Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Branżowa Organizacja Odzysku S.A."— Zapis prezentacji:

1 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Oszczędność dla firm, zysk dla środowiska.

2 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Obowiązki Przedsiębiorcy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych Ustawa O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U Nr 63 poz. 639 z 2001 r.) O odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawa określa: - obowiązki przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu, - obowiązki organizacji odzysku, - obowiązki administracji państwowej. Ustawa reguluje: - zasady działania organizacji odzysku, - zasady naliczania opłaty produktowej i opłaty depozytowej. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

3 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy, recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

4 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Obowiązkowi odzysku i recyklingu podlegają: - podmioty wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach , podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach pochodzące z importu lub z obrotu wewnątrzwspólnotowego, podmioty pakujące i wprowadzące na rynek produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę, - podmioty prowadzące jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o pow. handlowej powyżej 500 m² sprzedające produkty tam pakowane, - podmioty prowadzące kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej pow. handlowej powyżej 5000 m² sprzedające produkty tam pakowane. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

5 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Ustawowe obowiązki przedsiębiorców: zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, - wprowadzanie do obrotu opakowań zgodnych z obowiązującymi wymogami, - prowadzenie sprawozdawczości , - realizacja obowiązków kaucji nałożonej na opakowania środków niebezpiecznych, - prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

6 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Ustawowe obowiązki organizacji odzysku: - organizacja czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem, - prowadzenie sprawozdawczości (OŚ-OP1), - prowadzenie edukacji ekologicznej. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

7 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Ustawowe wymagania wobec Organizacji Odzysku - organizacja może przejmować obowiązek ustawowy przedsiębiorcy organizacja odzysku musi mieć formę spółki akcyjnej organizacja musi mieć min.1mln PLN kapitału zakładowego ustawowo ograniczony zakres działania organizacji terminowe składanie sprawozdań rocznych ochrona danych przedsiębiorcy organizacja musi prowadzić dodatkową ewidencję prowadzenie działalności edukacyjnej organizacja jest zobowiązana do zapłaty opłaty produktowej za niewykonany obowiązek przedsiębiorców Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

8 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Przedsiębiorca ma możliwość realizacji swojego obowiązku: samodzielnie poprzez poddanie odzyskowi i recyklingowi wytworzonych wyłącznie przez siebie odpadów opakowaniowych i poużytkowych -zgodnie z obowiązującymi poziomami, poprzez poddanie odzyskowi i recyklingowi odpadów zebranych poprzez zorganizowaną przez siebie sieć selektywnego zbierania. b) za pośrednictwem organizacji odzysku Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

9 W przypadku niewywiązania się przez przedsiębiorcę
lub organizację odzysku z obowiązku recyklingu i odzysku Marszałek Województwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wydaje decyzję o naliczeniu kary w postaci opłaty produktowej, opłaty depozytowej. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

10 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Odpady i środki pieniężne w systemie gospodarki odpadowej Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z obowiązku odzysku i recyklingu Przedsiębiorcy samodzielnie wypełniający obowiązek odzysku i recyklingu Przedsiębiorcy rozliczający się z organizacją odzysku opłata produktowa własne odpady opakowaniowe opłata recyklingowa Marszałek Województwa organizacja odzysku NFOŚIGW zakłady recyklingowe zakłady odzysku WFOŚIGW GMINA Przedsiębiorstwa pozyskujące odpady z rynku przedsiębiorcy gospodarstwa domowe selektywna zbiórka Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

11 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Branżowa Organizacja Odzysku S.A. oferuje przedsiębiorcom: przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, - przejęcie odpowiedzialności z tytułu opłaty produktowej, - prowadzenie pełnej sprawozdawczości, - odbiór odpadów opakowaniowych, - korzystne warunki umowy, - obsługę prawną w ramach ustawy opakowaniowej, - szkolenia z udziałem ekspertów. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

12 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Elementarne zasady w realizacji obowiązku odzysku i recyklingu w Branżowej Organizacji Odzysku S.A. współpraca wyłącznie z rzetelnymi recyklerami i pośrednikami działającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi zgodnymi z systemem zarządzania jakością EN ISO 9001:2000, podmioty dokonujące w naszym imieniu odzysku i recyklingu dysponują odpowiednim zapleczem technicznym, współpraca w zakresie odzysku i recyklingu opiera się na wieloletnich umowach gwarantujących z góry zakontraktowane ilości i rodzaje odpadów oraz terminowość wykonania usługi. Dzięki powyższym zasadom organizacja gwarantuje przedsiębiorcom pełne wywiązanie się z zapisów umowy. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

13 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Udział poszczególnych asortymentów w ogólnej masie opakowań podlegających obowiązkowi recyklingu w 2008 r. w BOO S.A. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

14 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
To co wyróżnia BOO S.A. na tle innych organizacji W 2003 roku przystąpiliśmy do Międzynarodowego Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). Przynależność do Programu jest wyrazem dobrowolnego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy jedną z niewielu organizacji odzysku w kraju rekomendowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) W 2003 roku nasza Organizacja wstąpiła w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” W 2007 roku zakończyliśmy proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001 : Jednostka certyfikująca IMQ stwierdziła zgodność systemu z normą w części dotyczącej: współpracy z wiarygodnymi dostawcami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniu Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

15 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Edukacja ekologiczna w BOO S.A. Nasza organizacja jest inicjatorem licznych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Organizujemy i współtworzymy m.in. :  -dla dzieci i młodzieży organizujemy w szkołach lekcje ekologiczne pod hasłem „Odzyskujemy naturę” podczas których podejmujemy tematy za zakresu segregacji odpadów i recyklingu co roku wspólnie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach organizujemy na szczeblu lokalnym akcję „Drzewko za butelkę”. Inicjatorem akcji jest Program „Odpowiedzialność i Troska”. Bezkonkurencyjne dzieci z Tarnowa zebrały w tym roku największą ilość butelek z całej Polski . Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

16 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Bierzemy udział w piknikach rodzinnych oraz imprezach okolicznościowych , w trakcie których przeprowadzamy prelekcje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów jak również gry i zabawy dla najmłodszych. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

17 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
- dla najmłodszych organizujemy konkursy plastyczne, quizy, zawody sportowe, którym również przyświeca duch ekologii - dla przedsiębiorców organizujemy konferencje poświęcone zagadnieniom z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi Uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO. W 2006 roku otrzymaliśmy nagrodę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepiej przeprowadzoną akcję edukacyjną podczas trwania targów. Dbamy o to, aby nasze inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej uczyły odpowiedzialności i zachęcały do przyjmowania postaw prośrodowiskowych Branżowa Organizacja Odzysku S.A.

18 Branżowa Organizacja Odzysku S.A.


Pobierz ppt "Branżowa Organizacja Odzysku S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google