Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na innowacje dla sektora MSP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Doświadczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na innowacje dla sektora MSP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Doświadczenia."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na innowacje dla sektora MSP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Doświadczenia i plany

2 Kto może ubiegać się o wsparcie? Definicja MŚP Definicję MŚP określa Załącznik I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

3 Definicja MŚP

4 ŚCP oferuje bezzwrotną pomoc inwestycyjną w formie dofinansowania realizacji projektów. Wsparcie możliwe jest do otrzymania tylko po pozytywnym przejściu procedury konkursowej. W RPO WSL na lata nie przewiduje się inicjowania działalności gospodarczej (dotacji na rozpoczęcie), możliwe jest natomiast przygotowanie instrumentów wsparcia dla już istniejących przedsiębiorstw, na inwestycje służące rozwojowi, ale nie bieżącemu utrzymaniu działalności. W RPO WSL wsparcie przewidziane jest dla już istniejących start-upów, firm na wczesnym etapie rozwoju - dotacje na rozwój. Co oferuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości?

5 Najważniejsze warunki do spełnienia, aby móc otrzymać wsparcie: - przedsiębiorca musi mieć siedzibę i prowadzić działalność i na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. Obowiązek realizacji projektu na terenie Województwa Śląskiego nie dotyczy typu projektu nr 8 (Poddziałanie 1.2.4) udział w targach i misjach zagranicznych, natomiast przedsiębiorca musi mieć siedzibę na terenie Województwa Śląskiego. W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup: ruchomych środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług również poza granicami Woj. Śląskiego, siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą ewidencjonowane zakupione środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) muszą być zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego.

6 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Poddziałania Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Priorytet III Turystyka Poddziałania Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

7 Poddziałanie Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Innowacja – przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi) lub procesu. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu polega na jego zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Projekty innowacyjne – obejmujące nabycie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stosowanych co najmniej w skali regionu nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy) od dnia złożenia wniosku.

8 Poddziałanie Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Przykładowe rodzaje projektów (typy projektów) 1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych. 2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne. 4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

9 Preferowane są projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata , takich jak: technologie informacyjne i telekomunikacja; biologia i biomedycyna; górnictwo, energetyka; ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; metalurgia i inżynieria materiałowa; przemysł maszynowy, samochodowy i lotniczy; transport.

10 Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Poddziałanie Maksymalne dofinansowanie projektu (w proc.) Maksymalna wysokość dofinansowania projektu (w PLN) Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP – inwestycje Typy projektów 1 i 2. do 60% mikro do 60% małe do 50% średnie do 40% projekty dot. działalności gospodarczej w sektorze transportu mikro, małe i średnie Typ 1 projektu do mikro do małe do średnie Typ 2 projektu do Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP – usługi doradcze Typy projektów 3 i 4. do 50% mikro do 50% małe do 50% średnie Typy projektów 3 i 4 do mikro do małe do średnie

11 Kwalifikowalność wydatków w ramach 1 i 2 typu projektu: koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową; koszty nabycia nowych i używanych środków trwałych; koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego środków trwałych; koszty nabycia specjalnych środków transportu; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych; koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych; koszty transportu środka trwałego niezbędnego do realizacji projektu, pod warunkiem, że koszt ten został wliczony do wartości początkowej środka trwałego. Co można sfinansować ze środków unijnych

12 Koszty zakupu usług doradczych: dla typu projektu 3. kwalifikowalny jest zakup usług doradczych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, pod warunkiem, że końcowym rezultatem projektu będzie opracowanie dokumentacji związanej z usługą doradczą. dla typu projektu 4. kwalifikowalny jest zakup usług doradczych w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytworzeniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku, pod warunkiem, że końcowym rezultatem projektu będzie opracowanie dokumentacji związanej z usługą doradczą. Co można sfinansować ze środków unijnych

13 O czym należy pamiętać?

14 Kwalifikowalność wydatków Załącznik 2 do Uszczegółowienia RPO WSL Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata

15 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 224 poz. 1483). prace związane z inwestycją mogą się rozpocząć po złożeniu wniosku o dofinansowanie – nie dotyczy targów i misji gospodarczych.

