Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Działania PO KL na lata 2007-2008 Priorytet VI oraz Priorytet VIII – Działanie 8.1 Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Działania PO KL na lata 2007-2008 Priorytet VI oraz Priorytet VIII – Działanie 8.1 Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Plany Działania PO KL na lata Priorytet VI oraz Priorytet VIII – Działanie 8.1 Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 17 grudnia 2007 r. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor WUP w Olsztynie

2 Plan Prezentacji Prezentacja dotyczy Priorytetu VI oraz Działania 8.1 PO KL Diagnoza sytuacji na regionalnym rynku pracy Cele do osiągnięcia Formy wsparcia Plan finansowy Wskaźniki Kryteria wyboru projektów

3 Plan Działania na lata Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

4 Najistotniejsze problemy województwa warmińsko- mazurskiego, możliwe do rozwiązania dzięki interwencji EFS Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy cechuje się przede wszystkim: najwyższą stopą bezrobocia w kraju (19,4%) niskim stopniem aktywności zawodowej (51,7%) utrzymującym się dużym zróżnicowaniem na lokalnych rynkach pracy występowaniem grup osób bezrobotnych i biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby do 25 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby po 45 roku życia, osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych)

5 Cele przewidziane do osiągnięcia Priorytet VI zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy, wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób młodych, wzrost aktywności zawodowej i zdolności pozostania w zatrudnieniu wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.

6 - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, - warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, - wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, - badania i analizy dotyczące sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy. - akcje promocyjno - informacyjne skierowane do pracodawców i potencjalnych pracowników, Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

7 Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe c.d. - programy aktywizacji zawodowej : pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. - wspieranie wolontariatu, - wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia, - upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, - wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, -szkolenia i doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy ( z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia),

8 Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla PUP i WUP - wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie: dofinansowanie zatrudnienia doradców, szkolenia zawodowe dla pracowników PUP i WUP, - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

9 Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj: szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych, staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna i doradztwo, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych.

10 Preferowane formy wsparcia – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia – projekty konkursowe - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni) poprzez: doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsięborczości.

11 Preferowane formy wsparcia – Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – projekty konkursowe - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich - poprawa zdolności do zatrudnienia oraz rozwój usług aktywizacyjnych, - wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

12 Preferowane formy wsparcia - konkurs pilotażowy dla Poddziałania identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy), - warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, - wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, - realizacja programów aktywizacji zawodowej, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, obejmujących: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. - wspieranie wolontariatu.

13 Plan finansowy na 2008 rok - Priorytet VI AlokacjaWydatki Działanie Poddziałanie (w tym na konkurs pilotażowy) Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie Priorytet VI

14 Wskaźniki na 2008 rok - Priorytet VI Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania (ogółem/k/m), w tym: Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (ogółem/k/m) Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem/k/m), w tym: Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych.1526

15 Kryteria wyboru projektów - pilotaż Poddziałanie Kryteria dostępu I. Kryterium grupy docelowej – wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy) II. Kryterium wysokości finansowej projektu – wartość projektu musi wynosić minimum ,00 PLN Kryteria strategiczne I. K ryterium grupy docelowej – premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia oraz kobiet.

16 Kryteria wyboru projektów – konkurs w 2008 roku – Priorytet VI Kryteria dostępu I. Projekty dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – muszą zawierać moduł psychologiczno-doradczy (Poddziałanie 6.1.1) II. Projekty badawcze – badania migracji zarobkowej w skali całego województwa (Poddziałanie 6.1.1) III. Grupa docelowa: mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego IV. Lokalizacja biura projektu: teren województwa warmińsko-mazurskiego V. Wysokość finansowa projektu: minimum 50 tys. zł (Działanie 6.1 i 6.2), maximum 50 tys. zł (Działanie 6.3)

17 Kryteria wyboru projektów – konkurs w 2008 roku Poddziałanie Kryteria strategiczne Preferowane będą projekty, w których wsparcie będzie kierowane do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Grupa ta powinna stanowić co najmniej 30% ogółu osób uczestniczących w projekcie.

18 Plan Działania na lata Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

19 Najistotniejsze problemy województwa warmińsko- mazurskiego, możliwe do rozwiązania dzięki interwencji EFS w obszarze regionalnych kadr gospodarki Niski udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez pracodawców (podnoszenie kwalifikacji własnych pracowników deklaruje: 47% mikroprzedsiębiorców, 54% małych przedsiębiorców, 76% średnich przedsiębiorców) Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jako czynnik hamujący rozwój regionalnych kadr gospodarki (populacja pracujących osób dorosłych w II kwartale 2007 roku wyniosła 549 tys. osób, z czego 80% (440 tys. osób) stanowią osoby z wykształceniem nie wyższym niż średnie.

