Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pwc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pwc."— Zapis prezentacji:

1 pwc

2 The American Chamber of Commerce
Obowiązki w zakresie obrotu produktami w opakowaniach Kluczowe aspekty operacyjne & finansowe Praktyczne implikacje biznesowe Tomasz Barańczyk Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers 24 lutego 2004 roku, Warszawa

3 Opłata produktowa – kluczowe obowiązki administracyjne (1)
Przedsiębiorca lub Organizacja są zobowiązani do poinformowania marszałka województwa o: fakcie wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach lub produktów, podlegających obowiązkom określonym przez Ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej [„Ustawa o obowiązkach i opłacie”] (w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności) osiągniętych poziomach recyklingu z podziałem na poszczególne ich rodzaje (w formie rocznego sprawozdania składanego do 31 marca roku następnego) wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na rodzaje opakowań, produktów i ich masy oraz ilości (w formie rocznego sprawozdania składanego do 31 marca roku następnego) PricewaterhouseCoopers

4 Opłata produktowa – kluczowe obowiązki administracyjne (2)
Obowiązek wpłaty opłaty produktowej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego (do dnia 31 marca każdego roku) Obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji opakowań (począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.) Obowiązek w zakresie rozliczenia opłaty powstał po raz pierwszy na koniec 2002 roku, a pierwszy termin zapłaty upłynął w dniu 31 marca 2003 roku PricewaterhouseCoopers

5 Kwestie administracyjne / operacyjne (c.d.) – oznakowanie opakowań
Prawidłowe oznaczenie opakowań określające: rodzaj materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowania możliwość wielokrotnego użycia opakowania przydatność opakowania do recyclingu Dotyczy opakowań z aluminium i tworzyw sztucznych Implikacje w zakresie znakowania opakowań od dnia 1 maja 2004 r. 5 PricewaterhouseCoopers

6 Opłata produktowa – mechanizm obliczenia & stawki
Ustawa o obowiązkach i opłacie stanowi, że opłata produktowa to iloczyn stawki opłaty [w wartości określonej przez przepisy wykonawcze] i różnicy pomiędzy wymaganym, a osiągniętym minimalnym poziomem recyklingu przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie lub ilości produktów lub opakowań, Stawki opłaty za 1 kg lub 1 sztukę opakowania lub produktu będą rokrocznie zmieniane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych i będą ogłaszane przez Ministra właściwego do spraw środowiska do 30 września każdego roku w „Monitorze Polskim” PricewaterhouseCoopers

7 Roczne poziomy odzysku – przykłady (w %)
Systematyczne zwiększanie poziomów odzysku aż do 2007 roku 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Urządzenia klimatyzacyjne Opony Oleje smarowe Opakowania z materiałów naturalnych (drewno i tekstylia) Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych 50 45 30 25 20 15 75 70 60 35 22 19 17 13 11 9 7 5 48 42 39 38 37 18 14 10 PricewaterhouseCoopers

8 Opłata produktowa - przykład liczbowy
Przykładowe dane dotyczące obrotu opakowaniami w 2004 r.: materiał tworzywa sztuczne papier/tektura opony* wprowadzono (kg): wymagany przepisami poziom recyklingu (kg): faktycznie osiągnięty poziom recyklingu w 2004 r. (kg): różnica: stawka opłaty za 1 kg (PLN): 2,56 0,61 2,05 Opłata produktowa (PLN): *Opony pneumatyczne do samochodów osobowych PricewaterhouseCoopers

9 Opłata produktowa – kluczowe implikacje podatkowe
Zgodnie z Ustawą o obowiązkach i opłacie w odniesieniu do opłaty produktowej stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, a uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej przedawnia się po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym powinna nastąpić dana wpłata Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Finansów opłata produktowa co do zasady jest odliczalna dla celów podatkowych Nie jest odliczalna dodatkowa opłata produktowa nałożona przez marszałka województwa za nieterminową płatność Koszt wynagrodzenia organizacji odzysku powinien być w pełni odliczalne podatkowo 9 PricewaterhouseCoopers

