Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2 Weszła w życie w dniu 21 października 2005r.
Podstawowe informacje o ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Weszła w życie w dniu 21 października 2005r. 1 stycznia 2006r. - zabezpieczenie finansowe 1 lipca 2006r. - obowiązki związane z rejestrem, sprawozdawczością 1 października 2006 r. - umieszczanie przez wprowadzających sprzęt numeru rejestrowego na fakturach 1 stycznia 2008r. - uzyskiwanie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 1 stycznia 2009 r. - zaliczanie ponownego użycia do poziomów odzysku i recyklingu

3 Rozporządzenia wykonawcze
15 rozporządzeń Ministra Środowiska 3 dotyczące rejestru (wzory wniosków, opłaty, numer rejestrowy) 9 dotyczących wzorów sprawozdań i zaświadczeń 2 dotyczące stawek opłat produktowych i obliczania poziomów odzysku i recyklingu 1 dotyczące bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie

4 Rozporządzenia wykonawcze
2 rozporządzenia wydane przez Ministra Finansów Ubezpieczenie OC wprowadzającego sprzęt w przypadku niewykonania obowiązku zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu przez wprowadzających sprzęt Wzory formularzy zabezpieczenia finansowego

5 Działanie systemu Produkt – obowiązki wprowadzającego
Zużyty sprzęt – obowiązki użytkownika, wprowadzającego sprzęt, zbierającego, prowadzącego zakład przetwarzania Zbieranie zużytego sprzętu – zbierający Demontaż zużytego sprzętu - zakład przetwarzania Odzysk, w tym recykling odpadów powstających ze zużytego sprzętu – prowadzący recykling/odzysk

6 Działanie systemu Uczestnicy systemu mają obowiązek wpisać się do REJESTRU: Wprowadzający sprzęt, Zbierający zużyty sprzęt, Prowadzący zakład przetwarzania, Prowadzący działalność w zakresie recyklingu, Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7 Podstawowe definicje Wprowadzający sprzęt przedsiębiorca, który:
Produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt, Sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, Prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu.

8 Podstawowe definicje Zbierający zużyty sprzęt
Prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, Gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

9 Obowiązki wprowadzających sprzęt
Dotyczą : Rejestrowania (składanie wniosku - od 1 lipca 2006r., umieszczanie numeru rejestrowego na fakturach – od 1 października 2006r.) Sprawozdawczości (sporządzanie sprawozdań i przekazywania ich do GIOŚ) – od 1 lipca 2006r. Zorganizowania i sfinansowania odbioru, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu – od 21 października 2005r.

10 Obowiązki wprowadzających sprzęt
Dotyczą : Sprzętu (jego znakowania; przedstawiania informacji dla konsumentów, prowadzących zakład przetwarzania, sprzedawców; prowadzenie dodatkowej ewidencji wprowadzonego sprzętu) – od 21 października 2005r. Osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu dla zużytego sprzętu (opłata produktowa) – od 1 stycznia 2008r.

11 Wpis do rejestru Wzór wniosku – rozporządzenie MŚ z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 6 poz. 38). Forma przekazania wniosku Pisemna, Dokument elektroniczny, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

12 Numer rejestrowy litera E,
liczba składająca się z 7 cyfr arabskich stanowiąca kolejny numer w rejestrze, litery: W – wprowadzający, S - organizacja odzysku, Z – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania, P – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie przetwarzania, X – prowadzący działalność w zakresie innym niż wymienione.

13 Rejestr Odmowa wpisu do rejestru wprowadzającego sprzęt
Brak wniesienia: opłaty rejestrowej, zabezpieczenia finansowego Wykreślenie z rejestru Z urzędu: nie uiszczenie opłaty rocznej, brak decyzji dot. gospodarki odpadami, nie wniesienie zabezpieczenia finansowego, Na wniosek: trwałe zaprzestanie działalności przedsiębiorcy, otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.

14 Zmiana danych Przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o zmianę wpisu do rejestru od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

15 Wykreślenie z rejestru na wniosek
Wniosek powinien zawierać: Numer rejestrowy Firmę, oznaczenie siedziby, adres NIP Regon Datę zaprzestania działalności (ogłoszenia upadłości) Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od zakończenia działalności lub ogłoszenia upadłości

16 Wykreślenie z rejestru na wniosek
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10zł. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wykreślenie z rejestru.

17 Wprowadzający sprzęt - sprawozdania
Kwartalne o ilości i masie sprzętu wprowadzonego (do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale), Kwartalne o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale),

18 Wprowadzający sprzęt - sprawozdania
Roczne o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do 31 marca każdego roku), Roczne o wysokości należnej opłaty produktowej (do 31 marca każdego roku), Roczne – wykaz zakładów przetwarzania (do 31 marca każdego roku).

19 Obowiązki wprowadzającego sprzęt dla gospodarstw domowych
Zorganizowanie i sfinansowanie odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Zapewnienie zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych ( ).

20 Obowiązki wprowadzającego sprzęt inny niż dla gospodarstw domowych
Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe: Powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r., Powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r., jeżeli zużyty sprzęt jest zastępowany przez sprzęt tego samego rodzaju co sprzęt dostarczony.

