Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na okazj ę Jubileuszu 1000-lecia M ę cze ń skiej Ś mierci ś w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Patrona Diecezji Ł om ż y ń skiej i E ł ckiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na okazj ę Jubileuszu 1000-lecia M ę cze ń skiej Ś mierci ś w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Patrona Diecezji Ł om ż y ń skiej i E ł ckiej."— Zapis prezentacji:

1 Na okazj ę Jubileuszu 1000-lecia M ę cze ń skiej Ś mierci ś w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Patrona Diecezji Ł om ż y ń skiej i E ł ckiej

2 Kwiat szkar ł atny zakwit ł Kwiat szkar ł atny zakwit ł na szcz ęś liwej ziemi. Ś wi ę ta krew m ę cze ń ska rodzi plon obfity. Kwiat szkar ł atny zakwit ł, aby ś my widzieli Znak przez Boga dany, przyk ł ad znakomity. Ś wi ę ty biskup Brunon tak Boga ukocha ł, Ż e z rado ś ci ą g ł osi ł Zmartwychwstanie Pa ń skie. Ś wi ę ty biskup Brunon ż ycia nie ż a ł owa ł, By Dobr ą Nowin ę pozna ł ś wiat poga ń ski. Mi ł osierdzie Boga i pokój wyznawa ł, Po ś ród mroków grzechu niós ł Chrystusa ś wiat ł o. Mi ł osierdziu Boga braci swych oddawa ł, Pragn ął, by nadziei ludziom nie zabrak ł o. Brunonie z Kwerfurtu, przyjacielu Polski, Or ę duj za nami tam, przed tronem Pana. Brunonie z Kwerfurtu, us ł ysz nasze pro ś by I módl si ę o wieczne ż ycie w niebie dla nas. (Przegl ą d Augustowski. - 2009, nr 3, s. 13) W ko ś ciele w Smolanach

3 (opracowano na podstawie ksi ąż ek: Terra Benedicta B. Diemjaniuk. – Szczecin, 2007 i Ś ladami ś w. Brunona z Kwerfurtu W. Guzewicza. – E ł k, 2008) Przysz ł y ś wi ę ty ur. si ę ok. 974 r. na zamku w Kwerfurcie. Jego rodzicami byli Ida i Brunon, sascy grafowie, spokrewnieni z cesarsk ą rodzin ą Liudolfingów. Wychowywa ł si ę w domu wraz z bra ć mi: Gebhardem, Dietrichem i Wilhelmem, o ż ycie duchowe, których dba ł a ich matka. W latach 985-994 by ł uczniem elitarnej szko ł y katedralnej w Magdeburgu, w której naby ł gruntown ą wiedz ę, zetkn ął si ę z my ś l ą misyjn ą i pozna ł wiele znacz ą cych w ówczesnym ś wiecie osób. W 995 r. uzyska ł godno ść kanonika katedry magdeburskiej i zosta ł przyj ę ty na dwór cesarski Ottona III, któremu w 996 r. towarzyszy ł w drodze do Rzymu. Bazylika NSJ w Augustowie

4 W 998 r. pod wp ł ywem ś mierci ś w. Wojciecha wst ą pi ł do opactwa na Awentynie i przyj ął zakonne imi ę Bonifacy na cze ść ś w. Bonifacego, aposto ł a Germanii, a rok pó ź niej z ł o ż y ł ś luby zakonne. W 1001 r. przy łą czy ł si ę do ś w. Romualda (erem w Pereum k. Rawenny). W 1002 r. otrzyma ł od papie ż a Sylwestra II paliusz i zgod ę na misj ę, po czym przebywa ł na W ę grzech. Sakr ę biskupi ą dosta ł w 1004 r. od arcybiskupa Magdeburga. W latach 1005-1007 najprawdopodobniej przebywa ł w Polsce, zajmuj ą c si ę m.in. twórczo ś ci ą literack ą. W 1007 podró ż owa ł na W ę gry, Ru ś i do Pieczyngów. Na teren Polski ponownie wróci ł w 1008 r., sk ą d wys ł a ł w jej obronie list do króla Henryka II. Z Apteki ś w. Brunona w E ł ku

