Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesjonalne Szkolenia Dla Biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesjonalne Szkolenia Dla Biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Profesjonalne Szkolenia Dla Biznesu
Akademia Menedżera

2 OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem." J.D.Rockefeller Współczesne organizacje wykorzystują siłę zespołu. Jeśli zespół jest właściwie ukierunkowany i działa razem, to jego efekty mogą być większe niż suma efektów jego członków. Dużą rolę odgrywa tu osoba menedżera bądź lidera – ważne, aby rozumiał on procesy zachodzące w grupie i potrafił wpływać na wszystkich jej uczestników. Sześć funkcji zarządzającego tworzą: wytyczanie celów, organizowanie, motywowanie, rozwijanie ludzi, ocena i analiza oraz komunikacja. Wszystkie one wymagają opanowania kompetencji komunikacyjnych i elastyczności w podejściu do indywidualnych osób. Dobry zarządzający jest także liderem. Do lidera zespołu należy koordynacja podejmowanych działań, dbanie o komunikację i dobry przepływ informacji, wspieranie i motywowanie współpracowników, także w trudnych momentach, w końcu - kreowanie atmosfery współpracy. Poniżej przedstawiamy Państwu projekt skierowany do kadry kierowniczej. Jego głównym celem jest rozwijanie praktycznych umiejętności w ramach powyższych obszarów oraz tworzenie nowych sposobów myślenia dotyczących własnych możliwości rozwoju, współpracy, oraz oddziaływania na innych. 2

3 Schemat programu: Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Rozwiązywanie problemów oraz myślenie kreatywne Budowanie zespołu Motywowanie pracowników Inteligencja emocjonalna i przywódcza Zarządzanie konfliktem i zmianą Prezentacje i wystąpienia publiczne Organizacja czasu i delegowanie zadań Rekrutacja i okresowa ocena pracowników Przywództwo i myślenie systemowe 3

4 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Temat I Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. „Nie można się nie komunikować!” „Znaczeniem komunikacji jest odpowiedź jaka otrzymujesz.” Program: 1. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji. Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele. Źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania. Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – weryfikacja własnych nastawień. 2. Sztuka budowania dobrych relacji. Kontakt jako fundament komunikacji i porozumienia. Nieświadomy przekaz w komunikacji – rola komunikacji niewerbalnej Kontakt na poziomie werbalnym. Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała. 3. Umiejętność zbierania i przekazywania informacji. Aktywne słuchanie. Parafraza jako narzędzie precyzujące przekaz. Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie. Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów. Przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów. 4. Asertywność w kontaktach ze współpracownikami. Istota i struktura asertywnego zachowania. Granice i terytorium. Techniki asertywne: udzielanie informacji zwrotnej, odmowa, stawianie granic Cele szkolenia: Praktyczne opanowanie zasad komunikacji interpersonalnej. Rozwój umiejętności budowania kontaktu z różnymi osobami Budowanie postawy i umiejętności asertywnych Większa elastyczność w trudnych sytuacjach. 4