10 Opłata produktowa – obowiązki firmy podsumowanie uwag (1)
Zgłoszenie do marszałka województwa i ewidencjonowanie opakowań Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i poddanie ich recyklingowi – (prowadzenie odzysku opakowań w praktyce nie zawsze jest to możliwe) Obliczenie wysokości opłaty produktowej i złożenie sprawozdania do marszałka województwa Wpłacenie opłaty produktowej na konto marszałka województwa 10 PricewaterhouseCoopers

11 Opłata produktowa – obowiązki firmy podsumowanie uwag (2)
Wprowadzenie kaucji na opakowania stosowane dla środków niebezpiecznych Właściwe oznaczanie opakowań Obowiązek informowania klientów o: dostępnych systemach zwrotu, zbiórki i odzysku, właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach. 11

12 Obowiązki producenta/importera niebezpiecznych substancji chemicznych [„Substancje”]:
Wg regulacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [„Ustawa o opakowaniach”]: Ustalenie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe Substancji (od 10% do 30% wartości produktu) Odbiór na własny koszt od sprzedawcy opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po Substancjach Zwrot pobranej kaucji po przyjęciu opakowań i odpadów od użytkowników Substancji w sytuacji, gdy zobowiązany do tego sprzedawca przerwał lub zakończył działalność Posiadanie zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (na zasadach określonych w przepisach o odpadach) PricewaterhouseCoopers

13 Obowiązki sprzedawcy Substancji:
Pobór kaucji od użytkownika Substancji (producent lub hurtownik na własny koszt odbiera od detalisty opakowania wielokrotnego użytku) Zbiórka opakowań i odpadów od użytkowników oraz zwrot pobranej kaucji Posiadanie zezwolenia na zbiórkę lub transport odpadów opakowaniowych po Substancjach (na zasadach określonych w przepisach o odpadach) Sprzedawcy nie wypełniający ww. obowiązków podlegają karze grzywny 13 PricewaterhouseCoopers

14 Obowiązki użytkownika Substancji
Ustawa o opakowaniach nakłada na użytkownika substancji obowiązek zwrotu opakowań i odpadów po substancjach do ich sprzedawcy. Użytkownicy nie wypełniający ww. obowiązków podlegają zgodnie z przepisami ustawy o opakowaniach karze grzywny Wątpliwości interpretacyjne: Czy użytkownik musi zwracać opakowania i odpady do sprzedawcy, od którego je kupił, czy też może zwrócić je do każdego innego punktu prowadzącego sprzedaż Substancji? Czy producent/importer przekazując Substancje w opakowaniach bezpośrednio użytkownikowi (np. w formie próbek, darowizn, etc.) jest sprzedawcą w rozumieniu ustawy o opakowaniach? 14 PricewaterhouseCoopers

15 Implikacje praktyczne związane z kaucjonowaniem Substancji
Nie powinno być kaucji na szczeblu hurtowym Kaucja występująca na szczeblu detalicznym wpłynie na wzrost ceny Substancji Obowiązek uiszczenia kaucji rodzi potencjalne problemy z finansowaniem po stronie użytkowników Kaucja powinna być generalnie neutralna podatkowo (nie powinna wpływać na rozliczenia w zakresie podatku dochodowego i VAT) 15 PricewaterhouseCoopers

16 Prawo unijne – regulacje prawno-podatkowe & finansowe
Cel podatków ekologicznych oraz opłat produktowych w świetle rozwiązań unijnych - zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego Ok. 300 aktów w formie Dyrektyw i Rozporządzeń w dziedzinie ochrony środowiska (dotycz. m.in. zagospodarowania odpadów, zanieczyszczeń przemysłowych, chemikaliów) Podatki i opłaty ekologiczne – przykłady praktyki funkcjonowania rozwiązań legislacyjnych przyjętych w wybranych krajach europejskich (Wielka Brytania, Holandia, Niemcy etc.) Obowiązki dostosowawcze i projekcje zmian polskich regulacji ekologicznych na tle unijnych – prognoza kierunków zmian oraz możliwy wpływ na praktyczną działalność firm 16 PricewaterhouseCoopers

17 Obowiązki w zakresie obrotu produktami w opakowaniach
Kontakt Tomasz Barańczyk Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) 17 PricewaterhouseCoopers

18 Pwc


Pobierz ppt "Pwc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google