Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ W PORTACH MORSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ W PORTACH MORSKICH"— Zapis prezentacji:

1 ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ W PORTACH MORSKICH
Wykonała: Marta Teszka

2 Substancje ktore zanieczyszczają wody portowe są to:
- paliwa pochodzace ze statku (olej napędowy) - paliwa energetyczne z kotłowni (olej opałowy) - substancje ropopochodne (np. zużyte oleje silnikowe niewłaściwie przechowywane) Substancje te przez dłuższy czas pozostają na po wierzchni wody, gdyż są lżejsze od niej.

3 Zanieczyszczenia w portach powstają najczęściej w wyniku awarii, nieuwagi lub np. zatonięcia statku.

4 Identyfikacja zagrożeń, wynikające z przeładunku i magazynowania substancji niebezpiecznych :
a) Substancje palne, łatwopalne i skrajnie łatwopalne b) Substancje toksyczne i bardzo toksyczne c) Substancje szkodliwe, toksyczne i bardzo toksyczne dla organizmów wodnych

5 Wymienione substancje mogą zostać uwolnione do wód portowych m. in
Wymienione substancje mogą zostać uwolnione do wód portowych m. in. w następujących przypadkach: a) uszkodzenia ładunku w wyniku kolizji, b) uszkodzenia zbiorników paliwowych statku w wyniku kolizji, c) uszkodzenia połączeń elastycznych pomiędzy statkiem a instalacją odbiorczą na nabrzeżu, d) uszkodzenia zbiorników i kontenerów transportowych np.: w przypadku awarii suwnicy nadbrzeżnej, e) uszkodzenia zbiorników magazynowych na nabrzeżu i przelania się magazynowanego medium poza wanny przeciwrozlewowe i szczelne tace, f) przerwania zapór przeciwrozlewowych.

6 Identyfikacja zagrożeń wynikających z działalności stoczniowej
Na obszarze portu działa nieraz wiele firm, których działalność polega na remoncie lub budowie jednostek pływających lub poszczególnych ich części, na tej podstawie zidentyfikowano następujące grupy zanieczyszczeń: - ścierniwo - farby substancje palne, łatwopalne, nierozpuszczalne w wodzie urządzenia i odpady powstałe w wyniku prac przeprowadzanych na doku

7 Wymienione grupy zanieczyszczeń mogą zostać uwolnione do wód portowych gdy:
a) brak szczelnego zakrycia (oplandekowania) piaskowanych i malowanych części statków, b) brak urządzeń filtrujących powietrze typu odpylacze, wibromaty, c) brak osłon studzienek kanalizacji deszczowej,

8 Wymienione grupy zanieczyszczeń mogą zostać uwolnione do wód portowych gdy:
d) nastąpi uszkodzenie połączeń elastycznych pomiędzy remontowaną jednostką a instalacją odbiorczą na nabrzeżu, e) wystąpi awaria, podczas której może nastąpić przerwanie zapór przeciwrozlewowych, f) podczas piaskowania i malowania nie utrzymywano placu/ doku w należytej czystości.

9 Metody walki z rozlewami olejowymi
- zatapianie - spalanie na powierzchni wody - dyspergowanie - zbieranie

10 Metody zbierania oleju z powierzchni wody
- Ograniczanie wielkości rozlewu - Usuwanie oleju z powierzchni wody - Gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej - Doczyszczanie powierzchni wody - Obrobka zbieranego oleju

11 Odbiór odpadów statkowych, ich transport i utylizacja.
Odbiorem odpadów na terenie portu zajmują się przedsiębiorstwa zewnętrzne i wewnętrzne posiadające uprawnienia do odbioru i utylizacji określonych grup odpadów. Głównym operator odpowiedzialny za odbiór odpadów ze statków powinien przestrzegać procedur przeciwdziałania zagrożeniom związanym z uwolnieniem odpadów do środowiska. W trakcie normalnej obsługi statku i transportu odpadów do punktów ich zagospodarowania nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód portowych. W trakcie odbioru odpadów ze statków mogą wystąpić następujące zdarzenia awaryjne: - pęknięcie węża odbiorczego, rozszczelnienie złączy kołnierzowych, przelanie się medium ze zbiornika itp., - rozrzucenie odpadów na skutek awarii zbiorników.

