Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane

2 Egzamin Egzamin 15.02. 2011 15.02. 2011 Godz. 20 00 Godz. 20 00 Sala 1.2. Lipowa Sala 1.2. Lipowa

3 Podmioty Powiązane Pojęcie podmiotów powiązanych Pojęcie podmiotów powiązanych

4 Podmioty Powiązane Art. 9UM-OECD Art. 9UM-OECD jeżeli: jeżeli: a)przedsiębiorstwo umawiającego się państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, albo a)przedsiębiorstwo umawiającego się państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, albo b) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa umawiającego się państwa i przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa b) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa umawiającego się państwa i przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa

5 Podmioty Powiązane i jeżeli w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami (w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych) zostaną uzgodnione lub narzucone warunki, różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa, i jeżeli w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami (w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych) zostaną uzgodnione lub narzucone warunki, różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa,

6 Podmioty Powiązane wówczas zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale których z powodu tych warunków nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane wówczas zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale których z powodu tych warunków nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane

7 Podmioty Powiązane Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, OECD, Paris 1995 Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, OECD, Paris 1995 Nowe Wytyczne 2010 r. Nowe Wytyczne 2010 r.

8 Podmioty Powiązane Polskie przepisy : Polskie przepisy : Art. 11 CIT Art. 11 CIT Art. 25 PIT Art. 25 PIT Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1268) dalej rozporządzenie CIT Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1268) dalej rozporządzenie CIT

9 Podmioty Powiązane Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1267) dalej rozporządzenie PIT Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1267) dalej rozporządzenie PIT

10 Podmioty Powiązane Sytuacje : Sytuacje : podmiot krajowy kontroluje podmiot zagraniczny, podmiot krajowy kontroluje podmiot zagraniczny, podmiot zagraniczny kontroluje podmiot krajowy podmiot zagraniczny kontroluje podmiot krajowy podmiot krajowy i zagraniczny są kontrolowane przez ten sam podmiot (spółki siostrzane). podmiot krajowy i zagraniczny są kontrolowane przez ten sam podmiot (spółki siostrzane).

11 Podmioty Powiązane Pojęcie udziału kapitałowego Pojęcie udziału kapitałowego Pojęcie udziału bezpośredniego i pośredniego Pojęcie udziału bezpośredniego i pośredniego Art. 11 ust. 5 a i 5 b CIT Art. 11 ust. 5 a i 5 b CIT

12 Podmioty Powiązane Przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych Przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych

13 Podmioty Powiązane Zasada arms length (długości ramienia) Zasada arms length (długości ramienia),,Zasada dystansu.,,Zasada dystansu.

14 Podmioty Powiązane Czy podmioty niepowiązane w identycznych lub porównywalnych okolicznościach ustalają lub ustaliłyby takie same ceny ? Czy podmioty niepowiązane w identycznych lub porównywalnych okolicznościach ustalają lub ustaliłyby takie same ceny ? Par.19 rozporządzenia CIT Par.19 rozporządzenia CIT

15 Podmioty Powiązane Par 3 i 4 rozporządzenia CIT Par 3 i 4 rozporządzenia CIT Zasady szacowania dochodu Zasady szacowania dochodu

16 Podmioty Powiązane Analiza porównywalności transakcji Analiza porównywalności transakcji Cechy przedmiotu transakcji Cechy przedmiotu transakcji Cechy podmiotów transakcji Cechy podmiotów transakcji Warunki transakcji Warunki transakcji Warunki ekonomiczne w miejscu i czasie zawarcia transakcji Warunki ekonomiczne w miejscu i czasie zawarcia transakcji Strategia gospodarcza Strategia gospodarcza

17 Podmioty Powiązane Podmiot powiązany A jest dystrybutorem towaru wyprodukowanego przez podmiot powiązany B i nabywa go od B po cenie 100 j.p. Podmiot niepowiązany C nabywa natomiast identyczny towar w celach dystrybucji od podmiotu niepowiązanego D po cenie 140 j.p. Po dokładnym zbadaniu transakcji pomiędzy podmiotami A i B oraz C i D okazuje się, że A z własnych środków finansuje marketing i reklamę towaru, natomiast C działa jako zwykły agent i pobiera jedynie prowizję od usługi. Funkcje, jakie pełnią w rozważanych transakcjach A i C, są różne i mają one wpływ na ustaloną w nich cenę i porównywalność transakcji. Podmiot powiązany A jest dystrybutorem towaru wyprodukowanego przez podmiot powiązany B i nabywa go od B po cenie 100 j.p. Podmiot niepowiązany C nabywa natomiast identyczny towar w celach dystrybucji od podmiotu niepowiązanego D po cenie 140 j.p. Po dokładnym zbadaniu transakcji pomiędzy podmiotami A i B oraz C i D okazuje się, że A z własnych środków finansuje marketing i reklamę towaru, natomiast C działa jako zwykły agent i pobiera jedynie prowizję od usługi. Funkcje, jakie pełnią w rozważanych transakcjach A i C, są różne i mają one wpływ na ustaloną w nich cenę i porównywalność transakcji.

