Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 1 Luty 2006 CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 1 Luty 2006 CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych."— Zapis prezentacji:

1 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 1 Luty 2006 CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych dla producentów krajowych oraz przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny do obrotu na terytorium Polski Marek Szymański, Cezary Sowiński, PricewaterhouseCoopers Warszawa, 14 lutego 2006 r. Seminarium

2 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 2 Luty 2006 Kluczowe daty wejścia w życie przepisów ustawy – art.96: 21 października 2005 r. 1 stycznia 2006 r. 1 lipca 2006 r. 1 października 2006 r. 1 stycznia 2008 r. 1 stycznia 2009 r.

3 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 3 Luty 2006 21 października 2005 r. Ewidencja – art. 32 i 90 Znakowanie – art. 23 Obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbioru zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych – art.27 Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania sprzętu B2B – art.29 Obowiązek zbierania zużytego sprzętu – art. 37 i 38

4 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 4 Luty 2006 Dodatkowa ewidencja – art. 32 oraz art. 90 Służy określeniu zakresu obowiązków danego przedsiębiorcy / wprowadzającego sprzęt do obrotu na terytorium Polski Powinna zawierać informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu -Liczy się tylko pierwsze wprowadzenie na terytorium kraju -Istotny jest cel: wprowadzenie do obrotu Stanowi podstawę dla obliczenia osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu Ustawa nie przewiduje sankcji za nieprowadzenie ewidencji ale …

5 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 5 Luty 2006 Informacja dla konsumentów – art. 22 Obowiązek dołączenia informacji o: -zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, -potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie, -masie sprzętu Niewypełnienie w/w obowiązku zagrożone karą grzywny Obowiązek informowania o: -systemie zbierania zużytego sprzętu i -roli gospodarstw domowych w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu Ustawa nie przewiduje żadnych sankcji za niewypełnienie w/w obowiązku

6 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 6 Luty 2006 Znakowanie – art. 23 Oznakowanie: -Wzór określony w zał. nr 3 do ustawy -Umieszczany na każdej sztuce sprzętu lub opakowaniu zbiorczym, instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu Obowiązek znakowania dotyczy sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju począwszy od dnia 21 października 2005 r. Ustawa przewiduje karę grzywny za brak oznakowania

7 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 7 Luty 2006 Obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbioru, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych – art. 27 Odbieranie od prowadzących punkty zbierania każdej ilości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, niezależnie od jego rodzaju i marki Ustawa nie określa sposobu zorganizowania odbioru sprzętu Finansowanie odbioru sprzętu (i dalszych procesów z nim związanych) – zgodnie z traktatową zasadą zanieczyszczający płaci Niewypełnienie w/w obowiązku – kara grzywny ale … … dowody na popełnienie wykroczenia?

8 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 8 Luty 2006 Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29 Obowiązek dotyczy sprzętu wprowadzonego przez danego producenta na terytorium kraju po 21 października 2005 r. Natomiast w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 21 października 2005 r. obowiązuje zasada zastępowalności (,,1 za 1) Możliwość przeniesienia kosztów finansowania zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu na użytkownika Brak bezpośrednich sankcji za niewypełnienie w/w obowiązków Pośrednio: kara grzywny – art. 71 (brak wpisu do rejestru), art. 72 pkt 7 (brak sprawozdania o masie zebranego zużytego sprzętu)

9 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 9 Luty 2006 Obowiązek zbierania zużytego sprzętu – art. 37 i 38 Zbierający jest obowiązany do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu (niezależnie od jego ilości, rodzaju i marki) Zbierający jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania Definicja zbierającego zużyty sprzęt: -Art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy: prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, oraz gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych Obowiązek w takim kształcie istnieje do 30 czerwca 2006 r. Przewidziano możliwość karania grzywną za niewypełnienie w/w obowiązku

10 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 10 Luty 2006 1 stycznia 2006 r. Zabezpieczenie finansowe – art. 18 – 20

11 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 11 Luty 2006 Zabezpieczenie finansowe – art. 18 – 20 Przeznaczone na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, powstałego z tego samego rodzaju sprzętu, który został wprowadzony przez danego przedsiębiorcę Wnoszone w przypadku braku umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Forma zabezpieczenia – depozyt, umowa ubezpieczenia o.c., gwarancja bankowa Element wniosku o wpis do rejestru Coroczne rozliczanie zabezpieczenia (do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostało wniesione)

12 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 12 Luty 2006 Zabezpieczenie a opłata produktowa Stawka opłaty produktowej podstawą dla określenia wysokości zabezpieczenia niewypełnienia obowiązków ustawowych Stawki uzależnione od rodzaju sprzętu (0 zł - 20 zł za kg) Pełnomocnictwo dla Ministra Środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe stawki opłat produktowych (po 1 stycznia 2008 r.) Projekt rozporządzenia gotowy Brak zabezpieczenia – podstawa do wykreślenia z rejestru od 1 lipca 2008 r. (art. 14 pkt 3) Brak zabezpieczenia a odmowa wpisu do rejestru?

