Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej 2007."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej Solina, 3-4 marca 2011 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Plan wystąpienia

3 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

4 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 28 lutego 2011r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 48 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 303,07 mln PLN.

5 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 1329 umów/decyzji o wartości ogółem 5 515,02 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 343,2 mln PLN, co stanowi 74,1% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

6 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP - % wykorzystania alokacji z EFRR – stan na 28 lutego 2011r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

7 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 107,31 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 stycznia 2011r. przekazano środki w wysokości 1 339,75 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 355,95 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 1 749,08 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 483,61 mln PLN (369,14 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 327,18 mln euro.

8 Planowane płatności. Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2011 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata zapisano środki UE w wysokości 1 234,50 mln PLN i środki krajowe w wysokości 50,99 mln PLN. Razem na 2011r ,49 mln PLN

9 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata – dane zbiorcze na dzień 28 lutego 2011r. (w mln PLN) 1 euro = 3,9707 PLN, wg kursu EBC z 25 lutego 2011r.

10 Renegocjacja RPO WP – 2010r. W związku z wnioskiem o zmianę RPO WP z 23 lipca 2010r. Komisja Europejska przyjęła w dniu 17 lutego 2011r. decyzję w tym zakresie. Przyjęte przez Komisję Europejską zmiany dotyczą: opisu osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP. Wprowadzona zmiana ma na celu umożliwienie realizowania projektów na terenach zniszczonych przez powódź, służących przywróceniu funkcji istotnych dla lokalnych społeczności oraz zapobieganiu ich marginalizacji, rozdziału 9.3 Zarządzanie finansowe w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, załącznika nr 6 do RPO WP w związku z uzyskaniem praw miejskich przez następujące miejscowości: Boguchwała (powiat rzeszowski), Brzostek (powiat dębicki), Przecław (powiat mielecki), Kołaczyce (powiat jasielski), Przypisania alokacji finansowej do kategorii interwencji nr 75 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

11 Źródło: MRR

12 Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP Województwo Podkarpackie na realizację RPO WP otrzymało dodatkowo: z krajowej rezerwy wykonania – kwotę euro; z dostosowania technicznego – kwotę euro; wydzieloną z dostosowania technicznego – kwotę euro, z przeznaczeniem na niwelowanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Z tych środków będzie realizowanych 16 projektów w trybie indywidualnym na terenie gmin Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce i Ropczyce w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna ( euro) oraz osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna ( euro): 1.Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 2.Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły, 3.Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu, 4.Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg,

13 Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP – cd. 5.Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg, 6.Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi 7.Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 8.Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 9.Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle, 10.Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu, 11.Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r., 12.Remont i odtworzenie dróg gminnych w miejscowościach Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy, Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r., 13.Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej, 14.Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach, 15.Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+471,0, 16.Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach.

14 Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP – cd. Środki z krajowej rezerwy wykonania w wysokości euro oraz środki z dostosowania technicznego w wysokości euro Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił przeznaczyć na zwiększenie alokacji w osiach priorytetowych: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP o kwotę euro, II Infrastruktura techniczna RPO WP o kwotę euro, w tym: euro w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat A Drogi wojewódzkie, euro w działaniu 2.2 Infrastruktura energetyczna, V Infrastruktura publiczna, w działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe RPO WP, o kwotę euro, VI Turystyka i kultura RPO WP o kwotę euro.

15 Harmonogram naborów w ramach RPO WP Lp.Oś priorytetowa/działanieData naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesuwrzesień Działanie 1.3: Regionalny system innowacji wrzesień 2011 (projekty z zakresu infrastruktury B+R) maj 2012 (projekty badawcze) 3Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjnemarzec Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B: Projekty pozainwestycyjne 31 stycznia - 31 marca 2011 II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 5Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionkawrzesień 2011 S IV oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 6Działanie 4.1: Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B: Zaopatrzenie w wodęmaj 2011 S 7Działanie 4.3: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowejlipiec 2011 S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 8Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświatywrzesień 2011 S VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzegionalna 10Działanie 7.1: Rewitalizacja miastsierpień 2011 S 11Działanie 7.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanychsierpień 2011 S 12Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczosierpień 2011 S Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków przeprowadzenie naboru uzależnione jest od wyników 1 naboru, ze względu na przewidywaną dużą liczbę wniosków w stosunku do istniejących możliwości finansowych.

