Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska związane z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Małgorzata Tomczak Główny Inspektorat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska związane z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Małgorzata Tomczak Główny Inspektorat."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska związane z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Małgorzata Tomczak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

2 Obowiązki przedsiębiorców
Rejestracja (art. 7-14), Wnoszenie zabezpieczenia finansowego (art ), Umieszczanie numeru rejestrowego na fakturach (art. 21), Umieszczanie na sprzęcie oznakowania (art. 23),

3 Obowiązki przedsiębiorców
Przekazywanie do GIOŚ przez wprowadzających sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (art. 24), Przekazywanie do GIOŚ przez wprowadzających sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu (art. 31),

4 Obowiązki przedsiębiorców
Przekazywanie do GIOŚ przez wprowadzających sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (art. 31), Przekazywanie do GIOŚ przez wprowadzających wykazu zakładów przetwarzania, które tworzą dla wprowadzającego jego sieć zakładów przetwarzania (art. 33),

5 Obowiązki przedsiębiorców
Przekazywanie do GIOŚ przez zbierających sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (art. 40), Przekazywanie do GIOŚ przez prowadzącego zakład przetwarzania zaświadczenia o zużytym sprzęcie (art. 50),

6 Obowiązki przedsiębiorców
Przekazywanie do GIOŚ przez prowadzących zakład przetwarzania sprawozdania o masie przyjętego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzonego sprzętu przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesom odzysku (art. 51),

7 Obowiązki przedsiębiorców
Przekazywanie do GIOŚ przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu zaświadczenia potwierdzającego recykling (art. 53), Przekazywanie do GIOŚ przez prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (art. 54),

8 Obowiązki przedsiębiorców
Przekazywanie go GIOŚ przez prowadzących recykling lub inne niż recykling procesy odzysku sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi oraz innym niż recykling procesom odzysku (art. 56),

9 Obowiązki przedsiębiorców
Przekazywanie do GIOŚ przez wprowadzających oraz organizację odzysku sprawozdania zawierającego informację o wysokości należnej opłaty produktowej odrębnie dla każdego rodzaju sprzętu (art. 67).

10 Zadania GIOŚ Prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku, „Zarządzanie” sprawozdawczością całego systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

11 Zadania GIOŚ Prowadzenie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie,
Rozliczanie zabezpieczenia finansowego, Sprawdzanie prawidłowości realizacji obowiązku uiszczania opłat produktowych.

12 Prowadzenie rejestru Wprowadzający sprzęt, Zbierający zużyty sprzęt,
Prowadzący zakład przetwarzania, Prowadzący działalność w zakresie recyklingu, Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

13 Obowiązki GIOŚ – rejestr
Przyjmowanie i analiza wniosków przedsiębiorców o: Wpis do rejestru – od 1 lipca 2006r. (do – dla prowadzących działalność), Zmianę danych i wykreślenie z rejestru

14 Obowiązki GIOŚ – rejestr
Wpisywanie do rejestru - nadawanie numeru rejestrowego, Zawiadamianie o nadanym numerze rejestrowym.

15 Wpis do rejestru Przedsiębiorcy są obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności – od 1 lipca 2006 roku. Przedsiębiorcy wykonujący działalność są obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru do 30 września 2006 roku.

16 Wniosek o wpis do rejestru
Wzór wniosku – rozporządzenie MŚ z dnia 6 stycznia 2006r. (Dz. U. Nr 6 poz. 38) dla wprowadzającego: dane wprowadzającego sprzęt (adres, NIP, regon, numer i nazwa grupy oraz rodzaju sprzętu) informacje o umowie z organizacją odzysku (dane o organizacji, podstawowe informacje o umowie, na jaki czas, przejęte obowiązki)

17 Wniosek o wpis do rejestru
dla wprowadzającego: masa poszczególnych rodzajów sprzętu, który wprowadzający zamierza wprowadzić w danym roku ( w przypadku wprowadzających prowadzących działalność – ilość i masa wprowadzonego sprzętu w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku z podziałem na rodzaje i grupy) zabezpieczenie finansowe

