Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI"— Zapis prezentacji:

1 REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI
Prof. Piotr Gliński Wojciech Kaczmarczyk Konferencja prasowa, Sejm RP. - Warszawa, 1 marca 2013 r. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

2 FUNKCJE SEKTORA OBYWATELSKIEGO W DEMOKRACJI (1)
Artykulacja, rzecznictwo interesów i obrona wartości różnorakich grup społecznych; Protest i nieposłuszeństwo obywatelskie; Kontrola władzy na różnych jej szczeblach i rozmaitych postaciach; Uczestnictwo w procesach przygotowywania, konsultowania i realizacji decyzji politycznych (na różnych szczeblach); Formułowanie alternatywnych celów rozwojowych; Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

3 FUNKCJE SEKTORA OBYWATELSKIEGO W DEMOKRACJI (2)
Samodzielne zagospodarowywanie rozmaitych sfer życia społecznego (np. realizacja projektów społecznych, dostarczanie usług itp.); Sygnalizowanie niebezpieczeństw i konfliktów społecznych (funkcja systemu wczesnego ostrzegania społecznego); Wytwarzanie zgeneralizowanych norm wzajemności i zaufania (kapitału społecznego); Funkcja edukacyjna i kulturotwórcza. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

4 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (1)
Reforma debaty publicznej Jakość debaty publicznej w Polsce jest bardzo niska. Niezależne badania socjologiczne wskazują jednoznacznie na prorządową stronniczość głównych polskich stacji telewizyjnych (w tym telewizji publicznej). W przestrzeni publicznej padają groźne dla demokracji nawoływania do wykluczenia z życia publicznego opozycji. Stan debaty publicznej jest sprzeczny z oficjalnym stanowiskiem obecnego rządu, który w Strategii Polska 2030 w rozdziale „Sprawne państwo” stwierdza, że „tworzenie mechanizmów efektywnej i przyjaznej debaty publicznej” jest jednym z podstawowych warunków budowy takiego państwa. Dobrze, że bardzo aktywną działalność w wielu obszarach debaty publicznej prowadzi Kancelaria Prezydenta RP, źle, że tematyka i wnioski z tych debat w niewielkim stopniu przekładają się na poziom świadomości społecznej i praktykę rządzenia w Polsce. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

5 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (2)
Reforma debaty publicznej – c.d. Zapewnienie maksymalnej wolności wypowiedzi. Zapewnienie pluralizmu (gwarancje polityki koncesji i Internet, jako sfera bez koncesji). Maksymalny dostęp obywateli do informacji (zmiana praktyki funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozwój e-biblioteki). Zapewnienie monitoringu debaty publicznej, (poprzez wsparcie badań debaty publicznej). Zapewnienie wolnego dostępu do portalu publicznego (domena – polska.pl). Istotny jest również rozwój rozmaitych portali konsultacyjnych. Stosowanie cywilizowanych zasad funkcjonowania mediów (media publiczne wykonujące ustawowe zadania publiczne; media prywatne przestrzegające cywilizowanych, ustawowych reguł dziennikarskich i kulturowych – konieczność egzekucji tych reguł przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (być może także konieczność nowelizacji ustawowej). Przeprowadzenie zmiany charakteru systemu komunikacji społecznej rządu ze społeczeństwem z propagandowego na partnerski. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

6 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (3)
Odbudowa debaty parlamentarnej. Wprowadzenie reguł poprawiających jakość debaty. Stabilizacja prawno-finansowych podstaw polityki. Modyfikacja wprowadzająca proporcjonalność kar do wielkości błędu/złamania prawa w zakresie dysponowania środkami publicznymi przez partie polityczne. Pozbawianie dotacji budżetowych dla partii za drobne błędy proceduralne stanowi broń polityczną aktualnie sprawujących władzę wobec słabszych partnerów. Obligatoryjne przeznaczanie – na wzór niemieckich - np % środków partyjnych na działalność (także zagraniczną) partyjnych organizacji eksperckich (think tanków). Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