5 Rozwiązywanie problemów i myślenie kreatywne.
Temat II Rozwiązywanie problemów i myślenie kreatywne. „Wyobraźnia jest ważniejsze niż wiedza, bo wyobraźnia jest nieograniczona.” Albert Einstein Program: 1. Strategie rozwiązywania problemów. Autodiagnoza – indywidualne sposoby rozwiązywania problemów. Różne modele rozwiązywania problemów – analiza przykładów firm i ich funkcjonowania w sytuacjach problemowych. 2. Dystans i zmiana perspektywy. Umiejętność odróżniania wyobrażeń i subiektywnych stanowisk od faktów. Umiejętność zmiany perspektywy i stylu myślenia. Rozwijanie umiejętności myślenia systemowego i strategicznego. Techniki świadomego dystansowania się i wpływania na własne emocje  3. Stymulowanie myślenia. Przeciwdziałanie rutynie – rozpoznawanie własnych ograniczeń na poziomie stereotypów, przekonań i nastawień. „Wszystko jest możliwe” – przekraczanie barier psychologicznych Myślenie o sytuacji (rynek, firma) w sposób analityczny.  4. Stymulacja kreatywności i rozwój strategii decyzyjnych. Mapy umysłu jako narzędzie usprawniające analizę problemu. Strategie geniuszu – przykłady strategii kreatywnych wybitnych osób. (W.Disney, A. Einstein, Leonardo Da Vinci). Brain storming i koncepcja sześciu stylów myślenia (E. de Bono). - Tworzenie wspólnej mapy problemu, zamiast walki na argumenty. - Praca w zespołach zadaniowych wykorzystująca powyższe strategie w podejmowaniu optymalnych decyzji. - Wykorzystanie strategii do prowadzenia efektywnych zebrań. Cele szkolenia: Rozwój i praktycznie wykorzystywanie strategii decyzyjnych i kreatywnych. Zwiększenie efektywności działania w trudnych sytuacjach. Wykorzystywanie w pełni potencjału własnego zespołu Rozwijanie umiejętności pomagających w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. 5

6 Temat III Budowanie zespołu. 1. Budowanie współpracującego zespołu.
„Przywództwo to cecha, która pozwala przekształcać intencje w działanie a grupę osób w zespół” T. Boone Pickens Program: 1. Budowanie współpracującego zespołu. Proces budowania zespołu - główne fazy i rola lidera w ich przebiegu. Tworzenie norm grupowych. Najczęściej przyjmowane role w grupie. Czynniki usprawniające komunikację w zespole, lider jako katalizator dobrej komunikacji. Stawianie celów zespołowych i indywidualnych. Sytuacje kryzysowe i ich wykorzystanie dla integracji i rozwoju grupy. 2. Formułowanie celów – jako element integrujący pracę zespołu. Identyfikacja i umiejętność precyzowania problemów. Zmiana postawy skierowanej na problem na perspektywę skierowaną na cel jako źródło rozwiązań. Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe. „Wszystko jest możliwe” – przekraczanie barier psychologicznych. 3. Zespół jako system. Wpływ postawy i nastawienia na atmosferę i jakość współpracy. Skuteczność a sposób myślenia o sobie, współpracownikach, firmie i pracy. Dzielenie ryzyka i odpowiedzialności w zespole. Rola zaufania w zespole. Efekt synergii. Różnorodność członków grupy jako siła zespołu. Cele szkolenia: Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności wspomagających liderów w tworzeniu sprawnych i dobrze funkcjonujących zespołów. Zapoznanie się z dynamiką tworzenia zespołu, rolami przyjmowanymi w grupie. Umiejętność stawiania celów jako sposób na integrowanie zespołu. Wpływanie na postawę poszczególnych członów zespołu. 6

7 Motywowanie pracowników.
Temat IV Motywowanie pracowników. „Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.” Henry Ford Program: 1. Wykorzystanie psychologicznych typologii w motywowaniu Typologie pozytywne i negatywne. Korzyści i ograniczenia związane ze stosowaniem typologii. Strategie motywacyjne pracowników. Rozpoznawanie indywidualnej strategii motywacyjnej pracownika. 2. Elastyczność motywacji jako miara skuteczności Przywództwo w rozmowie - odpowiedzialność. Umiejętność prowadzenia rozmów w zależności od typologii rozmówcy. Metaprogramy – wiedza o stylach sortowania informacji przez ludzi: - motywacja do/od, - działanie: proaktywność / reaktywność, - umiejscowienie autorytetu: ja / inni / dane. Konstruktywna ocena – zastosowanie pochwały i krytyki. 3. Motywacja w zespole Potencjał zespołu. Kierowanie energią zespołu jako wypadkową stanów indywidualnych. Stymulowanie nieformalnych liderów. Neutralizacja oddziaływań destrukcyjnych osób o niskim poziomie motywacji. 4. Blokady motywacyjne Wpływ przekonań na motywację. Techniki szybkiej zmiany przekonań. Modelowanie konstruktywnego sposobu myślenia. 5. Pozafinansowe elementy motywacyjne Określanie optymalnego dla konkretnej osoby sposobu motywowania. System nagród i kar. Cele szkolenia: Określenie roli lidera oraz ról pełnionych przez członków zespołu. Określenie, czym jest motywacja. Określenie strategii motywacyjnych. Poznanie zasad działania motywacji w zespole. Wykorzystywanie pozafinansowych czynników motywacyjnych. 7

