba wniosków przekazanych do oceny merytorycznej przez KOP - 97

6 ocena merytoryczna Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 53 wnioski na ogólną kwotę ponad 30 mln zł w tym: 35 w Poddziałaniu 6.1.1 na kwotę ponad 19 mln zł 18 w Poddziałaniu 8.1.1 na kwotę ponad 11 mln zł.

7 kryterium dostępu Wsparcie kierowano do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy). Poddziałanie 6.1.1 Projekty muszą być adresowane do osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko - mazurskiego Kryterium wysokości finansowej projektu w obu konkursach: min. 50 tys. zł 2007 2008 Kryterium grupy docelowej

8 kryteria strategiczne Poddziałanie 6.1.1 Premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowano do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych, osób po 45. roku życia, kobiet. Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie kierowane będzie do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób młodych (do 25 r. życia), kobiet (w tym w szczególności matek samotnie wychowujących dzieci), osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, mieszkańców terenów wiejskich, osób po 45 roku życia oraz osób o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych. Grupa ta powinna stanowić co najmniej 30% ogółu osób uczestniczących w projekcie. Kryterium grupy docelowej 2007 2008

9 kryteria dostępu Kryterium grupy docelowej Poddziałanie 8.1.1 co najmniej 20% ogółu grupy docelowej mają stanowić osoby w wieku powyżej 50 roku życia wsparcie kierowano do pracujących osób powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych) 2007 2008 Kryterium wysokości finansowej projektu w obu konkursach: min. 50 tys. zł

10 Preferowane będą szkolenia w zakresie: technik informatycznych, języków obcych oraz w następujących branżach przemysłowych: rolno-spożywczej, meblarsko-drzewnej, turystycznej, szkutniczej, budowlanej, a także wyrobów z gumy i sprzętu sportowego. Wojewódzki Urząd Pracy w 2007 roku nie przewidywał szczegółowych kryteriów strategicznych dla projektów pilotażowych w Poddziałaniu 8.1.1. Poddziałanie 8.1.1 kryteria strategiczne 2008

11 błędy i uchybienia merytoryczne PILOTAŻ w uzasadnieniu brak odniesienia problemu do proponowanej formy wsparcia, niejasno i zbyt ogólnie zdefiniowane cele projektu, brak odniesienia do dokumentów programowych, brak szczegółowego opisu grupy beneficjentów ostatecznych, niejasno i niewystarczająco opisany sposób rekrutacji (np. wykorzystanie własnej bazy danych, brak odniesienia do otwartego charakteru rekrutacji), zbyt ogólny opis działań (brak liczby godzin szkoleniowych, opisu modułów) oraz niezgodność opisu działań z budżetem wniosku (niezgodna liczba BO, liczba godzin szkoleniowych, czas trwania projektu), harmonogram opisany zbyt ogólnie, nieracjonalny, niespójny z częścią opisową, brak wskazania czasu zaangażowania personelu w wykonanie danego zadania, brak powiązania kosztów z częścią opisową lub brak uzasadnienia co do wysokości kosztów,

12 W ramach przygotowania Beneficjentów do składania wniosków w ramach procedury pilotażowej w 2007 r., WUP zorganizował i przeprowadził 3 szkolenia i 3 Dni Otwarte, w których uczestniczyły w sumie 164 osoby. działania informacyjno – promocyjne PILOTAŻ

13 Problemy z punktu widzenia Instytucji Pośredniczącej II stopnia projekty pisane przez kalkę –projekty o identycznej treści merytorycznej, składane przez jednego Beneficjenta do wielu województw. Charakteryzuje je: - brak faktycznych, adekwatnych do obszaru realizacji projektu analiz grupy docelowej oraz sytuacji na rynku pracy - niespójność i i chaotyczność ogólnikowych zapisów. brak procedury uzupełniania wniosków po ocenie formalnej brak przepisów dotyczących pomocy publicznej (poważne zagrożenie osiągnięcia wskaźników określonych w Planach działań na rok 2008). konieczność skoordynowania zmian wytycznych z harmonogramami konkursów w danym roku

