Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas. Od dochodu do podstawy opodatkowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas. Od dochodu do podstawy opodatkowania."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2 Od dochodu do podstawy opodatkowania.

3 Prawo bilansowe posługuje się terminem: wynik finansowy lub zysk Ustalany jest on ewidencyjnie na koncie Wynik finansowy lub sprawozdawczo w Rachunku zysków i strat.

4 Na wynik finansowy jednostki wpływają przychody, koszty, straty i zyski nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku. Na wynik finansowy składają się: 1. Wynik na podstawowej działalności operacyjnej 2. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 3. Wynik na działalności finansowej 4. Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych 5. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego

5 1. Wynik z podstawowej działalności operacyjnej obejmujący różnicę między: - Należnymi przychodami ze sprzedaży produktów, towarów, usług i innych składników majątku - A sumą - Kosztów obejmujących wartość sprzedanych produktów, towarów i usług i innych składników majątku oraz kosztów zarządu i sprzedaży poniesionych w danym okresie

6 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej Obejmujący różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi

7 Wynik z działalności finansowej obejmuje różnicę pomiędzy przychodami finansowymi i kosztami finansowymi Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych obejmuje różnicę pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego obejmuje płatności z tytułu podatku dochodowego i inne zrównane z nim na podstawie odrębnych przepisów

8 Prawo podatkowe nie posługuje się terminem wynik finansowy – w jego miejsce używa terminu dochód Dochodem zgodnie z art. 7 ust. 2 uopdoop jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeśli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą.

9 podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Podatnicy jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terenie RP podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Jeżeli nie posiadają siedziby ani zarządu podlegają jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terenie RP.

10 Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się: 1. Przychodów ze źródeł położonych na terenie RP lub za granicą jeśli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne od podatku 2. Przychodów wymienionych w art.21 i 22 uopdoop – z wyjątkami

11 3. Kosztów uzyskania ww. przychodów 4. Strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową 5. Strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji

12 Ustawa wyróżnia dwie grupy dochodów wolnych od podatku: (art. 17) bezwarunkowo Dochody ze źródeł przychodów wolnych i zwolnionych od podatku bezwarunkowo czyli niezależnie od przeznaczenia tych dochodów przez podatnika warunkowo Dochody wolne od podatku warunkowo, to znaczy po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą – przeznaczenie tych dochodów na cele wskazane w ustawie

13 Zwolnienia warunkowe nie mają zastosowania w przypadku dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych lub dochodów z handlu nimi.

14 Wyjątkiem od wyjątku są dochody jednostek naukowych i badawczo rozwojowych ale tylko w odniesieniu do wyrobów przemysłu elektronicznego.

15 Dochód po odliczeniu: - Dochodów ze źródeł przychodów niepodlegających opodatkowaniu oraz - Dochodów wolnych od podatku Pomniejsza się o odliczenia z tytułu: 1. Strat 2. Darowizn 3. Wydatków na nabycie nowych technologii

16 Straty poniesione w roku podatkowym mogą obniżyć dochód w 5 najbliższych kolejno po sobie następujących latach. Kwota odliczenia w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, pod warunkiem posiadania dochodu od którego można stratę odliczyć.

17 Firma X w 2005 roku poniosła stratę zł. W kolejnych latach uzyskała następujące wyniki: r. dochód r. dochód r. dochód r. strata r. dochód Proszę zaproponować sposób rozliczenia straty.

18 RokDochódStrataOdliczenie

19 Od dochodu mogą zostać odliczone darowizny przeznaczone na cele: 1. Określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ( pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz niepełnosprawnych itp.) – łącznie do wysokości 10% dochodu

20 2. W bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 3. Na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% wysokości dochodu Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% dochodu.

21 Uwaga – odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzących działalność w takim samym zakresie jak przy wyjątku od zwolnień warunkowych

22 Firma X osiągnęła dochód w kwocie zł. W ciągu roku udzieliła darowizny na cele charytatywne w kwocie Jaka kwota darowizny podlega odliczeniu? Odliczeniu podlega kwota : X 10% = Pozostała część darowizny nie podlega odliczeniu.

23 Czym jest nowa technologia? Nowa technologia to wiedza technologiczna w postaci WNiP, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat. Potwierdza to opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

24 Nabycie nowej technologii to nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Wartość odliczenia stanowi kwota wydatków nie zwrócona w jakikolwiek sposób zapłacona w roku podatkowym wprowadzenia do ewidencji środków trwałych lub WNiP lub w roku następnym.

25 Odliczenia dokonuje się za rok podatkowy w którym poniesiono wydatek a jeśli dochód jest niewystarczający w kolejno następujących po sobie 3 latach. Odliczenie nie może przekroczyć 50% wydatkowanej kwoty na nowe technologie przyjęte do ewidencji.

26 Firma X w roku 2008 zakupiła nową technologię za kwotę zł. (zapłacono całość) Zakładając spełnienie pozostałych warunków jakie będą odliczenia z tego tytułu jeśli: W roku 2008 osiągnięto dochód W roku 2009 osiągnięto dochód W roku 2010 osiągnięto dochód W roku 2011 osiągnięto dochód

27 RokDochódOdliczenie

28 Po uwzględnieniu wszelkich odliczeń od dochodu i ewentualnych doliczeń do dochodu ustala się podstawę opodatkowania do której stosuje się obowiązującą stawkę podatkową. Od kwoty należnego podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć: Kwotę podatku zapłaconego za granicą Kwotę zaniechanego poboru podatku na podstawie odrębnych decyzji

29 Podstawę opodatkowania ustala się w następujący sposób: 1. Przychody podatkowe – koszty uzyskania przychodów = dochód 2. Dochód – dochody wolne od podatku i odliczenia = podstawa opodatkowania 3. Podstawa opodatkowania + doliczenia do podstawy = podstawa opodatkowania do której stosujemy stawkę podatkową

30 W firmie X osiągnięto zysk brutto Na wielkość wyniku brutto miały wpływ: Przychody nieopodatkowane Przychody nie uznane przez prawo podatkowe Koszty niestanowiące uzyskania przychodów Ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

31 =======

32


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas. Od dochodu do podstawy opodatkowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google