Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU. 2 OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Umiejętność postępowania z ludźmi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU. 2 OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Umiejętność postępowania z ludźmi."— Zapis prezentacji:

1 P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU

2 2 OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem." J.D.Rockefeller Współczesne organizacje wykorzystują siłę zespołu. Jeśli zespół jest właściwie ukierunkowany i działa razem, to jego efekty mogą być większe niż suma efektów jego członków. Dużą rolę odgrywa tu osoba menedżera bądź lidera – ważne, aby rozumiał on procesy zachodzące w grupie i potrafił wpływać na wszystkich jej uczestników. Sześć funkcji zarządzającego tworzą: wytyczanie celów, organizowanie, motywowanie, rozwijanie ludzi, ocena i analiza oraz komunikacja. Wszystkie one wymagają opanowania kompetencji komunikacyjnych i elastyczności w podejściu do indywidualnych osób. Dobry zarządzający jest także liderem. Do lidera zespołu należy koordynacja podejmowanych działań, dbanie o komunikację i dobry przepływ informacji, wspieranie i motywowanie współpracowników, także w trudnych momentach, w końcu - kreowanie atmosfery współpracy. Poniżej przedstawiamy Państwu projekt skierowany do kadry kierowniczej. Jego głównym celem jest rozwijanie praktycznych umiejętności w ramach powyższych obszarów oraz tworzenie nowych sposobów myślenia dotyczących własnych możliwości rozwoju, współpracy, oraz oddziaływania na innych.

3 3 Schemat programu:

4 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Nie można się nie komunikować! Znaczeniem komunikacji jest odpowiedź jaka otrzymujesz. 4 Temat I Cele szkolenia: Praktyczne opanowanie zasad komunikacji interpersonalnej. Rozwój umiejętności budowania kontaktu z różnymi osobami Budowanie postawy i umiejętności asertywnych Większa elastyczność w trudnych sytuacjach. Program: 1. Z BUDOWANIE MODELU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ ZASAD DOBREJ KOMUNIKACJI. Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele. Źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania. Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – weryfikacja własnych nastawień. 2. S ZTUKA BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI. Kontakt jako fundament komunikacji i porozumienia. Nieświadomy przekaz w komunikacji – rola komunikacji niewerbalnej Kontakt na poziomie werbalnym. Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała. 3. U MIEJĘTNOŚĆ ZBIERANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI. Aktywne słuchanie. Parafraza jako narzędzie precyzujące przekaz. Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie. Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów. Przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów. 4. A SERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI. Istota i struktura asertywnego zachowania. Granice i terytorium. Techniki asertywne: udzielanie informacji zwrotnej, odmowa, stawianie granic

5 Rozwiązywanie problemów i myślenie kreatywne. Wyobraźnia jest ważniejsze niż wiedza, bo wyobraźnia jest nieograniczona. Albert Einstein 5 Temat II Cele szkolenia: Rozwój i praktycznie wykorzystywanie strategii decyzyjnych i kreatywnych. Zwiększenie efektywności działania w trudnych sytuacjach. Wykorzystywanie w pełni potencjału własnego zespołu Rozwijanie umiejętności pomagających w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Program: 1. S TRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. Autodiagnoza – indywidualne sposoby rozwiązywania problemów. Różne modele rozwiązywania problemów – analiza przykładów firm i ich funkcjonowania w sytuacjach problemowych. 2. D YSTANS I ZMIANA PERSPEKTYWY. Umiejętność odróżniania wyobrażeń i subiektywnych stanowisk od faktów. Umiejętność zmiany perspektywy i stylu myślenia. Rozwijanie umiejętności myślenia systemowego i strategicznego. Techniki świadomego dystansowania się i wpływania na własne emocje 3. S TYMULOWANIE MYŚLENIA. Przeciwdziałanie rutynie – rozpoznawanie własnych ograniczeń na poziomie stereotypów, przekonań i nastawień. Wszystko jest możliwe – przekraczanie barier psychologicznych Myślenie o sytuacji (rynek, firma) w sposób analityczny. 4. S TYMULACJA KREATYWNOŚCI I ROZWÓJ STRATEGII DECYZYJNYCH. Mapy umysłu jako narzędzie usprawniające analizę problemu. Strategie geniuszu – przykłady strategii kreatywnych wybitnych osób. (W.Disney, A. Einstein, Leonardo Da Vinci). Brain storming i koncepcja sześciu stylów myślenia (E. de Bono). - Tworzenie wspólnej mapy problemu, zamiast walki na argumenty. - Praca w zespołach zadaniowych wykorzystująca powyższe strategie w podejmowaniu optymalnych decyzji. - Wykorzystanie strategii do prowadzenia efektywnych zebrań.

