Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zagadnienia w dydaktyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zagadnienia w dydaktyce"— Zapis prezentacji:

1 Nowe zagadnienia w dydaktyce
Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną MOOCs – Massive Open Online Courses Mały Senat 4-5 listopada, 2013

2 Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną
CEL Stwierdzenie na podstawie jednoznacznych dowodów oraz w trybie jasnych procedur, czy i w jakim stopniu dorosła osoba, która nie ukończyła formalnego procesu edukacji, opanowała określone efekty uczenia się właściwe dla określonego procesu edukacji formalnej. Ocena powinna być nakierowana na planowanie dalszych ścieżek rozwoju kandydata.

3 LLL – podstawowe pojęcia
Uczenie się przez całe życie – lifelong learnig (LLL) Proces uczenia odbywa się przez całe życie i obejmuje różne formy uczenia się, Proces uczenia się odbywa się w rozmaitych warunkach i w różnych sytuacjach życiowych (life-wide learning (LWL), Uczenie się ma różne cele: przygotowanie do pracy zawodowej, doskonalenie kompetencji zawodowej w celu poprawy „zatrudnialności”, rozszerzenie wiedzy i umiejętności nie związanych z pracą zawodową, rozwój osobowości, zachowanie sprawności intelektualnej Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, 3

4 Uczenie się przez całe życie – lifelong learnig (LLL)
Europejski obszar uczenia się przez całe życie (Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2001), 678, listopad 2001) proces uczenia się rozpatrywany przede wszystkim z punktu widzenia osoby uczącej się, a nie instytucji i osób prowadzących kształcenia, równorzędność uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia, możliwość poddania się procedurze walidacji osiągniętych efektów uczenia się – niezależnie od formy uczenia się. Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, 4

5 Uczenie się przez całe życie jako odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne
Zachodzące zmiany demograficzne prowadzą do zmiany struktury wieku populacji – coraz więcej pracowników będzie miało 45 i więcej lat. Zróżnicowanie aktywności edukacyjnej osób w różnym wieku może prowadzić do nierówności w zakresie kapitału ludzkiego. Polityka uczenia się przez całe życie powinna uwzględniać uczenie się dorosłych i aktywność edukacyjną w każdym wieku. Za: Agnieszka Chłoń-Domińczak Kim jest L-learner? Dlaczego jest ważny dla uczelni?, prezentacja z Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa, 22 maja 2013. 5

6 Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna?
Rynek pracy się zmienia: – bardzo popularne dzisiaj zawody nie istniały jeszcze kilkanaście lat temu, – technologie zmieniają się coraz szybciej – wykonywanie tego samego zawodu wymaga ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie nauki stają się nieaktualne. Dorośli przez uczestnictwo w LLL mogą uzupełnić braki umiejętności w relacji do tych potrzebnych na rynku pracy – często wykonywana praca odbiega od formalnego wykształcenia. Za: Agnieszka Chłoń-Domińczak Kim jest L-learner? Dlaczego jest ważny dla uczelni?, prezentacja z Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa, 22 maja 2013. 6

7 Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna?
Zła „struktura kierunkowa” absolwentów: Zbyt mało absolwentów w pewnych obszarach - science – 3,9% - engineering, manufacturing – 7,5% Zbyt dużo absolwentów w innych obszarach - social science, business, law – 41,4% - education – 11,9% Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, Źródło: OECD Rewievs of Tertiary Education – Poland, Sept Rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, Potrzeba „przekwalifikowania”. 7

8 Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna?
Szybkie zmiany na rynku pracy dotyczą zwłaszcza osób o średnio wysokim i wysokim poziomie kwalifikacji: – znikające „kurczące” się zawody, – powstające nowe zawody, Szybko rosnąca liczba osób z wyższym wykształceniem, Skłonność do dalszego kształcenia się przede wszystkim u osób dobrze wykształconych. Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, 8

9 Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie zmian w obszarze LLL
Wspierające uczenie się przez całe życie, Wspomagające rynek pracy i pracodawców, Wspierające mobilność pracowników, Umożliwiające potwierdzanie swoich kompetencji niezależnie od sposobu ich nabycia. Za: Agnieszka Chłoń-Domińczak Kim jest L-learner? Dlaczego jest ważny dla uczelni?, prezentacja z Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa, 22 maja 2013. 9