16 W ramach PO RPW na terenie Województwa Podkarpackiego zakłada się realizację 23 projektów o wartości całkowitej ,95 PLN. W chwili obecnej realizowanych jest 20 projektów o łącznej wartości ,95 PLN ( ,24 EUR*), w tym 2 projekty wspólne z innymi województwami o łącznej wartości ,00 PLN. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) * wg. kursu ECB na dzień 25 lutego 2011 r.

17 Oś priorytetowa/działanieLiczba projektówCałkowita wartość projektów w PLN Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka , ,10 Działanie I.1 Infrastruktura uczelni , ,00 Działanie I.3 Wspieranie innowacji , ,10 Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Oś priorytetowa III Wojewódzkie ośrodki wzrostu , ,00 Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego , ,00 Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa , ,00 Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa , ,00 Oś priorytetowa V równoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne , ,00 Działanie V.2 Trasy rowerowe , ,00 Suma 23 Wartość wszystkich projektów , ,10 Wartość realizowanych projektów , ,10 Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

18 Szkoły wyższe – 8 projektów Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym - Uniwersytet Rzeszowski Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio - europejska w Przemyślu Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Politechnika Rzeszowska Centrum Edukacji Międzynarodowej - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych - Uniwersytet Rzeszowski Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - Politechnika Rzeszowska Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

19 Miasta i Gminy - 7 projektów Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej - Gmina Stalowa Wola "Od COP-u do innowacji i rozwoju" - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej - Gmina Stalowa Wola Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo- Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy - Powiat Rzeszowski – projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny - Miasto Tarnobrzeg Budowa systemu integrującego - Gmina Miasto Rzeszów Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 - Gmina Miejska Przemyśl Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg - Gmina Tarnobrzeg Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – cd.

20 Agencje Rozwoju Regionalnego – 2 projekty Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu Przedsiębiorcy – 1 projekt Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. - WSK "PZL-Rzeszów" S.A. Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – cd.

21 Samorząd Województwa Podkarpackiego – 4 projekty Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr Województwo Świętokrzyskie \ Województwo Podkarpackie. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej - Województwo Podkarpackie Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie Administracja Rządowa – 1 projekt Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – cd.

22 Mapa realizacji projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO RPW

23

24

25 * projekty realizowane w ramach PO RPW, których nie można przypisać poszczególnym województwom (projekty wspólne)

26 Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym – Uniwersytet Rzeszowski – ,00 PLN, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie - Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap – ,14 PLN, Stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej – Gmina Stalowa Wola – ,83 PLN. Przykładowe projekty w ramach PO RPW :

27 Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym - Uniwersytet Rzeszowski W ramach projektu jest tworzona baza dydaktyczna na potrzeby Wydziału Biologiczno- Rolniczego dla nowo powstałych kierunków studiów: Architektura krajobrazu, Biologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka. Projekt obejmie szereg prac związanych z modernizacją oraz wyposażeniem laboratoriów w specjalistyczną aparaturę naukową, zmianą sposobu użytkowania obiektów oraz zagospodarowaniem parku i terenów wokół budynków Uniwersytetu w rejonie Zalesie. Powstaną silnie zintegrowane ośrodki badawczo-rozwojowe, aktywnie oddziałujące na gospodarkę regionu. W ramach projektu zostaną utworzone regionalne centra: Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych. Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym oraz Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię. Centrum Konferencyjno-Naukowe. Centrum Marketingu Produktów Spożywczych.