18

19

20 Wniosek o wpis do rejestru
dla zbierającego: dane zbierającego (adres, NIP, Regon), numer i nazwa grupy oraz rodzaju sprzętu z którego powstał zużyty sprzęt, informacje o decyzjach związanych z gospodarką odpadami (rodzaj, numer, organ który wydał, termin)

21

22 Wniosek o wpis do rejestru
dla prowadzącego zakład przetwarzania: dane prowadzącego zakład przetwarzania (adres, NIP, Regon), numer i nazwa grupy oraz rodzaju sprzętu z którego powstał zużyty sprzęt, adresy zakładów przetwarzania

23 Wniosek o wpis do rejestru
dla prowadzącego zakład przetwarzania: informacje o zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania, informacje o decyzjach związanych z gospodarką odpadami (data, rodzaj, numer, termin), informacje o wdrożonym systemie jakości albo jego braku

24

25 Wniosek o wpis do rejestru
dla prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: dane prowadzącego działalność w zakresie recyklingu (adres, NIP Regon), kod i nazwa rodzaju przyjmowanych odpadów, informacje o stosowanym procesie recyklingu, informacje o zdolnościach przetwórczych instalacji służących do recyklingu,

26 Wniosek o wpis do rejestru
dla prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: informacje o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, informacje o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, informacje o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku.

27

28 Wniosek o wpis do rejestru
dla prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: - dane prowadzącego działalność innych niż recykling procesów odzysku (adres, NIP Regon), kod i nazwa rodzaju przyjmowanych odpadów, informacje o stosowanym procesie odzysku, informacje o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do odzysku,

29 Wniosek o wpis do rejestru
dla prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: - informacje o decyzjach związanych z odzyskiem, informacje o miejscu prowadzenia działalności w zakresie odzysku, informacje o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku

30

31 Wniosek o wpis do rejestru
dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: dane organizacji (adres, NIP, regon), wykaz wprowadzających z którymi organizacja zawarła umowę (firma, numer rejestrowy)

32

33 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru
dane przedsiębiorcy (numer rejestrowy, firma, adres, NIP, Regon), dane, które uległy zmianie

34

35 Forma przekazania wniosku
Pisemna Dokument elektroniczny, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565)

36 Opłata rejestrowa i opłata roczna
wpis do rejestru wprowadzających podlega opłacie rejestrowej wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną (wnoszona od 2007 roku) (opłata będzie uiszczana na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska)

37 Stawki opłat Rozporządzenie MŚ z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 17, poz. 139) ROCZNY OBRÓT NETTO WPROWADZAJĄCEGO SPRZĘT ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym

38 Stawki opłat Dla mikroprzedsiębiorców:
poniżej zł - 50 zł. od zł do zł – 100 zł. powyżej zł – 200 zł. Dla pozostałych przedsiębiorców: poniżej zł – 500 zł. od zł do zł – 2000 zł. powyżej zł – 7500 zł.

39 Rozporządzenie MŚ z dnia 9 stycznia 2006 roku
Numer rejestrowy Rozporządzenie MŚ z dnia 9 stycznia 2006 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 39) litera E, liczba składająca się z 7 cyfr arabskich stanowiąca kolejny numer w rejestrze

40 Numer rejestrowy litery: W – wprowadzający S - organizacja odzysku
Z – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania P – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie przetwarzania X – prowadzący działalność w zakresie innym niż wymienione

41 Zabezpieczenie finansowe
Przeznaczone na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych

42 Zabezpieczenie finansowe
Wnoszone na dany rok kalendarzowy w przypadku: Nie zawarcia umowy z organizacja odzysku sprzętu, Wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z organizacją odzysku, Otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku.

43 Zabezpieczenie finansowe
Formy: Depozyt wpłacany na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gwarancja bankowa złożona do NFOŚiGW,

44 Zabezpieczenie finansowe
Formy: Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku , w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz złożenie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie tej umowy do NFOŚiGW.

