Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja to proces tworzenia powiązań i współzależności politycznych i gospodarczych między krajami, poprzez zawarcie umów dotyczących swobody przepływu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja to proces tworzenia powiązań i współzależności politycznych i gospodarczych między krajami, poprzez zawarcie umów dotyczących swobody przepływu."— Zapis prezentacji:

1 Procesy integracji i dezintegracji politycznej i gospodarczej w Świecie

2 Integracja to proces tworzenia powiązań i współzależności politycznych i gospodarczych między krajami, poprzez zawarcie umów dotyczących swobody przepływu dóbr, usług i kapitału

3 Cel integracji politycznej i gospodarczej

4 Cel integracji politycznej i gospodarczej
zespalanie narodów zespolenie potencjałów gospodarki, rynków i dostęp do większego rynku zbytu konkurencyjność produktów i usług rozwój nauki techniki łatwiejszy dostęp do zewnętrznych zasobów produkcyjnych ( surowce, wiedza techniczna, zasoby pracy).

5 Stadia integracji Strefa wolnego handlu -likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów. (prowadzą własna niezależną politykę wobec krajów trzecich). Unia celna –wprowadzenie ujednoliconych ceł zewnętrznych wobec krajów trzecich. Unia celna sprzyja rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi Wspólny rynek –wyższa forma integracji. Wprowadzenie swobody przepływu kapitału i zasobów pracy w obrębie ugrupowania integracyjnego. Unia walutowa – obejmuje koordynacje polityki walutowej prowadzonej przez kraje członkowskie. W zakres koordynacji wchodzą: ograniczenie wahań kursów walutowych, tworzenie wspólnych rezerw walutowych, wprowadzenie jednolitej waluty międzyn., bezwarunkowa pomoc kredytowa. Unia ekonomiczna – obejmuje koordynację poszczególnych dziedzin polityki ekonomicznej Unia polityczna – koordynacja, zarówno polityki wewnętrznej jak i zagranicznej krajów wchodzących w skład ugrupowania integracyjnego.

6 Skutek integracji Obywatele mogą pracować w innym kraju
Władze nie mogą stosować żadnych ograniczeń w sferze stosunków gospodarczych Każdy obywatel ma prawo nabywać własności w dowolnym kraju (np.dom) Tworzenie organizacji międzynarodowych

7 Najważniejsze ugrupowania integracyjne państw świata
UE - Unia Europejska CEFTA – Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego OPEC

8 Unia Europejska gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich, powstały 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po II Wojnie Światowej. Od 1 stycznia 2007 r. związek 27 państw. Jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009.

9

10

11 CEFTA Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
porozumienie podpisane 21 grudnia 1992 r. w Krakowie. Sygnatariuszami porozumienia były pierwotnie trzy kraje: Czechosłowacja, Polska i Węgry. Przyczyną powstania CEFTY był drastyczny spadek wymiany handlowej między krajami Europy Środkowej po transformacji politycznej przełomu lat 1989/1990 i rozwiązaniu RWPG.

12 Skład organizacji zmieniał się kilka razy
Skład organizacji zmieniał się kilka razy. Państwa należące do CEFTA po przystąpieniu do Unii Europejskiej przestawały być stronami układu

13 CEFTA 1992 1993 2007

14 ONZ organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku,
powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

15 Cele ONZ: Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia. Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań. Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów.

16 Państwa członkowskie ONZ

17 NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

18 Państwa członkowskie NATO

19 Państwa członkowskie NATO

20 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych.

21

22 Procesy dezintegracji politycznej i gospodarczej w świecie
Dezintegracja- polityczny i gospodarczy rozpad państw lub ich ugrupowań Procesom dezintegracji ulegają przede wszystkim państwa zróżnicowane etnicznie Dezintegracja państw pozwala wielu narodom zaznać pełnej niepodległości, dość często towarzyszą jej problemy ekonomiczne


Pobierz ppt "Integracja to proces tworzenia powiązań i współzależności politycznych i gospodarczych między krajami, poprzez zawarcie umów dotyczących swobody przepływu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google