28

29 Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Celem głównym projektu jest uzbrojenie terenu Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego położonego w Jasionce i Rudnej Małej o powierzchni 51 ha w: sieć gazową, energetyczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz drogi wewnętrzne i dojazd do drogi wojewódzkiej nr 869 celem przygotowania terenu strefy pod przyszłą zabudowę produkcyjną i usługową, budowę Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT, utworzenie 4 laboratoriów badawczo rozwojowych - trzech w ramach Laboratorium Badawczym dla Politechniki Rzeszowskiej i jednego w ramach laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

30 Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT m 2, przewiduje się, że w Inkubatorze siedzibę znajdzie 30 przedsiębiorstw. Powstała koncepcja rozbudowy Inkubatora Technologicznego i wykonania dodatkowej 3-segmentowej hali produkcyjnej z częścią biurową o powierzchni ok m 2. Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT

31 1.Laboratorium Biotechnologii zlokalizowane na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie składało się z trzech pracowni o łącznej powierzchni ok. 970 m 2 : Roślinnych Kultur in Vitro, Biotyzacji Roślin i Allelopatii, Markerów Molekularnych. 2.Laboratoria Politechniki Rzeszowskiej o łącznej powierzchni ok m 2 mają przyczyniać się przede wszystkim, do wnikliwego opracowania, wykonywania i uruchomienia unikalnej technologii produkcji: Laboratorium materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla potrzeb lotnictwa: Pracownia Materiałów Kompozytowych, Pracownia Materiałów Polimerowych, Pracownia Auksetyków, Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce: Pracownia Diagnostyki Medycznej, Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych - Odnawialnych Źródeł Energii: Pracownia Konstrukcji Lotniczych, Pracownia Siłowni Wiatrowych.

32 Wizualizacje Laboratoriów realizowanych w ramach projektu Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Rzeszowski

33 Stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej. - Gmina Stalowa Wola Celem głównym realizowanego Projektu jest: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego oraz tworzenie warunków dla rozwoju regionalnych procesów społeczno-gospodarczych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez aktywowanie Miasta Stalowa Wola do udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby uczelni wynikające z chęci dostosowania jej oferty edukacyjnej do potrzeb młodych osób podejmujących decyzje o wyborze kariery zawodowej oraz służy poprawie jakości i efektywności kształcenia na poziomie studiów wyższych.

34 W ramach PO IG na terenie województwa podkarpackiego realizowanych jest 336 projektów o wartości całkowitej ,23 PLN ,36 EURO* Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) * wg. kursu ECB na dzień 25 lutego 2011 r.

35 Oś priorytetowa Liczba projektów Całkowita wartość projektu w PLN Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Oś priorytetowa 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii , ,46 Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura strefy B+R , ,84 Oś priorytetowa 3 – Kapitał dla innowacji , ,00 Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia , ,26 Oś priorytetowa 5 – Dyfuzja innowacji , ,68 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym , ,95 Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki , ,95 Suma , ,46 Wartość realizowanych projektów , ,46 Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

36 Mapa realizacji projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO IG

37

38

39 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – PLN, Gmina Krosno - Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie ,00 PLN, Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów S.A. - Wschodnioeuropejskie centrum kongresowowosportowe Arłamów ,00 PLN. Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PO IG :

40 W ramach PO IiŚ zakłada się realizację 60 projektów o wartości całkowitej ,50 PLN. Obecnie realizowanych jest 49 projektów o wartości ,50 PLN. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) * wg. kursu ECB na dzień 25 lutego 2011 r.

41 Oś priorytetowa/działanie Liczba projektów Całkowita wartość projektu w PLN Wnioskowana kwota wsparcia w PLN I. Gospodarka wodno-ściekowa , ,61 III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska , ,00 IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska , ,48 V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych , ,53 VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T , ,49 VII. Transport przyjazny środowisku , ,00 VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe , ,00 IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna , ,83 X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii , ,00 XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe , ,40 XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia , ,22 XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego , Suma , ,56 Wartość realizowanych projektów , ,56 Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

42 Mapa realizacji projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO IiŚ

43

44

45 Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie - Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ,00 Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp z o.o. - Port Lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego ,00 Kompleks naukowo - dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski – Uniwersytet Rzeszowski – PLN. Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach w ramach PO IiŚ należą:

46 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 W ramach I naboru wniosków (14 sierpnia – 31 października 2008 r.) zatwierdzono do dofinansowania 10 projektów złożonych przez wnioskodawców z województwa podkarpackiego na łączną kwotę dofinansowania ,20 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Do dnia 31 stycznia 2011 r. podpisano umowy na 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania ,10 EFRR. Ponadto zatwierdzono do dofinansowania 45 mikroprojektów w ramach I naboru na kwotę ,25 EFRR - Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw lokalnych. Do dnia 31 stycznia 2011 r. podpisano umowy na 43 mikroprojekty na kwotę ,20 EFRR (dwóch beneficjentów zrezygnowało z realizacji projektów przed podpisaniem umowy).

