Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax. 017 852 85 26 Mail: info@procarpathia.pl Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych

2 Rodzaje źródeł finansowania dostępne w Polsce – Fundusze prywatne – najczęściej fundacje, które realizują swoje cele poprzez przekazywanie pieniędzy na realizację projektów przez inne organizacje pozarządowe. – Fundusze rządowe – środki publiczne przekazywane przez ministerstwa i urzędy centralne przede wszystkim w formie otwartych konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i tzw. organizacje kościelne. – Fundusze samorządowe – środki publiczne przekazywane przez samorządy różnych szczebli (gmina, powiat, samorząd wojewódzki) w formie otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i tzw. organizacje kościelne. – Fundusze strukturalne – środki publiczne przekazywane przez wyznaczone instytucje, najczęściej w formie otwartych konkursów; środki te pochodzą z funduszy Unii Europejskiej i realizują cele zapisane w programach operacyjnych. – Fundusze unijne – środki publiczne przekazywane przez Komisję Europejską lub wyznaczone instytucje na poziomie krajowym; projekty finansowane z tych źródeł realizują poszczególne polityki Unii Europejskiej; najczęściej wymagają współpracy z innym krajem Unii. – Fundusze zagraniczne – środki przekazywane przez zagraniczne fundacje lub zagraniczne rządy; środki te przekazywane są bezpośrednio przez organizacje zagraniczne lub mogą być dostępne poprzez polskie organizacje lub instytucje, działające w imieniu organizacji lub rządów zagranicznych.

3 DZIAŁAJ LOKALNIE Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Można z niego dofinansować projekty: kulturalno-edukacyjne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, promujące turystykę Przedsiębiorczość Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność. Jaka dotacja? LOG przyznają dotacje do 6 tys. zł. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 75 %. Pozostałe 25% to wkład własny grantobiorcy, z czego minimum 10% to wkład finansowy. http://www.dzialajlokalnie.pl

4 Odbiorcy projektu: młodzież i bezrobotni Opis działań: Najważniejszym celem projektu była aktywizacja młodych mieszkańców Malenisk, umożliwienie im ciekawego spędzania wolnego czasu. W związku z wyznaczonym celem przeprowadzono następujące działania: przeprowadzono warsztaty dziennikarskie dla młodzieży i osób bezrobotnych, przygotowano i wydrukowano 'Wkładki do Biuletynu'- (2 500 egz.) wydawanego przez Urząd Gminy w Pawłosiowie dot. przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych głównie w Maleniskach; zorganizowano kurs 'Zakładanie przedsiębiorczości' dla bezrobotnych, rolników, a także innych osób zainteresowanych tym tematem. Rezultaty: Zostało przygotowane 2 pomieszczenia, w których powstała pracownia komputerowa z internetem, gdzie przeszkolono 25 bezrobotnych w obsłudze komputera i używania internetu. Przeprowadzono warsztaty dziennikarskie, w których uczestniczyło 18 osób, szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla 25 bezrobotnych oraz warsztat doskonalenia umiejętności z zakresu haftu i szydełkowania dla 16 osób. Zorganizowano wystawę i kiermasz prac rękodzieła ludowego i innych form artystycznych oraz przygotowano i wydrukowano wkładki do 5 numerów biuletynu Gościniec po 500 egzemplarzy każdy. Budżet projektu: 19021,00 Dotacja: 11979,00 Edycja: IV Edycja Ścieżka: ogólnopolska Wiejskie Centrum Rozwoju Osobowości w Maleniskach - Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich 'KRAJAN

5 Odbiorcy projektu: dzieci i młodzież Opis działań: Założeniem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Pawłosiów aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, a tym samym ograniczenie patologicznych zachowań w tej grupie. Uruchomiono świetlicę środowiskową, opracowano harmonogram zajęć i regulamin działania świetlicy. Odbywały się zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży 'Bez agresji' (8 godz.), i 'Uwierz w siebie' (8 godz.), a także zajęcia z zakresu ruchu drogowego połączone ze spotkaniem z policjantem (4 godz.) oraz program profilaktyczny Bezpieczne wakacje (8 godz.) Rezultaty: Powstała świetlica środowiskowa, czynna przez 5 godzin w dni powszednie, pozwalająca dzieciom i młodzieży aktywnie i pożytecznie spędzać czas. W ramach działania świetlicy odbył się szereg imprez edukacyjno – sportowych, w których uczestniczyło 85 dzieci i młodzieży. Odbywały się zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży 'Bez agresji' (8 godz.), i 'Uwierz w siebie' (8 godz.), a także zajęcia z zakresu ruchu drogowego połączone ze spotkaniem z policjantem (4 godz.) oraz program profilaktyczny Bezpieczne wakacje (8 godz.). Wydano również cztery numery gazetki informującej o działalności świetlicy w 50 egzemplarzach oraz zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, w którym wzięło udział 500 osób. Budżet projektu: 35230,0 Dotacja: 11880,0 Edycja: IV Edycja Ścieżka: ogólnopolska Nauczmy się dawać Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Pawłosiowie

