Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8"— Zapis prezentacji:

1 Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8

2 Termin składania zeznania CIT-8
Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie kalendarzowego). Podatnicy, którzy za rok podatkowy przyjęli okres zgodny z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2010r. w terminie do 31 marca 2011r. oraz wpłacenia wykazanego w nim podatku.

3 Ustalenie obowiązku złożenia zeznania CIT-8
Obowiązek ten mają prawie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Mogą to być : podmioty, które nabyły osobowość prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru, podmioty, które posiadają osobowość prawną z mocy szczególnych ustaw np. Polski Związek Łowiecki, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej np. stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe.

4 Formularze Zeznanie podatkowe za 2010r. Należy złożyć na formularzu CIT-8 wersja 21. Załączniki m.in: CIT-8/0 Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – wersja 8. Na tym załączniku poz. 10 wpisujemy kwoty dochodów organizacji pożytku publicznego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. CIT-D Informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach. Załączniki stanowią integralną część zeznania, informacja o ich ilości znajduje się w części C formularza CIT-8.

5 Wypełniamy CIT-8 Na pierwszej stronie formularza CIT-8 wpisujemy informacje ogólne: - miejsce składania i cel zeznania, dane podatnika, informację o załącznikach, Na następnej stronie wpisuje się dane dotyczące ustalenia dochodu/straty. Pod poz. 27 wpisujemy wszystkie przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, tj. zarówno opodatkowane, jak i zwolnione od podatku. Pod poz. 31 ujmujemy koszty uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP.

6 Podstawą określenia kosztów wykazanych w wym
Podstawą określenia kosztów wykazanych w wym. pozycji są koszty i straty ujęte w księgach rachunkowych. Jednak nie wszystkie koszty tam ujęte są kosztami uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Kosztami tymi nie są te koszty, których celem poniesienia nie było osiągnięcie przychodów lub zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto art.16 ust. 1 updop zawiera katalog wydatków niezaliczonych do kosztów podatkowych do których należą m.in.: darowizny, odsetki budżetowe, kary umowne i odszkodowania, naliczone odsetki. Po ustaleniu wysokości przychodów i kosztów wyliczamy różnicę pomiędzy tymi kwotami – wynik jest dochodem albo stratą.

7 W części E ustalamy podstawę opodatkowania/stratę. Tu wykazujemy m. in
W części E ustalamy podstawę opodatkowania/stratę. Tu wykazujemy m. in. zwolnienia i odliczenia, które przenosimy z pozycji 20 załącznika CIT-8/0. Ostateczna podstawa opodatkowania/strata jest wykazana w części E.5. Mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku tj. 19% obliczmy podatek należny, który wykazujemy w poz. 54. Następnie z poz. 64 zał. CIT-8/0 przenosimy do poz. 55 zeznania odliczenia od podatku. Zaliczki należne (miesięczne lub kwartalne) wykazuje się odpowiednio w części G lub H zeznania. W poz. 94 zeznania wpisuje się kwotę zaliczek zapłaconych. Co ważne, zaliczki należne a niewpłacone do US lub wpłacone w kwocie niższej niż wykazana mogą być podstawą do naliczenia odsetek z tytułu zaległości podatkowych.

8 Dokumenty składane wraz z zeznaniem
Stosownie do art. 27 ust 2 updop, podatnicy którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania. Obowiązek złożenia opinii nie dotyczy podatników, których sprawozdania, na podstawie ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania.

9 CIT-8 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającą z odpowiednie go rejestru, a jeśli nie został ujawniony w rejestrze – ze względu na siedzibę wynikającą ze statutu lub umowy. Podatnicy, który w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane. Zeznanie można przekazać do urzędu osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez portal Na portalu tym znajdują się interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją.

10 Informacje inne Przepisy ustawy pdop stosuje się zarówno do stowarzyszeń podlegających rejestracji w KRS, jak i stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia te mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8. Powinny one prowadzić księgi rachunkowe, przy czym w przypadku stowarzyszeń zwykłych mogą to być księgi rach. prowadzone w sposób uproszczony tj. zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz ze zm.)

11 Zgodnie z wym. rozporządzeniem sprawozdanie zawiera : bilans, rachunek wyników, informację dodatkową. Sprawozdanie nie podlega badaniu wg przepisów ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenia posiadające statusu organizacji pożytku publicznego powinny uwzględnić przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. nr 285, poz. 2852).

12 Wg wym. przepisów badaniu podlegają organizacje:
realizujące zadania publiczne, które otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych wyżej w wysokości co najmniej zł osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej zł.

13 Organizacje pożytku publicznego korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy pdop. Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlega dochód organizacji pożytku publicznego – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

14 Jeżeli organizacja pożytku publicznego uzyska jednak dochód z działalności gospodarczej i dochód ten zostanie przeznaczony na cele statutowej – dochód ten również korzysta ze zwolnienia. Powyższe dotyczy również sytuacji kiedy dochód zostanie przeznaczony na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art.. 17 ust. 1b ustawy pdop).

15 Zwolnienie wym. nie dotyczy dochodów uzyskanych z tzw
Zwolnienie wym. nie dotyczy dochodów uzyskanych z tzw. działalności akcyzowej. Zwolnienie ma charakter warunkowy, gdyż w przypadku wydatkowania dochodów na inne cele powstanie dochód do opodatkowania. Opodatkowany jest również dochód związany z wydatkami na cele niestatutowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Od dochodów przekazanych na inne cele niż statutowe należy obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych. Wiąże się to również z obowiązkiem wpłacania miesięcznych zaliczek.

16 Organizacje pożytku publicznego mogą być zobligowane do złożenia deklaracji CIT-D w zakresie otrzymanych lub udzielonych darowizn. W szczególności, wykazaniu w załączniku CIT-D wykazuje się darowizny otrzymane od osób prawnych jeśli jednorazowa kwota darowizny przekroczyła 15 tyś. zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyła 35 tyś. zł. Jednocześnie w załączniku tym wykazuje się udzielone darowizny, jeśli dokonuje się odliczeń tych darowizn.

17


Pobierz ppt "Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google