47 Liczba zawartych umów na realizację projektów przez podmioty z województwa podkarpackiego Oś priorytetowa / tematLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR w Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury transgranicznej ,36 Temat 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa ,36 Temat 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Oś priorytetowa II Rozwój społeczno- gospodarczy ,67 Temat 2.1 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki ,13 Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ,84 Temat 2.3 Projekty sieciowe ,70 Razem ,10 Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw lokalnych - Mikroprojekty ,20 Osie priorytetowe I, II i III\ ,30 Liczba wszystkich umów na realizację projektów i mikroprojektów w ramach PWT Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Liczba zawartych umów na realizację mikroprojektów wg stanu na dzień 31 stycznia 2011 r.

48 W ramach II naboru wniosków (11 stycznia – 31 marca 2010 r.) zatwierdzono do dofinansowania 42 projekty na kwotę ok. 53,4 mln euro, w tym 5 projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego o łącznej wartości dofinansowania 3,7 mln euro. Wspólny Sekretariat Techniczny gromadzi obecnie dokumenty niezbędne do podpisania umów z beneficjentami.

49 Do końca 2010 roku została zakończona realizacja rzeczowa trzech projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego w trakcie I naboru wniosków: Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Nizna Sitnica, złożony przez Gminę Zarszyn. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Modernizacja czterech dróg (wykonanie nawierzchni asfaltowej) o łącznej długości 2 618,34 m; Poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków kulturalnych, sportowych i turystycznych (m. in. Dom Kultury, zabytkowy park, stadion piłkarski, korty tenisowe, ścieżka edukacyjna przy Leśniczówce Hrendówka, Koło Łowieckie Ryś, rzeka Wisłok, bar gastronomiczny); Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez modernizację nawierzchni i wykonanie poboczy; Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej terenów przygranicznych.

50 Zielone dziedzictwo - Parki Jarosławia i Humennego, którego Partnerem Wiodącym była Gmina Miejska Jarosław. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Modernizacja Parku przy ul. Czesławy Puzon ps. Baśka w Jarosławiu; produktem bezpośrednim jest odnowiony Park o łącznej powierzchni 0,68 ha, w tym: fontanna, alejki spacerowe, ławki, drzewa i zieleń; Zorganizowano międzynarodową konferencję samorządową pod nazwą Zarządzanie terenami zielonymi w miastach karpackich.

51 Sieć Miast Euroregionu Karpackiego, złożony przez Gminę Miejską Jarosław. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Powołano zespoły tematyczne do spraw turystyki i do spraw gospodarki, które wypracowały w ramach spotkań pilotażowe procedury współpracy oraz zasady tworzenia wspólnych projektów; Utworzono Sieć Miast Euroregionu Karpackiego jako platformę współpracy polskich i słowackich samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz koordynacji rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym; Zorganizowano konferencje w Jarosławiu i Humennem; Zlecono opracowania 2 studium: Jak tworzyć produkt turystyczny Miast Karpackich oraz Jak inwestować w miastach Karpackich.

52 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina W ramach I naboru wniosków (2 listopada 2009 r. – 1 marca 2010 r.) zatwierdzono do dofinansowania 21 projektów o łącznej wartości dofinansowania 16,98 mln euro, w tym 6 projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego o wartości 3,56 mln euro. Obecnie trwają prace zmierzające do podpisania umów z beneficjentami. W dniach stycznia 2011 r. w Kijowie odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego powołanego do opracowania nowego pakietu aplikacyjnego do II naboru wniosków, który planowany jest na maj br. Szacowana alokacja na najbliższy nabór wyniesie ok. 90 mln euro. Po zakończeniu naboru, planuje się ogłoszenie kolejnego naboru, dotyczącego wyłącznie działania 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych, tzw. mikroprojekty.

