Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej 2007."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej 2007 - 2013 Solina, 3-4 marca 2011 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Plan wystąpienia

3 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

4 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 28 lutego 2011r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 48 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono 3 116 wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 303,07 mln PLN.

5 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 1329 umów/decyzji o wartości ogółem 5 515,02 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 343,2 mln PLN, co stanowi 74,1% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

6 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP - % wykorzystania alokacji z EFRR – stan na 28 lutego 2011r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

7 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 107,31 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 stycznia 2011r. przekazano środki w wysokości 1 339,75 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 355,95 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 1 749,08 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 483,61 mln PLN (369,14 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 327,18 mln euro.

8 2011 - Planowane płatności. Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2011 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zapisano środki UE w wysokości 1 234,50 mln PLN i środki krajowe w wysokości 50,99 mln PLN. Razem na 2011r. 1 285,49 mln PLN

9 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – dane zbiorcze na dzień 28 lutego 2011r. (w mln PLN) 1 euro = 3,9707 PLN, wg kursu EBC z 25 lutego 2011r.

10 Renegocjacja RPO WP – 2010r. W związku z wnioskiem o zmianę RPO WP z 23 lipca 2010r. Komisja Europejska przyjęła w dniu 17 lutego 2011r. decyzję w tym zakresie. Przyjęte przez Komisję Europejską zmiany dotyczą: opisu osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP. Wprowadzona zmiana ma na celu umożliwienie realizowania projektów na terenach zniszczonych przez powódź, służących przywróceniu funkcji istotnych dla lokalnych społeczności oraz zapobieganiu ich marginalizacji, rozdziału 9.3 Zarządzanie finansowe w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, załącznika nr 6 do RPO WP w związku z uzyskaniem praw miejskich przez następujące miejscowości: Boguchwała (powiat rzeszowski), Brzostek (powiat dębicki), Przecław (powiat mielecki), Kołaczyce (powiat jasielski), Przypisania alokacji finansowej do kategorii interwencji nr 75 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

11 Źródło: MRR

12 Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP Województwo Podkarpackie na realizację RPO WP otrzymało dodatkowo: z krajowej rezerwy wykonania – kwotę 42 340 885 euro; z dostosowania technicznego – kwotę 10 295 370 euro; wydzieloną z dostosowania technicznego – kwotę 9 842 879 euro, z przeznaczeniem na niwelowanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Z tych środków będzie realizowanych 16 projektów w trybie indywidualnym na terenie gmin Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce i Ropczyce w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna (7 930 030 euro) oraz osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna (1 912 849 euro): 1.Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 2.Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły, 3.Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu, 4.Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg,

13 Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP – cd. 5.Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg, 6.Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi 7.Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 8.Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 9.Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle, 10.Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu, 11.Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r., 12.Remont i odtworzenie dróg gminnych w miejscowościach Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy, Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r., 13.Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej, 14.Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach, 15.Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+471,0, 16.Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach.

14 Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP – cd. Środki z krajowej rezerwy wykonania w wysokości 42 340 885 euro oraz środki z dostosowania technicznego w wysokości 10 295 370 euro Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił przeznaczyć na zwiększenie alokacji w osiach priorytetowych: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP o kwotę 11 436 255 euro, II Infrastruktura techniczna RPO WP o kwotę 27 000 000 euro, w tym: 17 000 000 euro w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat A Drogi wojewódzkie, 10 000 000 euro w działaniu 2.2 Infrastruktura energetyczna, V Infrastruktura publiczna, w działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe RPO WP, o kwotę 9 200 000 euro, VI Turystyka i kultura RPO WP o kwotę 5 000 000 euro.

