Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Oszczędność dla firm, zysk dla środowiska. 1 www.boosa.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Oszczędność dla firm, zysk dla środowiska. 1 www.boosa.pl."— Zapis prezentacji:

1 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Oszczędność dla firm, zysk dla środowiska. 1 www.boosa.pl

2 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Obowiązki Przedsiębiorcy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych Ustawa O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 639 z 2001 r.) Ustawa O odpadach ( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawa określa: - obowiązki przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu, - obowiązki organizacji odzysku, - obowiązki administracji państwowej. Ustawa reguluje: - zasady działania organizacji odzysku, - zasady naliczania opłaty produktowej i opłaty depozytowej. 2

3 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl 3 recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy,

4 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Obowiązkowi odzysku i recyklingu podlegają: - podmioty wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, -podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach pochodzące z importu lub z obrotu wewnątrzwspólnotowego, - podmioty pakujące i wprowadzące na rynek produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę, - podmioty prowadzące jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o pow. handlowej powyżej 500 m² sprzedające produkty tam pakowane, - podmioty prowadzące kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej pow. handlowej powyżej 5000 m² sprzedające produkty tam pakowane. 4

5 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Ustawowe obowiązki przedsiębiorców: - zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, - wprowadzanie do obrotu opakowań zgodnych z obowiązującymi wymogami, - prowadzenie sprawozdawczości, - realizacja obowiązków kaucji nałożonej na opakowania środków niebezpiecznych, - prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 5

6 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Ustawowe obowiązki organizacji odzysku: - organizacja czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem, - prowadzenie sprawozdawczości (OŚ-OP1), - prowadzenie edukacji ekologicznej. 6

7 7 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Ustawowe wymagania wobec Organizacji Odzysku - organizacja może przejmować obowiązek ustawowy przedsiębiorcy - organizacja odzysku musi mieć formę spółki akcyjnej - organizacja musi mieć min.1mln PLN kapitału zakładowego - ustawowo ograniczony zakres działania organizacji - terminowe składanie sprawozdań rocznych - ochrona danych przedsiębiorcy - organizacja musi prowadzić dodatkową ewidencję - prowadzenie działalności edukacyjnej - organizacja jest zobowiązana do zapłaty opłaty produktowej za niewykonany obowiązek przedsiębiorców

8 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Przedsiębiorca ma możliwość realizacji swojego obowiązku: a) samodzielnie - poprzez poddanie odzyskowi i recyklingowi wytworzonych wyłącznie przez siebie odpadów opakowaniowych i poużytkowych - zgodnie z obowiązującymi poziomami, - poprzez poddanie odzyskowi i recyklingowi odpadów zebranych poprzez zorganizowaną przez siebie sieć selektywnego zbierania. b) za pośrednictwem organizacji odzysku 8

9 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl W przypadku niewywiązania się przez przedsiębiorcę lub organizację odzysku z obowiązku recyklingu i odzysku Marszałek Województwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wydaje decyzję o naliczeniu kary w postaci opłaty produktowej, opłaty depozytowej. 9

10 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Odpady i środki pieniężne w systemie gospodarki odpadowej Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z obowiązku odzysku i recyklingu Marszałek Województwa NFOŚIGW WFOŚIGW GMINA Przedsiębiorstwa pozyskujące odpady z rynku selektywna zbiórka gospodarstwa domoweprzedsiębiorcy Przedsiębiorcy samodzielnie wypełniający obowiązek odzysku i recyklingu Przedsiębiorcy rozliczający się z organizacją odzysku zakłady recyklingowe zakłady odzysku opłata recyklingowa własne odpady opakowaniowe opłata produktowa organizacja odzysku 10

11 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Branżowa Organizacja Odzysku S.A. oferuje przedsiębiorcom: - przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, - przejęcie odpowiedzialności z tytułu opłaty produktowej, - prowadzenie pełnej sprawozdawczości, - odbiór odpadów opakowaniowych, - korzystne warunki umowy, - obsługę prawną w ramach ustawy opakowaniowej, - szkolenia z udziałem ekspertów. 11

12 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Elementarne zasady w realizacji obowiązku odzysku i recyklingu w Branżowej Organizacji Odzysku S.A. - współpraca wyłącznie z rzetelnymi recyklerami i pośrednikami działającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi zgodnymi z systemem zarządzania jakością EN ISO 9001:2000, - podmioty dokonujące w naszym imieniu odzysku i recyklingu dysponują odpowiednim zapleczem technicznym, - współpraca w zakresie odzysku i recyklingu opiera się na wieloletnich umowach gwarantujących z góry zakontraktowane ilości i rodzaje odpadów oraz terminowość wykonania usługi. Dzięki powyższym zasadom organizacja gwarantuje przedsiębiorcom pełne wywiązanie się z zapisów umowy. 12

13 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Udział poszczególnych asortymentów w ogólnej masie opakowań podlegających obowiązkowi recyklingu w 2008 r. w BOO S.A. 13

14 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl To co wyróżnia BOO S.A. na tle innych organizacji W 2003 roku przystąpiliśmy do Międzynarodowego Programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care). Przynależność do Programu jest wyrazem dobrowolnego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy jedną z niewielu organizacji odzysku w kraju rekomendowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) W 2003 roku nasza Organizacja wstąpiła w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy W 2007 roku zakończyliśmy proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001 : 2000. Jednostka certyfikująca IMQ stwierdziła zgodność systemu z normą w części dotyczącej: -współpracy z wiarygodnymi dostawcami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych -świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniu 14

15 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Edukacja ekologiczna w BOO S.A. Nasza organizacja jest inicjatorem licznych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Organizujemy i współtworzymy m.in. : -dla dzieci i młodzieży organizujemy w szkołach lekcje ekologiczne pod hasłem Odzyskujemy naturę podczas których podejmujemy tematy za zakresu segregacji odpadów i recyklingu -co roku wspólnie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach organizujemy na szczeblu lokalnym akcję Drzewko za butelkę. Inicjatorem akcji jest Program Odpowiedzialność i Troska. Bezkonkurencyjne dzieci z Tarnowa zebrały w tym roku największą ilość butelek z całej Polski. 15

16 16 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl Bierzemy udział w piknikach rodzinnych oraz imprezach okolicznościowych, w trakcie których przeprowadzamy prelekcje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów jak również gry i zabawy dla najmłodszych.

17 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl - dla najmłodszych organizujemy konkursy plastyczne, quizy, zawody sportowe, którym również przyświeca duch ekologii - dla przedsiębiorców organizujemy konferencje poświęcone zagadnieniom z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi -Uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO. W 2006 roku otrzymaliśmy nagrodę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepiej przeprowadzoną akcję edukacyjną podczas trwania targów. Dbamy o to, aby nasze inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej uczyły odpowiedzialności i zachęcały do przyjmowania postaw prośrodowiskowych 17

18 18 Branżowa Organizacja Odzysku S.A. www.boosa.pl


Pobierz ppt "Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Oszczędność dla firm, zysk dla środowiska. 1 www.boosa.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google