Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Teoria zachowania konsumenta Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii, rozdz. 6 Monika Trzcińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Teoria zachowania konsumenta Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii, rozdz. 6 Monika Trzcińska."— Zapis prezentacji:

1 1 Teoria zachowania konsumenta Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii, rozdz. 6 Monika Trzcińska

2 2 Ocena teorii ekonomicznych Określenie sytuacji problemowej, co do której przypuszcza się, że teoria ma być jej rozwiązaniem ustalenie co prognozuje teoria próba oszacowania wiarygodności prognoz teorii

3 3 Ocena teorii ekonomicznych n Teorie naukowe mogą być poprawnie ocenione jedynie w kategoriach konkurencyjnych hipotez. n Ocena teorii ekonomicznych sprowadza się zasadniczo do następującego pytania: Która spośród wszystkich konkurujących teorii ma największe szanse przeżycia?

4 4 Prawo popytu Prawo - dobrze potwierdzone uniwersalne związki pomiędzy zdarzeniami lub klasami zdarzeń wywnioskowanymi ze sprawdzonych niezależnie warunków początkowych

5 5 Prawo popytu n prawo deterministyczne - uchwytna empirycznie regularność, nie dopuszczająca żadnych wyjątków n prawo statyczne - opisuje zachowania na rynku i zachodzi z prawdopodobieństwem bliskim, lecz nie równym jedności n prawo przyczynowe - wyjaśnia działania ludzkie w kategoriach powodów, pragnień i przekonań racjonalnychjednostek ludzkich, tworzących mechanizm przyczynowy

6 6 Prawo popytu Prawo popytu jest logicznym związkiem ze współczesnej statycznej teorii zachowania konsumenta, której celem było uzasadnienie tezy o nachylonej ujemnie krzywej popytu. Krzywe popytu (indywidualnego i zagregowanego) nie są możliwe do bezpośredniego zaobserwowania. Można zaobserwować jedynie pojedynczy punkt na krzywej popytu rynkowego, na pewne dobro.

7 7 Wyjątki p Paradoks Giffena - sytuacja, w której absolutna wielkość negatywnego efektu dochodowego zmiany ceny jest tak duża, że równoważy negatywny efekt substytucyjny tej zmiany. (Marshall) p Krzywe popytu indywidualnego powinno definiować się tak, aby podlegały ograniczeniom klauzuli ceteris paribus obejmującej gusty, oczekiwania dotyczące wysokości przyszłych cen, dochody pieniężne konsumentów, a także wszystkie inne cechy, poza odnosząca się do dobra o którym mowa. p Krzywa popytu przy stałym dochodzie realnym (skompensowana) - ceny wszystkich dóbr ściśle związanych z dobrem będącym przedmiotem analizy zmieniają się wtedy odwrotnie do ceny tego dobra. Taka krzywa popytu powinna mieć nachylenie ujemne.

8 8 Teoria ujawnionej preferencji Teoria ujawnionej preferencji oczyszcza teorię wyboru konsumenta z resztek użyteczności, ograniczając ja do operacjonalnych porównań sum wartości (ilość przemnożona przez cenę).

9 9 Fundamentalne twierdzenie teorii konsumpcji - uogólnione prawo popytu Jeżeli konsumenci wolą więcej niż mniej dóbr i w każdej sytuacji budżetowej wybierają jeden zbiór ściśle określonych dóbr, a także zachowują się spójnie przy okazji następnych wyborów, kupią mniej dobra, którego cena wzrosła, jeśliby tylko kupili więcej tego dobra w sytuacji, kiedy wzrosłyby ich dochody.

10 10 Teoria ujawnionej preferencji a teoria użyteczności Teoria ujawnionej preferencji i teoria użyteczności są logicznie równoważne racjonalny konsument woli więcej niż mniej a jego wybory są spójne i przechodnie

11 11 Teoria cech Lancastera p Konsumenci nie cenią dóbr ze względu na nie same, lecz raczej ze względu na ich usługi. p Usługi te (cechy) są obiektywnie mierzalne i takie same dla wszystkich konsumentów. Łącząc się w stałych proporcjach tworzą pojedyncze dobro. Dobra te są z kolei łączone w koszyki działań konsumpcyjnych. p Element osobisty wyboru konsumenta - wybór dokonywany pomiędzy niezmiennymi wektorami cech przyjmującymi postać różniących się od siebie koszyków dóbr.

12 12 Teoria cech Lancastera p Konsumenci - podmioty maksymalizujące nie funkcję użyteczności lecz funkcje transformacji, która opisuje użyteczność czerpaną dzięki przekształcaniu konkretnego zestawu cech w konkretny zestaw dóbr. p WNIOSEK: Punkty równowagi konsumentów zwykle odpowiadają rozwiązaniom brzegowym dla większości wymiarów, w których dokonywany jest wybór.

13 13 Teoria cech Lancastera Teoria ta pomaga wyjaśnić: o substytucyjność i komplementarność dóbr o decyzje o wyborze zawodu o decyzje o lokacie majątku o rolę reklamy jako narzędzia ułatwiającego wprowadzanie na rynek nowych dóbr


Pobierz ppt "1 Teoria zachowania konsumenta Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii, rozdz. 6 Monika Trzcińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google