21 Wykonywanie obowiązków przez wprowadzającego
Samodzielnie przez wprowadzającego, Za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – z wyjątkiem obowiązków: dotyczących rejestru tj. składania wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru czy wykreślenie z rejestru, wprowadzanego sprzętu, tj. znakowania sprzętu i dołączanie informacji dla konsumentów, opracowywanie informacji dot. ponownego użycia i przetwarzania oraz umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach.

22 Umowa z organizacją odzysku
Obowiązkowa dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych (jeżeli nie wybiorą zabezpieczenia finansowego), Obowiązkowa dla wprowadzających sprzęt z grupy 5 rodzaje 2-5, Dobrowolna dla wprowadzających sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych.

23 Zabezpieczenie finansowe
Przeznaczone na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Wnoszone na dany rok kalendarzowy w przypadku: Nie zawarcia umowy z organizacja odzysku sprzętu, Wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z organizacją odzysku, Otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku.

24 Zabezpieczenie finansowe
Podstawę obliczenia stanowi masa sprzętu, którą przedsiębiorca zamierza wprowadzić w danym roku kalendarzowym (przy rejestracji), masa sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym (wprowadzający zarejestrowany). Wysokość: Iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. Nr 19 poz. 152).

25 Rozliczenie zabezpieczenia finansowego
Rozliczenie - do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zabezpieczenie Podstawa rozliczenia zabezpieczenia finansowego – sprawozdania składane przez wprowadzającego

26 Rozliczenie zabezpieczenia finansowego
Jeżeli wprowadzający nie sfinansował zbierania, przetwarzania, odzysku w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu GIOŚ w drodze decyzji orzeka o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia na sfinansowanie ww. działań Jeżeli wprowadzający sfinansował zbieranie, przetwarzanie, odzysk w tym recykling i unieszkodliwianie zużytego sprzętu GIOŚ w drodze decyzji orzeka o zwrocie zabezpieczenia finansowego

27 Pozostałe obowiązki wprowadzającego sprzęt
Znakowanie sprzętu Od 21 października 2005r. (wzór określa załącznik nr 3 do ustawy). Umieszczone w sposób wyraźny, czytelny i trwały. Na opakowaniu zbiorczym, instrukcji lub gwarancji – jeśli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu.

28 Pozostałe obowiązki wprowadzającego sprzęt
Przygotowanie informacji dla zakładów przetwarzania (w ciągu 12 miesięcy dla nowego typu sprzętu): Części składowe sprzętu, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia, Umiejscowienie w sprzęcie składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2, które powinny zostać usunięte z tego sprzętu. (przekazanie informacji w ciągu 7 dni od złożenia wniosku przez zakład przetwarzania)

29 Pozostałe obowiązki wprowadzającego sprzęt
Zapewnienie sieci zakładów przetwarzania o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu, obejmującą terytorium kraju (od ). Obowiązek zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania wpisanym do rejestru (art. 33 ust. 2).

30 Pozostałe obowiązki wprowadzającego sprzęt
Osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu masy zużytego sprzętu (od ) Masa zużytego sprzętu - masa zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru. Rozporządzenie MŚ z dnia 12 stycznia 2006 roku – Dz. U. Nr 12 poz. 78 w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu: - wzór obliczenia poziomu odzysku zużytego sprzętu, - wzór obliczenia poziomu recyklingu zużytego sprzętu.

31 Dodatkowe obowiązki dla wprowadzającego sprzęt dla gospodarstw domowych
Dołączanie do sprzętu informacji o: Zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, Potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie, Masie sprzętu.

32 Dodatkowe obowiązki dla wprowadzającego sprzęt dla gospodarstw domowych
Możliwość przekazania sprzedawcom detalicznym i hurtowym informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

33 Dodatkowe obowiązki dla wprowadzającego sprzęt dla gospodarstw domowych
Informowanie o: Systemie zbierania zużytego sprzętu, Roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

34 Opłata produktowa Wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego którzy nie wykonali obowiązku uzyskania poziomów odzysku i recyklingu są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy. Rozliczenie wykonania obowiązków następuje na koniec roku kalendarzowego.

35 Sankcje dla wprowadzających
Wymierzanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kary pieniężnej w drodze decyzji Wprowadzającemu sprzęt - za wprowadzanie sprzętu na terytorium kraju nie będąc wpisanym do rejestru, Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - za niezrealizowanie obowiązków sprawozdawczych, przejętych w drodze umowy od wprowadzającego sprzęt, w wysokości od zł. do zł.

36 Zbierający zużyty sprzęt
Wpis do rejestru GIOŚ Przekazuje wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą: Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt, Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

37 Zbierający zużyty sprzęt
Selektywne zbieranie zużytego sprzętu. Nieodpłatne przyjmowanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych z zastrzeżeniem, że: sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

38 Zbierający zużyty sprzęt
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do: Informowania dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami jeżeli taką informację uzyskali od wprowadzającego sprzęt, Umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu (IH), Sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją, m.in. o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz oznakowanego (IH).

