Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania dla wypłat odsetek i należności licencyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania dla wypłat odsetek i należności licencyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania dla wypłat odsetek i należności licencyjnych pomiędzy spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich (2003/49/EG)

2 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych zgodnie z dyrektywą Charakterystyka dyrektywy Implementacja dyrektywy

3 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Dyrektywa ma zastosowanie, jeżeli : Spółka jednego państwa członkowskiego lub położony w jednym państwie członkowskim zakład spółki innego państwa członkowskiego wypłaca odsetki lub należności licencyjne spółce innego państwa członkowskiego lub zakładowi spółki jednego państwa członkowskiego położonemu w innym państwie członkowskim

4 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych odsetki - przychód z wszelkiego rodzaju roszczeń, zabezpieczonych hipoteką lub nie, oraz uprawniających lub nie do udziału w zyskach dłużnika, w szczególności przychód z papierów wartościowych, oraz przychód z obligacji, łącznie z premiami oraz nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami; kary z tytułu opóźnienia w płatnościach nie są uznawane za odsetki;

5 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych należności licencyjne rozumie się wszelkiego rodzaju płatności uzyskane jako wynagrodzenie za wykorzystywanie, lub prawo do wykorzystywania, wszelkich praw autorskich w zakresie prac literackich, artystycznych lub naukowych, łącznie z filmami dla kin oraz oprogramowaniem, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajemnicą technologii lub procesem produkcyjnym, lub informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; płatności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego są uznawane za należności licencyjne.

6 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Odbiorca odsetek i należności licencyjnych jest podmiotem uprawnionym do tych odsetek i należności (beneficial owner)

7 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Spółka państwa członkowskiego – spółka, która zgodnie z prawem podatkowym tego państwa, ma w tym państwie siedzibę i podlega jednemu z podatków wymienionych w przepisach dyrektywy (są to podatki obciążające osoby prawne) oraz nie jest z niego zwolniona

8 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Zakład – stała placówka położona w jednym państwie członkowskim, poprzez którą wykonywana jest całkowicie lub częściowo działalność przedsiębiorstwa innego państwa członkowskiego

9 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Jako spółka powiązana traktowana jest ta, która powiązana jest z drugą przynajmniej w ten sposób, że : Pierwsza spółka ma co najmniej 25 % bezpośredni udział w kapitale drugiej spółki, lub

10 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych druga spółka ma co najmniej 25% udział w kapitale pierwszej spółki,lub trzecia spółka ma co najmniej 25 % bezpośredni udział w kapitale pierwszej i drugiej spółki.

11 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Posiadanie udziału ma miejsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata Różnice z dyrektywą PS PS – do not maintain IR- have not been mainteined

12 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Spółki posiadające udziały powinny mieć siedzibę na terytorium Wspólnoty

13 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Kiedy zakład może być uznany za płatnika ? Wypłacone odsetki lub należności licencyjne stanowią w państwie położenia zakładu koszt uzyskania przychodu dla celów ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

14 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Kiedy zakład jest traktowany jako podmiot uprawniony do odsetek i należności licencyjnych ? Wierzytelności lub prawo do używania informacji stanowiące tytuł płatności pozostają w faktycznym związku z zakładem, Odsetki lub należności licencyjne stanowią przychody, które w państwie położenia zakładu podlegają opodatkowaniu podatkiem wymienionym w przepisach dyrektywy.

15 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Kiedy spółka jest uprawniona do odsetek i należności licencyjnych ? Jeżeli nie pobiera ich jako powiernik, pośrednik, pełnomocnik, lecz stanowią dla niej jej własne przysporzenie (otrzymuje te płatności dla własnej korzyści)

16 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Konsekwencje zastosowania dyrektywy Zwolnienie od podatku odsetek i należności licencyjnych przez państwo członkowskie na terytorium, którego należności te powstały Opodatkowanie wyłącznie w państwie rezydencji odbiorcy

17 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Przeciwdziałanie nadużyciu prawa Beneficial owner Arms length Minimalny okres posiadania udziałów Wykluczenie z definicji odsetek i należności licencyjnych płatności kwalifikowanych jako podział zysków Klauzula subject to tax

18 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Art. 5 dyrektywy Dyrektywa nie wyklucza krajowych lub umownych postanowień niezbędnych do zapobiegania nadużyciom finansowym

19 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Państwa członkowskie mogą odmówić zastosowania dyrektywy w przypadku transakcji, których zasadniczą przyczyną lub jedną z zasadniczych przyczyn jest uchylanie się od opodatkowania, unikanie płacenia podatków lub nadużycie prawa (directive –shopping)

20 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Art.9 Dyrektywa nie narusza stosowania przepisów krajowych lub przepisów opartych na umowach, które wykraczają poza przepisy niniejszej dyrektywy i mają na celu zniesienie lub ograniczenie podwójnego opodatkowania odsetek

21 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Znaczenie : Korzystniejsze przepisy prawa krajowego lub umów mają pierwszeństwo przed postanowieniami dyrektywy. Art. 6 przepisy przejściowe dotyczące Polski

22 Implementacja Dyrektywy Przepisy implementujące dyrektywę mają zastosowanie do przychodów (art.21 ust.1 pkt 1) : z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za urządzenia związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know- how).

