Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzona w 2009 roku reforma systemu edukacji nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Po co w gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzona w 2009 roku reforma systemu edukacji nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Po co w gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzona w 2009 roku reforma systemu edukacji nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Po co w gimnazjum doradztwo zawodowe?  Ułatwienie młodemu człowiekowi poruszania się po rynku pracy  Rozpoznanie predyspozycji i dokonanie zgodnie z nimi wyboru szkoły i zawodu  Określenie swojej dalszej drogi kształcenia: -Liceum Ogólnokształcące -Technikum Zawodowe -Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2 Poradnictwo zawodowe Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces

3 ORIENTACJA ZAWODOWA To wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziny, innych osób lub instytucji mające na celu przygotowanie uczniów wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjno-zawodowych oraz planowania kariery zawodowej (Zawody Szkolnictwa Zawodowego, MEN, W-wa, 2005, s. 18)

4 Działania z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej w PG 7 realizowane są w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który zawiera działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów: do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, wejścia na rynek pracy, nabycia kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Opracowaniem i realizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w PG 7 zajmuje się pedagog szkolny.

5 CELE ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO 1.Przygotowanie ucznia do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. 2.Przygotowanie rodzic ó w do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 3. Kształtowanie postawy proaktywności zawodowej. 4. Wyzwalanie aktywności uczni ó w w kierunku samopoznania i samooceny. 5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, dokonywania właściwych wybor ó w. 6. Rozwijanie świadomości własnych zdolności, umiejętności, kwalifikacji potrzeb, wartości i zainteresowań w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. 7. Pomoc uczniom w poznawaniu zawod ó w, szk ó ł ponadgimnazjalnych, rynku pracy. 8. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za sw ó j rozw ó j i przyszłość.

6

7 FORMY REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU Poradnictwo indywidualne obejmuje: rozmowy i wywiady doradcze, diagnozowanie predyspozycji zawodowych poprzez badania testowe.  Celem poradnictwo indywidualnego jest pomoc uczniowi w : poznawaniu własnych predyspozycji i ograniczeń, określeniu preferencji i zainteresowań, wzbudzaniu autorefleksji, określeniu słabych i mocnych stron w kontekście planów i aspiracji zawodowych, budowaniu poczucia własnej wartości, tworzeniu indywidualnego planu działania.  Udzielanie informacji edukacyjno – zawodowej polega na dostarczaniu wiedzy na temat: - aktualnej oferty szkół, - kryteriów przyjęć, - charakterystyki zawodów.

8 Grupowe formy poradnictwa zawodowego, realizowane są poprzez: zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne i dyskusje, badania testowe (kwestionariusze, ankiety, testy), warsztaty zawodoznawcze, filmy edukacyjne, wystawki informacyjne, wycieczki zawodoznawcze, dni otwarte i udział w Tygodniu na Rzecz Kariery, uczestnictwo w konkursach z zakresu preorientacji zawodowej, pedagogizację rodzic ó w, spotkania diagnostyczne i informacyjne z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie preorientacji zawodowej (Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2).

9 PORADNICTWO GRUPOWE I INDYWIDUALNE realizowane jest we współpracy z LCDZ i PPP nr 2 W każdym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w cyklu zajęć aktywizujących do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Są to: Zajęcia informacyjno-aktywizujące, prowadzone przez doradców zawodowych z LCDZ na temat : "Czynniki wyboru zawodu" – dla uczniów klas III "Poznaję świat zawodów i ścieżki edukacyjne" – dla uczniów klas II "Twórcze myślenie jako element planowania przyszłości zawodowej" – dla uczniów klas I Zajęcia warsztatowe : „Poznaję siebie – planuję – decyduję” – warsztaty dla uczniów klas III organizowane w LCDZ. Celem zajęć jest wspieranie młodzieży w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, zawodu oraz w planowaniu kariery zawodowej. W bieżącym roku szkolnym wzięło w nich udział 15 uczniów. Warsztaty odbyły się w formie 5 spotkań grupowych trwających 1,5 godziny. Tematyka zajęć to m.in. badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, rozwój umiejętności interpersonalnych, informacje zawodoznawcze, charakterystyki zawodów, tworzenie planów działania.

10 W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 przeprowadzane są: Badania testowe Pracownicy działu poradnictwa zawodowego każdego roku przeprowadzają badania testowe – w klasie II zainteresowań uczniów, a w klasie III badanie ich uzdolnień i predyspozycji. Wyniki testów omawiane są z uczniami lub z uczniami i ich rodzicami na indywidualnych spotkaniach. Badania zawodoznawcze i poradnictwo dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami zdrowotnymi Badania diagnostyczne: - uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi w wyborze zawodu i kierunku kształcenia; - kandydatów do nauki zawodu, którzy nie ukończyli szesnastego roku życia; - uczniów z trudnościami w nauce w celu skierowania ich do alternatywnych form kształcenia.

11 Tydzień na Rzecz Kariery Nasi uczniowie biorą aktywny udział w „Tygodniu na Rzecz Kariery”. Jest to przedsięwzięcie skierowane do uczniów klas III gimnazjum. Celem „Tygodnia…” jest wspieranie młodzieży gimnazjalnej w świadomym wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, poprzez umożliwienie jej bezpośredniego kontaktu z różnymi zawodami. W ramach Tygodnia na Rzecz Kariery uczestniczyliśmy w:

12 Warsztatach zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych, w trakcie których uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką zawodów w ZSE, ZSM, ZSG, ZSTiO, ZSH-E, ZSR. Warsztaty polegają na obserwacji czynności zawodowych, demonstrowanych przez nauczycieli zawodu/uczniów lub bezpośrednim kontakcie ze stanowiskiem pracy, na którym uczniowie danej szkoły nabywają umiejętności zawodowe.