6 Budowanie zespołu. Przywództwo to cecha, która pozwala przekształcać intencje w działanie a grupę osób w zespół T. Boone Pickens 6 Temat III Cele szkolenia: Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów w tworzeniu sprawnych i dobrze funkcjonujących zespołów. Zapoznanie się z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie. Umiejętność stawiania celów jako sposób na integrowanie zespołu. Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu. Program: 1. B UDOWANIE WSPÓŁPRACUJĄCEGO ZESPOŁU. Proces budowania zespołu - główne fazy i rola lidera w ich przebiegu. Tworzenie norm grupowych. Najczęściej przyjmowane role w grupie. Czynniki usprawniające komunikację w zespole, lider jako katalizator dobrej komunikacji. Stawianie celów zespołowych i indywidualnych. Sytuacje kryzysowe i ich wykorzystanie dla integracji i rozwoju grupy. 2. F ORMUŁOWANIE CELÓW – JAKO ELEMENT INTEGRUJĄCY PRACĘ ZESPOŁU. Identyfikacja i umiejętność precyzowania problemów. Zmiana postawy skierowanej na problem na perspektywę skierowaną na cel jako źródło rozwiązań. Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe. Wszystko jest możliwe – przekraczanie barier psychologicznych. 3. Z ESPÓŁ JAKO SYSTEM. Wpływ postawy i nastawienia na atmosferę i jakość współpracy. Skuteczność a sposób myślenia o sobie, współpracownikach, firmie i pracy. Dzielenie ryzyka i odpowiedzialności w zespole. Rola zaufania w zespole. Efekt synergii. Różnorodność członków grupy jako siła zespołu.

7 Motywowanie pracowników. Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. Henry Ford 7 Temat IV Cele szkolenia: Określenie roli lidera oraz ról pełnionych przez członków zespołu. Określenie, czym jest motywacja. Określenie strategii motywacyjnych. Poznanie zasad działania motywacji w zespole. Wykorzystywanie pozafinansowych czynników motywacyjnych. Program: 1. W YKORZYSTANIE PSYCHOLOGICZNYCH TYPOLOGII W MOTYWOWANIU Typologie pozytywne i negatywne. Korzyści i ograniczenia związane ze stosowaniem typologii. Strategie motywacyjne pracowników. Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej pracownika. 2. E LASTYCZNOŚĆ MOTYWACJI JAKO MIARA SKUTECZNOŚCI Przywództwo w rozmowie - odpowiedzialność. Umiejętność prowadzenia rozmów w zależności od typologii rozmówcy. Metaprogramy – wiedza o stylach sortowania informacji przez ludzi: - motywacja do/od, - działanie: proaktywność / reaktywność, - umiejscowienie autorytetu: ja / inni / dane. Konstruktywna ocena – zastosowanie pochwały i krytyki. 3. M OTYWACJA W ZESPOLE 3. M OTYWACJA W ZESPOLE Potencjał zespołu. Kierowanie energią zespołu jako wypadkową stanów indywidualnych. Stymulowanie nieformalnych liderów. Neutralizacja oddziaływań destrukcyjnych osób o niskim poziomie motywacji. 4. B LOKADY MOTYWACYJNE Wpływ przekonań na motywację. Techniki szybkiej zmiany przekonań. Modelowanie konstruktywnego sposobu myślenia. 5. P OZAFINANSOWE ELEMENTY MOTYWACYJNE Określanie optymalnego dla konkretnej osoby sposobu motywowania. System nagród i kar.