23 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych należności licencyjne rozumie się wszelkiego rodzaju płatności uzyskane jako wynagrodzenie za wykorzystywanie, lub prawo do wykorzystywania, wszelkich praw autorskich w zakresie prac literackich, artystycznych lub naukowych, łącznie z filmami dla kin oraz oprogramowaniem, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajemnicą technologii lub procesem produkcyjnym, lub informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; płatności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego są uznawane za należności licencyjne.

24 Implementacja Dyrektywy Przepisy implementujące dyrektywę nie dotyczą przychodów (art.21 ust.6 u.p.d.o.p.): z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika; z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;

25 Implementacja Dyrektywy z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna co najmniej 50 lat od powstania należności.

26 Implementacja Dyrektywy Uzasadnienie : są to płatności mające charakter podziału zysku (dywidenda) lub spłaty kapitału.

27 Implementacja Dyrektywy Podstawowym skutkiem zastosowania przepisów implementujących dyrektywę o odsetkach i należnościach licencyjnych jest zwolnienie od podatku dochodowego wypłat tych należności, jeżeli spełnione są przesłanki dotyczące wypłacającego i uzyskującego (odbiorcy) tych należności.

28 Implementacja Dyrektywy Okres przejściowy na stosowanie Dyrektywy Harmonogran implementacji Do – brak obowiązku stosowania Dyrektywy – 30 czerwca 2009 – stawka 10 % – % Od – 0 %.

29 W wyniku implementacji dyrektywy Polska traci milionów złotych rocznie

30 Implementacja Dyrektywy Sytuacje : Wypłacającym odsetki i należności licencyjne jest : Spółka RP, lub Zakład spółki UE położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uzyskującym (odbiorcą) odsetek i należności licencyjnych jest : Spółka UE Zakład spółki UE położony w innym niż Polska państwie członkowskim.

31 Wypłata odsetek pomiędzy spółkami Państwo członkowskie X Polska Spółka UE Spółka RP wypłata odsetek

32 Wypłata należności licencyjnych pomiędzy spółkami Państwo członkowskie X Polska Spółka UE Spółka RP wypłata należności licencyjnych

33 Wypłata odsetek - zakład Spółki UE jest odbiorcą odsetek od Spółki RP Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y Polska Spółka UESpółka RP Zakład Spółki UE Odsetki

34 Wypłata należności licencyjnych – wypłaca Zakład Spółki UE Spółce RP Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y Polska Spółka UESpółka RP Zakład Spółki UE Należności licencyjne

35 Opodatkowanie odsetek na podstawie I&R Directive- zakład jest płatnikiem odsetek Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y Polska spółka UE 1 spółka UE 2 zakład spółki UE 1 odsetki pożyczka

36 Opodatkowanie należności licencyjnych na podstawie I&R Directive – zakład jest odbiorcą należności licencyjnych Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y Polska spółka UE 1 spółka UE 2 zakład spółki UE 1 należności licencyjne know-how

37 Implementacja Dyrektywy Spółka wypłacająca i spółka uzyskująca należności powinny ponadto spełniać warunki dotyczące powiązań kapitałowych, a zakład – warunki dotyczące uznania odsetek lub należności odpowiednio za koszty uzyskania przychodów lub przychody podlegające opodatkowaniu (art.21 ust.3 i 4 u.p.d.o.p.) :

38 Implementacja Dyrektywy Zakład spółki UE położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest płatnikiem należności, jeżeli wypłacane należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej (art.21 ust.3pkt 1 lit b u.p.d.o.p.).

39 Implementacja Dyrektywy Zakład spółki UE położony w innym niż Polska państwie członkowskim jest odbiorcą należności, jeżeli dochód osiągnięty na skutek uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w państwie położenia zakładu (art.21 ust.3 pkt 4 lit b u.p.d.o.p.)

40 Art.21 ust. 7 zasada arms length Art.21 ust.1 c i d certyfikat rezydencji; zaświadczenie

41 Implementacja Dyrektywy Przepisy implementujące dyrektywę, które weszły w życie w 2011 r. Art.21 ust.3 pkt 3 lit a Spółka UE lub EOG uzyskująca odsetki lub należności licencyjne nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia

42 Implementacja Dyrektywy art. 21 ust.3 a –jednoznaczne rozszerzenie regulacji na spółki siostrzane Art.21 ust.3 b – jedynie tytuł własności akcji (udziałów) uprawnia do zwolnienia

43 Problemy : Terminologia : uzyskujący przychody odbiorca należności Czy polski ustawodawca implementował pojęcie beneficial owner ? Brak definicji pojęcia odsetki Definicja pojęcia Należności licencyjne przez odesłanie do dotychczasowej treści art.21 ust.1 pkt 1 updop


Pobierz ppt "Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania dla wypłat odsetek i należności licencyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google