16 Zgodnie z obowiązującą zasadą n+2, projekt nie może trwać dłużej niż 2 lata (24 miesiące) od dnia kontraktacji środków (tj. od dnia podpisania umowy). Zgodnie z zasadą trwałości, założenia projektu MUSZĄ być utrzymane przez okres 3 lat od zakończenia jego realizacji! Realizacja i trwałość projektu

17 Jak przygotować wniosek i zrealizować projekt? Etapy przygotowania wniosku i realizacji projektu można opisać w następujący sposób: 1. Pomysł (potrzeba, problem, który dofinansowanie może rozwiązać). 2. Opracowanie wniosku i załączników zgodnie z wymogami instytucji oceniającej, m. in.: dokumentów (KRS, EDG, umowa spółki, itd.); oświadczeń. 3. Właściwe złożenie wniosku. 4. Ocena formalna wniosku (weryfikacja poprawności przygotowania wniosku, poprawności rachunkowej). 5. Ocena merytoryczno-techniczna (ocena merytorycznej zawartości projektu opisanego we wniosku). 6. Wybór projektów przez Zarząd Województwa Śląskiego. 7. Podpisanie umowy o dofinansowanie. 8. Realizacja projektu. 9. Rozliczenie projektu (refundacja maksymalnie 50%/60% poniesionych kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

18 PoddziałanieTerminAlokacja Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa 7 marca maja ,4 mln euro Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa TARGI i MISJE GOSPODARCZE 15 kwietnia 20111,8 mln euro Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa7 września grudnia mln euro Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP 7 stycznia marca ,75 mln euro Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa 8 maja lipca ,06 mln euro Planowane konkursy

19 Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dysponuje łączną kwotą środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wdrażanych poddziałań w wysokości Euro, co na dzień podpisania porozumienia stanowiło PLN Do dnia dzisiejszego złożono ponad 5596 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania przekraczającą 1,6 mld PLN. Wybrano 2455 wniosków na łączną wartość dofinansowania przekraczającą 673 mln PLN. w tym z poddziałania wybrano 321 wnioski do dofinansowania na kwotę 167 mln PLN.

20 Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Podpisano 1827 umów na łączną wartość dofinansowania przekraczającą 484 mln zł. Wnioski o płatność. Liczba złożonych wniosków o płatność pośrednią i końcową: 342 wnioski na łączną wartość około 121 mln zł. Wartość wypłaconych środków Wartość środków przekazanych na konta Beneficjentów przekroczyła 171,3 mln zł.

21 Utworzenie laboratorium pomiarowo-badawczego, w którym przeprowadzane będą wzorcowania rezystancyjnych i termoelektrycznych czujników temperatury; Pozyskanie nowej technologii nakładania powłok antykorozyjnych na częściach do przemysłu motoryzacyjnego za pomocą pasywacji chromem; Stworzenie innowacyjnego stanowiska zrobotyzowanego spawania podestów rusztowaniowych; Wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu zawieszonego; Przykładowe dofinansowane projekty

22 zakup innowacyjnej aparatury ultrasonograficznej i radiograficznej umożliwiającej wczesną diagnostykę i wysokiej jakości badania; Budowa i wdrożenie innowacyjnych prototypowych urządzeń medycznych wykorzystywanych w okulistyce, urządzenia do badania ostrości widzenia oraz mikroskopu służącego do pomiarów śródoperacyjnych struktur tkankowych; Produkcja oraz wdrożenie na rynek krajowy opakowań biodegradowalnych; wdrożenie nowoczesnej maszyny do druku offsetowego bazującej na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. Przykładowe dofinansowane projekty

23 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, Chorzów Tel Fax Informacja i Promocja Tel /67 Punkt informacyjny Tel /77

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dotacje na innowacje dla sektora MSP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Doświadczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google