15 Harmonogram naborów w ramach RPO WP Lp.Oś priorytetowa/działanieData naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesuwrzesień 2012 2Działanie 1.3: Regionalny system innowacji wrzesień 2011 (projekty z zakresu infrastruktury B+R) maj 2012 (projekty badawcze) 3Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjnemarzec 2012 4 Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B: Projekty pozainwestycyjne 31 stycznia - 31 marca 2011 II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 5Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionkawrzesień 2011 S IV oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 6Działanie 4.1: Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B: Zaopatrzenie w wodęmaj 2011 S 7Działanie 4.3: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowejlipiec 2011 S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 8Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświatywrzesień 2011 S VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzegionalna 10Działanie 7.1: Rewitalizacja miastsierpień 2011 S 11Działanie 7.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanychsierpień 2011 S 12Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczosierpień 2011 S Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków przeprowadzenie naboru uzależnione jest od wyników 1 naboru, ze względu na przewidywaną dużą liczbę wniosków w stosunku do istniejących możliwości finansowych.

16 W ramach PO RPW na terenie Województwa Podkarpackiego zakłada się realizację 23 projektów o wartości całkowitej 2 742 486 994,95 PLN. W chwili obecnej realizowanych jest 20 projektów o łącznej wartości 2 183 056 994,95 PLN (549 763 780,24 EUR*), w tym 2 projekty wspólne z innymi województwami o łącznej wartości 294 542 732,00 PLN. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) * wg. kursu ECB na dzień 25 lutego 2011 r.

17 Oś priorytetowa/działanieLiczba projektówCałkowita wartość projektów w PLN Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 15982 008 608,65732 446 510,10 Działanie I.1 Infrastruktura uczelni 7434 541 138,93374 935 306,00 Działanie I.3 Wspieranie innowacji 8547 467 469,72357 511 204,10 Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 1250 000 000215 500 000 Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej 1250 000 000215 500 000 Oś priorytetowa III Wojewódzkie ośrodki wzrostu 1304 730 000,00259 020 000,00 Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego 1304 730 000,00259 020 000,00 Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa 51 161 205 654,30602 926 761,00 Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa 51 161 205 654,30602 926 761,00 Oś priorytetowa V równoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne 144 542 732,0038 732 811,00 Działanie V.2 Trasy rowerowe 144 542 732,0038 732 811,00 Suma 23 Wartość wszystkich projektów2 742 486 994,951 845 626 082,10 Wartość realizowanych projektów2 183 056 994,951 442 871 082,10 Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

18 Szkoły wyższe – 8 projektów Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym - Uniwersytet Rzeszowski Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio - europejska w Przemyślu Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Politechnika Rzeszowska Centrum Edukacji Międzynarodowej - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych - Uniwersytet Rzeszowski Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - Politechnika Rzeszowska Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

19 Miasta i Gminy - 7 projektów Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej - Gmina Stalowa Wola "Od COP-u do innowacji i rozwoju" - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej - Gmina Stalowa Wola Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo- Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy - Powiat Rzeszowski – projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny - Miasto Tarnobrzeg Budowa systemu integrującego - Gmina Miasto Rzeszów Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 - Gmina Miejska Przemyśl Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg - Gmina Tarnobrzeg Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – cd.

20 Agencje Rozwoju Regionalnego – 2 projekty Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu Przedsiębiorcy – 1 projekt Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. - WSK "PZL-Rzeszów" S.A. Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – cd.

21 Samorząd Województwa Podkarpackiego – 4 projekty Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 - Województwo Świętokrzyskie \ Województwo Podkarpackie. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej - Województwo Podkarpackie Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie Administracja Rządowa – 1 projekt Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – cd.

22 Mapa realizacji projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO RPW

23

24

25 * projekty realizowane w ramach PO RPW, których nie można przypisać poszczególnym województwom (projekty wspólne)

26 Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym – Uniwersytet Rzeszowski – 123 618 000,00 PLN, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie - Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap – 82 261 187,14 PLN, Stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej – Gmina Stalowa Wola – 84 401 017,83 PLN. Przykładowe projekty w ramach PO RPW :

