Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI Prof. Piotr Gliński Wojciech Kaczmarczyk Konferencja prasowa, Sejm RP. - Warszawa, 1 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI Prof. Piotr Gliński Wojciech Kaczmarczyk Konferencja prasowa, Sejm RP. - Warszawa, 1 marca."— Zapis prezentacji:

1 REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI Prof. Piotr Gliński Wojciech Kaczmarczyk Konferencja prasowa, Sejm RP. - Warszawa, 1 marca 2013 r. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

2 FUNKCJE SEKTORA OBYWATELSKIEGO W DEMOKRACJI (1) Artykulacja, rzecznictwo interesów i obrona wartości różnorakich grup społecznych ; Protest i nieposłuszeństwo obywatelskie; Kontrola władzy na różnych jej szczeblach i rozmaitych postaciach ; Uczestnictwo w procesach przygotowywania, konsultowania i realizacji decyzji politycznych (na różnych szczeblach) ; Formułowanie alternatywnych celów rozwojowych; Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

3 FUNKCJE SEKTORA OBYWATELSKIEGO W DEMOKRACJI (2) Samodzielne zagospodarowywanie rozmaitych sfer życia społecznego (np. realizacja projektów społecznych, dostarczanie usług itp.) ; Sygnalizowanie niebezpieczeństw i konfliktów społecznych (funkcja systemu wczesnego ostrzegania społecznego) ; Wytwarzanie zgeneralizowanych norm wzajemności i zaufania (kapitału społecznego) ; Funkcja edukacyjna i kulturotwórcza. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

4 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (1) 1. Reforma debaty publicznej Jakość debaty publicznej w Polsce jest bardzo niska. Niezależne badania socjologiczne wskazują jednoznacznie na prorządową stronniczość głównych polskich stacji telewizyjnych (w tym telewizji publicznej). W przestrzeni publicznej padają groźne dla demokracji nawoływania do wykluczenia z życia publicznego opozycji. Stan debaty publicznej jest sprzeczny z oficjalnym stanowiskiem obecnego rządu, który w Strategii Polska 2030 w rozdziale Sprawne państwo stwierdza, że tworzenie mechanizmów efektywnej i przyjaznej debaty publicznej jest jednym z podstawowych warunków budowy takiego państwa. Dobrze, że bardzo aktywną działalność w wielu obszarach debaty publicznej prowadzi Kancelaria Prezydenta RP, źle, że tematyka i wnioski z tych debat w niewielkim stopniu przekładają się na poziom świadomości społecznej i praktykę rządzenia w Polsce. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

5 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (2) 1. Reforma debaty publicznej – c.d. 1) Z apewnienie maksymalnej wolności wypowiedzi. 2) Z apewnienie pluralizmu (gwarancje polityki koncesji i Internet, jako sfera bez koncesji). 3) M aksymalny dostęp obywateli do informacji (zmiana praktyki funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozwój e-biblioteki). 4) Zapewnienie monitoringu debaty publicznej, (poprzez wsparcie badań debaty publicznej). 5) Z apewnienie wolnego dostępu do portalu publicznego (domena – polska.pl). Istotny jest również rozwój rozmaitych portali konsultacyjnych. 6) S tosowanie cywilizowanych zasad funkcjonowania mediów (media publiczne wykonujące ustawowe zadania publiczne; media prywatne przestrzegające cywilizowanych, ustawowych reguł dziennikarskich i kulturowych – konieczność egzekucji tych reguł przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (być może także konieczność nowelizacji ustawowej). 7) P rzeprowadzenie zmiany charakteru systemu komunikacji społecznej rządu ze społeczeństwem z propagandowego na partnerski. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

6 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (3) 2. Odbudowa debaty parlamentarnej. Wprowadzenie reguł poprawiających jakość debaty. 3. Stabilizacja prawno-finansowych podstaw polityki. Modyfikacja wprowadzająca proporcjonalność kar do wielkości błędu/złamania prawa w zakresie dysponowania środkami publicznymi przez partie polityczne. Pozbawianie dotacji budżetowych dla partii za drobne błędy proceduralne stanowi broń polityczną aktualnie sprawujących władzę wobec słabszych partnerów. Obligatoryjne przeznaczanie – na wzór niemieckich - np. 15-25% środków partyjnych na działalność (także zagraniczną) partyjnych organizacji eksperckich (think tanków). Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

