Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
ZS w Olecku, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ID grupy: 96/46_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: UNIA EUROPEJSKA — SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO SZEŚCIU LATACH CZŁONKOSTWA Semestr/rok szkolny: Semestr 1, rok szkolny 2009/10

3 Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa.

4 UNIA EUROPEJSKA Na mocy traktatu z Maastricht z 1 listopada 1993 roku został ustanowiony związek demokratycznych państw europejskich określanych mianem Unii Europejskiej. Powyższy dokument był zwieńczeniem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanego przez europejskich przywódców po II Wojnie Światowej. 4

5 Polska w Unii Europejskiej
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen w grudniu 1994 roku.

6 Zakres działania Unii Europejskiej

7 I. UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA, RYNEK WEWNĘTRZNY ORAZ WSPÓLNA WALUTA EURO.
Europejski system walutowy zaczął funkcjonować od marca 1979 r. Na główne elementy systemu składają się: waluta rozliczeniowa zwana ecu, czyli swego rodzaju „koszyk” stanowiący połączenie walut wszystkich krajów członkowskich, mechanizm wymiany walutowej opierający się na ecu, który zakładał, że wahania obustronne walut nie mogą przekroczyć poziomu 2,25%, mechanizm kredytowy, w którym każdy kraj członkowski przeznaczał 20% rezerw w walucie i złocie.

8 Składał się z trzech etapów budowy:
Plan tworzenia unii gospodarczej i walutowej został zawarty w Traktacie z Maastricht i został przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 1991 r. Składał się z trzech etapów budowy: etap pierwszy, rozpoczęty 1 lipca 1990 r., który zakładał: całkowitą swobodę kapitału w ramach UE, utworzenie funduszy strukturalnych, zbliżenie gospodarek poprzez wzajemne obserwacje polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich,

9 drugi etap, który rozpoczął się 1 stycznia 1994 r. zakładał:
powstanie Europejskiego Instytutu Monetarnego (EIM) we Frankfurcie, niezależność banków centralnych, zasady ograniczające deficyt budżetów krajowych, trzeci to wprowadzenie wspólnej waluty, czyli euro. Przyjęło ją 11 krajów dnia 1 stycznia 1999 r Od tego momentu Europejski Bank Centralny przejął obowiązki EIM łącznie z odpowiedzialnością za politykę pieniężną.

10 Aby przejść do trzeciego etapu budowy unii gospodarczo-walutowej państwa muszą spełniać pięć kryteriów konwergencji, a należą do nich: stabilność cen, która zabrania przekroczenia przez państwo 1,5% średniej stopy inflacji trzech państw członkowskich z najniższą inflacją, stopy procentowe, które nie mogą różnić się o ponad 2% od średniej stopy oprocentowania trzech państw, w których jest ona najniższa, deficyt budżetowy, który nie może przekroczyć w poszczególnych krajach 3% PKB, dług publiczny, który nie może przekroczyć 60% PKB, stabilność kursów wymiany, gdzie przez ostatnie dwa lata przed przystąpieniem do unii walutowej kursy wymiany muszą mieścić się w określonym marginesie wahań.

11 Grupa euro to nieformalny organ skupiający ministrów finansów krajów strefy euro. Celem ich spotkań jest koordynacja zasad gospodarczych, monitorowanie zasad polityki budżetowej i finansowej oraz reprezentowanie euro na międzynarodowych forach monetarnych.

12 Do emisji banknotów i monet euro doszło 1 stycznia 2002 r
Do emisji banknotów i monet euro doszło 1 stycznia 2002 r. Wtedy to 12 państw (do grona 11 doszła jeszcze Grecja) zastąpiło w przeciągu dwóch miesięcy swoje waluty walutą euro. Od tamtej chwili euro jest prawnym środkiem płatniczym we wszystkich transakcjach gotówkowych i bankowych w krajach należących do strefy euro. Łącznie do tej strefy należy ponad 2/3 ludności Unii Europejskiej.

13 Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej
Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Stopniowo eliminowano ograniczenia w zakresie handlu i wolnej konkurencji między państwami członkowskimi, dzięki czemu możliwa była poprawa poziomu życia ich obywateli. Niektóre sektory gospodarki (usługi publiczne) nadal podlegają przepisom krajowym. Poszczególne kraje są nadal odpowiedzialne za system podatków i opieki społecznej.