27 Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym - Uniwersytet Rzeszowski W ramach projektu jest tworzona baza dydaktyczna na potrzeby Wydziału Biologiczno- Rolniczego dla nowo powstałych kierunków studiów: Architektura krajobrazu, Biologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka. Projekt obejmie szereg prac związanych z modernizacją oraz wyposażeniem laboratoriów w specjalistyczną aparaturę naukową, zmianą sposobu użytkowania obiektów oraz zagospodarowaniem parku i terenów wokół budynków Uniwersytetu w rejonie Zalesie. Powstaną silnie zintegrowane ośrodki badawczo-rozwojowe, aktywnie oddziałujące na gospodarkę regionu. W ramach projektu zostaną utworzone regionalne centra: Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych. Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym oraz Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię. Centrum Konferencyjno-Naukowe. Centrum Marketingu Produktów Spożywczych.

28

29 Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Celem głównym projektu jest uzbrojenie terenu Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego położonego w Jasionce i Rudnej Małej o powierzchni 51 ha w: sieć gazową, energetyczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz drogi wewnętrzne i dojazd do drogi wojewódzkiej nr 869 celem przygotowania terenu strefy pod przyszłą zabudowę produkcyjną i usługową, budowę Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT, utworzenie 4 laboratoriów badawczo rozwojowych - trzech w ramach Laboratorium Badawczym dla Politechniki Rzeszowskiej i jednego w ramach laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

30 Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT - 5300 m 2, przewiduje się, że w Inkubatorze siedzibę znajdzie 30 przedsiębiorstw. Powstała koncepcja rozbudowy Inkubatora Technologicznego i wykonania dodatkowej 3-segmentowej hali produkcyjnej z częścią biurową o powierzchni ok. 3500 m 2. Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT

31 1.Laboratorium Biotechnologii zlokalizowane na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie składało się z trzech pracowni o łącznej powierzchni ok. 970 m 2 : Roślinnych Kultur in Vitro, Biotyzacji Roślin i Allelopatii, Markerów Molekularnych. 2.Laboratoria Politechniki Rzeszowskiej o łącznej powierzchni ok. 1 061 m 2 mają przyczyniać się przede wszystkim, do wnikliwego opracowania, wykonywania i uruchomienia unikalnej technologii produkcji: Laboratorium materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla potrzeb lotnictwa: Pracownia Materiałów Kompozytowych, Pracownia Materiałów Polimerowych, Pracownia Auksetyków, Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce: Pracownia Diagnostyki Medycznej, Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych - Odnawialnych Źródeł Energii: Pracownia Konstrukcji Lotniczych, Pracownia Siłowni Wiatrowych.

32 Wizualizacje Laboratoriów realizowanych w ramach projektu Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Rzeszowski

33 Stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej. - Gmina Stalowa Wola Celem głównym realizowanego Projektu jest: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego oraz tworzenie warunków dla rozwoju regionalnych procesów społeczno-gospodarczych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez aktywowanie Miasta Stalowa Wola do udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby uczelni wynikające z chęci dostosowania jej oferty edukacyjnej do potrzeb młodych osób podejmujących decyzje o wyborze kariery zawodowej oraz służy poprawie jakości i efektywności kształcenia na poziomie studiów wyższych.

34 W ramach PO IG na terenie województwa podkarpackiego realizowanych jest 336 projektów o wartości całkowitej 2 135 418 640,23 PLN. 537 766 914,36 EURO* Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) * wg. kursu ECB na dzień 25 lutego 2011 r.