53 Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim, wnioskodawca: Powiat Krośnieński, wartość dofinansowania: ,83, działanie 1.1; Roztańczone pogranicze. Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach, wnioskodawca: Gmina Miasto Sanok, wartość dofinansowania: ,43, działanie 2.2; Zielone dziedzictwo – Parki Jarosławia i Humennego, wnioskodawca: Gmina Miejska Jarosław, wartość dofinansowania: ,66, działanie: 2.2; Turystyka transgraniczna - wspólnym szlakiem sukcesu, wnioskodawca: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, wartość dofinansowania: ,00 (mikroprojekt), oś priorytetowa III; Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim, wnioskodawca: Gmina Lesko, wartość dofinansowania: ,36 (mikroprojekt), oś priorytetowa III. Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka :

54 Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach Województwo Podkarpackie otrzymało kwotę w wysokości ponad 432 mln euro Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

55 Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę PLN (co stanowi 63,6 % przyznanej alokacji), z czego 736 umów (na kwotę PLN) zawarto z Jednostkami Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego.

56 Aktywność projektodawców z Województwa Podkarpackiego wyrażona liczbą podpisanych umów w okresie październik 2007 r. – 16 lutego 2011 r. Brzozowski 22 Sanocki 33 Leski 26 Bieszczadzki 23 Rzeszowski 388 Przemyski 50 Jarosławski 36 Lubaczowski 26 Łańcucki 42 Przeworsk i 77 Leżajski 54 Niżański 36 Stalowowolski 35 Tarnobrzeski 41 Kolbuszowski 38 Mielecki 81 Ropczycko – Sędziszowski 41 Dębicki 42 Strzyżowski 45 Jasielski 56 Krośnieński 74 pomorskie1 warmińsko – mazurskie 0 zachodnio – pomorskie0 kujawsko- pomorskie 1 wielkopolskie1 mazowieckie14 podlaskie0 dolnośląskie0 łódzkie2 lubuskie 0 opolskie1 lubelskie15 świętokrzyskie 2 podkarpackie małopolskie33 śląskie

57 Wykorzystanie środków w ramach działań samorządowych PROW 2007 – 2013 (stan na 31 grudnia 2010 r.) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I – Scalanie gruntów : łączna kwota pomocy według wydanych decyzji : ,05 zł (limit środków do wykorzystania: zł); Schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: łączna kwota pomocy według wydanych decyzji: ,00 zł (limit środków do wykorzystania: zł). Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość podpisanych umów o przyznanie pomocy: zł (limit środków do wykorzystania: ,79 zł). Odnowa i rozwój wsi Warta podpisanych umów o przyznanie pomocy: ,00 zł (limit środków do wykorzystania: ,74 zł). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

58 Wykorzystanie środków w ramach działań samorządowych PROW 2007 – 2013 (stan na 31 grudnia 2010 r.) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413 Wartość podpisanych umów o przyznanie pomocy: ,57 zł (limit środków do wykorzystania: zł). Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania Limit środków do wykorzystania w ramach działania wynosi: ,00 zł. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 4.3. w Osi 4) – kod działania Wartość podpisanych umów o przyznanie pomocy: ,34 zł (limit środków do wykorzystania: zł).

59 Program Operacyjny Wartość ogółem projektów w mln PLN Wartość dofinansowania w mln PLN Liczba realizowanych projektów RPO WP5 515, ,21329 PO RPW2 742,51 845,623 PO IG2 135,4856,8336 PO IiŚ21 031, ,760 PO KL1 138,5967, Suma32 562, ,13094 Podsumowanie stanu wykorzystania funduszy europejskich w Programach Operacyjnych na podstawie podpisanych umów/decyzji

60 Program Liczba projektów Wartość projektów Wartość dofinansowania UE Fundusz Spójności INTERREG EQUAL ZPORR SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Rozwój zasobów ludzkich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb , ,25 SPO Transport , ,46 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Norweski Mechanizm Finansowy EOG RAZEM Szacunkowa liczba projektów i wartość programów realizowanych w latach

61 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Siedziba: ul. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Ł. Cieplińskiego Rzeszów tel.(017) , Fax Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google