7 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (4)
Stabilizacja wyborczych reguł gry. Nie powinno się zmieniać reguł rywalizacji w nadchodzących wyborach w latach Możliwy wyjątek to uzyskanie w tej kwestii pełnego konsensu wszystkich sił parlamentarnych. Strategiczna i systemowa reforma sektora obywatelskiego W celu stworzenia warunków dla uzupełnienia przez ten sektor wielu istotnych funkcji państwa i przyczynienia się tym samym do poprawy sprawności rządzenia w Polsce. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

8 WARUNKI WSTĘPNE Wola polityczna zmian;
Określenie kanonu podstawowych wartości; Odzyskanie zaufania społecznego w stosunku do elit władzy; Jasny przekaz – komunikacja. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

9 ZASADY REFORMY INSTYTUCJONALNEJ SEKTORA OBYWATELSKIEGO
Kompleksowość zmian Uobywatelnienie procesów zarządzania Myślenie strategiczne i stałe monitorowanie zmian Powielanie dobrych praktyk Zróżnicowanie źródeł finansowania inicjatyw obywatelskich i budowy niezależności materialnej sektora i jego uczestników Poszanowanie inicjatyw oddolnych Przestrzeganie mechanizmów samoregulacyjnych Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego

10 REFORMY INSTYTUCJONALNE (1)
Wprowadzenie państwowego systemu formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej. Powołanie specjalnych redakcji programów obywatelskich we wszystkich mediach publicznych oraz stworzenie Narodowego Funduszu Wsparcia Mediów Obywatelskich. Powołanie, na wzór amerykańskiego Korpusu Pokoju – Polskiego Korpusu Wolontariatu. Opracowanie i wprowadzenie specjalnych programów wsparcia merytorycznego i finansowego organizacji strażniczych (watchdogi) i eksperckich (think tanki). Wprowadzenie Programu Rewitalizacji Proobywatelskiej Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz obywatelskiej aktywizacji sieci „Orlików”. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

11 REFORMY INSTYTUCJONALNE (2)
Zbudowanie Narodowego Programu Multiplikacji Dobrych Praktyk. Rozwój i wzmocnienie roli centralnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz wprowadzenie wojewódzkich FIO. Wprowadzenie Funduszu Grantów Instytucjonalnych. Wprowadzenie zasady decentralizacji, przejrzystości i apolityczności procedur dostępu organizacji obywatelskich do środków publicznych. Uproszczenie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i otwarcie jej dla organizacji słabszych i mniejszych. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

12 REFORMY INSTYTUCJONALNE (3)
Konstytucyjne wzmocnienie instytucji dialogu obywatelskiego i Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rozwinięcie współpracy sektora pozarządowego w dziedzinie aktywizacji obywatelskiej z polskimi Kościołami. Wprowadzenie programu „Inkubatory Aktywizacji Obywatelskiej i Lokalnej”. Wzmocnienie obowiązków samoregulacyjnych sektora obywatelskiego. Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych sektora. Rozwój niepozorowanych mechanizmów konsultacji społecznych jako obowiązkowego elementu procesów decyzyjnych w zarządzaniu publicznym. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

13 REFORMY INSTYTUCJONALNE (4)
Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji usług społecznych w prowadzeniu szkół i innych placówek oświatowych, jednostek ochrony zdrowia, kultury i sztuki, placówek opiekuńczych i innych. Utworzenie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych wspierającego tworzenie i rozwój małych szkół kreujących innowacyjne formy kształcenia. Promowanie wielosektorowych, innowacyjnych i długotrwałych projektów opartych na szerokim partnerstwie w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji ekonomii społecznej – renowacja instytucji spółdzielczych. Zapewnienie w perspektywie budżetowej UE finansowania innowacyjnych i trwałych projektów budowy kapitału społecznego. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

14 Dziękujemy za uwagę! Prof. Piotr Gliński Wojciech Kaczmarczyk
Konferencja prasowa, Sejm RP. - Warszawa, 1 marca 2013 r. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.


Pobierz ppt "REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google