35 Oś priorytetowa Liczba projektów Całkowita wartość projektu w PLN Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Oś priorytetowa 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii 19122 795 310,2684 213 343,46 Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura strefy B+R 138 000 000,0036 355 409,84 Oś priorytetowa 3 – Kapitał dla innowacji 1774 700,00270 000,00 Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 771 788 200 177,93648 613 571,26 Oś priorytetowa 5 – Dyfuzja innowacji 1021 051424,7217 688 381,68 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 10669 00 9 707,7342 015 483,95 Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 12269 009 707,7342 015 483,95 Suma 3362 135 418 640,23856 831 697,46 Wartość realizowanych projektów2 135 418 640,23856 831 697,46 Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

36 Mapa realizacji projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO IG

37

38

39 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – 85 880 000 PLN, Gmina Krosno - Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie - 12 650 000,00 PLN, Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów S.A. - Wschodnioeuropejskie centrum kongresowowosportowe Arłamów - 60 000 000,00 PLN. Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PO IG :

40 W ramach PO IiŚ zakłada się realizację 60 projektów o wartości całkowitej 21 031 054 066,50 PLN. Obecnie realizowanych jest 49 projektów o wartości 9 692 604 066,50 PLN. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) * wg. kursu ECB na dzień 25 lutego 2011 r.

41 Oś priorytetowa/działanie Liczba projektów Całkowita wartość projektu w PLN Wnioskowana kwota wsparcia w PLN I. Gospodarka wodno-ściekowa 6375 024 047,16182 799 425,61 III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2131 730 000,0065 870 000,00 IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 1043 054 921,5410 427 241,48 V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 911 427 014,039 208 989,53 VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 610 026 302 512,024 447 181 036,49 VII. Transport przyjazny środowisku 28 238 000 000,005 354 700 000,00 VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 3623 270 000,00301 170 000,00 IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 4391 361 642,9654 079 905,83 X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 3983 370 000,00235 000 000,00 XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe 255 725 850,7338 251 818,40 XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 1164 578 206,7545 718 553,22 XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 287 209 871,3186 280 000 Suma 6021 031 054 066,5010 830 686 970,56 Wartość realizowanych projektów9 692 604 066,503 846 346 970,56 Liczba projektów wdrażanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

42 Mapa realizacji projektów na terenie woj. podkarpackiego w ramach PO IiŚ

43

44

45 Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie - Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 44 964 100,00 Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp z o.o. - Port Lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego - 171 540 000,00 Kompleks naukowo - dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski – Uniwersytet Rzeszowski – 64 680 000 PLN. Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach w ramach PO IiŚ należą:

46 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 W ramach I naboru wniosków (14 sierpnia – 31 października 2008 r.) zatwierdzono do dofinansowania 10 projektów złożonych przez wnioskodawców z województwa podkarpackiego na łączną kwotę dofinansowania 11 808 215,20 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Do dnia 31 stycznia 2011 r. podpisano umowy na 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 11 566 890,10 EFRR. Ponadto zatwierdzono do dofinansowania 45 mikroprojektów w ramach I naboru na kwotę 1 719 925,25 EFRR - Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw lokalnych. Do dnia 31 stycznia 2011 r. podpisano umowy na 43 mikroprojekty na kwotę 1 653 748,20 EFRR (dwóch beneficjentów zrezygnowało z realizacji projektów przed podpisaniem umowy).

47 Liczba zawartych umów na realizację projektów przez podmioty z województwa podkarpackiego Oś priorytetowa / tematLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR w Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury transgranicznej 24 298 764,36 Temat 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 24 298 764,36 Temat 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Oś priorytetowa II Rozwój społeczno- gospodarczy 87 268 125,67 Temat 2.1 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki 22 929 765,13 Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 43 861 661,84 Temat 2.3 Projekty sieciowe 2476 698,70 Razem 10 11 566 890,10 Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw lokalnych - Mikroprojekty 431 653 748,20 Osie priorytetowe I, II i III\ 5313 220 638,30 Liczba wszystkich umów na realizację projektów i mikroprojektów w ramach PWT Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Liczba zawartych umów na realizację mikroprojektów wg stanu na dzień 31 stycznia 2011 r.

48 W ramach II naboru wniosków (11 stycznia – 31 marca 2010 r.) zatwierdzono do dofinansowania 42 projekty na kwotę ok. 53,4 mln euro, w tym 5 projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego o łącznej wartości dofinansowania 3,7 mln euro. Wspólny Sekretariat Techniczny gromadzi obecnie dokumenty niezbędne do podpisania umów z beneficjentami.