5 Z pocz ą tkiem 1009 r. wyprawi ł si ę na misj ę do Prus. Tego ż roku poniós ł m ę cze ń sk ą ś mier ć wraz z towarzyszami wyprawy na pograniczu prusko- ja ć wiesko-ruskim. Wypraw ę t ę prze ż y ł jeden jej uczestnik – Wipert. Wed ł ug Roczników Kwedlinburskich i Roczników Magdeburskich zgin ę li 9 marca, za ś wed ł ug Kroniki Thietmara – 14 lutego. Dok ł adne miejsce ś mierci i pochówku jest nieznane. Z ko ś cio ł a w Stawiskach

6 1. W. Roczniku Kwedlinburskim okre ś lany by ł jako ś wi ę ty. 2. Kanonizowany by ł mi ę dzy rokiem 1019 a 1025. 3. Ku jego czci ufundowano kolegiat ę (bp Brantho). 4. Kanonicy tej ż e kapitu ł y za ł o ż yli w 1109 r. w Luitsburgu k. Kwerfurtu benedykty ń ski klasztor pw. NMP i ś w. Brunona. 5. W diecezji halberstadzkiej obchodzono uroczysto ść ś w. Brunona m ę czennika, mia ł a ona odpowiedni formularz brewiarzowy (8 marca). 6. Ok. 1040 r. Piotr Damiani wspomina ś w. Brunona w Ż ywocie ś w. Romualda.

7 7. Czczono go w zakonach benedyktynów i kamedu ł ów (wymieniany by ł w ich kalendariach i martyrologii ). 8. W XVI w. wymieniany w Martyrologium Romanum (1584 r.). 9. Boles ł aw Chrobry wykupi ł cia ł o ś w. Brunona i jego towarzyszy (Kronika Thietmara). 10. W 1639 r. i w latach pó ź niejszych wspominany w kalendarzu liturgicznym na Warmii, gdzie nazywany jest Aposto ł em Prus oraz Patronem Królestwa Pruskiego. 12. Od XVII datuj ą si ę przedstawienia ikonograficzne ś w., cz ę sto wspólnie ze ś w. Wojciechem i ś w. Bonifacym. 13. Od XIX fundowane s ą jego imienia kaplice i ko ś cio ł y.

8 14. W odnowionym kalendarzu liturgicznym jego ś wi ę to obchodzone jest 12 lipca. 15. Jest patronem g ł ównym Diecezji Ł om ż y ń skiej (od 1963) i patronem drugorz ę dnym Archidiecezji Warmi ń skiej i Diecezji E ł ckiej. 16. Jest patronem Caritas E ł ckiej i kilku prowadzonych przez ni ą aptek. 17. Jest patronem miasta Gi ż ycka (od 1999 r.) i dwóch tamtejszych szkó ł : gimnazjum i liceum. Jego imieniem nazwana jest jedna z ulic w mie ś cie. 18. Ż yje w legendach (Legenda o o ś lej łą czce). Pisane s ą o nim ksi ąż ki i wiersze. Arty ś ci po ś wi ę caj ą mu dzie ł a plastyczne (obrazy, witra ż e, mozaiki, rze ź by) i muzyczne (kantaty, piosenki). Z tablicy informacyjnej przy Sanktuarium ś w. Brunona w Gi ż ycku

9 1.Przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym biskupim, ale też i w stroju zakonnym 2.Podczas męczeństwa, gdy odcinane są mu stopy i ręce oraz z odciętą głową 3.Sam i z towarzyszami 4.Jako jeździec na osiołku 5.Z krzy ż em, Ewangeli ą, ga łą zk ą palmow ą, pastora ł em i dzid ą 6.Z workiem (torb ą podró ż n ą ) Z Apteki ś w. Brunona w Augustowie