14 Status wnioskówDziałanie 8.1.1Działanie 6.1.1SUMA Liczba wniosków i kwota Liczba wnioskó w Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania Wnioski złożone RAZEM 68 36 215 596,30 62 30 899 068,00 130 wniosków na kwotę 67 114 664,30 Odrzucone po ocenie formalnej 22 7 718 516,86 11 4 851 832,4033 wnioski 12 570 349.26 Protesty po formalnej 8 - 5 -13 Przekazane do oceny merytorycznej 46 28 497 079,44 51 26 047 235,6097 wniosków 54 544 315,04 Pozytywna ocena merytoryczna 18 11 207 469,70 35 19 001 146,6653 wnioski *** 30 208 616,36 Odrzucone po ocenie merytorycznej 28 17 289 609.74 16 7 046 088.9444 wnioski 24 335 698,68 Protesty po merytorycznej 0 - 1 -1 Podpisane umowy 4 2 999 990,20 5 1 847 160,009 umów 4 847 150,20 konkurs pilotażowy – bilans

15 konkurs w 2008 r. – kalendarium 18 luty ogłoszenie konkursu 26, 28 luty Dni Otwarte 11 marca wznowienie naboru wniosków 31 marca zawieszenie naboru w Poddz. 6.1.1 i 8.1.1 2008 22 luty zawieszenie konkursu 7 kwietnia rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów

16 W 2008 r. ogłoszono konkursy otwarte w ramach: Poddziałania 6.1.1 nabór wniosków wstrzymany Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Działania 6.3 nabór wniosków wstrzymany Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałania 8.1.1 nabór wniosków wstrzymany Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. VIII VI

17 Stan na dzień 21 maja 2008 konkurs w 2008 r. Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski na KOP Wartość wniosków na KOP PRIORYTET VI13883 569 138,3313566 054 520,84 6.1.1 alokacja 8,5 mln zł 10773 651 172,538656 728 706,84 6.1.2 alokacja 15 mln zł 137 541 366,73137 541 366,73 6.3 alokacja 937 tys. zł 482 376 599,07361 784 447,27 Działanie 8.1173137 525 596, 33128100 128 407,41 8.1.1 alokacja 25 mln zł 157123 385 450,6511993 422 007,46 8.1.2 alokacja 10 mln zł 2213 493 582,98116 706 399,95 8.1.3 alokacja 675 tys. zł 1646 562,6800 SUMA VI i VIII311211 094 734,66263166 182 928,25

18 protesty Priorytet VIPriorytet VIII Rozpatrzone pozytywnie24 Rozpatrzone negatywnie214 SUMA418 Najczęstsze przyczyny protestów: brak załącznika o kwalifikowalności VAT partnera skierowanie wsparcia do nieuprawnionej grupy docelowej brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania projektodawcy

19 rodzaje szkoleń najczęściej proponowanych przez projektodawców spawalnictwo prawo jazdy (różne kategorie) kursy w zakresie gastronomii, hotelarstwa, branży budowlanej księgowość opieka nad dziećmi i osobami starszymi szkolenia komputerowe szkolenia językowe

20 grupy docelowe osoby pracujące w tym m.in.: w branży turystycznej, gastronomicznej. osoby niezatrudnione w tym m.in.: osoby młode (do 25 r. życia), kobiety (w tym w szczególności matki samotnie wychowujących dzieci), osoby długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawne, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby po 45 roku życia.

21 działania informacyjno - promocyjne Dni Otwarte (25, 26, 28, 29 lutego 2008) w których uczestniczyło 90 osób – przedstawicieli projektodawców. Nowa strona internetowa - poświęcona Działaniom POKL wdrażanym przez WUP. Uruchomiona 31 marca br. www.up.gov.pl/pokl

22 projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ilość osób na poszczególne formy wsparcia ogółem: 12 828 szkolenia 4167 prace interwencyjne 1141 staże 4349 przygotowanie zawodowe 1744 dotacje 1 408 doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 19 Łączna ilość form wsparcia w roku 2008 (na podstawie wniosków PUP). Wkład własny 15% finansowany z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Samorządu Województwa (Powiatowe Urzędy Pracy otrzymują 100% dofinansowania kosztów realizacji projektu)

23 projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Wartość projektów PUP (największa i najmniejsza) 5 509 470 zł Ostróda Nidzica 1 841 954 zł

24 instytucje rynku pracy instytucje pomocy społecznej kwalifikacje szkolenia spółdzielnie socjalne inicjatywy lokalne płaszczyzna współpracy motywacja 6.3 7.2.2, 7.3, 9.5 6.2 7.2.2 zwiększenie efektywności podejmowanych działań cel:

25 Dziękuję za uwagę www.up.gov.pl www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "PO KL – stan wdrażania Hanna MIKULSKA-BOJARSKA Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google