Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8. Termin składania zeznania CIT-8 Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8. Termin składania zeznania CIT-8 Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie."— Zapis prezentacji:

1 Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8

2 Termin składania zeznania CIT-8 Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie kalendarzowego). Podatnicy, którzy za rok podatkowy przyjęli okres zgodny z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2010r. w terminie do 31 marca 2011r. oraz wpłacenia wykazanego w nim podatku.

3 Ustalenie obowiązku złożenia zeznania CIT-8 Obowiązek ten mają prawie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Mogą to być : - podmioty, które nabyły osobowość prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru, - podmioty, które posiadają osobowość prawną z mocy szczególnych ustaw np. Polski Związek Łowiecki, - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej np. stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe.

4 Formularze Zeznanie podatkowe za 2010r. Należy złożyć na formularzu CIT-8 wersja 21. Załączniki m.in: - CIT-8/0 Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – wersja 8. Na tym załączniku poz. 10 wpisujemy kwoty dochodów organizacji pożytku publicznego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. - CIT-D Informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach. Załączniki stanowią integralną część zeznania, informacja o ich ilości znajduje się w części C formularza CIT-8.

5 Wypełniamy CIT-8 Na pierwszej stronie formularza CIT-8 wpisujemy informacje ogólne: - miejsce składania i cel zeznania, dane podatnika, informację o załącznikach, Na następnej stronie wpisuje się dane dotyczące ustalenia dochodu/straty. Na następnej stronie wpisuje się dane dotyczące ustalenia dochodu/straty. Pod poz. 27 wpisujemy wszystkie przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, tj. zarówno opodatkowane, jak i zwolnione od podatku. Pod poz. 27 wpisujemy wszystkie przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, tj. zarówno opodatkowane, jak i zwolnione od podatku. Pod poz. 31 ujmujemy koszty uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP. Pod poz. 31 ujmujemy koszty uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP.

6 Podstawą określenia kosztów wykazanych w wym. pozycji są koszty i straty ujęte w księgach rachunkowych. Jednak nie wszystkie koszty tam ujęte są kosztami uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Kosztami tymi nie są te koszty, których celem poniesienia nie było osiągnięcie przychodów lub zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto art.16 ust. 1 updop zawiera katalog wydatków niezaliczonych do kosztów podatkowych do których należą m.in.: darowizny, odsetki budżetowe, kary umowne i odszkodowania, naliczone odsetki. Podstawą określenia kosztów wykazanych w wym. pozycji są koszty i straty ujęte w księgach rachunkowych. Jednak nie wszystkie koszty tam ujęte są kosztami uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Kosztami tymi nie są te koszty, których celem poniesienia nie było osiągnięcie przychodów lub zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto art.16 ust. 1 updop zawiera katalog wydatków niezaliczonych do kosztów podatkowych do których należą m.in.: darowizny, odsetki budżetowe, kary umowne i odszkodowania, naliczone odsetki. Po ustaleniu wysokości przychodów i kosztów wyliczamy różnicę pomiędzy tymi kwotami – wynik jest dochodem albo stratą. Po ustaleniu wysokości przychodów i kosztów wyliczamy różnicę pomiędzy tymi kwotami – wynik jest dochodem albo stratą.

7 W części E ustalamy podstawę opodatkowania/stratę. Tu wykazujemy m. in. zwolnienia i odliczenia, które przenosimy z pozycji 20 załącznika CIT-8/0. Ostateczna podstawa opodatkowania/strata jest wykazana w części E.5. Mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku tj. 19% obliczmy podatek należny, który wykazujemy w poz. 54. Następnie z poz. 64 zał. CIT-8/0 przenosimy do poz. 55 zeznania odliczenia od podatku. W części E ustalamy podstawę opodatkowania/stratę. Tu wykazujemy m. in. zwolnienia i odliczenia, które przenosimy z pozycji 20 załącznika CIT-8/0. Ostateczna podstawa opodatkowania/strata jest wykazana w części E.5. Mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku tj. 19% obliczmy podatek należny, który wykazujemy w poz. 54. Następnie z poz. 64 zał. CIT-8/0 przenosimy do poz. 55 zeznania odliczenia od podatku. Zaliczki należne (miesięczne lub kwartalne) wykazuje się odpowiednio w części G lub H zeznania. W poz. 94 zeznania wpisuje się kwotę zaliczek zapłaconych. Co ważne, zaliczki należne a niewpłacone do US lub wpłacone w kwocie niższej niż wykazana mogą być podstawą do naliczenia odsetek z tytułu zaległości podatkowych. Zaliczki należne (miesięczne lub kwartalne) wykazuje się odpowiednio w części G lub H zeznania. W poz. 94 zeznania wpisuje się kwotę zaliczek zapłaconych. Co ważne, zaliczki należne a niewpłacone do US lub wpłacone w kwocie niższej niż wykazana mogą być podstawą do naliczenia odsetek z tytułu zaległości podatkowych.