10 1. Żywot św. Wojciecha 2. Żywot Pięciu Braci Męczenników (Bracia Mi ę dzyrzeccy: Benedykt, Jan, Izaak, Mateusz, Kryspian (Krystyn)) 3. List do króla Henryka II (1008) Epistola a Brunonis ad Henricum regem 4. Opis męczeństwa Świętego Wojciecha (zaginiony)

11 Znajduje si ę tam Wzgórze ś w. Wawrzy ń ca, a na nim stanowisko archeologiczne z resztkami fundamentów, potwierdzaj ą cych istnienie w tym miejscu ko ś cio ł a i kapliczki (obecnie zaznaczone g ł azami i drewnianym krzy ż em). Wed ł ug tradycji (niepotwierdzonej przez archeologów) mia ł tam znajdowa ć si ę przy przeprawie przez Narew ś redniowieczny ko ś ció ł pw. ś w. Wawrzy ń ca, łą czony z misj ą ś w. Brunona z Kwerfurtu. Wed ł ug legendy stamt ą d ś w. Brunon mia ł wyruszy ć z ostatni ą misj ą ewangelizacyjn ą na ziemie Ja ć wingów.

12 Ko ś ció ł z lat 1504-1525, wielokrotnie przebudowywany, od 1925 r. b ę d ą cy katedr ą Witra ż ś w. Brunona zaprojektowany przez Mieczys ł awa Jurgielewicza, wykonany przez Józefa Ostrowskiego w latach 1954- 1955.

13 Ko ś ció ł murowany, zbudowany w latach 1977- 1987 staraniem ks. kan. Henryka Jankowskiego Witra ż po ś wi ę cony ś w. Brunonowi, wykonany przez artyst ę Mieczys ł awa Mazura

14 Obraz ś w. Brunona p ę dzla malarki Teresy Adamowskiej Wn ę trze ko ś cio ł a Tablica fundacyjna

15 Ko ś ció ł murowany z lat 1978-1986, pobudowany staraniem ks. Wojciecha Kuleszy. Konsekrowany 11.03.1990 r. Witra ż ś w. Brunona malowany na szkle przez Micha ł a Selerowskiego z Zambrowa

16 Widok na Ś mierciow ą Gór ę i kapliczk ę ze ś w. Brunonem, po ś wi ę con ą 10.06.2007 r. Kapliczka ś w. Brunona – wykonali Wojciech Rucha ł a i Bernard Ferenc ze wsi Czerwone

17 Kamie ń z modlitw ą wstawiennicz ą Stacje Drogi Krzy ż owej powsta ł y w 2008 r. (wykona ł je Sylwester Nicewicz)

18 Widok na Wzgórze ś w. Brunona od strony jeziora i torów kolejowych Ż eliwny krzy ż wystawiony przez gi ż yckich ewangelików

19 Tablica z krzy ż a ś w. Brunona: Św. Brunonowi z Kwerfurtu pierwszemu misjonarzowi tych ziem, który tutaj poniósł męczeńską śmierć 9 marca 1009 roku. Krzyż ten ufundowano w roku 1909. Uroczystość poświęcenia krzyża miała miejsce 30.10.1910.

20 Ko ś ció ł pw. ś w. Brunona z Kwerfurtu z lat 1936-38, konsekrowany 26.06.1938 r. Ś ciana szczytowa z wej ś ciem do ko ś cio ł a, nad którym widnieje mozaika M ę cze ń stwo ś w. Brunona

21 Drogowskaz wskazuj ą cy na sanktuarium Mozaika ze szczytu ko ś cio ł a, zaprojektowana przez in ż. Z. Konarzewskiego w latach 70-tych XX w.

22 Wn ę trze ko ś cio ł a Obraz ś w. Brunona p ę dzla artysty wroc ł awskiego Juliana Wa ł dowskiego z ok. 1911

23 Dawna kaplica katolicka pw. ś w. Brunona, zbudowana w latach 1907-1909 Wspó ł czesny widok na wn ę trze dawnej kaplicy ś w. Brunona

24 Neoklasycystyczny ko ś ció ł z lat 1826-1827 Widok na wn ę trze ko ś cio ł a i oryginalna tablica fundacyjna (z br ą zu) ze Wzgórza ś w. Brunona

25 Ko ś ció ł pocz ą tkiem swym si ę gaj ą cy lat 1585-86 Widok na wn ę trze ko ś cio ł a po zmianach w 1929 r. i o ł tarz z 1501 r.