49 Do końca 2010 roku została zakończona realizacja rzeczowa trzech projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego w trakcie I naboru wniosków: Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Nizna Sitnica, złożony przez Gminę Zarszyn. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Modernizacja czterech dróg (wykonanie nawierzchni asfaltowej) o łącznej długości 2 618,34 m; Poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków kulturalnych, sportowych i turystycznych (m. in. Dom Kultury, zabytkowy park, stadion piłkarski, korty tenisowe, ścieżka edukacyjna przy Leśniczówce Hrendówka, Koło Łowieckie Ryś, rzeka Wisłok, bar gastronomiczny); Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez modernizację nawierzchni i wykonanie poboczy; Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej terenów przygranicznych.

50 Zielone dziedzictwo - Parki Jarosławia i Humennego, którego Partnerem Wiodącym była Gmina Miejska Jarosław. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Modernizacja Parku przy ul. Czesławy Puzon ps. Baśka w Jarosławiu; produktem bezpośrednim jest odnowiony Park o łącznej powierzchni 0,68 ha, w tym: fontanna, alejki spacerowe, ławki, drzewa i zieleń; Zorganizowano międzynarodową konferencję samorządową pod nazwą Zarządzanie terenami zielonymi w miastach karpackich.

51 Sieć Miast Euroregionu Karpackiego, złożony przez Gminę Miejską Jarosław. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Powołano zespoły tematyczne do spraw turystyki i do spraw gospodarki, które wypracowały w ramach spotkań pilotażowe procedury współpracy oraz zasady tworzenia wspólnych projektów; Utworzono Sieć Miast Euroregionu Karpackiego jako platformę współpracy polskich i słowackich samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz koordynacji rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym; Zorganizowano konferencje w Jarosławiu i Humennem; Zlecono opracowania 2 studium: Jak tworzyć produkt turystyczny Miast Karpackich oraz Jak inwestować w miastach Karpackich.

52 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 W ramach I naboru wniosków (2 listopada 2009 r. – 1 marca 2010 r.) zatwierdzono do dofinansowania 21 projektów o łącznej wartości dofinansowania 16,98 mln euro, w tym 6 projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego o wartości 3,56 mln euro. Obecnie trwają prace zmierzające do podpisania umów z beneficjentami. W dniach 17-18 stycznia 2011 r. w Kijowie odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego powołanego do opracowania nowego pakietu aplikacyjnego do II naboru wniosków, który planowany jest na maj br. Szacowana alokacja na najbliższy nabór wyniesie ok. 90 mln euro. Po zakończeniu naboru, planuje się ogłoszenie kolejnego naboru, dotyczącego wyłącznie działania 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych, tzw. mikroprojekty.

53 Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim, wnioskodawca: Powiat Krośnieński, wartość dofinansowania: 3 894 207,83, działanie 1.1; Roztańczone pogranicze. Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach, wnioskodawca: Gmina Miasto Sanok, wartość dofinansowania: 1 541 789,43, działanie 2.2; Zielone dziedzictwo – Parki Jarosławia i Humennego, wnioskodawca: Gmina Miejska Jarosław, wartość dofinansowania: 380 191,66, działanie: 2.2; Turystyka transgraniczna - wspólnym szlakiem sukcesu, wnioskodawca: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, wartość dofinansowania: 42 500,00 (mikroprojekt), oś priorytetowa III; Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim, wnioskodawca: Gmina Lesko, wartość dofinansowania: 37 134,36 (mikroprojekt), oś priorytetowa III. Przykładowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013:

54 Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 Województwo Podkarpackie otrzymało kwotę w wysokości ponad 432 mln euro Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

55 Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z beneficjentami 1 345 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 1 138 479 372 PLN (co stanowi 63,6 % przyznanej alokacji), z czego 736 umów (na kwotę 665 896 867 PLN) zawarto z Jednostkami Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego.

