Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

radca prawny Piotr Karwat doradca podatkowy Paulina Karpińska-Huzior

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "radca prawny Piotr Karwat doradca podatkowy Paulina Karpińska-Huzior"— Zapis prezentacji:

1 radca prawny Piotr Karwat doradca podatkowy Paulina Karpińska-Huzior
Zmiany CIT i PIT 2014 radca prawny Piotr Karwat doradca podatkowy Paulina Karpińska-Huzior

2 Opodatkowanie SKA – przepisy intertemporalne
Nowe przepisy stosuje się od pierwszego dnia roku obrotowego SKA rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r., gdy: SKA powstała przed wejściem w życie Ustawy; Istniejąca SKA dokonała zmiany roku obrotowego przed dniem wejścia w życie Ustawy. Nowe przepisy stosuje się od 1 stycznia 2014 r., po obowiązkowym zamknięciu ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r., gdy: SKA powstała po wejściu w życie Ustawy, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.; Istniejąca SKA dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie Ustawy.

3 Sposoby przedłużenia okresu obowiązywania starych przepisów
Przy założeniu nowej SKA Założenie SKA powinno odbyć się przed wejściem w życie nowelizacji; po rejestracji SKA w KRS należy natychmiast zmienić jej rok obrotowy, tak aby zmiana nastąpiła przed dniem wejścia w życie nowelizacji i zgłosić ją do KRS; Przy istniejącej SKA Należy zmienić rok obrotowy SKA przed wejściem w życie nowelizacji i zgłosić zmianę do KRS; Zmiana roku obrotowego następuje przez zmianę umowy SKA za zgodą wszystkich wspólników (i zgłoszenia jej do KRS), a także zmiany polityki rachunkowości SKA za zgodą wszystkich wspólników (a także określenia tych zmian w informacji dodatkowej i we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego); Rok powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych i nie dłuższy niż 23 miesiące kalendarzowe (np. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.); niezbędne jest zgłoszenie roku podatkowego (innego niż kalendarzowy) do urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia jego rozpoczęcia (tj. 30 dni od dnia 1 listopada 2015 r.).

4 Ogólne zasady opodatkowania SKA
Nadanie SKA podmiotowości na gruncie CIT; Stawka podatku SKA – 19%; Możliwość rozliczenia straty w przypadku przekształceń SKA.

5 Nowe rodzaje przychodów
SKA SA/SP ZOO Przychód z tytułu wniesienia wkładu, w zamian za który nie są wydawane udziały (akcje) o określonej wartości nominalnej : Wartość wkładu niepieniężnego (rynkowa) w postaci rzeczy lub praw niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) Nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część Przychód z wystąpienia ze spółki i ze zmniejszenia udziału kapitałowego w SKA, gdy nie jest ono związane z umorzeniem udziałów (akcji) za wynagrodzeniem: gdy jest otrzymywany w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi objętymi w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Dochód z umorzenia akcji (udziałów) Wysokość wynagrodzenia Przychód z odsetek od udziału kapitałowego w wysokości 5% rocznie wartości udziału kapitałowego - bez odpowiednika -

6 Status wspólników – uwagi ogólne
Stawka podatku od przychodów wspólnika (w tym akcjonariusza) – 19%; U wspólnika będącego podatnikiem PIT – przychód z udziału w zysku SKA jest przychodem z kapitałów pieniężnych (wcześniej – również z działalności gospodarczej) i nie łączy się z pozostałymi przychodami; U wspólnika będącego podatnikiem CIT – przychód z udziału w zysku SKA nie łączy się z pozostałymi przychodami; Sposób rozliczenia podatku wspólnika – SKA jest płatnikiem podatku, pobiera podatek u źródła i rozlicza go z urzędem skarbowym; Odrębne zasady opodatkowania zysku wypłaconego komplementariuszowi i akcjonariuszowi.

7 Status wspólników KOMPLEMENTARIUSZ
Uprawnienie do obniżenia podatku komplementariusza od przychodów z udziałów w zysku SKA (otrzymanych dywidend/ likwidacji SKA / wystąpienia z SKA) o iloczyn jego procentowego udziału w zysku i podatku należnego od dochodu SKA; Uprawnienie do odliczenia ograniczone czasowo: obniżony może być podatek komplementariusza za rok podatkowy, z którego przychód z udziału w zysku w SKA został uzyskany, ale nie później niż w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty; Przykład: SKA osiągnęła zysk w 2014 r.; częściowa eliminacja podwójnego opodatkowania będzie możliwa, jeśli dzień dywidendy zostanie wyznaczony najpóźniej w 2019 r. Brak zwolnienia od podatku przychodów z udziału w zyskach podmiotów powiązanych.

8 Status komplementariusza
Przykład: SKA dochód: zł podatek: zł wypłacono: zł KOMPLEMENTARIUSZ 1% udział w zysku: zł podatek od udziału w zysku: zł podatek SKA do odliczenia: zł podatek do zapłaty: 0 zł AKCJONARIUSZ 99% udział w zysku (dywidenda): zł podatek od udziału w zysku: zł brak odliczenia podatek do zapłaty: zł

9 Status akcjonariusza SKA
Brak uprawnienia do odliczenia części podatku zapłaconego przez SKA; Akcjonariusz będący osobą fizyczną - podwójne opodatkowanie: na poziome SKA – 19% i na poziomie podatnika – 19% (efektywnie – 34,39%); Akcjonariusz będący spółką kapitałową - możliwość skorzystania ze zwolnienia dla dywidend wypłacanych przez spółki powiązane z zysku wypracowanego od dnia 1 stycznia 2014 r. przy spełnieniu szczegółowych warunków.

