Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 2011

2 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga oznacza intensywność (wielkość) reakcji jednej zmiennej (zależnej) na zmiany innej zmiennej (niezależnej) Elastyczność W przypadku popytu rozpatruje się wpływ cen i dochodów na tę kategorię. Stąd wyróżniamy: elastyczność cenową popytu elastyczność dochodową popytu elastyczność mieszaną popytu

3 Elastyczność cenowa popytu Elastyczność cenowa popytu na dobro to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania ( Q 1 /Q 1 ) do, względnej zmiany ceny ( P/P ). Elastyczność ta odpowie nam na pytanie jak zmieni się zapotrzebowanie na dane dobro, gdy zmieni się jego cena.

4 Elastyczność cenowa popytu – przykład I Q, ilość P, cena D, krzywa popytu 3000 zł Teraz zobaczymy jak zmieni się popyt, czyli zgłaszane zapotrzebowanie, jeśli zmieni się cena o 1%, czyli 30zł. Zgodnie z prawem popytu wzrost ceny spowoduje spadek zapotrzebowania. 3030 zł 4900 I tak się stało. Wzrost ceny spowodował spadek wielkości popytu o 100 szt. czyli o -2%. WNIOSEK: Elastyczność wyniosła -2. To oznacza, że wzrost ceny o 1% spowodował spadek popytu o 2%. Popyt zachował się elastycznie. 5000

5 Elastyczność cenowa popytu – przykład II Q, ilość P, cena D, krzywa popytu 3000 zł 5000 3030 zł 4975 A co się stanie gdy przy wzroście ceny o 1% zapotrzebowanie spadnie tylko o 25 szt., z 5000szt. do 4975szt. czyli zapotrzebowanie wyniesie - 0,5% Wniosek Elastyczność wyniosła -0,5. To oznacza, że wzrost ceny o 1% spowodował spadek zapotrzebowania na laptopy o 0,5% Popyt zachował się nieelastycznie. Wzrost ceny nie spowodował tak samo dużego lub większego spadku zapotrzebowania.

6 Elastyczność cenowa popytu Co to znaczy, że popyt zachował się elastycznie, bądź nieelastycznie? Mówimy, że popyt na dobro jest elastyczny, gdy względna zmiana popytu na to dobro zmieniła się w większym stopniu niż względna zmiana ceny. Mówimy, że popyt na dobro jest nie elastyczny, gdy względna zmiana popytu na to dobro zmieniła się w mniejszym stopniu niż względna zmiana ceny. Mówimy, że popyt na dobro jest neutralny, gdy względna zmiana popytu jest taka sama jak względna zmiana ceny.

7 Elastyczność cenowa popytu Gdy wskaźnik E PD należy do przedziału to wtedy popyt jest elastyczny. Gdy wskaźnik E PD należy do przedziału lub jest dodatni to wtedy popyt jest nieelastyczny. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem popytu, wskaźnik E PD jest ujemny.

8 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Czynniki wpływające na wartość elastyczności cenowej popytu: a) stopień substytucyjności dobra - im więcej substytutów danego dobra tym większa elastyczność jego popytu; b) rodzaj dóbr - popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe; c) znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale w budżecie jest stosunkowo elastyczny; d) poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym elastyczność jest większa; e) czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym elastyczność cenowa dobra będzie ceteris paribus większa. Od czego zależy elastyczność cenowa popytu?

9 Mieszana elastyczność cenowa popytu Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania na dobro i ( Q i /Q i ) do, względnej zmiany ceny innego dobra j ( P j /P j ). Elastyczność ta odpowie nam na pytanie jak zmieni się zapotrzebowanie na dobro i, gdy zmieni się cena innego dobra j.

10 Mieszana elastyczność cenowa popytu przykład dla dóbr komplementarnych Dla dóbr komplementarnych wskaźnik E ij jest ujemny. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Mamy 2 dobra komplementarne. Pióra do pisania i tusz. Dobra te, wzajemnie się uzupełniają. Ludzie traktują je jako jedność. Jak jeden zestaw dóbr. Zauważamy że w związku z wzrostem cen składników tuszu, cena samego tuszu (dobro j ) wzrosła z 15zł do 18,00zł, czyli o 20%. Efektem wzrostu cen tuszu był ogólny wzrost kosztów użytkowania pióra. Część ludzi zniechęciła się do pióra i wybrała inne, tańsze przedmioty do pisania. Zapotrzebowanie na pióra spadło (dobro i ) z 20 000 szt. do 19 000 szt., zatem o 1000 szt., czyli wyniosło -5%. Wniosek. Mieszana elastyczność cenowa popytu wyniosła -0,25. Zatem wzrost ceny dobra komplementarnego j o 1% wywoła spadek zapotrzebowania na dobro i o 0,25%.

