Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy
Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy dr Rafał Muster, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych województwach (w tyś.)
Źródło: WUP Katowice

3 Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach na tle kraju (w%)
3 Źródło: WUP Katowice

4 Problem bezrobocia w poszczególnych podregionach woj. śląskiego
Liczba bezrobotnych waha się od 8,6 tys. w podregionie tyskim do 32,8 tys. w sosnowieckim Stopa bezrobocia przyjmuje wartość od 5,1% (podregion tyski) do 12,3% (podregion sosnowiecki) Źródło: WUP Katowice

5 Zawody reprezentowane przez bezrobotnych (30.06.2009r.)
Sprzedawca 10507 Ślusarz 3806 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 3127 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 3115 Krawiec 2761 Sprzątaczka 2479 Technik mechanik 2423 Kucharz 2329 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 2045 Robotnik budowlany 1984 Murarz 1807 Magazynier 1504 Robotnik gospodarczy 1446 Szwaczka 1333 Górnik eksploatacji podziemnej 1260 Tokarz 1221 Mechanik samochodów osobowych 1116 Technik budownictwa 1087 Bez zawodu 29897 5 Źródło: WUP Katowice

6 Zawody reprezentowane przez bezrobotnych absolwentów (31.12.2008r.)
Sprzedawca 235 Pedagog 189 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 139 Kucharz małej gastronomii 98 Ekonomista 80 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Technik mechanik 77 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 75 Specjalista administracji publicznej 74 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 66 Specjalista zastosowań informatyki 65 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 63 Technik elektronik Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 60 Socjolog 59 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 54 Mechanik pojazdów samochodowych Kosmetyczka [zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych] 53 Bez zawodu 1945 6 Źródło: WUP Katowice

7 Procentowy udział bezrobotnych z prawem do zasiłku
Źródło: WUP Katowice

8 Problem zwolnień grupowych na obszarze woj. śląskiego
w latach (zakłady pracy oraz liczba zwolnionych) okres zakłady pracy liczba zwolnionych I-XII' 2007r. 21 1 231 I-XII’ 2008r. 81 3 752 I-XI' 2009r. 271 8 988 Źródło: WUP Katowice

9 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy woj. śląskiego (w%)
9 Źródło: WUP Katowice

10 Kategorie bezrobotnych z tzw. grupy w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, którym najtrudniej podjąć pracę – opinie kadry zarządzającej publicznymi służbami zatrudnienia z woj. śląskiego Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. 10

11 Zainteresowanie pracodawców z Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego
zatrudnieniem osób bezrobotnych z kategorii w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło: badania własne PUP Tychy 11

12 Zainteresowanie pracodawców z Chorzowa
zatrudnieniem osób bezrobotnych z kategorii w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło: badania własne PUP Chorzów 12

13 Zainteresowanie pracodawców z powiatu tarnogórskiego
zatrudnieniem osób bezrobotnych z kategorii w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło: badania własne PUP Tarnowskie Góry 13

14 Wiek osób bezrobotnych
14 Źródło: WUP Katowice

15 Płeć osób bezrobotnych
Najwyższy odsetek kobiet notowany jest w powiecie rybnickim (64,3%). Natomiast nadreprezentacja mężczyzn obserwowana była w: - Częstochowie (51,2%), - powiecie kłobuckim (50,8%) - powiecie częstochowskim (50,2%). 15 Źródło: WUP Katowice

16 Wykształcenie osób bezrobotnych
16 Źródło: WUP Katowice

17 Czas pozostawania bez pracy
17 Źródło: WUP Katowice

18 BEZROBOTNI W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI
PROBLEM CYFROWEGO WYKLUCZENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 18

19 Zakres podmiotowy i przestrzenny badań:
6 000 osób zamieszkujących obszar Rudy Śląskiej, które w momencie prowadzenia badań posiadały lub nabywały status bezrobotnego. Badanie miało charakter analizy całościowej. Zakres czasowy: Maj 2007r. – wrzesień 2007r Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Realizator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej Jednym z podjętych problemów badawczych była próba odpowiedzi na pytanie o dostępność bezrobotnych do Internetu, a także identyfikacja czynników wpływających na możliwość korzystania z wirtualnej przestrzeni. 19

20 KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZ ANKIETOWANYCH BEZROBOTNYCH
20 Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

21 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU
wiek ogół badanych korzystający z Internetu % 1698 942 55,5 1580 578 36,6 1022 235 23,0 1160 133 11,5 powyżej 55 301 25 8,3 płeć ogół badanych korzystający z Internetu % kobiety 3753 1283 34,2 mężczyźni 2045 646 31,6 21 Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

22 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU
wykształcenie ogół badanych korzystający z Internetu % wyższe magisterskie 180 152 84,4 zawodowe 124 81,6 policealne 281 183 65,1 średnie 928 511 55,1 średnie ogólnokształcące 521 304 58,4 zasadnicze 2090 403 19,3 podstawowe/ gimnazjalne 1423 202 14,2 niepełne podstawowe/ niepełne gimnazjalne 166 23 13,9 22 Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

23 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU
Dochody na osobę w gospodarstwie domowym (netto) ogół badanych korzystający z Internetu % powyżej 2000 zł 28 22 78,6 1601 – 2000 zł 39 24 61,5 1201 – 1600 zł 65 43,1 801 – 1200 zł 191 82 42,9 401 – 800 zł 748 303 40,5 do 400 zł 1453 339 23,3 23 Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

24 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU
czas pozostawania bez pracy ogół badanych korzystający z Internetu % krócej niż 6 miesięcy 1986 1029 51,8 od 6 do 12 miesięcy 574 239 41,6 od 1 do 2 lat 680 214 31,5 od 3 do 4 lat 473 112 23,7 powyżej 4 lat 2083 339 16,3 Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

25 DZIELNICA ZAMIESZKANIA BAZROBOTNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
A KORZYSTANIE Z INTERNETU 28% ro=0,6 silna zależność pomiędzy problemem bezrobocia w dzielnicy a korzystaniem przez bezrobotnych z Internetu 35% 26% 23% 22% 30% 47% 26% 45% 48% Procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców Rudy Śląskiej w 2008 r. (opr. Anna Jagódka, Arkadiusz Dudek) 25

26 PROBLEM WYKLUCZENIA CYFOWEGO
W przypadku osób bezrobotnych często możemy mówić o następujących barierach w dostępie do Internetu: I. Bariera fizycznego dostępu do informatycznej infrastruktury (phisical access) – brak dostępu do komputera z łączem internetowym; II. Bariera związana z kosztami owego dostępu (financial access); III. Bariera braku kompetencji intelektualnych potencjalnych użytkowników, którzy powinni wiedzieć z jakich technologii skorzystać aby rozwiązać dany problem (cognitive access); IV. Bariera złego zaprojektowania poszczególnych serwisów, co powoduje, że nie nadają się one do wykorzystania (desing access); V. Bariera niedostępności kulturowej zamieszczanych tam treści (concent access), a więc np.: niedostosowanie języka przekazu do możliwości percepcyjnych odbiorców; 26

27 Program monitorowania regionalnego rynku pracy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google