10 Status akcjonariusza SKA
Przykład: SKA dochód: zł Podatek do zapłaty: zł wypłacono: zł KOMPLEMENTARIUSZ 2% udział w zysku: zł podatek od udziału w zysku: zł podatek SKA do odliczenia: zł Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podatek do zapłaty: 0 zł AKCJONARIUSZ 49% spółka kapitałowa udział w zysku (dywidenda): zł podatek od udziału w zysku: zł brak odliczenia możliwość skorzystania ze zwolnienia przy spełnieniu warunków podatek do zapłaty: 0 zł AKCJONARIUSZ 49% osoba fizyczna udział w zysku (dywidenda): zł podatek od udziału w zysku: zł brak odliczenia brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podatek do zapłaty: zł

11 Pogorszenie sytuacji wspólników SKA w porównaniu do wspólników spółek kapitałowych
Brak zwolnienia z podatku od odsetek i należności licencyjnych wypłacanych wspólnikom - nierezydentom przez SKA, ze względu na brzmienie Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami Państw Członkowskich, która zgodnie z art. 3 lit. a znajduje zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku do dyrektywy. Art. 3 lit. a brzmi: „Do celów niniejszej dyrektywy pojęcie "spółka Państwa Członkowskiego" oznacza każdą spółkę: i) przyjmującą jedną z form wymienionych w Załączniku do niniejszej dyrektywy [tj. dla Polski spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]; oraz ii) która zgodnie z prawem podatkowym Państwa Członkowskiego jest uznawana za mającą siedzibę w tym Państwie Członkowskim oraz nie jest, w rozumieniu umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów zawartej z państwem trzecim, uznawana za mającą siedzibę do celów podatkowych poza Wspólnotą; oraz iii) (1) która podlega jednemu z następujących podatków bez zwolnienia lub podatkowi, który jest identyczny lub w istotnym stopniu podobny oraz który jest nałożony po dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy w uzupełnieniu do, lub zamiast tych istniejących podatków: - Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce.”

12 Inne zmiany PIT: Uznanie za KUP wydatków spadkodawcy w celu objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych; Przychód ze zbycia praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na podstawie umowy o subpartycypację ma powstawać w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata nastąpiła przed upływem terminu wymagalności (nie zaś jak dotychczas - w dacie zbycia praw do strumienia pieniądza). Przychodem będzie kwota uzyskana z tytułu zbycia tych praw w części odpowiadającej udziałowi, jaki stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację. Kosztem będą zwrócone kwoty uzyskane ze zbycia praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację w przypadkach, gdy nastąpi zwrotne przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu (pożyczek).

13 Ogólne reguły opodatkowania CFC
Opodatkowanie części dochodu kontrolowanej jednostki zagranicznej (controlled foreign corporation, „CFC”) odpowiadającej udziałowi podatnika w przypadku łącznego: (1) posiadania bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziałów lub akcji albo (2) dysponowania na podstawie jakiegokolwiek tytułu bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu lub w zarządzie albo (3) sprawowania rzeczywistej kontroli w spółce mającej osobowość prawną (albo tak traktowaną) i nieposiadającą zarządu lub siedziby na terenie RP; uzyskiwania przez CFC dochodu w rozumieniu zagranicznych przepisów ws. podatku dochodowego; rzeczywistego opodatkowania dochodów CFC w państwie siedziby na poziomie niższym niż w RP albo braku opodatkowania (dochody wolne od opodatkowania);

14 Ogólne reguły opodatkowania CFC
Wysokość dochodu CFC będzie ustalana na ostatni dzień zakończonego roku podatkowego albo gdy nie będzie to możliwe – w przypadku CIT – w drodze oszacowania; Wysokość doliczenia będzie równa części odpowiadającej udziałowi podatnika w nominalnym kapitale zakładowym CFC na ostatni dzień roku podatkowego tego podatnika; Część dochodu CFC będzie doliczana do podstawy opodatkowania w przypadku CIT albo będzie stanowiła inne źródło przychodu w przypadku PIT; Stawka – 19% (w CIT i PIT).

15 Warunki wyłączenia opodatkowania CFC
Dochód CFC będzie wyłączony z opodatkowania w RP, gdy: CFC prowadzi w państwie siedziby rzeczywistą działalność gospodarczą ze względu na m.in.: poziom zatrudnienia i kwalifikacje pracowników oraz zakres ich obowiązków (mający odpowiadać obrotom CFC, rodzajowi i skali jej działalności); liczbę kontrahentów; źródła pochodzenia przychodów CFC; w państwie siedziby CFC obowiązują bezpośrednio lub pośrednio przepisy Dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, lub postanowienia umów międzynarodowych przewidujących rozwiązania porównywalne z dyrektywą.

16 Dziękujemy za uwagę Piotr Karwat Paulina Karpińska-Huzior
Paulina Karpińska-Huzior


Pobierz ppt "radca prawny Piotr Karwat doradca podatkowy Paulina Karpińska-Huzior"

Podobne prezentacje


Reklamy Google