Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe
Podmioty Powiązane

2 Egzamin Godz Sala 1.2. Lipowa

3 Podmioty Powiązane Pojęcie podmiotów powiązanych

4 Podmioty Powiązane Art. 9UM-OECD jeżeli:
a) przedsiębiorstwo umawiającego się państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, albo b)  te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa umawiającego się państwa i przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa

5 Podmioty Powiązane i jeżeli w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami (w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych) zostaną uzgodnione lub narzucone warunki, różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa,

6 Podmioty Powiązane wówczas zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale których z powodu tych warunków nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane

7 Podmioty Powiązane Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, OECD, Paris 1995 Nowe Wytyczne 2010 r.

8 Podmioty Powiązane Polskie przepisy : Art. 11 CIT Art. 25 PIT
Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1268) dalej rozporządzenie CIT

9 Podmioty Powiązane Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1267) dalej rozporządzenie PIT

10 Podmioty Powiązane Sytuacje :
podmiot krajowy kontroluje podmiot zagraniczny, podmiot zagraniczny kontroluje podmiot krajowy podmiot krajowy i zagraniczny są kontrolowane przez ten sam podmiot (spółki siostrzane).

11 Podmioty Powiązane Pojęcie udziału kapitałowego
Pojęcie udziału bezpośredniego i pośredniego Art. 11 ust. 5 a i 5 b CIT

12 Podmioty Powiązane  Przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych

13 Podmioty Powiązane Zasada arm’s length („długości ramienia”)
,,Zasada dystansu”.

14 Podmioty Powiązane Czy podmioty niepowiązane w identycznych lub porównywalnych okolicznościach ustalają lub ustaliłyby takie same ceny ? Par.19 rozporządzenia CIT

15 Podmioty Powiązane Par 3 i 4 rozporządzenia CIT
Zasady szacowania dochodu

16 Podmioty Powiązane Analiza porównywalności transakcji
Cechy przedmiotu transakcji Cechy podmiotów transakcji Warunki transakcji Warunki ekonomiczne w miejscu i czasie zawarcia transakcji Strategia gospodarcza

17 Podmioty Powiązane Podmiot powiązany A jest dystrybutorem towaru wyprodukowanego przez podmiot powiązany B i nabywa go od B po cenie 100 j.p. Podmiot niepowiązany C nabywa natomiast identyczny towar w celach dystrybucji od podmiotu niepowiązanego D po cenie 140 j.p. Po dokładnym zbadaniu transakcji pomiędzy podmiotami A i B oraz C i D okazuje się, że A z własnych środków finansuje marketing i reklamę towaru, natomiast C działa jako zwykły agent i pobiera jedynie prowizję od usługi. Funkcje, jakie pełnią w rozważanych transakcjach A i C, są różne i mają one wpływ na ustaloną w nich cenę i porównywalność transakcji.

18 Podmioty Powiązane Podmiot A jest producentem towaru i sprzedaje go za 100 j.p. dystrybutorowi B będącemu podmiotem powiązanym działającym na rynku zagranicznym. Podmiot niepowiązany C produkujący identyczny towar sprzedaje go dystrybutorowi D – podmiotowi niepowiązanemu działającemu na tym samym rynku zagranicznym – za 130 j.p. Po zbadaniu warunków transakcji pomiędzy A i B oraz C i D okazuje się, że niższa cena pomiędzy podmiotami powiązanymi wynika z faktu, że to dystrybutor, a nie producent wziął na siebie ryzyko walutowe. Inny rozkład ryzyka w obu transakcjach ma zatem wpływ na porównywalność transakcji.

19 Podmioty Powiązane Metody określania dochodów :
1) porównywalnej ceny niekontrolowanej 2) ceny odprzedaży 3) rozsądnej marży („koszt plus”). 4) metody zysku transakcyjnego

20 Metoda ceny odprzedaży
cena rynkowa przy odprzedaży podmiotowi niezależnemu zwykle pobierana marża ceny odprzedaży = cena rynkowa w transakcji między podmiotami powiązanymi

21 Metoda koszt plus Baza kosztowa + narzut zysku =
Cena sprzedaży podmiotowi powiązanemu

22 Metody zysku transakcyjnego
Określanie dochodu na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać podmiot uczestniczący w transakcji Metoda podziału zysków Metoda marży transakcyjne netto

23 Podmioty Powiązane Metoda podziału zysku
Określenie łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją osiągnęły podmioty powiązane oraz podziału tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne.

24 Podmioty Powiązane Metoda marży transakcyjnej netto
Polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji z innym podmiotem powiązanym, i określeniu jej na poziomie marży, jaką uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub marży uzyskiwanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne.

25 Podmioty Powiązane Szczególne zasady dotyczące niektórych transakcji między podmiotami powiązanymi. Dobra niematerialne i usługi Usługi reklamowe Pożyczki Badania Umowa o podziale kosztów

26 Podmioty Powiązane Wyeliminowanie podwójnego opodatkowania

27 Korekta Przedsiębiorstwa A i B są podmiotami powiązanymi i mają siedziby odpowiednio w państwach X i Y. Organ podatkowy państwa X obniżył o kwotę Z cenę, po której przedsiębiorstwo A zakupiło towary od przedsiębiorstwa B, czego konsekwencją jest obniżenie u A kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania kwoty dochodu, o którą został podwyższony dochód A, niezbędne jest obniżenie w B o kwotę Z ceny, po jakiej przedsiębiorstwo to sprzedało towary A. Dla B korekta ceny oznacza obniżenie przychodu, a tym samym dochodu podlegającego opodatkowaniu.

28 Podmioty Powiązane Inne obowiązki podmiotów powiązanych
Art.9 a ustawy CIT


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google