7 CELE PAKIETU OBYWATELSKIEGO (4) 4. Stabilizacja wyborczych reguł gry. Nie powinno się zmieniać reguł rywalizacji w nadchodzących wyborach w latach 2013-2015. Możliwy wyjątek to uzyskanie w tej kwestii pełnego konsensu wszystkich sił parlamentarnych. 5. Strategiczna i systemowa reforma sektora obywatelskiego W celu stworzenia warunków dla uzupełnienia przez ten sektor wielu istotnych funkcji państwa i przyczynienia się tym samym do poprawy sprawności rządzenia w Polsce. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

8 WARUNKI WSTĘPNE Wola polityczna zmian; Określenie kanonu podstawowych wartości; Odzyskanie zaufania społecznego w stosunku do elit władzy; Jasny przekaz – komunikacja. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

9 ZASADY REFORMY INSTYTUCJONALNEJ SEKTORA OBYWATELSKIEGO 1. Kompleksowość zmian 2. Uobywatelnienie procesów zarządzania 3. Myślenie strategiczne i stałe monitorowanie zmian 4. Powielanie dobrych praktyk 5. Zróżnicowanie źródeł finansowania inicjatyw obywatelskich i budowy niezależności materialnej sektora i jego uczestników 6. Poszanowanie inicjatyw oddolnych 7. Przestrzeganie mechanizmów samoregulacyjnych Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego

10 REFORMY INSTYTUCJONALNE (1) 1. Wprowadzenie państwowego systemu formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej. 2. Powołanie specjalnych redakcji programów obywatelskich we wszystkich mediach publicznych oraz stworzenie Narodowego Funduszu Wsparcia Mediów Obywatelskich. 3. Powołanie, na wzór amerykańskiego Korpusu Pokoju – Polskiego Korpusu Wolontariatu. 4. Opracowanie i wprowadzenie specjalnych programów wsparcia merytorycznego i finansowego organizacji strażniczych (watchdogi) i eksperckich (think tanki). 5. Wprowadzenie Programu Rewitalizacji Proobywatelskiej Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz obywatelskiej aktywizacji sieci Orlików. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

11 REFORMY INSTYTUCJONALNE (2) 6. Zbudowanie Narodowego Programu Multiplikacji Dobrych Praktyk. 7. Rozwój i wzmocnienie roli centralnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz wprowadzenie wojewódzkich FIO. 8. Wprowadzenie Funduszu Grantów Instytucjonalnych. 9. Wprowadzenie zasady decentralizacji, przejrzystości i apolityczności procedur dostępu organizacji obywatelskich do środków publicznych. 10. Uproszczenie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i otwarcie jej dla organizacji słabszych i mniejszych. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

12 REFORMY INSTYTUCJONALNE (3) 11. Konstytucyjne wzmocnienie instytucji dialogu obywatelskiego i Rady Działalności Pożytku Publicznego. 12. Rozwinięcie współpracy sektora pozarządowego w dziedzinie aktywizacji obywatelskiej z polskimi Kościołami. 13. Wprowadzenie programu Inkubatory Aktywizacji Obywatelskiej i Lokalnej. 14. Wzmocnienie obowiązków samoregulacyjnych sektora obywatelskiego. 15. Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych sektora. 16. Rozwój niepozorowanych mechanizmów konsultacji społecznych jako obowiązkowego elementu procesów decyzyjnych w zarządzaniu publicznym. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

13 REFORMY INSTYTUCJONALNE (4) 17. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji usług społecznych w prowadzeniu szkół i innych placówek oświatowych, jednostek ochrony zdrowia, kultury i sztuki, placówek opiekuńczych i innych. 18. Utworzenie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych wspierającego tworzenie i rozwój małych szkół kreujących innowacyjne formy kształcenia. 19. Promowanie wielosektorowych, innowacyjnych i długotrwałych projektów opartych na szerokim partnerstwie w rozwiązywaniu problemów społecznych. 20. Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji ekonomii społecznej – renowacja instytucji spółdzielczych. 21. Zapewnienie w perspektywie budżetowej UE 2014-2020 finansowania innowacyjnych i trwałych projektów budowy kapitału społecznego. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.

14 Dziękujemy za uwagę! Prof. Piotr Gliński Wojciech Kaczmarczyk Konferencja prasowa, Sejm RP. - Warszawa, 1 marca 2013 r. Misja konstytucyjna konstruktywnego wotum nieufności i powołania na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego.


Pobierz ppt "REPUBLIKAŃSKIE PAŃSTWO OBYWATELSKIE czyli PAKIET OBYWATELSKI Prof. Piotr Gliński Wojciech Kaczmarczyk Konferencja prasowa, Sejm RP. - Warszawa, 1 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google