11 Mieszana elastyczność cenowa popytu przykład dla dóbr substytucyjnych Dla dóbr substytucyjnych wskaźnik E ij jest dodatni Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Mamy 2 dobra substytucyjne. Ser żółty gouda i ser żółty edamski. Dobra te są substytucyjne. Mogą się wzajemnie zastępować ponieważ, zaspokajają tę samą potrzebę. Zauważmy że w przypadku gdy wzrośnie cena goudy (dobro j ), z 20zł/kg na 25zł/kg, czyli wzrośnie o 25%, konsumenci zgodnie z prawem popytu zaprzestaną je kupować w takiej samej ilości jak do tej pory. Będą kupować mniej goudy. Chcąc zaspokoić swoją potrzebę wybiorą tańszy ser edamski, którego cena się nie zmieniła. Wzrośnie zatem zapotrzebowanie na ser edamski (dobro i ), z 500 ton do 600 ton. Wzrost zapotrzebowania wyniósł 100 ton czyli +20%. Wniosek. Mieszana elastyczność cenowa popytu wyniosła 0,8. Zatem wzrost ceny dobra substytucyjnego j o 1% wywoła wzrost zapotrzebowania na dobro i o 0,8%.

12 Elastyczność dochodowa popytu Elastyczność dochowa popytu na dobro to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania na dobro ( Q i /Q i ) do, względnej zmiany dochodu nabywców ( I/I ). Elastyczność ta odpowie nam na pytanie jak zmieni się zapotrzebowanie na dane dobro, gdy zmienią się dochody nabywcy.

13 Elastyczność dochodowa popytu Od czego zależy ? Od klasyfikacji dóbr DOBRA Pierwszej potrzeby EID < 1 Luksusowe (normalne) EID > 1 Niższego rzędu E ID < 0 Inne pierwszej potrzeby (normalne) 0 < EID < 1

14 Elastyczność dochodowa popytu przykład Dobra luksusowe: EID>1 Zapotrzebowanie (popyt) na takie dobro rośnie silniej niż wzrost przychodów nabywcy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychód konsumenta wzrósł z 2000zł do 2100zł. Stanowi to wzrost o 100zł,czyli o 5%. Konsument swój dodatkowy przychód przeznaczy na bilety do kina. Zamiast trzech wyjść w miesiącu jak do tej pory, zacznie on chodzić do kina cztery razy. Jego wydatki na kino wzrosną zatem o 33%. Wniosek. Wzrost przychodów konsumenta o 1% wywołał wzrost zapotrzebowania na dobro luksusowe jakim są bilety do kina o 6,66% Inne dobra luksusowe to np.: - Sprzęt elektroniczny, - Podróże, Biżuteria, Książki, - Jedzenie w restauracjach.

15 Elastyczność dochodowa popytu przykład Dobra pierwszej potrzeby EID<1 Zapotrzebowanie (popyt) na takie dobro rośnie słabiej niż wzrost przychodów nabywcy. W przypadku dóbr niższego rzędu (EID<0) wzbogacenie konsumenta (np. z 2000zł na 2100zł, czyli o 5%) spowoduje spadek zapotrzebowania na dane dobro (np. na margarynę z 100 tys. ton do 98 tys., co stanowi 2tys. ton margaryny, czyli -2% ). Ponieważ wzbogacony konsument wolał wydać swój dodatkowy przychód na jakościowo lepsze substytuty, np. na masło niż na margarynę. Wniosek: Wzrost przychodów konsumenta o 1% wywołał spadek zapotrzebowania na dobro niższego rzędu jakim jest margaryna o 0,4%.