13 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 13 Luty 2006 1 lipca 2006 r. Wpis do rejestru – art. 7 i 8 oraz art. 90 Opłaty rejestrowe i roczne – art. 9 Sprawozdania – art.24 i art. 31 System zbierania sprzętu od 1 lipca 2006 r. – art. 42

14 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 14 Luty 2006 Wpis do rejestru – art. 7 i 8 (zasady ogólne) Obowiązek złożenia wniosku do GIOŚ przed rozpoczęciem działalności w zakresie przewidzianym w ustawie Wniosek powinien zawierać: -firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, numer NIP, REGON, numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w zał. nr 1 do ustawy Informacje składane wraz z wnioskiem: -o zawarciu umowy z organizacją odzysku albo -o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, który przedsiębiorca zamierza wprowadzić w danym roku oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego

15 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 15 Luty 2006 Wpis do rejestru – art. 90 (lex specialis) Obowiązek złożenia wniosku o wpis do dnia 30 września 2006 r., w przypadku przedsiębiorców prowadzących już działalność w zakresie przewidzianym w ustawie Dodatkowe informacje składane wraz z wnioskiem: -o ilości i masie wprowadzonego sprzętu w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. (z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu) Niedokonanie rejestracji – kara pieniężna (od 5 000 do 500 000 PLN)

16 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 16 Luty 2006 Opłaty rejestrowe i roczne – art.9 Opłata rejestrowa: -Uiszczana jednorazowo przy wpisie do rejestru -Górna stawka opłaty = 8.000 PLN -Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska: od 50 do 7500 PLN -Nieuiszczenie opłaty rejestrowej – odmowa wpisu do rejestru Opłata roczna: -Uiszczana do końca lutego każdego roku (za wyjątkiem roku, w którym uiszczono opłatę rejestrową) -Stawki opłaty rocznej tak, jak przy opłacie rejestrowej -Nieuiszczenie opłaty rocznej – wykreślenie z rejestru

17 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 17 Luty 2006 Sprawozdania – art. 24 i art. 31 Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (z uwzględnieniem rodzaju i masy baterii): -Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu -Pierwsze sprawozdanie: do 15 października 2006 r. (ale art. 90) – Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi oraz unieszkodliwianiu: -Do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale -Pierwsze sprawozdanie – 30 października 2006 r. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu: -Do 31 marca po roku, w którym miały miejsce w/w procesy

18 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 18 Luty 2006 System zbierania sprzętu od 1 lipca 2006 roku – art.42 Ograniczenie ilości przyjmowanego sprzętu: -Sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju Obowiązek nieodpłatnego przekazywania przyjętego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru GIOŚ -Sprzedawca detaliczny do sprzedawcy hurtowego lub bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania -Sprzedawca hurtowy – prowadzącemu zakład przetwarzania

19 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 19 Luty 2006 1 października 2006 r. Numer rejestrowy na fakturze – art. 21 Sieć zakładów przetwarzania – art. 33

20 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 20 Luty 2006 Numer rejestrowy na fakturze – art. 21 Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego: -Na fakturach oraz innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą -Za nieumieszczanie numeru na fakturach ustawa przewiduje karę grzywny

21 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 21 Luty 2006 Sieć zakładów przetwarzania – art. 33 Obowiązek zapewnienia sieci zakładów przetwarzania o odpowiednich zdolnościach przetwórczych, obejmującą terytorium kraju: -Zawieranie umów z prowadzącymi zakłady przetwarzania wpisanymi do rejestru GIOŚ -Sporządzanie i przedkładanie GIOŚ w terminie do dnia 31 marca każdego roku wykazu zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć Zapewnienie sieci zakładów przetwarzania – spełnienie obowiązku wynikającego z art. 27 ustawy Niezorganizowanie sieci (niezawarcie umów) może być traktowane równoznacznie z niewypełnieniem obowiązków nałożonych przez art. 27

22 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 22 Luty 2006 1 stycznia 2008 r. Obowiązek zapewnienia zbierania sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych – art. 28 Obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu – art. 30

23 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 23 Luty 2006 Obowiązek zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych – art. 28 Określenie sposobu wykonywania obowiązku zorganizowania i sfinansowania odbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu – art. 27 -Podział sprzętu na stary złom i nowy złom -Problem oszacowania i weryfikacji proporcji udziału poszczególnych wprowadzających w masie starego złomu Za niewypełnienie w/w obowiązku ustawa nie przewiduje sankcji karnych, ale możliwość nałożenia kary grzywny na podstawie art. 27

24 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 24 Luty 2006 Obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu – art. 30 Obliczanie osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu na podstawie prowadzonej ewidencji dot. sprzętu wprowadzonego oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie wydawanych przez prowadzących zakłady przetwarzania Proporcje odzysku i recyklingu uzależnione od rodzaju sprzętu (odzysk od 70% do 80% masy, recykling od 50% do 75% części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu) Niewypełnienie obowiązku – konieczność wniesienia opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu po 1 stycznia 2008 r.

25 WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 25 Luty 2006 Dziękujemy


Pobierz ppt "WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 1 Luty 2006 CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google