6 Cudze chwalicie-swego nie znacie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich 'KRAJAN' Odbiorcy projektu: społeczność lokalna Opis działań: Projekt wzbogacił życie kulturalno-społeczne w Świętej Katarzynie, stwarzając ciekawą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży oraz sprzyjające warunki kontaktów międzypokoleniowych, a także pogłębił wiedzę mieszkańców na temat regionu. Rezultaty: Powstały dwa zespoły dramowo-teatralne, które przygotowały dwa spektakle teatralne. W zajęciach tych uczestniczyło 75 osób. Zorganizowano dla młodzieży i dzieci konkursy literacki, plastyczny i historyczny, a dla wszystkich mieszkańców Świętej Katarzyny wieczór poezji oparty na Tryptyku Rzymskim Karola Wojtyły. Przeprowadzono i opracowano 15 wywiadów z mieszkańcami gminy mieszkającymi w Świętej Katarzynie w latach 1945-55, które umieszczono w Bibliotece Gminnej w Kronice Pokoleń. Powstały 3 wystawy prac młodzieży i zdjęć prezentujące działalność stowarzyszenia i programu. Zorganizowana została akcja charytatywna, której dochód (454 złotych) przeznaczony został na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Dzięki programowi uzupełnione zostały zasoby biblioteki gimnazjalnej o 112 książek. Powstała grupa wolontariuszy 41 osób, która od kwietnia podjęła systematyczną współpracę z Zakładem Leczniczo-Opiekuńczym w Świętej Katarzynie, a także w ramach współpracy z przedszkolem pomogła w prowadzeniu pikniku z okazji Dnia Dziecka. Przeprowadzono również 6 zajęć terapeutycznych oraz powstała Gazeta Młodych. Budżet projektu: 19 963,71 Dotacja: 12000,00 Edycja: IV Edycja Ścieżka: ogólnopolska

7 Fundacja Nasza Ziemia Fundatorem nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. KTO MOŻE DOSTAĆ PIENIĄDZE? Przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich szczebli nauczania, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice, organizacje pozarządowe. Projekty zgłaszane są w jednej z 4 kategorii: 1) przedszkoli, 2) szkół podstawowych i gimnazjów, 3) szkół średnich i wyższych, 4) organizacji pozarządowych.s GDZIE SKŁADAĆ? Wnioski należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Nasza Ziemia ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa z dopiskiem Konkurs Grantowy, wniosek lub formie welektronicznej na adres konkursgrantowy@recykling.pl. DO KIEDY? Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2007. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

8 Fundacji Nasza Ziemia CO ZŁOŻYĆ? Wnioski należy składać na formularzu, który zawiera część informacyjną o wnioskodawcy, opis programu, harmonogram działań i budżet. CO NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANE? Nie ma obostrzeń co do kategorii wydatków finansowanych grantem. Tak samo nie ma obowiązkowych poziomów wkładu własnego (może być on na poziomie nawet 0%). http://www.naszaziemia.pl

9 PATRIOTYZM JUTRA Patriotyzm jutra to jeden z Programów Operacyjnych, czyli konkursów, ogłoszonych przez MKiDN. KTO MOŻE DOSTAĆ PIENIĄDZE? Samorządy, państwowe i samorządowe instytucje kultury; kościoły i związki wyznaniowe; publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne I i II stopnia, uczelnie artystyczne; państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe; podmioty gospodarcze niezaliczane do sektora finansów publicznych; organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje). GDZIE SKŁADAĆ? Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa DO KIEDY? 2 terminy: 10 kwietnia i 10 września 2007. Decyduje data stempla pocztowego. CO ZŁOŻYĆ? GDZIE PO INFORMACJE? www.nck.pl e-mail: nck@nck.pl CO NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANE? Zakup środków trwałych (bez względu na cenę)

10 DOTACJE FUNDACJI J&S PRO BONO POLONIAE KTO MOŻE DOSTAĆ PIENIĄDZE? stowarzyszenia i fundacje GDZIE SKŁADAĆ? FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE 00-722 Warszawa, ul Podchorążych 83 / 4 DO KIEDY? W trybie ciągłym. Organizacja składająca wniosek otrzyma odpowiedź w ciągu miesiąca. GDZIE PO INFORMACJE? www.jsprobono.pl CO NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANE? wyposażenie (środki trwałe) remonty przedsięwzięcia komercyjne zakup sprzętu medycznego