8 Inteligencja emocjonalna i przywódcza
Temat V Inteligencja emocjonalna i przywódcza „Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz także od umiejętności kierowania emocjami.” Daniel Goleman Program: 1. Czym jest inteligencja emocjonalna. Rola emocji w kontaktach z innymi ludźmi. Omówienie, czym są emocje – kierunki i natężenia. Rozpoznawanie oraz nazywanie emocji własnych oraz innych osób Nastawienia i przekonania związane z kontrolą emocji. 2. Zarządzanie własnymi emocjami i budowanie zasobów Budowanie stanów i zarządzanie nimi Zachowanie spokoju w sytuacji stresu i napięcia Automotywacja – poszukiwanie własnych strategii. Rola wartości i celów w motywacji. 3. Rozumienie innych ludzi Empatia – umiejętność patrzenia oczami innych. Emocjonalne dopasowanie i dostrojenie do rozmówcy Budowanie dobrych relacji. 4. Techniki wpływu - wpływanie na emocje własne i innych osób Strategia podejścia do problemów – modele zachowań w trudnych sytuacjach. Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu trudnych sytuacji   Cele szkolenia: Radzenie sobie ze stresem. Zarządzanie własnymi zasobami i emocjonalnymi. Oddziaływanie na emocje innych Godzenie pracy z życiem zawodowym. Rozwinięcie umiejętności związanych z relaksem i regeneracją sił 8

9 Zarządzanie konfliktem i zmianą
Temat VI Zarządzanie konfliktem i zmianą „Biznesmeni często idą na dno ze swoim biznesem, gdyż tak przyzwyczaili się do swoich dotychczasowych skutecznych metod, że nie są w stanie przekonać się do zmian.” Henry Ford Program: 1. Ogólny model sytuacji konfliktowej. Definicja i zasady konfliktu. Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu. Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej. Rola lidera w sytuacji konfliktowej. 2. Etapy oraz dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej. Konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy. Sposoby ujawniania rzeczywistych intencji skonfliktowanych stron; wspólne wypracowanie rozwiązań. Interwencja w sytuacjach konfliktowych. Konflikt jako sytuacja rozwojowa. Kierowanie energią konfliktu do współpracy. 3. Umiejętność diagnozowania potencjału organizacji w procesie zmian. Określenie roli i znaczenia zmian. Dostrojenie zmian do otoczenia zewnętrznego. Określenie precyzyjnego programu zmian. 4. Rola lidera w przewodzeniu zmianom. Kierowanie zmianami osobistymi. Indywidualne style zarządzania związane ze zmianą. Przewidywanie oporu wobec zmian. Nazywanie i analiza czynników powodujących opór. Techniki przezwyciężania oporu. Cele szkolenia: Rozpoznanie konfliktów ich przyczyn i źródeł. Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów. Budowanie świadomości - lider, jako osoba, która przewodzi zmianom. Zmiana, jako naturalny wymiar funkcjonowania rynku i Organizacji. Sposoby radzenia sobie ze zmianami. 9