8 Inteligencja emocjonalna i przywódcza Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz także od umiejętności kierowania emocjami. Daniel Goleman 8 Temat V Cele szkolenia: Radzenie sobie ze stresem. Zarządzanie własnymi zasobami i emocjonalnymi. Oddziaływanie na emocje innych Godzenie pracy z życiem zawodowym. Rozwinięcie umiejętności związanych z relaksem i regeneracją sił Program: 1. C ZYM JEST INTELIGENCJA EMOCJONALNA. Rola emocji w kontaktach z innymi ludźmi. Omówienie, czym są emocje – kierunki i natężenia. Rozpoznawanie oraz nazywanie emocji własnych oraz innych osób Nastawienia i przekonania związane z kontrolą emocji. 2. Z ARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI I BUDOWANIE ZASOBÓW Budowanie stanów i zarządzanie nimi Zachowanie spokoju w sytuacji stresu i napięcia Automotywacja – poszukiwanie własnych strategii. Rola wartości i celów w motywacji. 3. R OZUMIENIE INNYCH LUDZI Empatia – umiejętność patrzenia oczami innych. Emocjonalne dopasowanie i dostrojenie do rozmówcy Budowanie dobrych relacji. 4. T ECHNIKI WPŁYWU - WPŁYWANIE NA EMOCJE WŁASNE I INNYCH OSÓB Strategia podejścia do problemów – modele zachowań w trudnych sytuacjach. Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

9 Zarządzanie konfliktem i zmianą Biznesmeni często idą na dno ze swoim biznesem, gdyż tak przyzwyczaili się do swoich dotychczasowych skutecznych metod, że nie są w stanie przekonać się do zmian. Henry Ford 9 Temat VI Cele szkolenia: Rozpoznanie konfliktów ich przyczyn i źródeł. Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów. Budowanie świadomości - lider, jako osoba, która przewodzi zmianom. Zmiana, jako naturalny wymiar funkcjonowania rynku i Organizacji. Sposoby radzenia sobie ze zmianami. Program: 1. O GÓLNY MODEL SYTUACJI KONFLIKTOWEJ. Definicja i zasady konfliktu. Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu. Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej. Rola lidera w sytuacji konfliktowej. 2. E TAPY ORAZ DYNAMIKA ROZWOJU SYTUACJI KONFLIKTOWEJ. Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy. Sposoby ujawniania rzeczywistych intencji skonfliktowanych stron; wspólne wypracowanie rozwiązań. Interwencja w sytuacjach konfliktowych. Konflikt jako sytuacja rozwojowa. Kierowanie energią konfliktu do współpracy. 3. U MIEJĘTNOŚĆ DIAGNOZOWANIA POTENCJAŁU ORGANIZACJI W PROCESIE ZMIAN. Określenie roli i znaczenia zmian. Dostrojenie zmian do otoczenia zewnętrznego. Określenie precyzyjnego programu zmian. 4. R OLA LIDERA W PRZEWODZENIU ZMIANOM. Kierowanie zmianami osobistymi. Indywidualne style zarządzania związane ze zmianą. Przewidywanie oporu wobec zmian. Nazywanie i analiza czynników powodujących opór. Techniki przezwyciężania oporu.

10 Prezentacje i wystąpienia publiczne Dobrze zacząć to już połowa sukcesu! Arystoteles 10 Temat VII Cele szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwój umiejętności z oddziaływania na odbiorcę w czasie prezentacji. Zapoznanie się z narzędziami i technikami prezentacyjnymi Uczestnicy rozpoznają swoje słabsze strony i będą mogli nad nimi pracować. Program: 1. P REZENTER I JEGO PRZYGOTOWANIE. Postawa profesjonalnego prezentera. Świadomość własnych potencjałów i mocnych stron. 2. P IERWSZE WRAŻENIE, UMIEJĘTNOŚĆ AUTOPREZENTACJI. Kontakt z odbiorcą - budowanie zaufania. Spójność przekazu – dostosowanie sposobu do treści przekazu. Efekt pierwszego wrażenia. Świadomy i nieświadomy przekaz w komunikacji. Komunikacja niewerbalna, gestykulacja - mowa ciała. Głos jako narzędzie przekazu i budowania relacji. Aranżacja przestrzeni. 3. P REZENTACJA WŁAŚCIWA. Strategia prezentacji, tworzenie scenariusza wystąpienia. Wykorzystywanie pomocy prezentacyjnych – prezentacja wizualna, materiały informacyjne i reklamowe. Struktury lingwistyczne i ukryte pułapki językowe. 4. B UDOWANIE OPTYMALNEJ ATMOSFERY PREZENTACJI. Elementy budowania nastroju grupy. Wykorzystanie energii osób biorących udział w prezentacji. Rozpoznawanie i modelowanie stanów emocjonalnych Wykorzystanie metafory i humoru. 5. S TRATEGIE I SPOSOBY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJACH NAGŁYCH I NIEZAPLANOWANYCH. Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas spotkania - prowokacyjne pytania, osoby przeszkadzające itp. Docieranie do zasobów np. umiejętność dystansowania się. 6. U MIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I TREMĄ. Budowanie własnych pożądanych stanów emocjonalnych.