39 Sprawozdanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006r. – Dz. U. Nr 11 poz. 60. Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu Do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale 39

40 Obowiązki zbierającego
Ważne: Organizacja odzysku przejmuje obowiązki jedynie wprowadzającego sprzęt W przypadku gdy wprowadzający jest również zbierającym musi pamiętać o wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, do których jest obowiązany jako zbierający (organizacja realizuje obowiązki sprawozdawcze tylko wprowadzającego)

41 z dnia 17 października 2008 roku
Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

42 Definicje Zmiana definicji importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia –dodane „wprowadzenie do obrotu” Dodanie definicji : przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej punktu serwisowego – miejsce prowadzenia działalności polegającej na naprawie sprzętu punktu skupu złomu – miejsce zbierania metali żelaznych i nieżelaznych oraz odpadów zawierających metale żelazne i nieżelazne

43 Definicje Wprowadzający sprzęt - przedsiębiorca, który:
produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu

44 Definicje Przedsiębiorca zagraniczny – rejestruje się za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego z którą zawarł umowę wpisaną do rejestru

45 Wniosek o wpis do rejestru
Dodanie obowiązku informowania i dołączania do wniosku kopii umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku wprowadzających sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych

46 Stawki opłat rejestrowych
Obniżenie stawek opłat rejestrowych i rocznych – górna 4000 i dolna - 300

47 Termin wniesienia zabezpieczenia
Dodanie w art. 18 ust. 4 Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wnosi zabezpieczenie finansowe do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie Dodanie w art. 19 ust. 3a: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 lipca informację o złożonym zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1

48 Rozliczenie zabezpieczenia
Art. 20 Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na poczet pokrycia opłaty produktowej (w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania, odzysku lub recyklingu i nie wniesienia opłaty produktowej)

49 Oznakowanie sprzętu Zmiana brzmienia art. 23
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do umieszczania na sprzęcie oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3. Oznakowanie określa, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 roku. Wprowadzany do obrotu sprzęt powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację jego producenta Oznakowanie powinno być umieszczone na sprzęcie w sposób wyraźny, czytelny i trwały. Oznakowanie może być umieszczone na opakowaniu zbiorczym, na instrukcji użycia lub gwarancji

50 Terminy przekazywania sprawozdań
Kwartalne przekazywane w terminach półrocznych: O wprowadzonym sprzęcie - do dnia 31 lipca i do 15 marca O masie sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi w tym recyklingowi - do dnia 31 lipca i do 15 marca O zebranym sprzęcie - do dnia 31 lipca i do 15 marca

51 Zmiana brzmienia art. 27 Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Wprowadzenie minimalnych rocznych poziomów zbierania dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych Poziom zbierania dotyczy zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu grupy, do której należy sprzęt wprowadzany do obrotu przez wprowadzającego.

52 Umowy z zakładami przetwarzania
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej

53 Sprzedawca detaliczny i hurtowy
Sprzedaż wyłącznie sprzętu wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego wpisanego do rejestru

54 Prowadzący punkt serwisowy
Obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub koszty naprawy przekraczają wartość sprzętu

55 Prowadzący zakład przetwarzania
Prowadzący zakład przetwarzania, który zawarł umowę z wprowadzającym jest obowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt bez pobierania opłaty

56 Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
W art. 57 dodaje się Sprawozdania przekazywane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mogą zawierać zbiorcze dane dotyczące wszystkich wprowadzających od których obowiązki te zostały przejęte z wyjątkiem sprawozdania o którym mowa w art. 24 ust. 1 W art. 58 dodaje się Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 % swoich przychodów.

57 Przepisy karne Art. 80 otrzymuje brzmienie:
1. Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt, nie będąc wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł. 2. Wprowadzający sprzęt, który nie dopełnia obowiązku ustanowienia lub wniesienia zabezpieczenia finansowego wbrew art. 18 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł.

58 Przepisy karne 3. Wprowadzający sprzęt, który wbrew art. 27 nie dopełnia obowiązku organizowania i finansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000zł do zł

59 Przepisy karne 4. Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych nie wypełniając obowiązków określonych w art. 29, podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł. 5. Wprowadzający sprzęt z grupy 5, rodzaje 2-5, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który nie podpisał umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie art. 34 podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł.

60 Przepisy karne 8. Wprowadzający sprzęt który nie przekazuje na dokumencie sprzedaży informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami (dot. Grupy 1) podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł. 9. Sprzedawca detaliczny i hurtowy, który nie informuje dokonujących zakupu o wysokości kosztów gospodarowania podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł. Doprecyzowane przepisy karne w art

61 Opłata produktowa Wprowadzenie przepisu przejściowego określającego degresywny system opłat produktowych Rok 2009 – w przypadku osiągnięcia do 50% wyznaczonego poziomu zbierania – 100% opłaty produktowej 50%- 75% opłaty produktowej powyżej 75% - 10% opłaty produktowej Rok 2010 - do 75% wyznaczonego poziomu zbierania – 100% opłaty produktowej powyżej 75% - 75% opłaty produktowej


Pobierz ppt "Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google