Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Priorytetu VI PO KL Marzena Polińska-Tkaczuk Wojewódzki Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Priorytetu VI PO KL Marzena Polińska-Tkaczuk Wojewódzki Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Priorytetu VI PO KL Marzena Polińska-Tkaczuk Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 7 konkursów otwartych Konkursy od Nr I/POKL/6.2/2010 do Nr VII/POKL/6.2/2010 Dostępna kwota: 21 000 000 zł Termin ogłoszenia: I kwartał 2010 r.

3 3 Podział środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r.

4 4 Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 m-cy. Kryteria dostępu: Projekt obejmuje swym zasięgiem geograficznym powiaty określone w dokumentacji konkursowej, a grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące te powiaty. Minimum 75% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo.

5 5 Kryteria dostępu, c.d.: Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu, z kluczowym personelem realizującym projekt oraz posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy (rozpoczęcie w 2010 r.). Beneficjent składa maksymalnie jeden wniosek na wszystkie konkursy ogłaszane w 2010 r. w ramach Działania 6.2. Beneficjent przeznacza nie mniej niż 70% całkowitych wydatków projektu na wsparcie doradczo - inwestycyjne uczestników projektu. Wartość projektu wynosi 100% środków przeznaczonych na zakontraktowanie w ramach konkursu.

6 6 Typ beneficjentów: wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych. Grupa docelowa: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności: kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat; osoby do 25 r. ż.; osoby niepełnosprawne; osoby powyżej 45 r. ż.; osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą.

7 7 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.3/2010 Dostępna kwota: 1 000 000,00 zł Termin ogłoszenia: kwiecień 2010 r.

8 8 Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu: Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych; Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym; Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

9 9 Kryteria dostępu: grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące teren gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko–mazurskiego; projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę/filię/ oddział na obszarze gminy lub powiatu, na terenie których jest realizowany. Beneficjent składa maksymalnie 2 wnioski w ramach danego konkursu.

10 10 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 – Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.1.1/2010 Dostępna kwota: 17 500 000,00 zł Termin ogłoszenia: 1 luty 2010 r.

11 11 Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu: Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, np. poprzez IPD; Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; Staże/praktyki zawodowe; Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; Wspieranie wolontariatu;

12 12 Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu, c.d.: Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia; Wsparcie doradczo- szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika.

13 13 Kryteria dostępu: Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie, w tym szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Jednocześnie projekt przewiduje opracowanie IPD dla co najmniej 50% uczestników.

14 14 Kryteria dostępu, c.d.: Projekt zakłada, oprócz szkolenia zawodowego, moduł z obsługi komputera i/ lub nauki języka obcego. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15 % w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Beneficjent składa maksymalnie 3 wnioski w ramach 1 rundy danego konkursu dla Poddziałania 6.1.1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy (rozpoczęcie w 2010 roku).

15 15 Typ beneficjentów: wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych. Grupa docelowa: Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat; kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osoby do 25 roku życia; osoby niepełnosprawne; osoby po 45 roku życia; osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

16 16 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu 6.1.16.26.3 Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych kategorii: osoby w wieku 45 -64 lata ( w tym w co najmniej 80% w wieku 50-64 lata) lub osoby w wieku 15-24 lata. Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej (w tym m.in. poprzez zastosowanie modelowych programów szkoleniowych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL). 10 Projekt w 100% jest skierowany do mieszkańców powiatu/powiatów, w którym/ch stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko- mazurskiego (wg. Stanu na 31.12.2009 r.) 10

17 17 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL c.d Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu 6.1.16.26.3 Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji (Wnioskodawca ma podpisaną umowę o dofinansowanie) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. 5 Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej 10 % osób stanowią osoby niepełnosprawne. 5 Co najmniej 10% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy począwszy od 01.01.2009 r. 510

18 18 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL c.d Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu 6.1.16.26.3 W ramach projektu realizowane są szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarów: rolno-spożywczego; meblarsko-drzewnego; turystycznego, w tym hotelarstwo i gastronomia; budowlanego, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. 5 Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę na terenie na którym realizowany jest projekt. 10 Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie posiadają doświadczenie we współpracy w ramach LGD oraz partnerstw na rzecz rozwoju. 10

19 19 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL c.d Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu 6.1.16.26.3 Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 10 Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której do końca 2009r. nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3 PO KL. 10 Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji (Wnioskodawca ma podpisaną umowę o dofinansowanie) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. 5

20 20 Podstawowe założenia konkursowe: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 08.02.2010r. do 31.12.2010r. Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków. W przypadku złożenia dużej liczby wniosków, których wnioskowane kwoty dofinansowania w sumie znacznie przekroczą dostępną w konkursie alokację, WUP w Olsztynie może zawiesić nabór wniosków do odwołania. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu powinien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (wersja 5.3. lub nowsza). Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000,00 zł Jednorazowy dodatek relokacyjny wypłacany jest w wysokości równej sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych.

21 21 Szybka ścieżka- rundy konkursowe I runda nabór: 08.02.2010 r. - 19.02.2010 r. Ocena - 30 dni licząc od dnia złożenia pierwszego wniosku przez Beneficjenta do poinformowania go o wynikach oceny Lista rankingowa - szansa dla wszystkich złożonych w okresie 08.02.2010 r. -19.02.2010 r. wniosków Decydować będzie nie kolejność złożonych wniosków a ich jakość Kryteria dostępu weryfikowane podczas oceny merytorycznej Możliwość kontynuowania oceny merytorycznej mimo stwierdzenia uchybień formalnych Lista sprawdzająca poprawność przygotowanego wniosku - zał. DK Zestawienie kryteriów formalnych - zał. DK

22 22 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / Poddziałanie Tryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka 1 luty 2010 Działanie 6.27 Konkursów otwartych - tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał 2010

23 23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Priorytetu VI PO KL Marzena Polińska-Tkaczuk Wojewódzki Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google