10 Uczelnia jako „integrator” LLL
Oferta dla osoby (potencjalnie) korzystającej z usług uczelni: Identyfikacja kwalifikacji i kompetencji + pomoc w udokumentowaniu posiadanych kompetencji, Określenie celu (celów) kształcenia (pomoc w planowaniu kariery zawodowej, ogólnego rozwoju…), Opracowanie projektu indywidualnej elastycznej strategii LLL (działań w zakresie LLL) obejmującej: - weryfikację i formalne uznanie kompetencji, - kształcenie (wykorzystujące ofertę uczelni i innych instytucji ale także samokształcenie). Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas . Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, 10

11 Kluczowy element działań (zadanie) uczelni:
Uczelnia jako „integrator” LLL Kluczowy element działań (zadanie) uczelni: Walidacja efektów uczenia się uzyskanych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego Uczenie się pozaformalne – zorganizowane instytucjonalnie, jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji. Uczenie się nieformalne – niezorganizowane instytucjonalnie, realizowane w sposób zamierzony lub niezamierzony. Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas . Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, 11

12 Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
(…) Zaproponowane rozwiązania mają na celu zbliżenie sposobów zdobywania wykształcenia do modeli istniejących w krajach o najwyższym poziomie aktywności zawodowej (m.in. kraje skandynawskie), zapewniających możliwość przechodzenia ze świata pracy do świata edukacji ( i na odwrót) i uzupełniania kwalifikacji w miarę potrzeb w wieku dorosłym. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a tym samym skrócić czas odbywania studiów lub zmniejszyć ich intensywność. Może ją to zachęcić do podjęcia studiów lub ułatwić ich godzenie z życiem zawodowym czy osobistym. 12

13 Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
Wprowadzona regulacja powinna przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa w kształceniu formalnym osób powyżej 25 roku życia. Art. 170f. 1. Do potwierdzania efektów uczenia się uprawniona jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca co najmniej pozytywną ocenę instytucjonalną lub co najmniej pozytywną ocenę programową na prowadzonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia albo uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora związane z kierunkiem studiów. 2. W przypadku nieprzeprowadzenia w jednostce oceny instytucjonalnej i programowej na danym kierunku studiów potwierdzenie efektów uczenia się może być dokonane przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. 3. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku kierunków, o których mowa w art. 9b. 13

14 Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
Art. 170g. 1. Senat uczelni określa organizację i sposób potwierdzania efektów uczenia się, uwzględniając: 1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikującej efekty uczenia się. 14

15 Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
Art. 170h. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: 1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu świadectwa dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

16 Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
2. W przypadku absolwentów kolegiów określonych w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.4)) przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego po uzyskaniu świadectwa dojrzałości. 3. Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się może uzyskać nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. 4. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

17 Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
OPŁATY: Art. 98 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: „3a) opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się; 3b) odpłatności za kształcenie na studiach studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;", 5. Wysokość opłat za wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych przez uczelnię w zakresie potwierdzania tych efektów o więcej niż 20%. .

18 RPL – Recognition of Prior Learning
Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną. RPL nie dotyczy uznawania samego procesu uczenia się, ale efektów tego procesu. Nie jest istotne, w jakim kontekście uczenie się miało miejsce – ważne jest, czego dany człowiek się nauczył. Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia sę zdobytych poza edukacją formalną, Prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa, 22 maja 2013. 18

19 RPL – Recognition of Prior Learning
Główne zasady dotyczące procesu uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem kształcenia formalnego a) Wniosek o uznanie efektów uczenia się musi być złożony przez studenta lub inną osobę aplikującą; b) Przedmiotem oceny są efekty uczenia się, nie samo doświadczenie; c) Identyfikacja istotnych efektów uczenia się powinna być dokonana przed przeprowadzeniem ich oceny; d) Ocena efektów uczenia się jest zadaniem uczelni. L. Nyatanga, D. Forman, J. Fox, Good practice in the accreditation of prior learning, Cassell: Wellington House, 1998, p.10. Cyt. za: M. Próchnicka, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem edukacji formalnej – przypadki (polskie i zagraniczne) oceniania, potwierdzania i uznawania efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia formalnego (tekst powstał na zlecenie IBE, niepublikowany). 19