18 Podmioty Powiązane Podmiot A jest producentem towaru i sprzedaje go za 100 j.p. dystrybutorowi B będącemu podmiotem powiązanym działającym na rynku zagranicznym. Podmiot niepowiązany C produkujący identyczny towar sprzedaje go dystrybutorowi D – podmiotowi niepowiązanemu działającemu na tym samym rynku zagranicznym – za 130 j.p. Po zbadaniu warunków transakcji pomiędzy A i B oraz C i D okazuje się, że niższa cena pomiędzy podmiotami powiązanymi wynika z faktu, że to dystrybutor, a nie producent wziął na siebie ryzyko walutowe. Inny rozkład ryzyka w obu transakcjach ma zatem wpływ na porównywalność transakcji. Podmiot A jest producentem towaru i sprzedaje go za 100 j.p. dystrybutorowi B będącemu podmiotem powiązanym działającym na rynku zagranicznym. Podmiot niepowiązany C produkujący identyczny towar sprzedaje go dystrybutorowi D – podmiotowi niepowiązanemu działającemu na tym samym rynku zagranicznym – za 130 j.p. Po zbadaniu warunków transakcji pomiędzy A i B oraz C i D okazuje się, że niższa cena pomiędzy podmiotami powiązanymi wynika z faktu, że to dystrybutor, a nie producent wziął na siebie ryzyko walutowe. Inny rozkład ryzyka w obu transakcjach ma zatem wpływ na porównywalność transakcji.

19 Podmioty Powiązane Metody określania dochodów : Metody określania dochodów : 1) porównywalnej ceny niekontrolowanej 1) porównywalnej ceny niekontrolowanej 2) ceny odprzedaży 2) ceny odprzedaży 3) rozsądnej marży (koszt plus). 3) rozsądnej marży (koszt plus). 4) metody zysku transakcyjnego 4) metody zysku transakcyjnego

20 Metoda ceny odprzedaży cena rynkowa przy odprzedaży podmiotowi niezależnemu cena rynkowa przy odprzedaży podmiotowi niezależnemu – zwykle pobierana marża ceny odprzedaży zwykle pobierana marża ceny odprzedaży = cena rynkowa w transakcji między podmiotami powiązanymi cena rynkowa w transakcji między podmiotami powiązanymi

21 Metoda koszt plus Baza kosztowa Baza kosztowa + narzut zysku + narzut zysku = Cena sprzedaży podmiotowi powiązanemu Cena sprzedaży podmiotowi powiązanemu

22 Metody zysku transakcyjnego Określanie dochodu na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać podmiot uczestniczący w transakcji Określanie dochodu na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać podmiot uczestniczący w transakcji Metoda podziału zysków Metoda podziału zysków Metoda marży transakcyjne netto Metoda marży transakcyjne netto

23 Podmioty Powiązane Metoda podziału zysku Metoda podziału zysku Określenie łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją osiągnęły podmioty powiązane oraz podziału tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne. Określenie łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją osiągnęły podmioty powiązane oraz podziału tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne.

24 Podmioty Powiązane Metoda marży transakcyjnej netto Metoda marży transakcyjnej netto Polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji z innym podmiotem powiązanym, i określeniu jej na poziomie marży, jaką uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub marży uzyskiwanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne. Polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji z innym podmiotem powiązanym, i określeniu jej na poziomie marży, jaką uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub marży uzyskiwanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne.

25 Podmioty Powiązane Szczególne zasady dotyczące niektórych transakcji między podmiotami powiązanymi. Szczególne zasady dotyczące niektórych transakcji między podmiotami powiązanymi. Dobra niematerialne i usługi Dobra niematerialne i usługi Usługi reklamowe Usługi reklamowe Pożyczki Pożyczki Badania Badania Umowa o podziale kosztów Umowa o podziale kosztów

26 Podmioty Powiązane Wyeliminowanie podwójnego opodatkowania Wyeliminowanie podwójnego opodatkowania

27 Korekta Przedsiębiorstwa A i B są podmiotami powiązanymi i mają siedziby odpowiednio w państwach X i Y. Organ podatkowy państwa X obniżył o kwotę Z cenę, po której przedsiębiorstwo A zakupiło towary od przedsiębiorstwa B, czego konsekwencją jest obniżenie u A kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania kwoty dochodu, o którą został podwyższony dochód A, niezbędne jest obniżenie w B o kwotę Z ceny, po jakiej przedsiębiorstwo to sprzedało towary A. Dla B korekta ceny oznacza obniżenie przychodu, a tym samym dochodu podlegającego opodatkowaniu. Przedsiębiorstwa A i B są podmiotami powiązanymi i mają siedziby odpowiednio w państwach X i Y. Organ podatkowy państwa X obniżył o kwotę Z cenę, po której przedsiębiorstwo A zakupiło towary od przedsiębiorstwa B, czego konsekwencją jest obniżenie u A kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania kwoty dochodu, o którą został podwyższony dochód A, niezbędne jest obniżenie w B o kwotę Z ceny, po jakiej przedsiębiorstwo to sprzedało towary A. Dla B korekta ceny oznacza obniżenie przychodu, a tym samym dochodu podlegającego opodatkowaniu.

28 Podmioty Powiązane Inne obowiązki podmiotów powiązanych Inne obowiązki podmiotów powiązanych Art.9 a ustawy CIT Art.9 a ustawy CIT


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Podmioty Powiązane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google