56 Aktywność projektodawców z Województwa Podkarpackiego wyrażona liczbą podpisanych umów w okresie październik 2007 r. – 16 lutego 2011 r. Brzozowski 22 Sanocki 33 Leski 26 Bieszczadzki 23 Rzeszowski 388 Przemyski 50 Jarosławski 36 Lubaczowski 26 Łańcucki 42 Przeworsk i 77 Leżajski 54 Niżański 36 Stalowowolski 35 Tarnobrzeski 41 Kolbuszowski 38 Mielecki 81 Ropczycko – Sędziszowski 41 Dębicki 42 Strzyżowski 45 Jasielski 56 Krośnieński 74 pomorskie1 warmińsko – mazurskie 0 zachodnio – pomorskie0 kujawsko- pomorskie 1 wielkopolskie1 mazowieckie14 podlaskie0 dolnośląskie0 łódzkie2 lubuskie 0 opolskie1 lubelskie15 świętokrzyskie 2 podkarpackie 1 266 małopolskie33 śląskie 9 20 40 60 80

57 Wykorzystanie środków w ramach działań samorządowych PROW 2007 – 2013 (stan na 31 grudnia 2010 r.) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I – Scalanie gruntów : łączna kwota pomocy według wydanych decyzji : 28 056 880,05 zł (limit środków do wykorzystania: 71 168 102 zł); Schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: łączna kwota pomocy według wydanych decyzji: 10 672 871,00 zł (limit środków do wykorzystania: 62 415 358 zł). Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość podpisanych umów o przyznanie pomocy: 202 335 574 zł (limit środków do wykorzystania: 313 460 221,79 zł). Odnowa i rozwój wsi Warta podpisanych umów o przyznanie pomocy: 62 171 068,00 zł (limit środków do wykorzystania: 125 597 943,74 zł). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

58 Wykorzystanie środków w ramach działań samorządowych PROW 2007 – 2013 (stan na 31 grudnia 2010 r.) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413 Wartość podpisanych umów o przyznanie pomocy: 26 339 804,57 zł (limit środków do wykorzystania: 164 598 432 zł). Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania 4.21. Limit środków do wykorzystania w ramach działania wynosi: 4 256 856,00 zł. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 4.3. w Osi 4) – kod działania 4.31. Wartość podpisanych umów o przyznanie pomocy: 11 054 982,34 zł (limit środków do wykorzystania: 41 149 608 zł).

59 Program Operacyjny Wartość ogółem projektów w mln PLN Wartość dofinansowania w mln PLN Liczba realizowanych projektów RPO WP5 515,023 343,21329 PO RPW2 742,51 845,623 PO IG2 135,4856,8336 PO IiŚ21 031,0510 830,760 PO KL1 138,5967,81 345 Suma32 562,4717 844,13094 Podsumowanie stanu wykorzystania funduszy europejskich w Programach Operacyjnych na podstawie podpisanych umów/decyzji

60 Program Liczba projektów Wartość projektów Wartość dofinansowania UE Fundusz Spójności 6517 037 757366 707 396 INTERREG 6273 546 01851 738 273 EQUAL 438 322 56528 741 923 ZPORR 9401 381 600 000838 600 348 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 1550390 888 825177 325 632 SPO Rozwój zasobów ludzkich 175184 835 159131 793 242 SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 196 320 595,002 212 208,25 SPO Transport 5 98 728 601,8367 739 350,46 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 739707 164 430251 673 221 Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2724 888 52418 421 630 RAZEM35273 398 443 9511 934 953 224 Szacunkowa liczba projektów i wartość programów realizowanych w latach 2000 - 2006

61 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Siedziba: ul. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Ł. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów tel.(017) 747 64 66, Fax. 747 64 27 e-mail: drr@podkarpackie.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Stan wykorzystania funduszy programów UE z perspektywy finansowej 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google