20 RPL – Recognition of Prior Learning
Trzy najczęściej wykorzystywane podstawy, w oparciu o które przeprowadzana jest procedura uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia: − przedłożenie certyfikatu potwierdzającego efekty wcześniejszego uczenia się − potwierdzenie uzyskanych wcześniej efektów poprzez podejście do i zdanie egzaminu (egzaminy eksternistyczne) − przedłożenie zestawu dowodów (portfolio) potwierdzających, że osoba aplikująca uzyskała efekty uczenia się, przy czym portfolio powinno przede wszystkim potwierdzać uczenie się, nie doświadczenie. L. Nyatanga, D. Forman, J. Fox, Good practice in the accreditation of prior learning, Cassell: Wellington House, 1998, p.10. Cyt. za: M. Próchnicka, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem edukacji formalnej – przypadki (polskie i zagraniczne) oceniania, potwierdzania i uznawania efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia formalnego (tekst powstał na zlecenie IBE, niepublikowany). 20

21 RPL – Recognition of Prior Learning
Kto może skorzystać z RPL: Dorośli chcący formalnie potwierdzić zdobyte doświadczenia, Osoby, które chcą się nadal kształcić, przekwalifikować lub zmienić ścieżkę kariery, Pracownicy, którzy podjęli naukę lub szkolenie w miejscu pracy, Ludzie, którzy zdobyli wiele umiejętności i wiedzy gdzie indziej, np. poprzez wolontariat lub działalność na rzecz swojej społeczności, Reemigranci (powracający z zagranicy), imigranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl, które chcą potwierdzenia swoich kwalifikacji z innych krajów, Osoby niepełnosprawne, które uczyły się w trybie nieformalnym. Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, Prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa, 22 maja 2013. 21

22 RPL – Recognition of Prior Learning
Korzyści dla uczelni i kadry akademickiej: Rozpoczynający studia po uprzedniej procedurze RPL zazwyczaj posiadają umiejętności wynikające z praktycznego doświadczenia i pracy zawodowej, co może wpływać na podwyższenie jakości realizowanych zajęć dydaktycznych. Wykładowcy zyskują unikatową szansę na transfer wiedzy i wyników swoich badań bezpośrednio do środowiska praktyków. Dla uczelni RPL może być narzędziem rekrutacji większej liczby studentów (nowa oferta dydaktyczna, nowy typ studenta). Poprzez procedury RPL uczelnie mogą rozwijać realną współpracę z pracodawcami. Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia sę zdobytych poza edukacją formalną, prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa, 22 maja 2013. 22

23 RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy, problemy, wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Nowi odbiorcy, nowe szybko zmieniające się uwarunkowania: – szybko rosnąca liczba osób z wyższym wykształceniem (skłonność do dalszego kształcenia przejawiają przede wszystkim osoby dobrze wykształcone), – niż demograficzny – ważna grupa przyszłych nowych, „niestandardowych” studentów to absolwenci uczelni. Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa..., dz. cyt. 23

24 RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy, problemy, wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Dostosowanie oferty do nowych odbiorców – kierunki ewolucji oferty dydaktycznej (różnicowanie oferty co do form, treści i metod kształcenia): – odpowiadanie na potrzeby (zgłaszane lub antycypowane), ale także uświadamianie i kształtowanie tych potrzeb, – inicjatywy własne: skierowane do względnie szerokiego kręgu odbiorców, skierowane do wąskiego kręgu odbiorców, – działanie „na zamówienie” (kształcenie projektowane, a niekiedy też realizowane z instytucją zamawiającą). Za: A. Kraśniewski Dlaczego szkoła wyższa..., dz. cyt. 24

