Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba
LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

2 KONWENCJA WIEDEŃSKA o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
ratyfikowana 13 sierpnia 1965 r (Dz. U poz. 232) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 3 FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH
LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

4 a) reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym;
1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.: a) reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym; LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

5 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:
b) ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli, w granicach ustalonych przez prawo międzynarodowe; LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

6 c) prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego;
1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.: c) prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego; LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

7 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:
d) zaznajamianie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami panującymi w państwie przyjmującym i z rozwojem zachodzących w nim wydarzeń oraz zdawanie z tego sprawy rządowi państwa wysyłającego; LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

8 1. FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH OBEJMUJĄ M. IN.:
e) popieranie przyjaznych stosunków pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz rozwijanie pomiędzy nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych; LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

9 FUNKCJE MISJI DYPLOMATYCZNYCH 2.
Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako uniemożliwiające pełnienie funkcji konsularnych przez misję dyplomatyczną. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

10 KONWENCJA WIEDEŃSKA o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
ratyfikowana 23 kwietnia 1982 r (Dz. U poz. 98) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

11 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSUNKÓW KONSULARNYCH
ARTYKUŁ 5 FUNKCJE KONSULARNE LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

12 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
Ochronie w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli, osób fizycznych i prawnych. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

13 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
2. Popieraniu rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwami oraz popieraniu przyjaznych stosunków wzajemnych. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

14 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
3. Zapoznawaniu się z warunkami i rozwojem różnych dziedzin życia państwa oraz informowaniu o nich zainteresowanych. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

15 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
4. Wydawaniu paszportów, dokumentów podróży oraz wiz i innych dokumentów umożliwiających udanie się do drugiego państwa. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

16 5. Udzielaniu pomocy i opieki obywatelom państwa wysyłającego.
FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA: 5. Udzielaniu pomocy i opieki obywatelom państwa wysyłającego. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

17 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
6. Działaniu w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego, a także wykonywaniu funkcji o charakterze administracyjnym. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

18 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
7. Ochronie interesów obywateli państwa wysyłającego w sprawach spadkowych na terytorium państwa przyjmującego, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

19 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
8. Ochronie interesów małoletnich i innych osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności gdy zachodzi potrzeba ustanowienia nad nimi opieki lub kurateli. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

20 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
9. Zastępowaniu lub zapewnianiu odpowiedniego zastępstwa obywateli przed sądami i innymi władzami państwa przyjmującego, w celu uzyskiwania podjęcia tymczasowych środków dla ochrony praw i interesów tych obywateli. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

21 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
10. Przesyłaniu sądowych i pozasądowych dokumentów oraz wykonywaniu rekwizycji sądowych. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

22 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
11. Wykonywaniu praw nadzoru i inspekcji w odniesieniu do statków morskich i rzecznych państwa wysyłającego oraz statków powietrznych zarejestrowanych w tym państwie, również w stosunku do ich załóg. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

23 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
12. Udzielaniu pomocy statkom morskim, rzecznym i powietrznym, również ich załogom; przyjmowaniu oświadczeń dotyczących podróży statków; badaniu i wizowaniu ich dokumentów; przeprowadzaniu dochodzenia w sprawie wypadków mających miejsce w czasie podróży oraz załatwianiu sporów między załogą. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

24 FUNKCJE KONSULARNE POLEGAJĄ NA:
13. Wykonywaniu wszelkich innych funkcji zgodnych z prawem państwa przyjmującego lub zawartych w umowie międzynarodowej obowiązującej między danymi państwami. LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

25 sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1986 r.
Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1986 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 76 poz. 381) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

26 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ
Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dn. 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

27 o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dn. 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 251 poz. 1823 z późn. zm.) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

28 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 4 listopada 1985 r.
w sprawie szczególnego trybu postępowania przed konsulem (M. P. Nr 35 poz. 233) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

29 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu (Dz. U. Nr 151 poz. 1262) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

30 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156 poz. 1530) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

31 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych
z dn. 15 lipca 1985 r. w sprawie funkcji konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowo technicznej i kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym (M. P. Nr 23 poz. 177) LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

32 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ
Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską sporządzona w Rzymie dn. 9 listopada 1973 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr. 9 poz. 35) art LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

33 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ
Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną sporządzona w Warszawie dn. 9 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 1973 r. Nr 19 poz. 108) art LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ

34 LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ
Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową sporządzona w Budapeszcie dn. 9 listopada 1973 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr. 9 poz. 35) art LUBELSKA AKADEMIA UNII EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "Funkcje dyplomatyczne i konsularne dr Maciej St. Zięba"

Podobne prezentacje


Reklamy Google