11 Pilotażowy program wsparcia pod nazwą AKADEMIE SNS - aktualności. Kto? Organizacje prowadzące świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży Kryteria doboru świetlic środowiskowych : Świetlica musi by prowadzona przez Organizację Pozarządową; Organizacja prowadząca świetlicę musi mieć tytuł prawny (akt własności, umowa najmu lub dzierżawy) do wyłącznego korzystania z pomieszczenia świetlicy na czas nie krótszy niż 3 lata. Organizacja posiada prawo do wykonywania remontów i zmian architektonicznych w obrębie świetlicy. W zajęciach świetlicy uczestniczy do 40 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Stan techniczny świetlicy jest zły lub bardzo zły oraz wszystkie pomieszczenia świetlicy (bez wyjątku) nadają się do generalnego remontu. Stan wyposażenia świetlicy jest zły lub bardzo zły i nie nadaje się do użytkowania. Świetlica na stałe zatrudnia osobę lub osoby opiekujące się dziećmi oraz świetlicą. Świetlica współpracuje z wolontariuszami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Kontakt : FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE 00-722 WARSZAWA ul. Podchorążych 83 m.4 tel. (22) 840-83-44, (22) 840-83-40 fax (22) 851-60-93 m.dobkowska@jsprobono.pl m.dobkowska@jsprobono.pl

12 Podkarpackie Rzeszowski Klub Sportowy "RES-GEST" - Rzeszów (2003) Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe "Bojkowiana" - Ustrzyki Dln. (2003) Stowarzyszenie na Rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie - Rzeszów (2003, 2005 - 2007) Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna "Twoje Krosno" - Krosno (2003) Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum - Rzeszów (2004) Ludowy Klub Sportowy Iskra - Jarosław (2004) Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - Jarosław (2004) Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Besida" - Czarna (2004) Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" - Jarosław (2005)

13 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA KTO MOŻE DOSTAĆ PIENIĄDZE? Lokalna Grupa Działania skupiająca mieszkańców gminy oraz przedstawicieli przynajmniej dwóch partnerów (samorządy, szkoły, organizacje pozarządowe, biblioteki, parafie kościelne, prywatni przedsiębiorcy, media, świetlice, koła zainteresowań). W imieniu Grupy Działania o grant aplikuje wnioskodawca, którym może być wyłącznie działająca na terenie gminy organizacja pozarządowa, szkoła lub biblioteka publiczna. DO KIEDY? Wniosek wstępny wraz z załącznikami, pieczęciami i podpisami powinien zostać dostarczony do 12 czerwca 2007 roku CO NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANE? działanie niezwiązane z realizacją zadań projektu, stałe koszty utrzymania instytucji publicznych, kościelnych, szkół, bibliotek lub organizacji, koszty osobowe prowadzenia działań w zakresie objętym typowym programem nauczania w szkołach lub będących zadaniami instytucji, remonty o wartości ponad 20% wysokości dotacji. www.rp-internetowa.pl

14 RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Wysokość grantów: Małe granty - do wysokości 15 000 zł każdy – budżet przeznaczony na tą pulę grantów to 1 350 000 zł., Duże granty do wysokości 30 000 zł każdy - budżet przeznaczony na tą pulę grantów to 300 000 zł. Temat: Zgłaszane projekty powinny dotyczyć przedsięwzięcia związanego z problemem/potrzebą społeczności lokalnej oraz zakładać wykorzystanie Internetu na poziomie zarówno prezentacji efektów jak i realizacji działań. Projekty powinny realizować następujące obszary tematyczne: Edukacja i rozwój Nasz region Integracja i tolerancja.

15 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu – gmina Raniżów Projekt ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz aktywizację dzieci i młodzieży zamieszkującej podkarpacką gminę Raniżów. Działania w ramach projektu koncentrują się na stworzeniu Klubu internauty w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym spotykać się będą mogli mieszkańcy. Dzięki podłączeniu Internetu i ustawieniu 9 stanowisk komputerowych bezpłatny dostęp do sieci zyska cała społeczność. W projekcie tym bardzo ważny jest także element edukacyjny, ponad 78 osób mieszkańców gminy, w tym 30 osób niepełnosprawnych, zostanie przeszkolonych w zakresie korzystania z Internetu obsługi komputerów. Ważnym aspektem projektu będzie także to, że jedna osoba z lokalnego środowiska znajdzie zatrudnienie jako opiekun Klubu Internauty.

