Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności obejmuje badanie tzw. punktu wyrównania (Break Even Point – BEP), w którym realizowane przychody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności obejmuje badanie tzw. punktu wyrównania (Break Even Point – BEP), w którym realizowane przychody."— Zapis prezentacji:

1 1 Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności obejmuje badanie tzw. punktu wyrównania (Break Even Point – BEP), w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty, czyli rentowność sprzedaży jest równa zero. Próg rentowności może być wyrażony ilościowo lub jako procent wykorzystania zdolności produkcyjnej (stopień zaspokojenia przewidywanego popytu).

2 2 Próg rentowności w wyrażeniu ilościowym – oznacza taką liczbę produktów, przy której przychody ze sprzedaży zrównają się z poniesionymi na ich wytworzenie kosztami. BEP = Ks/(c-kz) = P BEP – ilościowy próg rentowności Ks – stałe koszty produkcji c – jednostkowa cena sprzedaży kz – jednostkowe koszty zmienne P – ilość sprzedanych wyrobów Analiza progu rentowności

3 3 Próg rentowności w wyrażeniu wartościowym – oznacza taki poziom przychodów ze sprzedaży, który pokrywa wszystkie koszty produkcji. BEP = (Ks/c-kz)*c = BEP*c BEP – wartościowy próg rentowności Ks – stałe koszty produkcji c – jednostkowa cena sprzedaży kz – jednostkowe koszty zmienne Analiza progu rentowności

4 4 Próg rentowności jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej – oznacza, jaką część zdolności produkcyjnej (lub przewidywanego popytu) trzeba wykorzystać, aby ponoszone koszty zrównoważyć przychodami ze sprzedaży. BEP = (Ks/Pm*(c-kz))*100 BEP – procentowy próg rentowności Pm – maksymalna ilość sprzedanych wyrobów określona na podstawie zdolności produkcyjnej lub prognozy popytu Ks – stałe koszty produkcji c – jednostkowa cena sprzedaży kz – jednostkowe koszty zmienne

5 5 Zysk przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Zm=Pm*c – (Ks+Pm*Kz) Zm- poziom zysku przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnej lub pełnym zaspokojeniu przewidywanego popytu Pm – maksymalna ilość sprzedanych wyrobów określona na podstawie zdolności produkcyjnej lub prognozy popytu Ks – stałe koszty produkcji c – jednostkowa cena sprzedaży kz – jednostkowe koszty zmienne Analiza progu rentowności

6 6 Wskaźnik bezpieczeństwa Ze względu na niebezpieczeństwo spadku sprzedaży wyrobów na skutek zmian warunków celowe jest ustalenie tzw. Wskaźnika bezpieczeństwa. Przedstawia on wrażliwość przedsiębiorstwa na spadek popytu zgłaszanego przez rynek na jego wyrobu. Im wyższy ten wskaźnik, tym większy spadek popytu nie spowoduje strat w przedsiębiorstwie. Wb = (Pm – BEP)/Pm Analiza progu rentowności

7 7 Analiza wrażliwości Analiza progu rentowności oparta jest na wielkościach szacunkowych, gdyż przeprowadza się ja przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia rozwojowego. Dlatego też analiza progu rentowności powinna być uzupełniona analizą wrażliwości na zmianę czynników determinujących opłacalność realizacji przedsięwzięcia rozwojowego. Jej podstawą jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmian warunków działania przedsiębiorstwa. Analiza wrażliwości obejmuje również badanie granicznego poziomu poszczególnych czynników.

8 8 Graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży Cmin = (Kz*Px + Ks)/Px Graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych Kzmax = (c*Px – Ks)/Px (jeżeli Pm jest stałe to Pm=Px)

9 9 Margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia Na podstawie granicznych wielkości poszczególnych czynników można określić również tzw. Margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia z uwagi na zmiany tych czynników. Margines ten ustala się następująco: -Ze względu na jednostkową cenę sprzedaży: Mc = ((C – Cmin)/C) * 100

10 10 Margines ten ustala się następująco: -Ze względu na jednostkowe koszty zmienne: Mk = ((Kzmax – Kz)/Kz)*100 Marginesy bezpieczeństwa pozwalają określić, jaka maksymalna zmiana poziomu poszczególnych czynników jest dopuszczalna z punktu widzenia badanego projektu inwestycyjnego.

11 11 ĆWICZENIE Dokonaj analizy progu rentowności i wrażliwości projektu inwestycyjnego mając następujące dane: -Popyt na wybór przy cenie 5zł/szt wynosi 5000szt. rocznie -Jednostkowe koszty zmienne wyniosą 2zł/szt., a koszty stałe wyniosą 6000 zł rocznie

12 12 ĆWICZENIE Dokonaj analizy progu rentowności i wrażliwości projektu inwestycyjnego mając następujące dane: -Popyt na wybór przy cenie 5zł/szt wynosi 5000szt. rocznie -Jednostkowe koszty zmienne wyniosą 2zł/szt., a koszty stałe wyniosą 6000 zł rocznie Zmiana warunków na rynku powoduje konieczność obniżenia ceny o 10% oraz wzrost kosztów zmiennych o 12%, czy w takim przypadku przedsięwzięcia w dalszym ciągu jest opłacalne???

13 13 BEP = 2000 szt BEP = zł BEP = 40% Zm = 9000zł Wb = 60% Nowa cena c=4,5zł Nowy koszt zmienny Kz=2,24 Nowe BEP=2654,9szt BEP=11946,9 zł BEP=53,1% Zm = 5300 zł Wb = 46,9%

14 14 Cmin = 3,2zł Kzmax = 3,8 zł Mc = 36% Mk = 90% Dla nowych danych: Cmin = 3,44zł Kzmax = 3,35zł Mc = 23,5% Mk=49,6% Wartości wszystkich wskaźników świadczą o opłacalności realizacji tego przedsięwzięcia.

15 15 Przedsiębiorstwo X charakteryzują następujące dane: - koszty stałe – 2500 zł rocznie - jednostkowy koszt zmienny wytworzenia produktu – 4zł/szt. - cena jednostkowa produktu – 5 zł/szt. Planowana produkcja roczna wynosi 5000 sztuk. Z zysku maksymalnego trzeba dodatkowo rocznie spłacać ratę kredytu po 1500 zł rocznie przez 3 kolejne lata

16 16 PYTANIA Przyjmując, że podane parametry nie ulegną zmianie dokonać analizy czy możliwe jest systematyczne spłacanie rat Zakładając, że w trzecim roku działalności koszty stałe wzrosną o 100% w skali roku czy jest możliwe spłacanie całości kredytu przy założeniu corocznej akumulacji wypracowanych zysków???

17 17 Producent A na przyszły rok zaplanował sprzedaż 900 sztuk wyrobów A po cenie 3 zł (przy kosztach stałych 500 zł rocznie i jednostkowym koszcie zmiennym wynoszącym 2 zł) oraz 100 wyrobów B po cenie 2 zł (przy kosztach stałych 200 zł rocznie i jednostkowym koszcie zmiennym wynoszącym 1 zł). Oba produkty tworzą ofertę komplementarną i są sprzedawane łącznie. Czy taka konfiguracja sprzedaży jest rentowna?

18 18 Zakłada się również scenariusz pesymistyczny zakładający, że jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu B wzrośnie do 1,5 zł. Jednocześnie można zakupić od innego producenta ten sam produkt w cenie 2,5 zł za sztukę. Jaką opcję wybrać???


Pobierz ppt "1 Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności obejmuje badanie tzw. punktu wyrównania (Break Even Point – BEP), w którym realizowane przychody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google