16 Elastyczność cenowa podaży Elastyczność cenowa podaży na dobro to stosunek względnej zmiany ilości oferowanych dóbr ( Q1/Q1 ) do, względnej zmiany ceny ( P/P ). Elastyczność ta odpowie nam na pytanie jak zmieni się ilość oferowanych dóbr na dobro (podaż), gdy zmieni się jego cena.

17 Elastyczność cenowa podaży przykład Q, ilość P, cena S, krzywa podaży E, cena równowagi 3000 zł 5000 Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy rynek laptopów. Przy cenie równowagi P=3000zł, producenci oferują 5000szt komputerów. Cena laptopów na rynku wzrosła o 1% (o 30zł) do 3030zł. 3030 zł 5075 Nowej cenie, na krzywej, odpowiada nowa, inna, wyższa podaż. Q = 5075 szt. Wniosek: Wzrost ceny o 1% spowodował wzrost podaży o 1,5%.

18 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Celem działalności producenta w gospodarce rynkowej, a jednocześnie podstawowym wskaźnikiem efektywności jego przedsięwzięć jest maksymalizacja zysku z produkcji. ZYSK = przychody ze sprzedaży dóbr - koszty ich wytworzenia Przychód całkowity to ilość środków finansowych uzyskana ze sprzedaży dóbr i usług w jakimś okresie przez przedsiębiorstwo. To iloczyn ilości towarów i cen uzyskiwanych za nie. Koszt to wyrażone w postaci pieniężnej nakłady poniesione w związku z realizacją danego przedsięwzięcia (jakim może być produkcja). ZYSK jako podstawa wyborów producenta

19 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga KOSZTY STAŁE - są niezależne od wielkości produkcji, a ich przykładem może być amortyzacja, płace administracji, koszty konserwacji urządzeń. KOSZTY ZMIENNE– są bezpośrednio związane z wielkością produkcji, wzrastają w miarę zwiększenia rozmiarów produkcji. Mogą to być płace pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji lub wartość zużytych surowców materiałów. Rodzaje kosztów

20 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Rodzaje kosztów Koszty przeciętne (jednostkowe) to koszty przypadające na jednostkę produktu W krótkim okresie wyróżnia się : Przeciętne koszty stałe Przeciętne koszty zmienne Przeciętne koszty całkowite Suma przeciętnych kosztów stałych i przeciętnych kosztów zmiennych to przeciętny koszt całkowity

21 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga zadanie Płaca za jednostkę produkcji w danej firmie wynosi 20, a czynsz płacony przez przedsiębiorstwo wynosi 40 jednostek pieniężnych. Oblicz ile wynosi przeciętny koszt produkcji, gdy produkcja wynosi 1) 100 jednostek 2) 200 jednostek. 1) [(20*100)+40 ]/ 100 = 2040/100 = 20,4 2) [(20*200)+40 ]/ 100 = 4040/200 =20,2

22 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Koszt marginalny (krańcowy) To dodatkowy koszt ponoszony w związku z produkcją dodatkowej jednostki określonego dobra, wykonywaniem danej czynności, świadczeniem usługi. To przyrost kosztów całkowitych spowodowany zwiększeniem produkcji o dodatkową jednostkę

23 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Koszty, przychody i zyski w podejmowaniu decyzji mikroekonomicznych Jeśli celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku, który jest nadwyżką przychodów i kosztów, to realizacja tego celu wymaga znalezienia takiej wielkości produkcji, dla której nadwyżka tych przychodów nad kosztami będzie największa Zgodnie z ogólną zasadą optymalizacji maksimum korzyści netto jest osiągane wówczas, gdy korzyści marginalne zrównują się z kosztami marginalnymi. Punkt, w którym koszt marginalny równa się przychodowi marginalnemu nazywamy optimum przedsiębiorstwa lub punktem równowagi przedsiębiorstwa. MR = MC

24 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga Warunki konieczne do wyznaczenia wielkości produkcji maksymalizującej zysk: 1) MR > MC należy zwiększyć produkcję 2) MR < MC należy zmniejszyć produkcję 3) MR = MC nie zmieniać poziomu produkcji, optymalny poziom produkcji

25 Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami PODSTAWY EKONOMII – Agnieszka Macuga


Pobierz ppt "PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1 – PODSTAWY EKONOMII Studia Podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami" Agnieszka Macuga Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google