Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 1 Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 1 Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba."— Zapis prezentacji:

1 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 1 Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba

2 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 2 KONWENCJA WIEDEŃSKA o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. ratyfikowana 13 sierpnia 1965 r (Dz. U. 1967 poz. 232)

3 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 3 FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH

4 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 4 a) reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym; 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:

5 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 5 b) ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli, w granicach ustalonych przez prawo międzynarodowe; 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:

6 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 6 c) prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego; 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:

7 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 7 d) zaznajamianie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami panującymi w państwie przyjmującym i z rozwojem zachodzących w nim wydarzeń oraz zdawanie z tego sprawy rządowi państwa wysyłającego; 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:

8 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 8 e) popieranie przyjaznych stosunków pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz rozwijanie pomiędzy nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych; 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:

9 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 9 Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako uniemożliwiające pełnienie funkcji konsularnych przez misję dyplomatyczną. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH 2.

10 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 10 KONWENCJA WIEDEŃSKA o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. ratyfikowana 23 kwietnia 1982 r (Dz. U. 1982 poz. 98)

11 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 11 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSUNKÓW KONSULARNYCH ARTYKUŁ 5 FUNKCJE KONSULARNE

12 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 12 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA: 1.Ochronie w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli, osób fizycznych i prawnych.

13 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 13 2. Popieraniu rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwami oraz popieraniu przyjaznych stosunków wzajemnych. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

14 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 14 3. Zapoznawaniu się z warunkami i rozwojem różnych dziedzin życia państwa oraz informowaniu o nich zainteresowanych. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

15 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 15 4. Wydawaniu paszportów, dokumentów podróży oraz wiz i innych dokumentów umożliwiających udanie się do drugiego państwa. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

16 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 16 5. Udzielaniu pomocy i opieki obywatelom państwa wysyłającego. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

17 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 17 6. Działaniu w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego, a także wykonywaniu funkcji o charakterze administracyjnym. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

18 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 18 7. Ochronie interesów obywateli państwa wysyłającego w sprawach spadkowych na terytorium państwa przyjmującego, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

19 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 19 8. Ochronie interesów małoletnich i innych osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności gdy zachodzi potrzeba ustanowienia nad nimi opieki lub kurateli. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

20 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 20 9. Zastępowaniu lub zapewnianiu odpowiedniego zastępstwa obywateli przed sądami i innymi władzami państwa przyjmującego, w celu uzyskiwania podjęcia tymczasowych środków dla ochrony praw i interesów tych obywateli. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

21 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 21 10. Przesyłaniu sądowych i pozasądowych dokumentów oraz wykonywaniu rekwizycji sądowych. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

22 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 22 11. Wykonywaniu praw nadzoru i inspekcji w odniesieniu do statków morskich i rzecznych państwa wysyłającego oraz statków powietrznych zarejestrowanych w tym państwie, również w stosunku do ich załóg. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

23 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 23 12. Udzielaniu pomocy statkom morskim, rzecznym i powietrznym, również ich załogom; przyjmowaniu oświadczeń dotyczących podróży statków; badaniu i wizowaniu ich dokumentów; przeprowadzaniu dochodzenia w sprawie wypadków mających miejsce w czasie podróży oraz załatwianiu sporów między załogą. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

24 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 24 13. Wykonywaniu wszelkich innych funkcji zgodnych z prawem państwa przyjmującego lub zawartych w umowie międzynarodowej obowiązującej między danymi państwami. FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:

25 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 25 Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1986 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 76 poz. 381)

26 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 26 Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dn. 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938)

27 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 27 Ustawa z dn. 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 251 poz. 1823 z późn. zm.)

28 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 28 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 4 listopada 1985 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przed konsulem (M. P. Nr 35 poz. 233)

29 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 29 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu (Dz. U. Nr 151 poz. 1262)

30 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 30 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156 poz. 1530)

31 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 31 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 15 lipca 1985 r. w sprawie funkcji konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowo technicznej i kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym (M. P. Nr 23 poz. 177)

32 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 32 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską sporządzona w Rzymie dn. 9 listopada 1973 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr. 9 poz. 35) art. 28-45

33 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 33 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną sporządzona w Warszawie dn. 9 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 1973 r. Nr 19 poz. 108) art. 28-46

34 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 34 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową sporządzona w Budapeszcie dn. 9 listopada 1973 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr. 9 poz. 35) art. 28-46


Pobierz ppt "LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ 1 Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google