26 Witra ż ze ś w. Brunonem z 1969 r. wykonany przez firm ę Zygmunta Ko ś mickiego z Poznania

27 Ko ś ció ł si ę gaj ą cy 1530 r., przebudowany w XIX w. Widok na wn ę trze ko ś cio ł a

28 Fragment polichromii ze ś w. Brunonem wykonanej w 1976 r. przez artyst ę Józefa Ł otowskiego

29 Widok na teren nadle ś nictwa i krzy ż, obok pami ą tkowy kamie ń fundacyjny Krzy ż z 2008 r. po ś wi ę cony ś w. Brunonowi, a obok zwie ń czenie krzy ż a zaprojektowanego przez M.S. Podleckiego

30 Ko ś ció ł zbudowany w latach 1905 - 1911, konsekrowany 18.06.1932 r. Prawy portal z wizerunkiem ś w. Brunona w szczycie Tondo z p ł askorze ź b ą popiersia ś w. Brunona

31 Pierzeja domu, w którym od 3.03.2006 r. mie ś ci si ę apteka Suwa ł ki, ul. Noniewicza 99 Budynek z pocz ą tku XIX w., remontowany w 1889 r., Augustów(ul. Ks. Skorupki 8)

32 E ł k, ul. 3-go Maja 10E ł k, ul. Wojska Polskiego 45 Gi ż ycko, ul. Bohaterów Westerplatte 4Orzysz, ul. Cierniaka 6

33

34 Kontempluj ą c winoro ś l z Krzy ż a ś w. Brunona Stasi Aleksandrowicz Nie b ę dziesz mia ł innej rozkoszy ni ż niebieska. P ę dami winoro ś li pi ąć si ę b ę dziesz ku b łę kitnemu niebu. Ż ycie zachowasz trac ą c go i z bieli niewinnej i z krwi m ę cze ń skiej narodzisz si ę ponownie dla nich. A wzgórze to zapami ę ta i drzewa drzewom opowiada ć b ę d ą. P ę dami winoro ś li pi ąć si ę b ę dziesz wraz ze mn ą, gdzie ja b ę d ę, tam i pami ęć o tobie b ę dzie. I wzgórze to ocali ka ż dego, kto pielgrzymowa ć tu b ę dzie, chocia ż by i tysi ą c lat potem… Augustów, 8 maja 2009 r. Na Wzgórzu ś w. Brunona, fot. S. Aleksandrowicz

35 Dzi ę kuj ę serdecznie za informacje i pomoc w zebraniu materia ł ów do prezentacji nast ę puj ą cym osobom: s. Jolancie Groszczyk, paniom Stanis ł awie Aleksandrowicz i Bo ż enie Diemjaniuk, ks. drowi Jerzemu Sikorze, kap ł anom z poszczególnych parafii, pracownikom Delegatury Urz ę du Wojewódzkiego Ochrony Zabytków w E ł ku i w Suwa ł kach, a tak ż e panom Wojciechowi Baturze, Marianowi Stanis ł awowi Podleckiemu, Romanowi Rogozi ń skiemu, Januszowi Sobolewskiemu i Jaros ł awowi Szlaszy ń skiemu.

36 Dzi ę kuj ę Pa ń stwu za uwag ę. Józefa Drozdowska - Centrum Edukacji Nauczycieli (Biblioteka Pedagogiczna) w Suwa ł kach, Filia w Augustowie. Zdj ę cia u ż yte w prezentacji autorstwa w ł asnego. Bibliografia znajduje si ę u autorki. Z katedry w Ł om ż y Tama – oznaczenie kamienia z zamku w Kwerfurcie


Pobierz ppt "Na okazj ę Jubileuszu 1000-lecia M ę cze ń skiej Ś mierci ś w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Patrona Diecezji Ł om ż y ń skiej i E ł ckiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google