45 Organizacja odzysku Spółka akcyjna utworzona przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze w celu realizacji określonych w ustawie obowiązków przejętych na podstawie umów od wprowadzających sprzęt.

46 Organizacja odzysku Nie może przejąć obowiązków dotyczących wpisu do rejestru i zmiany danych, wnoszenia opłaty rejestrowej, umieszczaniem numeru rejestrowego na fakturach, oraz obowiązków informacyjnych.

47 Obowiązki GIOŚ - rejestr
Wydawanie decyzji o: Odmowie wpisu do rejestru wprowadzającego sprzęt - brak wniesienia: opłaty rejestrowej, zabezpieczenia finansowego, Wykreśleniu z rejestru z urzędu: nie uiszczenie opłaty rocznej, cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji dot. gospodarki odpadami, nie wniesienie zabezpieczenia finansowego, na wniosek: trwałe zaprzestanie działalności przedsiębiorcy, otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.

48 Sprawozdawczość Weryfikacja danych z przekazywanych do GIOŚ sprawozdań: Kwartalnych (od wszystkich podmiotów w systemie): O masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, O masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu,

49 Sprawozdawczość Weryfikacja danych z przekazywanych do GIOŚ sprawozdań: O masie przyjętego sprzętu z którego powstał zużyty sprzęt oraz o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, O masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu. ( )

50 Sprawozdawczość Weryfikacja danych z przekazywanych do GIOŚ sprawozdań: Rocznych Od wprowadzających o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu ( ), Od wprowadzających i organizacji odzysku o wysokości należnej opłaty produktowej ( r.).

51 Sprawozdawczość Analiza prawidłowości funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem – na podstawie ww. sprawozdań, Sporządzanie i przekazywanie dla Ministra Środowiska rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem – do 30 kwietnia roku następnego po roku, którego dane dotyczą.

52 Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie
Prowadzona na podstawie danych: Ze sprawozdań przesyłanych do GIOŚ, Zbiorczych informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

53 Zabezpieczenie finansowe
Rozliczane przez GIOŚ do 30 kwietnia roku następującego po roku za który wniesiono zabezpieczenie. Orzekanie w drodze decyzji: O przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego - na sfinansowanie działań w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania zużytego sprzętu – gdy przedsiębiorca nie sfinansował tych czynności, O zwrocie wniesionego zabezpieczenia finansowego – gdy sfinansował ww. działania.

54 Prawidłowość uiszczania opłat produktowych
Na podstawie: Rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, przedkładanego do GIOŚ, Kwartalnych informacji Zarządu NFOŚiGW o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, Ustaleń z przeprowadzonych przez wioś kontroli podmiotów wprowadzających sprzęt i organizacji odzysku.

55 Prawidłowość uiszczania opłat produktowych
Wydawanie przez GIOŚ decyzji ustalającej wysokość należnej opłaty produktowej - gdy wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku nie dokonali wpłaty opłaty produktowej albo dokonali wpłaty w wysokości niższej od należnej,

56 Prawidłowość uiszczania opłat produktowych
Ustalanie w drodze decyzji dodatkowej opłaty produktowej w wysokości odpowiadającej 50% kwoty nie wpłaconej należnej opłaty produktowej - w przypadku niewykonania powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

57 Wojewódzki inspektor ochrony środowiska
Przeprowadzanie kontroli zakładów przetwarzania - co najmniej raz w roku. Sporządzanie i przekazywanie do GIOŚ zbiorczej informacji o wynikach ww. kontroli – w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

58 Kary pieniężne (decyzja)
Wprowadzający sprzęt - za wprowadzanie sprzętu na terytorium kraju nie będąc wpisanym do rejestru, Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - za niezrealizowanie obowiązków sprawozdawczych, przejętych w drodze umowy od wprowadzającego sprzęt w wysokości od zł. do zł. ( )


Pobierz ppt "Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska związane z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Małgorzata Tomczak Główny Inspektorat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google