25 RPL – Recognition of Prior Learning
KORZYŚCI z RPL dla osób prywatnych – wspiera rozwój osobisty i zawodowy, daje możliwość bardziej elastycznych ścieżek edukacji, motywuje do dalszego uczenia się, wspiera mobilność, ogranicza wydatki związane z formalna edukacją, dla zarządzania publicznego – wspomaga rozwój kapitału ludzkiego, społeczeństwa opartego na wiedzy i poprawę sytuacji na rynku pracy 3. dla uczelni (po wprowadzeniu nowych rozwiązań na poziomie PSW) – dostarcza nowych kandydatów na studia niestacjonarne i zapewnia dodatkowe finansowanie, ułatwia współpracę z pracodawcami,

26 RPL – Recognition of Prior Learning
TRUDNOŚCI związane z wprowadzeniem RPL Zmusza środowisko akademickie do zmiany podejścia do kształcenia – uznanie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego 2. Wymaga przygotowania przemyślanego systemu opartego na przejrzystych zrozumiałych procedurach 3. Wymaga zbudowania zaufania do rzetelności przeprowadzanych walidacji i certyfikacji 4. Wymaga szerokiej polityki informacyjnej wobec interesariuszy (osoby indywidualne, pracodawców, stowarzyszenia związane ze szkolnictwem wyższym, decydentów) 5. Potrzeba środków finansowych na przygotowanie i uruchomienie procedur

27 RPL – Recognition of Prior Learning
SCHEMAT PROCEDURY RPL FUNKCJE Koordynator RPL Identyfikacja obszarów kształcenia Identyfikacja przedmiotów i/lub programów kształcenia Koordynator + Doradca RPL Przygotowanie wniosku RPL Doradca RPL Ocena wniosku Asesor RPL Uczelniana Komisja RPL Decyzja dotycząca wniosku RPL

28 RPL – Recognition of Prior Learning
FUNKCJE: Koordynator RPL - pracownik administracyjny - koordynowanie obsługi procedur RPL, informowanie kandydata o możliwościach i kierowanie kandydata do odpowiedniego doradcy, Doradca RPL – ekspert w obszarze, w którym kandydat chce złożyć wniosek; zna szczegółowo programy kształcenia oraz wymagania dla poszczególnych przedmiotów - pomoc w przygotowaniu wniosku do oceny, skierowanie wniosku do Asesora, Asesor RPL – specjalista w danym obszarze tematycznym, przedstawiciel kadry naukowo-dydaktycznej - ocenia wniosek kandydata, który może mieć różną formę Uczelniana Komisja RPL – organ powoływany przez Rektora, na poziomie centralnym, składający się z przedstawicieli Wydziałów - zatwierdza formalnie wyniki oceny RPL, czuwa nad poprawnością merytorycznego doboru asesorów i dostosowaniem procedur do obowiązującego systemu zapewniania jakości usług RPL.

29 RPL – Recognition of Prior Learning
ZAKRES CZYNNOŚCI UCZELNI w ramach RPL Rozpoznanie – przyznanie oficjalnego statusu efektom uczenia się i/lub kompetencjom, który może prowadzić do uznania ich wartości w społeczeństwie a) identyfikacja - koordynator i doradca b) ocena (pomiar) - doradca 2. Walidacja – potwierdzenie przez wyznaczony do tego organ, że efekty uczenia się lub kompetencje zdobyte przez osobę indywidualną zostały ocenione w odniesieniu do określonych standardów poprzez uprzednio zdefiniowane metody - asesor 3. Certyfikacja – wyznaczony organ na podstawie przeprowadzonej oceny efektów kształcenia i/lub kompetencji uznaje i potwierdza (certyfikatem, dyplomem, tytułem) lub wydaje dokument np. Portfolio kompetencji – Uczelniana Komisja 4. Uznanie społeczne – dostęp do formalnej ścieżki kształcenia; uzyskanie wiarygodności zawodowej

30 RPL – Recognition of Prior Learning PROJEKT BUDOWY SYSTEMU na UW
Pierwszy etap – stworzenie Centrum RPL - koordynatorzy z 3 obszarów kształcenia (przy Biurze ds. Rekrutacji) - stworzenie procedur RPL – przygotowanie zasad systemu zapewniania jakości usług RPL (w ramach UZZJK) – szkolenie przedstawicieli Wydziałów - przygotowanie strony internetowej z informacjami, informatorów dla kandydatów, formularzy wniosków - przygotowanie systemu opłat Drugi etap - stworzenie struktury wydziałowej: doradcy, asesorzy - powołanie Uczelnianej Komisji RPL