11 Organizacja czasu i delegowanie zadań Najlepszym kierownikiem jest ten, kto ma dość rozumu, by wybrać dobrych ludzi, którzy będą robili to, co chce, żeby było zrobione, i dość powściągliwości, by powstrzymać się od wtrącania, kiedy to robią. Theodore Roosevelt 11 Temat VIII Cele szkolenia: Ustalenie rzeczywistych priorytetów i długoterminowych celów. Poznanie efektywnych narzędzi do planowania i organizacji czasu. Praca nad eliminowaniem zjadaczy czasu Poznanie zasad delegowania zadań pracownikom oraz korzyści z tym związanych. Program: 1. P OCZUCIE PEWNOŚCI LIDERA JAKO WARUNEK KONIECZNY DELEGOWANIA. Przeszkody w delegowaniu zadań. Autodiagnoza - rozpoznawanie własnych umiejętności delegowania. Sześć zasad delegowania: Co? Kto? Dlaczego? Jak? Jakimi środkami? Kiedy? 2. M APA ZESPOŁU PRACOWNIKÓW. Zaufanie – autodiagnoza - osobiste preferencje lidera. Dobór pracowników do poszczególnych zadań ze względu na ich predyspozycje i kompetencje. Cele osobiste pracowników jako integralna część zadania. 3. P RIORYTETY I CELE F IRMY ORAZ ZESPOŁU. Definiowanie zadań indywidualnych i zespołowych. Optymalizacja pracy zespołu poprzez ustalenie priorytetów. 4. N ARZĘDZIA ZARZĄDZANIA CZASEM WŁASNYM I ZESPOŁU. Zasada Pareto w ustalaniu priorytetów. Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC. Indywidualne priorytety – autoanaliza. Czynniki motywacyjne jako narzędzie zarządzania czasem. 5. S TRATEGIE DELEGOWANIA ZADAŃ. Wykorzystanie modelowania - lider staje się dla pracowników wzorcem pożądanych zachowań i reakcji. Elementy coachingu – umiejętność modelowania indywidualnego rozwoju pracownika w kontekście celów zespołu i Firmy.

12 Rekrutacja i okresowa ocena pracownika Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. - John D. Rockefeller 12 Temat IX Cele szkolenia: Rozwijanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji. Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Wykorzystanie ocen pracowniczych do tworzenia racjonalnego systemu wynagrodzeń, wyznaczania ścieżek awansu, określania potrzeb szkoleniowych. Program: 1. P RZYGOTOWANIE DO ROZMOWY OCENIAJĄCEJ. S TRUKTURA ROZMOWY. 2. B ŁĘDY OCENIANIA, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PODCZAS ROZMOWY OCENIAJĄCEJ. Brak obiektywizmu, Efekt pierwszego wejrzenia, Preferowanie stereotypu estetycznego, Niechęć oceniającego do wyróżniania - uśrednianie, Ocenianie na swoje podobieństwo, Uczucia rodzicielskie, Wpływ jednostkowego faktu lub cechy na ocenę całościową. 3. S POSOBY STYMULACJI PRACOWNIKÓW POPRZEZ WŁASNĄ POSTAWĘ / COACHING, MODELOWANIE /. 4. P ROCES REKRUTACYJNY Przygotowanie rekrutacji Etapy rekrutacji i źródła pozyskiwania kandydatów Zbieranie informacji we własnej organizacji w zakresie: - Pożądanych umiejętności i cech charakterologicznych kandydata z uwzględnieniem stanowiska, zespołu i kultury Organizacji. Analiza dokumentów Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. 5. D ODATKOWA OCENA - A SSESSMENT C ENTRE. Typowe narzędzia AC w praktyce. 6. P ROWADZENIE SESJI INFORMACJI ZWROTNYCH.