8 Dokumenty składane wraz z zeznaniem Stosownie do art. 27 ust 2 updop, podatnicy którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania. Obowiązek złożenia opinii nie dotyczy podatników, których sprawozdania, na podstawie ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania.

9 CIT-8 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającą z odpowiednie go rejestru, a jeśli nie został ujawniony w rejestrze – ze względu na siedzibę wynikającą ze statutu lub umowy. Podatnicy, który w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane. Zeznanie można przekazać do urzędu osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym znajdują się interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją. www.e-deklaracje.gov.pl

10 Informacje inne Przepisy ustawy pdop stosuje się zarówno do stowarzyszeń podlegających rejestracji w KRS, jak i stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia te mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8. Powinny one prowadzić księgi rachunkowe, przy czym w przypadku stowarzyszeń zwykłych mogą to być księgi rach. prowadzone w sposób uproszczony tj. zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

11 Zgodnie z wym. rozporządzeniem sprawozdanie zawiera : bilans, rachunek wyników, informację dodatkową. Sprawozdanie nie podlega badaniu wg przepisów ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenia posiadające statusu organizacji pożytku publicznego powinny uwzględnić przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. nr 285, poz. 2852).

12 Wg wym. przepisów badaniu podlegają organizacje: - realizujące zadania publiczne, - które otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych wyżej w wysokości co najmniej 50.000zł - osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3.000.000zł.

13 Organizacje pożytku publicznego korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy pdop. Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlega dochód organizacji pożytku publicznego – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Organizacje pożytku publicznego korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy pdop. Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlega dochód organizacji pożytku publicznego – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

14 Jeżeli organizacja pożytku publicznego uzyska jednak dochód z działalności gospodarczej i dochód ten zostanie przeznaczony na cele statutowej – dochód ten również korzysta ze zwolnienia. Powyższe dotyczy również sytuacji kiedy dochód zostanie przeznaczony na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art.. 17 ust. 1b ustawy pdop).

15 Zwolnienie wym. nie dotyczy dochodów uzyskanych z tzw. działalności akcyzowej. Zwolnienie ma charakter warunkowy, gdyż w przypadku wydatkowania dochodów na inne cele powstanie dochód do opodatkowania. Opodatkowany jest również dochód związany z wydatkami na cele niestatutowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Od dochodów przekazanych na inne cele niż statutowe należy obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych. Wiąże się to również z obowiązkiem wpłacania miesięcznych zaliczek.

16 Organizacje pożytku publicznego mogą być zobligowane do złożenia deklaracji CIT-D w zakresie otrzymanych lub udzielonych darowizn. W szczególności, wykazaniu w załączniku CIT-D wykazuje się darowizny otrzymane od osób prawnych jeśli jednorazowa kwota darowizny przekroczyła 15 tyś. zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyła 35 tyś. zł. Jednocześnie w załączniku tym wykazuje się udzielone darowizny, jeśli dokonuje się odliczeń tych darowizn. Organizacje pożytku publicznego mogą być zobligowane do złożenia deklaracji CIT-D w zakresie otrzymanych lub udzielonych darowizn. W szczególności, wykazaniu w załączniku CIT-D wykazuje się darowizny otrzymane od osób prawnych jeśli jednorazowa kwota darowizny przekroczyła 15 tyś. zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyła 35 tyś. zł. Jednocześnie w załączniku tym wykazuje się udzielone darowizny, jeśli dokonuje się odliczeń tych darowizn.

17


Pobierz ppt "Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8. Termin składania zeznania CIT-8 Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google