31 RPL – Recognition of Prior Learning
Przygotowano na podstawie: Publikacji z projektu „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem zawodowym”, zrealizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji przez Uniwersytet Jagielloński, Universite Paris Est Creteil, Edinburgh Napier University, Institut za Rozvoj Obrazovanja. L. Nyatanga, D. Forman, J. Fox, Good practice in the accreditation of prior learning, Cassell: Wellington House, 1998, p.10. Cyt. za: M. Próchnicka, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem edukacji formalnej – przypadki (polskie i zagraniczne) oceniania, potwierdzania i uznawania efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia formalnego (tekst powstał na zlecenie IBE, niepublikowany). Prezentacja przygotowana przez BJK UW (A. Wroczyńska i prof. P. Stępień)

32 MOOCs – Massive Open Online Courses
Otwarte zajecia on-line (najczęściej o charakterze filmu video, ale też z wykorzystaniem materiałów do lektury, zadań itp.) umożliwiające uczestnictwo nieograniczonej liczby studentów/ słuchaczy, którzy mają też możliwość udziału w forum dyskusyjnym związanym z uczestnictwem w zajęciach

33 MOOCs – Massive Open Online Courses
Konferencja: Making sense of the MOOCs (An ACA European Policy Seminar), Bruksela, 10 października, 2013.

34 MOOCs – Massive Open Online Courses

35 MOOCs – Massive Open Online Courses

36 MOOCs – Massive Open Online Courses

37

38 MOOCs – Massive Open Online Courses

39 MOOCs – Massive Open Online Courses

40 Czy zajęcia w trybie MOOCs mogą być ważne dla UW?
MOOCs – Massive Open Online Courses Czy zajęcia w trybie MOOCs mogą być ważne dla UW? Jako popularyzacja wiedzy – podnoszenie atrakcyjności UW jako miejsca studiów, przyciąganie kandydatów z zagranicy, promowanie wizji UW jako uczelni otwartej na nowoczesne metody nauczania/uczenia się 2. Jako źródło kandydatów na część programu studiów niestacjonarnych (do 60% zajęć może być on-line) – po uznaniu efektów uczenia się [zmniejszenie kosztów organizacji, większa elastyczność programu, udział najlepszych dydaktyków] 3. Jako źródło kandydatów na część lub całość programu studiów podyplomowych - po uznaniu efektów uczenia się 4. Jako zajęcia sondujące stopień zainteresowania projektowanymi nowymi programami kształcenia (modułami), także wśród kandydatów z zagranicy 5. Jako zajęcia ułatwiające współpracę dydaktyczną z ośrodkami zagranicznymi 6. Jako zajęcia przygotowujące kandydatów do procedury RPL także poprzez Uniwersytet Otwarty UW 7. Jako zajęcia zamawiane przez pracodawców lub innych interesariuszy zewnętrznych

41 Organizacja MOOCs na UW
MOOCs – Massive Open Online Courses Organizacja MOOCs na UW – platforma, na której można by umieszczać MOOCs, już jest; – COME najpewniej byłoby leaderem; – wykorzystanie studia TV Wydziału Dziennikarstwa; – zapewnianie jakości kursów; Rosnąca konkurencja innych uczelni, także polskich

42 Linki do filmików promujących MOOCs
Linki do filmików promujących MOOCs. Uruchamia się w trybie pokaz slajdów: https://iversity.org/courses/the-future-of-storytelling https://iversity.org/courses

43 Zakończenie Kształcenie związane z realizacją idei LLL – szansa na rozwój (przetrwanie?) uczelni w warunkach: niżu demograficznego, możliwego, stopniowego „wysychania” tradycyjnych źródeł przychodu, sprzyjających uwarunkowań związanych ze wzrostem poziomu wykształcenia społeczeństwa. 43

44 MOOCs – Massive Open Online Courses


Pobierz ppt "Nowe zagadnienia w dydaktyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google