10 Prezentacje i wystąpienia publiczne
Temat VII Prezentacje i wystąpienia publiczne „Dobrze zacząć to już połowa sukcesu!” Arystoteles Program: 1. Prezenter i jego przygotowanie. Postawa profesjonalnego prezentera. Świadomość własnych potencjałów i mocnych stron. 2. Pierwsze wrażenie, umiejętność autoprezentacji. Kontakt z odbiorcą - budowanie zaufania. Spójność przekazu – dostosowanie sposobu do treści przekazu. Efekt „pierwszego wrażenia”. Świadomy i nieświadomy przekaz w komunikacji. Komunikacja niewerbalna, gestykulacja - mowa ciała. Głos jako narzędzie przekazu i budowania relacji. Aranżacja przestrzeni. 3. Prezentacja właściwa. Strategia prezentacji, tworzenie scenariusza wystąpienia. Wykorzystywanie pomocy prezentacyjnych – prezentacja wizualna, materiały informacyjne i reklamowe. Struktury lingwistyczne i ukryte pułapki językowe. 4. Budowanie optymalnej atmosfery prezentacji. Elementy budowania nastroju grupy. Wykorzystanie energii osób biorących udział w prezentacji. Rozpoznawanie i modelowanie stanów emocjonalnych Wykorzystanie metafory i humoru. 5. Strategie i sposoby zachowania się w sytuacjach nagłych i niezaplanowanych. Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas spotkania - prowokacyjne pytania, osoby przeszkadzające itp. Docieranie do zasobów np. umiejętność dystansowania się. 6. Umiejętność radzenia sobie z emocjami i tremą. Budowanie własnych pożądanych stanów emocjonalnych. Cele szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwój umiejętności z oddziaływania na odbiorcę w czasie prezentacji. Zapoznanie się z narzędziami i technikami prezentacyjnymi Uczestnicy rozpoznają swoje słabsze strony i będą mogli nad nimi pracować. 10

11 Organizacja czasu i delegowanie zadań
Temat VIII Organizacja czasu i delegowanie zadań „Najlepszym kierownikiem jest ten, kto ma dość rozumu, by wybrać dobrych ludzi, którzy będą robili to, co chce, żeby było zrobione, i dość powściągliwości, by powstrzymać się od wtrącania, kiedy to robią”. Theodore Roosevelt Program: 1. Poczucie pewności lidera jako warunek konieczny delegowania. Przeszkody w delegowaniu zadań. Autodiagnoza - rozpoznawanie własnych umiejętności delegowania. Sześć zasad delegowania: Co? Kto? Dlaczego? Jak? Jakimi środkami? Kiedy? 2. Mapa zespołu pracowników. Zaufanie – autodiagnoza - osobiste preferencje lidera. Dobór pracowników do poszczególnych zadań ze względu na ich predyspozycje i kompetencje. Cele osobiste pracowników jako integralna część zadania. 3. Priorytety i cele Firmy oraz zespołu. Definiowanie zadań indywidualnych i zespołowych. Optymalizacja pracy zespołu poprzez ustalenie priorytetów. 4. Narzędzia zarządzania czasem własnym i zespołu. Zasada Pareto w ustalaniu priorytetów. Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC. Indywidualne priorytety – autoanaliza. Czynniki motywacyjne jako narzędzie zarządzania czasem. 5. Strategie delegowania zadań. Wykorzystanie modelowania - lider staje się dla pracowników wzorcem pożądanych zachowań i reakcji. Elementy coachingu – umiejętność modelowania indywidualnego rozwoju pracownika w kontekście celów zespołu i Firmy. Cele szkolenia: Ustalenie rzeczywistych priorytetów i długoterminowych celów. Poznanie efektywnych narzędzi do planowania i organizacji czasu. Praca nad eliminowaniem zjadaczy czasu Poznanie zasad delegowania zadań pracownikom oraz korzyści z tym związanych. 11