14 II. WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA i BEZPIECZEŃSTWA, WSPÓLNA POLITYKA OBRONNA.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa obejmuje działania na rzecz ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności i integralności.

15 Podstawowe działania w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa obejmują:
umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; zachowanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego; popieranie współpracy międzynarodowej; rozwijanie i umacnianie demokracji, rządów prawa; dbanie o poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności.

16 Państwa realizują te cele w drodze wymiany informacji, konsultacji, ustalania wspólnych stanowisk i podejmowania wspólnych akcji listopada 2009 roku brytyjska działaczka polityczna Catherine Ashton została wybrana przez 27 przywódców UE pierwszym „ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej”, jak potocznie nazywa się stanowisko przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

17 III. Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości, ochrona środowiska.
Współpraca państw członkowskich ma na celu zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz skuteczną ochronę wolności. Obejmuje działania państw członkowskich o charakterze międzyrządowym w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, które obejmują: politykę azylową; zasady przekraczania granic zewnętrznych Unii; politykę imigracyjną i politykę w stosunku do obywateli państw trzecich;

18 zwalczanie zjawiska narkomanii i przemytu narkotyków;
zwalczanie przestępczości międzynarodowej; współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych; współpracę celną; współpracę policyjną (zwalczanie terroryzmu, przestępczości międzynarodowej, a w tym celu powołano Europol, czyli międzynarodową policję, której zadaniem jest wymiana informacji o przestępczości, ujednolicanie metod zapobiegania przestępczości oraz metod pracy policji krajowych).

19 Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do najwyższych na świecie. Obecnie do najważniejszych problemów należą: walka ze zmianami klimatu; ochrona różnorodności biologicznej; ograniczenie problemów zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia środowiska; odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

20 DOKONANIA I ZANIEDBANIA POLSKI W UE
dostęp obywateli polskich do unijnych rynków pracy opóźnienia w implementacji dyrektyw i rozporządzeń unijnych likwidacja bariery w obrocie handlowym opieszałość w stosunku do niekorzystnych wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wspólna realizacja polityki zagranicznej wraz z innymi członkami UE dostęp do Europejskiego Funduszu Socjalnego swobodne podróżowanie obywateli Polski po zjednoczonej Europie Dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa

21 Mapa dotacji UE. Środki z Funduszów Europejskich dla Polski za okres od 2004 (akcesji) do zakończenia obecnej perspektywy budżetowej ( ) w 2013 roku. Polska Liczba dotacji: Wkład: zł Wartość: zł Wkład na osobę: zł

22 Fundusze Europejskie obejmują:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejski Fundusz Społeczny; Fundusz Spójności; Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej; Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.

23 Perspektywa finansowa( ) uchwalona przez Parlament Europejski w 2006 roku na 7 lat wynosi 864,3 mld euro. Środki podzielone zostały w następujący sposób: konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia - 74,1 mld; spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia mld; ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi - 371,3 mld; obywatelstwo, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - 10,8 mld; UE jako partner globalny - 49,5 mld; administracja - 50,6 mld.

24 Województwo warmińsko-mazurskie
Mapa dotacji UE. Środki z Funduszów Europejskich dla województwa warmińsko-mazurskiego za okres od 2004 (akcesji) do zakończenia obecnej perspektywy budżetowej ( ) w 2013 roku. Województwo warmińsko-mazurskie Liczba dotacji: 5793 Wkład: zł Wartość: zł Wkład na osobę: zł Jedynie w powiecie braniewskim odnotowano dużą liczbę dotowanych projektów, a w elbląskim średnią ich ilość. W pozostałych powiatach województwa jest to stosunkowo mała ilość projektów.

25 Unia Europejska A.D. 2010

26 Bibliografia Publikacje książkowe: Adresy stron internetowych:
E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000. M. Kucharski (red.), Atlas. Unia Europejska, Warszawa 2005. P. Fontaine, Europa w 12 lekcjach, Bruksela 2007. Adresy stron internetowych:

27


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google