Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl Podatkowe aspekty PCC, VAT i CIT w przypadku podwyższania kapitału w formie aportów rzeczowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl Podatkowe aspekty PCC, VAT i CIT w przypadku podwyższania kapitału w formie aportów rzeczowych."— Zapis prezentacji:

1 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl Podatkowe aspekty PCC, VAT i CIT w przypadku podwyższania kapitału w formie aportów rzeczowych Dr Monika Mucha doradca podatkowy

2 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl PCC – opodatkowanie kapitałów ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

3 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Kapitał początkowy, dokapitalizowanie Podatkowi podlegają umowy spółki i ich zmiany, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania – nie ma znaczenia forma kapitału tj. pieniężna lub aport -Podatnikiem jest spółka -Podstawa opodatkowania – wartość kapitału zakładowego początkowego lub wartość podwyższenia kapitału, wartość dopłat -Stawka 0,5%

4 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Kapitał początkowy, dokapitalizowanie -Obowiązek podatkowy powstaje 1. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej tj. zawarcia umowy spółki 2. z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną lub uchwała o wniesieniu dopłat -Termin deklaracji i płatności – 14 dni od dnia dokonania czynności, podjęcia uchwały lub w przypadku aktu notarialnego w dacie jego sporządzenia pobiera notariusz

5 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Kapitał początkowy, dokapitalizowanie -Obniżenie kapitału, umorzenie udziałów – nie powoduje skutków w podatku PCC -Zwrot podatku PCC następuje gdy: 1.podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane 2.lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;

6 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Kapitał początkowy, dokapitalizowanie Dokapitalizowanie w formie aportu rzeczy O ile podlega opodatkowaniu VAT (od 1.04.2009) nie podlega PCC – art. 2 pkt 4 lit. a PCC Wyrok NSA II FSK 166/07, II F5K 997/07

7 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl VAT – opodatkowanie kapitałów ustawa o podatku od towarów i usług

8 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Przedmiot opodatkowania VAT VAT – opodatkowanie towarów lub usług Nie podlega opodatkowaniu VAT 1.Środki pieniężne 2.Przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa

9 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Przedmiot opodatkowania VAT VAT – opodatkowaniu podlega aport rzeczowy (dostawa towaru lub świadczenie usług) od 1 kwietnia 2009r. Nie podlega opodatkowaniu VAT 1. Kapitał w postaci środków pieniężnych 1.Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

10 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Aport rzeczowy Wniesienie aportu = czynność o charakterze odpłatnym, opodatkowana na zasadach ogólnych, jeśli wnoszącym wkład rzeczowy jest podatnik VAT Stawka VAT – właściwa dla danego towaru (rzeczy) Dokument – faktura VAT

11 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Aport rzeczowy Podstawa opodatkowania Zgodnie z regulacją Ksh wartość nominalna udziałów jest odzwierciedleniem wartości wkładów wnoszonych do spółki Wartość nominalna udziałów stanowi na gruncie VAT, kwotę należną z tytułu tej transakcji, tj. całość należnego od nabywcy świadczenia pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT – art. 29 ust. 1 ustawy o VAT Zatem suma wartości nominalnej udziałów stanowi kwotę brutto z tytułu wniesienia aportu – wraz z podatkiem VAT (wartość nominalna udziałów = wartość brutto faktury)

12 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Nie podlega opodatkowaniu VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT Kwalifikacja pojęcia przedsiębiorstwa jest dokonywana na gruncie kodeksu cywilnego Kwalifikacja pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest dokonywana na gruncie ustawy o VAT w kontekście Kodeksu cywilnego

13 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT Zorganizowana część przedsiębiorstwa - organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania

14 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Warunki: -istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym może on dotyczyć zobowiązań, -zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, -składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, -zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze Zgodnie z orzecznictwem nie są wymagane zobowiązania np. wyrok I SA/Po 249/10 z 12 maja 2010r.

15 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl CIT– opodatkowanie aportu Podatek dochodowy od osób prawnych

16 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Aport dla spółki do której jest wnoszony nie powoduje żadnych skutków podatkowych w CIT W zależności od rodzaju aportu podlegają dane składniki majątkowe amortyzacji na zasadach ogólnych

17 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl Kontrakty menedżerskie - aspekty podatkowe Dr Monika Mucha doradca podatkowy

18 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Kontrakt menedżerski Wynagrodzenie przyznane na podstawie umowy cywilnoprawnej, tzw. kontraktu menedżerskiego Przychód z działalności wykonywanej osobiście - przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów z tytułu powołania

19 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Usługi doradcze a kontrakt menedżerski Wykładnia art. 13 pkt 9 ustawy o PIT wskazuje, że dla zakwalifikowania przychodu do tego źródła niezbędnym jest, by przychód osiągany był na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. W umowie o zarząd, zarządzający zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem, w imieniu oraz na rachunek i ryzyko oddającego przedsiębiorstwo w zarząd. Kontrakt menedżerski natomiast może dotyczyć zarządzania całym przedsiębiorstwem, jego częścią lub rodzajem działalności. Z istoty zatem kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko – Pismo Dyrektora IS w Gdańsku z 21.11.2007 r., BI/4117-0072/07

20 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Kontrakt menedżerski – obciążenia Rezydent – PIT – wg skali, w ciągu roku zaliczki 18%, na wniosek 32% – Koszty uzyskania przychodów – tak, jak umowa o pracę – ZUS – tak

21 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Kontrakt menedżerski - VAT Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności: z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do: warunków wykonywania tych czynności wynagrodzenia odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Co do zasady zatem kontrakty menedżerskie nie podlegają VAT

22 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Usługi doradcze Przychód z działalności gospodarczej – opodatkowany wg skali – opodatkowany podatkiem liniowym Konieczność rozgraniczenia przychodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu czy kontraktu menedżerskiego i przychodów z tytułu usług doradczych Dopuszczalne, gdy inne zakresy czynności

23 www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę Monika Mucha TaxA TaxA Group Sp. z o.o. Tel. (071) 789 50 50 Fax. (071) 789 42 20 www.taxagroup.pl


Pobierz ppt "Www.taxagroup.pl Tax Advisors Group Sp. z o.o. www.taxagroup.pl Podatkowe aspekty PCC, VAT i CIT w przypadku podwyższania kapitału w formie aportów rzeczowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google