12 System oczyszczania wód opadowych na terenie Portu
W celu ochrony wód portowych przed lekkimi zanieczyszczeniami płynnymi (o gęstości mniejszej niż woda) uwolnionymi do gruntu w wyniku awarii, stosowane są separatory koalescencyjne lub maty sorbentowe, które umieszczone są przed wylotami kanalizacji deszczowej.

13 Likwidacja zanieczyszczeń na wodach basenów portowych realizowana jest przez specjalistyczne środki:
- Samochód pożarniczy

14 Likwidacja zanieczyszczeń na wodach basenów portowych realizowana jest przez specjalistyczne środki:
- statek pożarniczy

15 Likwidacja zanieczyszczeń na wodach basenów portowych realizowana jest przez specjalistyczne środki:
- rękawy sorbcyjne

16 Zbieranie zanieczyszczeń z użyciem sorpcyjnej wykładziny i sypkiego sorbentu

17 Likwidacja zanieczyszczeń na wodach basenów portowych realizowana jest przez specjalistyczne środki:
- maty sorbcyjne

18 Likwidacja zanieczyszczeń na wodach basenów portowych realizowana jest przez specjalistyczne środki:
- trociny w workach - środki pianotwórcze - statki specjalne

19 Sposób postępowania z odpadami:
1. Nasączone substancjami sorbenty, zapakowane w worki polipropylenowe lub pojemniki metalowe powinien być przekazane - po wcześniejszym uzgodnieniu - do zakładu utylizacyjnego przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia na transport odpadów.   2. Każdy z zakładów, w których istnieje ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej powinien posiadać określony sposób postępowania z powstałymi w wyniku awarii odpadami.

20 KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE – Zanieczyszczenie morza
1. Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki z 1973r. 2. Międzynarodowa Konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie (Konwencja OPRC), Przyjęta w Londynie dnia 30 listopada 1990r. oraz Protokół o Gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi z 2000r. 3. Międzynarodowa konwencja o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach, przyjęta dnia 5 października 2001r. 4. Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Zarządzaniu Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków z 13 lutego 2004r.

21 KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE – Bezpieczeństwo morskie
1. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS), uchwalona w dniu 1 listopada1974 w Londynie 2. Międzynarodowa Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (Konwencja COLREG), Londyn r.

22 KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE – Odpowiedzialność i odszkodowania
1. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami (Konwencja CLC), z 29 listopada zastąpiona Protokołem z 1992 r wraz z Poprawkami z 2000r. 2. Międzynarodowa Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie (Konwencja LLMC) z 19 listopada 1976 wraz z Protokołem z 1996r. 3. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (Konwencja Bunkrowa), z 23 marca 2001r. 4. Międzynarodowa konwencja o ustanowieniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, (Konwencja FUND) z 18 grudnia 1971 r. wraz z Protokołem z 1992r., Poprawkami z 2000 r. oraz Protokołem z 2003r. o Funduszu Uzupełniającym.

23 WYPADKI Brak wiedzy na temat ograniczeń i zakresu pracy spowodowalo przewrócenie statku przy nabrzeżu „Republica di Genova”

24 WYPADKI Podobny problem można było zauważyć w przypadku statku „Torm Aleksandria” przewróconego w porcie Monrowia . Niefrasobliwe przyjmowanie kolejnych kontenerów na drugą warstwę doprowadziło do zmniejszenia stateczności statku

25 WYPADKI W kwietniu 2010 r w Zatoce Meksykańskiej w wyniku silnej eksplozji zatonęła platforma. Zanim wybuchła w jej zbiornikach było 2,6 mln litrów ropy. Na platformie przebywało 126 osób. W wyniku wybuchu śmierć poniosło 11. W niektórych stanach np. w Luizjanie, Alabamie i na Florydzie ogłoszono stan wyjątkowy z powodu ekologicznego zagrożenia.

26

27 Wnioski Niekorzystnym skutkiem intensywnego postępu gospodarczego są liczne zanieczyszczenia transportowe. Najgroźniejsze źródło zanieczyszczeń to ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe , także liczne odpady wyrzucane ze statków, czy odwierty w dnie morza aby wydobyć ropę naftową. Zatem trzeba budować nowe oczyszczalnie ścieków i mniej skażać rzeki. Skutki są następujące: * utrata możliwości uprawiania turystyki i walorów zdrowotnych * maleje liczba łowisk i połowów. * ginięcie fauny i flory morza

28 Literatura: 10_najwiekszych_katastrof_ekologicznych_zwiazanych_ze_skarzeniem_ropa_naftowa.html

29 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ W PORTACH MORSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google