16 Równać Szanse 2006 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy Program dotacyjny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. CELEM PROGRAMU jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY: O dofinansowanie projektów, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców); APLIKOWAĆ MOGĄ SIĘ: organizacje pozarządowe; gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, miejskie i gminne domy kultury, miejskie i gminne biblioteki - mające siedzibę na terenie wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców),

17 Równać Szanse 2006 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy WYSOKOŚĆ DOTACJI Maksymalna kwota dotacji - 20 000,00 zł (wkład własny co najmniej 25%). KONTAKT: www.rownacszanse.pl, www.pcyf.org.pl

18 Radio Młodych Pawłoszczan - RMP Fundacja Z Tradycją w Nowoczesność w Pawłosiowie Cel: Głównym celem projektu jest utworzenie szkolnej rozgłośni RMP w ZS w Pawłosiowie. Odbiorcy projektu: Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest młodzież gimnazjalna ZS w Pawłosiowie w wieku 13-16 lat, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc systematycznie w wybranych sekcjach radiowych. Inicjatywą zostaną zainteresowani wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele gimnazjum. Streszczenie projektu/ Opis działań: Projekt ma na celu zorganizowanie szkolnej rozgłośni radiowej i rozwój umiejętności wykorzystania radia przez gimnazjalistów w kierunku rozwijania ich zdolności i zainteresowań. Rozpoczynając od organizacji merytorycznej i technicznej szkolnego radia młodzież będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu audycji radiowych. Pomysły i propozycje młodzieży stanowią o tematyce i formach prezentowanych programów. Radio Młodych Pawłoszczan (RMP). Budżet projektu: 30 960 zł Dotacja: 17 000 zł Rocznik: RS 2007 Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

19 Tajemnice zagubionych talentów Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej Cel: odkrycie talentów niewidocznych na typowych zajęciach lekcyjnych, wydobycie możliwości jakimi dysponują, pobudzanie aktywności uczniów, rozbudzenie aspiracji poznawczych, kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, wyrównywanie szans edukacyjnych. Odbiorcy projektu: bezpośrednio projektem będzie objętych około 60 uczniów, pośrednio więcej, wszyscy uczniowie naszej szkoły (115 uczniów) i szkoły podstawowej (około 200 uczniów). Streszczenie projektu/ Opis działań: Przez 6 miesięcy metodą projektu, warsztatów, konkursów, dramy realizowane były działania wokół tematu "Portret mojej wsi własny". Końcowym efektem projektu będzie spotkanie integracyjne uczniowie – rodzice, nauczyciele – mieszkańcy wsi. Po zakończeniu realizacji projektu, działalność kontynuowana będzie nadal przez młodzież należącą do Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Budżet projektu: 11 338 zł Dotacja: 7 000 zł Rocznik: RS 2005 Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

20 Przygoda z garncarstwem Szkolne Koło Caritas w Pawłosiowie Cel: prowadzenie spotkań integracyjnych z młodzieżą niepełnosprawną zamieszkującą na terenie naszej gminy, uczącą się w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Osób z Porażeniem Mózgowym w Jarosławiu. Odbiorcy projektu: bezpośrednio: 15 uczestników warsztatów z garncarstwa pod kierunkiem instruktora zajęć, 16 członków SK CARITAS i opiekun oraz 10 uczestników warsztatów terapii zajęciowej z garncarstwa z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Osób z Porażeniem Mózgowym w Jarosławiu zamieszkujących na terenie gminy Pawłosiów. Streszczenie projektu/ Opis działań: stworzenie pracowni garncarskiej, wyposażonej w miejsce do lepienia i formowania wyrobów na kole napędzanym elektrycznie, ich suszenia oraz miejsce wystawowe; zorganizować warsztatów garncarskich dla młodzieży uzdolnionej plastycznie i manualnie, pragnącej podczas zajęć poza lekcyjnych rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Budżet projektu: 11 642 zł Dotacja: 7 000 zł Rocznik: RS 2005 Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

21 Fundusz Partnerstwa www.fundusz.epce.org.pl Fundacja wspomagania wsi www.fww.org.pl Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl Inicjatywy w zakresie edukacji Portal Edukacyjny "Interkl@sa" English Teaching Równać Szanse Szkoła Ucząca Się (SUS) Wolontariat Studencki Przedsiębiorczość w Szkole Stypendia Pomostowe Dla Dzieci Uniwersytety Trzeciego Wieku Rozwój społeczności lokalnych TWI-FIM@NGO: Wspieranie Organizacji Pozarządowych Działaj Lokalnie Liderzy PAFW Work in Poland Wieś Aktywna: e-VITA Konkurs "Pro Publico Bono"

22 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego www.frd.org.pl Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl

23 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax. 017 852 85 26 www.procarpathia.pl Mail: info@procarpathia.pl


Pobierz ppt "Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google