13 Spotkaniach z przedstawicielami zawodów reprezentujących wybrane obszary zawodowe z dziedziny prawa, nauk społecznych i kultury, specjaliści ds. zdrowia, technologii informacyjno- komunikacyjnych, nauk fizycznych, matematycznych i technicznych. W bieżącym roku prezentowane były następujące zawody: architekt, inżynier biomedyczny, grafik projektowy, informatyk, administrator baz danych, programista.

14 Dniach otwartych zorganizowanych w tych liceach ogólnokształcących, które cieszyły się wśród uczniów największym zainteresowaniem.

15 Wycieczkach zawodoznawczych, w trakcie których uczniowie mieli okazję uzyskać informacje na temat działalności firm ChM Lewickie Sp. z o.o, SaMASZ i Rycar Sp. z o.o., obejrzeć stanowiska pracy, jak również poznać wymagania stawiane kandydatom zainteresowanym pracą w tych zakładach. Firma ChM Lewickie Sp. z o.o. produkuje innowacyjne implanty i narzędzia dla ortopedii oraz traumatologii, firma Rycar Sp. z o.o. zajmuje się serwisem, doradztwem, obsługą i naprawą aut oraz sprzedażą aut i motocykli, natomiast SaMASZ Sp. Z o.o. jest producentem maszyn rolniczych i komunalnych oraz pługów do odśnieżania.

16 Działania wspierające nauczycieli, pedagogów: Realizowane są poprzez udział nauczycieli i pedagogów w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach szkoleniowo - informacyjnych, w pracach zespołu zespołu doskonalącego z zakresu doradztwa. W br. szkolnym pedagog uczestniczyła m.in. w warsztatach na temat: - „Predyspozycje uczniów gimnazjów podstawą wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej” - „Ścieżki edukacyjno - zawodowe w kształceniu zawodowym”, - wraz z uczniami w konferencji „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy”

17 Działania wspierające rodziców: W ramach pedagogizacji rodzice uczni ó w klas III mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach na temat: - „ Jak świadomie wspierać dziecko w wyborze ścieżki kariery ” - „ System kształcenia a możliwości wsparcia ucznia i rodzica w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej ” - „Rekrutacja 2015. Zmiany w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego” prowadzonych przez doradc ó w zawodowych z LCDZ

18 Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach organizowanych przez LCDZ „MOJA PASJA POCZ Ą TKIEM DROGI DO KARIERY” „PLANER KARIERY” „TURNIEJ WIEDZY O ZAWODACH”

19 „Moja pasja początkiem drogi do kariery” Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz ukazanie możliwości wykorzystania swoich pasji w planowaniu ścieżki kariery. I miejsce zdobyła Gabriela Kozubska za prezentację pt. „Ciałem w Polsce, duszą w Japonii” Magdalena Siemieńczuk otrzymała wyróżnienie za prezentację pt. „Kiedy Moda jest pasją…” rok szkolny2014/2015

20 Gabriela Kozubska (I miejsce)

21 Magdalena Siemieńczuk (klasa III c - wyróżnienie)

22 W roku szkolnym 2013/2014 Dominika Śliżewska zajęła II miejsce za prezentację pt.: „Muzyka we mnie – w muzyce ja”

23 We wcześniejszych latach nasi uczniowie także brali aktywny udział i osiągali sukcesy w tym konkursie.

24 Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz ukazanie możliwości wykorzystania swoich pasji w planowaniu ścieżki kariery. Zadaniem ucznia jest stworzenie przy pomocy opiekuna (nauczyciela, pedagoga) planu działania, dotyczącego własnej ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej w perspektywie wykonywania wymarzonego zawodu. „PLANER KARIERY”

25 X edycja konkursu „Planer kariery” 2014/2015 I miejsce – Gabriela Kozubska – PG 7 w Białymstoku II miejsce – Magdalena Wasyluk – PG 7 w Białymstoku II miejsce – Damian Orzechowski – PG 7 w Białymstoku

26

27

28 IX edycja konkursu „PLANER KARIERY” 2013/2014 II miejsce zajął Łukasz Frankowicz.

29 Nasi uczniowie nagradzani we wcześniejszych edycjach tego konkursu.

30 Turniej Wiedzy o Zawodach Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki zawodoznawczej, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach, rozwijanie zainteresowań młodzieży w tym zakresie oraz kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego. Turniej ma wspierać uczniów w kształtowaniu postaw sprzyjających ich świadomym wyborom edukacyjno-zawodowym. Udział w konkursie daje uczestnikom aktualną i rzetelną wiedzę na temat różnorodności świata zawodów, ścieżek edukacyjnych, które do nich prowadzą, jak również charakteru zadań w konkretnych zawodach.

31 W bieżącym roku szkolnym z naszej szkoły w konkursie brało udział 25 osób. Do finału zakwalifikował się jeden uczeń – Damian Orzechowski z klasy III b (I miejsce w etapie międzyszkolnym).

32 W roku szkolnym 2012/2013 laureatem konkursu został Tomasz Drwal, natomiast finalistami Paula Wojtecka i Marcin Kralisz.


Pobierz ppt "Wprowadzona w 2009 roku reforma systemu edukacji nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Po co w gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google