20 Najistotniejsze problemy województwa warmińsko- mazurskiego, możliwe do rozwiązania dzięki interwencji EFS w obszarze regionalnych kadr gospodarki (c.d.) Brak mechanizmów szybkiego reagowania w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw (w I półroczu 2007 roku 12 podmiotów zgłosiło zwolnienia grupowe 562 osób) Niewystarczająca liczba partnerstw lokalnych nastawionych na rozwiązywanie problemów dotyczących przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą (warmińsko-mazurska sieć partnerstwa lokalnego obejmuje 9 partnerstw realizujących projekty na rzecz rozwoju lokalnego) Brak dostatecznej ilości danych z zakresu działalności MŚP w województwie

21 Cele przewidziane do osiągnięcia Działanie 8.1 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

22 Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe -ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. -doradztwo dla mikro-,małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych. -szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji.

23 Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe -pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych w celu opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą, -wsparcie pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne w tworzeniu programów zwolnień monitorowanych (outplacement), -podnoszenie świadomości pracowników modernizowanych firm w zakresie potrzeby realizacji projektów wspierających zmiany poprzez szkolenia i doradztwo, -szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu, - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa, - badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych,

24 Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych - tworzenie sieci współpracy w celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, - promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego, - upowszechnianie idei flexicurity.

25 Preferowane formy wsparcia – Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe - Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych oraz formułowania mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań Projekt systemowy WUP w Olsztynie badanie i analiza roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt będzie obejmował charakterystykę ilościową, branżową, geograficzną oraz stopień innowacyjności MŚP w województwie warmińsko-mazurskim. utworzenie portalu internetowego w celu upowszechnienia wyników badań i analiz. szacowany budżet projektu łączny budżet projektu wyniesie ,00PLN oczekiwane rezultaty raport z badań MŚP, 2-3 konferencje dotyczące roli MŚP, publikacje promocyjno- reklamowe przedsięwzięcia, 3-4 artykuły prasowe na temat projektu.

26 Plan finansowy na 2008 rok – Działanie 8.1 AlokacjaWydatki Działanie , ,87 Poddziałanie ,16 (w tym ,00 PLN na konkurs pilotażowy) ,58 Poddziałanie , ,52 Poddziałanie , ,06 Poddziałanie , ,71

27 Wskaźniki na 2008 rok Działanie 8.1 Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 1. Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym: liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 18

28 Kryteria wyboru projektów - pilotaż Poddziałanie Kryteria dostępu I. Kryterium grupy docelowej – wsparcie kierowane do pracujących osób powyżej 45 roku życia, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności II. Kryterium wysokości finansowej projektu – wartość projektu musi wynosić minimum ,00 PLN

29 Kryteria wyboru projektów – konkurs w 2008 roku Działanie 8.1 Kryteria dostępu I. Kryterium grupy docelowej – w przypadku szkoleń skierowanych do osób o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy podejmują kształcenie, co najmniej 20% ogółu grupy docelowej stanowić muszą osoby w wieku powyżej 50 roku życia (Poddziałanie 8.1.1) II. Kryterium obszaru realizacji – osoby z grup docelowych muszą być zatrudnieni, bądź muszą prowadzić działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego III. Kryterium okresu realizacji projektu – okres realizacji projektu musi być nie dłuższy niż 2 lata.

30 Kryteria wyboru projektów – konkurs w 2008 roku Działanie 8.1 (c.d.) Kryteria dostępu c.d. IV. Kryterium lokalizacji biura projektu – biuro projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego V. Kryterium wysokości finansowej projektu – wartość projektu musi wynosić co najmniej ,00 PLN VI. Kryterium beneficjenta w przypadku Poddziałania – beneficjentami tego Poddziałania muszą być partnerzy społeczni

31 Kryteria wyboru projektów – konkurs w 2008 roku Poddziałanie Kryteria strategiczne I. Kryterium tematyki wsparcia szkoleniowego - w przypadku szkoleń skierowanych do osób o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy podejmują kształcenie preferowane będą szkolenia w zakresie technik informatycznych i języków obcych, oraz w następujących branżach przemysłowych: rolno-spożywczej, meblarsko- drzewnej, turystycznej, szkutniczej, budowlanej, a także wyrobów z gumy i sprzętu sportowego.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plany Działania PO KL na lata 2007-2008 Priorytet VI oraz Priorytet VIII – Działanie 8.1 Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google