Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji."— Zapis prezentacji:

1 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji

2 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Algorytm wyznaczania wielkości ryzyka generowanego przez przewóz substancji niebezpiecznych drogami

3 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Metoda przyjęta do oceny zagrożenia Zastosowana metoda sprowadza się do wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej katastrofy transportowej, która może wywołać jeden z następujących skutków:

4 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl utratę życia co najmniej 10 osób zanieczyszczenie wód powierzchniowych (ładunek > 15g/cm 2 w przypadku ropopochodnych i > 5g/cm 2 w przypadku substancji mogących zmienić istotnie jakość wód) na odległości co najmniej 10 km, w przypadku wód bieżących lub na obszarze co najmniej 1km 2 w przypadku jezior i zbiorników wodnych zagrożenie wód podziemnych (przekroczenie norm zanieczyszczenia ujęcia/ gromadzenia się wód w obszarach chronionych w Szwajcarii - wyznaczone poprzez współczynniki przepuszczalności gleby i głębokość warstwy piezometrycznej).

5 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku transportowego o poważnych skutkach jest sumą prawdopodobieństw scenariuszy o poważnych skutkach, związanych z pożarem, wybuchem i uwolnieniem substancji toksycznych lub związków chemicznych mogących znacznie zmienić jakość tych wód

6 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Ogólny algorytm obliczeń prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku transportowego o poważnych skutkach : wyznaczanie stref bliskiej i odległej w odniesieniu do rozważanych odcinków dróg, podział drogi na odcinki, podział gęstości zaludnienia na grupy, opis otoczenia szlaków drogowych, wyznaczania intensywności i struktury ruchu drogowego, podział na grupy możliwych scenariuszy awaryjnych, wyznaczenie częstość wypadków z udziałem niebezpiecznych materiałów w poszczególnych grupach, obliczenie prawdopodobieństwa każdego scenariusza awaryjnego, obliczenie prawdopodobieństwa całkowitego przez sumowanie przyczynków od poszczególnych scenariuszy.

7 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Niezbędne dane: Intensywność ruchu drogowego Struktura ruchu drogowego Częstość wypadków

8 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Wyznaczenie prawdopodobieństwa wypadku transportowego o poważnych skutkach dla społeczeństwa i środowiska Oddzielnie oblicza się prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii ze skutkami: dla ludności, dla środowiska – wody powierzchniowe i wody poziemne.

9 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Prawdopodobieństwo wystąpienia takich scenariuszy awaryjnych oblicza się stosując następującą zależność H S = TJM 365 ASV UR AGS ASK ARS RFZ ASS,

10 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl gdzie: H S - prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza o poważnych skutkach, [(km·rok) -1 ]; TJM - wartość TJM(24) ekstrapolowane jest na okres 1 roku, [pojazd/rok]; ASV - udział przewozów ciężkich w TJM(24) wielkość bezwymiarowa;

11 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl UR- częstość wypadków w transporcie ciężkim, [(pojazd·km) -1 ] AGS - udział transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie materiałów ciężkich; ASK - udział określonej klasy ADR determinującej scenariusz reprezentatywny; AR - udział substancji wyznaczającej scenariusz reprezentatywny w klasie ADR, do której ta substancja należy;

12 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl RFZ - prawdopodobieństwo uwolnienia decydującego substancji a przypadku pożarów i wybuchów prawdopodobieństwo zapłonu; ASS - prawdopodobieństwo tego, że po zajściu rozważanego scenariusza reprezentatywnego wystąpią poważne skutki.

13 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Lista scenariuszy reprezentatywnych dla zagrożeń w odniesieniu do ludności Scenariusz reprezentatywny pożar Scenariusz reprezentatywny wybuch Scenariusz reprezentatywny uwolnienie gazów toksycznych

14 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Liata scenariuszy reprezentatywnych dla wód podziemnych Scenariusz reprezentacyjny uwolnienie węglowodorów Scenariusz reprezentatywny uwolnienia cieczy mogących znacznie zmienić jakość wód

15 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Liata scenariuszy reprezentatywnych zagrażających wodom powierzchniowym Scenariusz reprezentacyjny uwolnienie węglowodorów Scenariusz reprezentatywny uwolnienia cieczy mogących znacznie zmienić jakość wód

16 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Praktyczne wykorzystanie prezentowanej metody do oszacowania ryzyka na planowanym odcinku autostrady A-1 w okolicach Warszawy

17 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Algorytm wyznaczania wielkości ryzyka generowanego przez przewóz substancji niebezpiecznych szlakami kolejowymi

18 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Ogólne podejście jest analogiczne do rozważań dotyczących szlaków drogowych. W szczególności dotyczy to: definicji poważnych skutków katastrofy kolejowej z udziałem niebezpiecznych substancji, wyznaczania stref bliskiej i odległej w odniesieniu do rozważanych odcinków dróg, podziału drogi na odcinki, podziału gęstości zaludnienia na grupy, opisu otoczenia szlaków kolejowych, zasad wyboru scenariuszy awaryjnych, oraz obliczenia ich prawdopodobieństw.

19 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Niezbędne dane Natężenia ruchu Struktura ruchu Prawdopodobieństwa wypadków Środki bezpieczeństwa

20 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Wyznaczenie prawdopodobieństwa wypadku transportowego o poważnych skutkach dla społeczeństwa i środowiska. Prawdopodobieństwo H s wystąpienia scenariusza awaryjnego o poważnych skutkach w odniesieniu do 1 km w skali roku można wyrazić następująco: H s = DAG ns UR W RFZ ASS

21 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl gdzie: DAG ns - średnia roczna liczba pociągów transportujących substancje określonego rodzaju, [pociągi/rok]; UR - częstość wypadków, [pociągi/km]; W - prawdopodobieństwo tego, że wagon przewożący określoną substancję wykolei się lub zostanie uszkodzony,

22 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl RFZ - prawdopodobieństwo uwolnienia substancji, pożaru lub wybuchu w wyniku wykolejenia się lub uszkodzenia wagonu przewożącego substancje niebezpieczne, ASS - prawdopodobieństwo tego, że po zajściu rozważanego scenariusza reprezentatywnego poważnych awarii transportowych wystąpią poważne skutki,

23 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Lista scenariuszy reprezentatywnych dla ludności Scenariusz reprezentatywny "pożar" Scenariusz reprezentatywny wybuch Scenariusz reprezentatywny uwolnienie gazu toksycznego Scenariusz reprezentatywny uwolnienie cieczy mogących silnie zmienić jakość wód

24 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Założenia scenariuszy reprezentatywnych dla wód powierzchniowych Scenariusz reprezentatywny uwolnienie węglowodorów Scenariusz reprezentatywny uwolnienie cieczy, które mogą silnie zmienić jakość wód

25 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google