13 Przywództwo i myślenie systemowe Oko postrzega ogrom treści, ale umysł dostrzega bardzo niewiele. Thomas Alva Edison 13 Temat X Cele szkolenia: Rozwijanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji. Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Wykorzystanie ocen pracowniczych do tworzenia racjonalnego systemu wynagrodzeń, wyznaczania ścieżek awansu, określania potrzeb szkoleniowych. Program: 1. I STOTA LIDEROWANIA. Wizja i misja Organizacji oraz zespołu. Rozumienie wizji i misji oraz umiejętność ich opisu w języku organizacji. Rola lidera w realizacji nadrzędnych celów Organizacji. 2. B UDOWANIE PRZEZ L IDERA CAŁOŚCIOWEGO MYŚLENIA O F IRMIE JAKO SYSTEMIE DOPEŁNIAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI. Zbudowanie modelu Firmy jako organizmu złożonego ze wzajemnie współpracujących ze sobą części. Kultura organizacyjna Firmy. Umiejętność widzenia całości i poszczególnych części systemu. 3. L IDEROWANIE JAKO ZARZĄDZANIE POPRZEZ WARTOŚCI. Lider jako współtwórca kultury organizacyjnej. Identyfikacja lidera z Firmą na poziomie wartości i przekonań. 4. P RAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MECHANIZMÓW DZIAŁANIA F IRMY W ZARZĄDZANIU. Umiejętność zauważania modeli myślowych. Budowanie wspólnej misji i wizji rozwoju. Stymulowanie zespołowego uczenia się. Zarządzanie poprzez wartości. 5. L IDER JAKO WSPÓŁTWÓRCA WIZERUNKU F IRMY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ O RGANIZACJI.

14 14 Metody szkoleniowe Zajęcia mają charakter warsztatowy. Około 30 % czasu zajmuje omówienie przez trenera danego zagadnienia. Pozostałe 70% czasu jest przeznaczone na przećwiczenie przez uczestników poznanych umiejętności. Każdy z omawianych punktów związany jest z ćwiczeniami, pozwalającymi na praktyczne opanowanie omawianych treści. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupkach, poprzedzane prezentacjami, a na koniec omawiane – tak, by każdy z uczestników otrzymał istotne dla korekty swoich zachowań informacje zwrotne. W czasie realizacji zajęć i całego projektu wykorzystujemy m. in. następujące metody pracy : elementy seminarium. ćwiczenia praktyczne w małych grupach. interaktywne gry symulacyjne w małych grupach. wspólna dyskusja (technika burzy mózgów) strategiczne i systemowe gry symulujące funkcjonowanie Firmy. case study – indywidualnie dopasowane do grupy, odnoszące się do sytuacji, z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień praca z kamerą video konsultacje między spotkaniami – kontakt z uczestnikami telefoniczny lub mailowy zadania indywidualne przydzielane uczestnikom do wykonania między spotkaniami

15 15 Zwiększona efektywność szkolenia Zadanie przedszkoleniowe Zadanie poszkoleniowe Indywidualny plan rozwoju Sesja follow up (indywidualna lub grupowa) Ewaluacja Raport poszkoleniowy PROPONOWANA METODOLOGIA REALIZACJI ZAJĘĆ

16 16 Z AUFALI NAMMIĘDZY INNYMI :Z AUFALI NAM MIĘDZY INNYMI :

17


Pobierz ppt "P ROFESJONALNE S ZKOLENIA D LA B IZNESU. 2 OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Umiejętność postępowania z ludźmi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google