12 Rekrutacja i okresowa ocena pracownika
Temat IX Rekrutacja i okresowa ocena pracownika „Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością.” - John D. Rockefeller Program: 1. Przygotowanie do rozmowy oceniającej. Struktura rozmowy. 2. Błędy oceniania, które mogą pojawić się podczas rozmowy oceniającej. Brak obiektywizmu, Efekt pierwszego wejrzenia, Preferowanie stereotypu estetycznego, Niechęć oceniającego do wyróżniania - uśrednianie, Ocenianie „na swoje podobieństwo”, Uczucia rodzicielskie, Wpływ jednostkowego faktu lub cechy na ocenę całościową. 3. Sposoby stymulacji pracowników poprzez własną postawę /coaching, modelowanie/. 4. Proces rekrutacyjny Przygotowanie rekrutacji Etapy rekrutacji i źródła pozyskiwania kandydatów Zbieranie informacji we własnej organizacji w zakresie: - Pożądanych umiejętności i cech charakterologicznych kandydata z uwzględnieniem stanowiska, zespołu i kultury Organizacji. Analiza dokumentów Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. 5. Dodatkowa ocena - Assessment Centre. Typowe narzędzia AC w praktyce. 6. Prowadzenie sesji informacji zwrotnych. Cele szkolenia: Rozwijanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji. Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Wykorzystanie ocen pracowniczych do tworzenia racjonalnego systemu wynagrodzeń, wyznaczania ścieżek awansu, określania potrzeb szkoleniowych. 12

13 Przywództwo i myślenie systemowe
Temat X Przywództwo i myślenie systemowe ”Oko postrzega ogrom treści, ale umysł dostrzega bardzo niewiele.” Thomas Alva Edison Program: 1. Istota liderowania. Wizja i misja Organizacji oraz zespołu. Rozumienie wizji i misji oraz umiejętność ich opisu w języku organizacji. Rola lidera w realizacji nadrzędnych celów Organizacji. 2. Budowanie przez Lidera całościowego myślenia o Firmie jako systemie dopełniających się części. Zbudowanie modelu Firmy jako organizmu złożonego ze wzajemnie współpracujących ze sobą części. Kultura organizacyjna Firmy. Umiejętność widzenia całości i poszczególnych części systemu. 3. Liderowanie jako zarządzanie poprzez wartości. Lider jako współtwórca kultury organizacyjnej. Identyfikacja lidera z Firmą na poziomie wartości i przekonań. 4. Praktyczne wykorzystanie mechanizmów działania Firmy w zarządzaniu. Umiejętność zauważania modeli myślowych. Budowanie wspólnej misji i wizji rozwoju. Stymulowanie zespołowego uczenia się. Zarządzanie poprzez wartości. 5. Lider jako współtwórca wizerunku Firmy wewnątrz i na zewnątrz Organizacji. Cele szkolenia: Rozwijanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji. Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Wykorzystanie ocen pracowniczych do tworzenia racjonalnego systemu wynagrodzeń, wyznaczania ścieżek awansu, określania potrzeb szkoleniowych. 13

14 Metody szkoleniowe Zajęcia mają charakter warsztatowy. Około 30 % czasu zajmuje omówienie przez trenera danego zagadnienia. Pozostałe 70% czasu jest przeznaczone na przećwiczenie przez uczestników poznanych umiejętności. Każdy z omawianych punktów związany jest z ćwiczeniami, pozwalającymi na praktyczne opanowanie omawianych treści. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupkach, poprzedzane prezentacjami, a na koniec omawiane – tak, by każdy z uczestników otrzymał istotne dla korekty swoich zachowań informacje zwrotne. W czasie realizacji zajęć i całego projektu wykorzystujemy m. in. następujące metody pracy: elementy seminarium. ćwiczenia praktyczne w małych grupach. interaktywne gry symulacyjne w małych grupach. wspólna dyskusja (technika „burzy mózgów”) strategiczne i systemowe gry symulujące funkcjonowanie Firmy. case study – indywidualnie dopasowane do grupy, odnoszące się do sytuacji, z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień praca z kamerą video konsultacje między spotkaniami – kontakt z uczestnikami telefoniczny lub mailowy zadania indywidualne przydzielane uczestnikom do wykonania między spotkaniami 14

15 PROPONOWANA METODOLOGIA REALIZACJI ZAJĘĆ
Zwiększona efektywność szkolenia Zadanie przedszkoleniowe Zadanie poszkoleniowe Indywidualny plan rozwoju Sesja follow up (indywidualna lub grupowa) Ewaluacja Raport poszkoleniowy 15

16 Zaufali nam między innymi:
16

17


Pobierz ppt "Profesjonalne Szkolenia Dla Biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google