Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK"— Zapis prezentacji:

1 POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK
BENEFICJENT Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. Z o.o. Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą

2 Ełk 123 000 RLM Obszar 21,07 km2 długość sieci wodociągowej – 128 km
długość sieci kanalizacyjnej – 89 km długość sieci deszczowej – 63 km Ełk

3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*
Przedsiębiorstwo już od 2004 roku przestrzega norm ISO 9001 i 14001, dbając o klienta i środowisko naturalne. Starania i sumienność doceniono w roku 2005 przyznając dwa certyfikaty naszej firmie. W roku 2007 został przeprowadzony audit zewnętrzny sprawdzający przestrzeganie w/ w warunków oraz podtrzymujący gwarancję jakości. W roku 2006 z satysfakcją odebraliśmy wyróżnienie pierwszego stopnia konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie pokazuje, że wyróżniamy się doskonałą jakością zarządzania wśród przedsiębiorstw w naszym regionie . W roku 2008 Centralne laboratorium wody i ścieków osiągnęło certyfikat PCA dla laboratoriów badawczych. EŁK 2007*

4 Zakres rzeczowy projektu
Zbiorcze zestawienie kontraktów Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania w wodę miasta Ełk Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk Przebudowa kolektora tranzytowego Ełk – Centrum Przebudowa głównego kolektora sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk – Śrdómiescie Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ulicy Krótkiej Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Suwalskiej Osiedle Leśne – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedle Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Budowa kanału deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I – ulica Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk

5 Zakres rzeczowy projektu
Zbiorcze zestawienie kontraktów Efekty: budowa magistrali drugostronnego zasilania miasta w wodę – 3,1 km budowa około 6 km nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej budowa 4,1 km sieci wodociągowej przebudowa około 2 km istniejącej sieci wodociągowej przebudowa 19 km istniejącej kanalizacji sanitarnej budowę 2 pompowni ścieków i modernizację głównej przepompowni ścieków dla miasta Ełk budowę kanalizacji deszczowej o długości około 6 km Ogółem: ok 40 km sieci

6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*
EŁK 2007*

7 Zakres rzeczowy projektu
Część finansowa Wartość budżetu inwestycyjnego wynosi 113,294 mln PLN (brutto) z czego 57% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Koszty zarządzania projektem nie przekraczają 3% kosztów kwalifikowalnych.

8 Cele projektu Ekologiczne cele projektu Efekty: Zwiększenie niezawodności dostaw wody mieszkańcom aglomeracji Ełk Usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez przebudowę sieci. Ograniczenie nieszczelności kanałów. Likwidacja niekontorolwanego zrzutu ścieków do wód otwartych Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiornków bezodpływowych)

9 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji E
Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk” stanowi kontynuację realizacji Dyrektywy Rady 91/271 EWG z 21 maja 1991 roku oraz Dyrektywy Rady 98/83/EC z 3 listopada 1998 roku. Wartość projektu to ,84 tys. € € / Ełczanina Wartość dofinansowania z UE to rząd 1000 zł / Ełczanina

10 Magistrala wodociągowa
Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk Zakres wykonanych prac: Budowa magistrali wodociągowej Ø400 – 3,1 km Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto Kontrakt realizowany był od października 2009 do września 2010 przez suwalską firmę PI PRESS S.A. Efekty: Poprawa parametrów jakościowych wody na terenie miasta Ełk. Zapewnienie niezawodności dostaw wody. Stabilizacja ciśnienia w systemie wodociągowym. Umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej w terenach niezabudowanych

11 Przepompownia ścieków
Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Zakres wykonanych prac: Montaż układu pompowego wraz z wymianą armatury i rurociągów technologicznych Wykonanie instalacji dezodoryzacji urzadzeniem do fotokatalitycznego utleniania związków odorogennych wraz z hermetyzacją obiektu Montaż systemu zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto

12 Przepompownia ścieków
Kontrakt realizowany był od listopada 2009 do października 2010 przez białostockie konsorcjum firm REMEX Sp. z o.o. i APS Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Efekty: Jedna z najnowocześniejszych przepompowni w regionie. Stworzenie warunków do przyszłego rozwoju sieci kanalizacyjnej. Stworzenie warunków nowoczesnej eksploatacji i utrzymania posiadanej infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo odbiorców oraz zgodność z obecnymi standardami technicznymi. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta; Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

13 Osiedle leśne Zakres wykonanych prac:
Os. Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 0,4 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 2,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 0,4 km Prace budowlane na "Os. Leśnym" były prowadzone od stycznia do października 2010 roku. Wykonawcą inwestycji była ełcka firma PI PRIM S.A.. Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla

14 Osiedle Grunwaldzkie Os. Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakończenie prac budowlanych na "Os. Grunwaldzkim" - grudzień 2011 roku. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm - PI PRIM S.A., PU-H Gajek Józef oraz PW "Zieja". Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 3,7 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 4,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 2,0 km Wartość kontraktu , 86 zł netto , 15 zł brutto Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla

15 Kanał dzeczowy Budowa kanału deszczowego w obrębie os. Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk. Prace budowlane zakończą się w grudniu 2012 roku. Wykonawcą jest olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa „PRIB” Sp. z o.o. W ramach kontraktu zostanie wybudowany 3,4 km kanału deszczowego wraz z systemem podczyszczania scieków opadowych. Wartość kontraktu , 07 zł netto , 86 zł brutto Efekty: Głównym celem budowy kanału deszczowego jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Ełk a tym samym likwidacja podtopień. Budowany system podczyszczania ścieków opadowych w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenie rzeki i jeziora ełckiego.

16 Kolektory wschodniej części miasta Ełk
Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk. To pierwsze zadanie, które w całości było wykonywane metodą bezwykopową. Zostało przebudowane 4,6 km kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze wschodniej części miasta. Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2011 r. Wykonawcą była wrocławska firma TECO Sp. z o.o. Efekty: Eliminacja zjawiska rozsączania ścieków do gruntu przyczyniającego się do zanieczyszczenia podziemnych zbiorników wody. Likwidacja nieszczelności sieci sanitarnych Dostosowanie stanu technicznego kanalizacji do aktualnych standadów. Wartość kontraktu , 00 zł netto , 56 zł brutto

17 Główny kolektor sanitarny
Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Przebudowę głównego kolektora sanitarnego Ełku wykonuje firma PER AARSLEFF. Prace będą trwały do końca 2012 roku. Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto W ramach kontraktu zostanie przebudowany główny kolektor sanitarny o długości 4,6 km.

18 Kolektor sanitarny ul. Wojska Polskiego
Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Wojska Polskiego w Ełku Inwestycja obejmuje przebudowę kolektora sanitarnego o średnicy DN 200 i 400 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi o łącznej długości 2,3 km. Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto Efekty: Eliminacja zjawiska rozsączania ścieków do gruntu przyczyniającego się do zanieczyszczenia podziemnych zbiorników wody. Likwidacja nieszczelności sieci sanitarnych Dostosowanie stanu technicznego kanalizacji do aktualnych standadów.

19 Kolektor tranzytowy Ełk - Centrum
Przebudowa kolektora tranzytoweo Ełk - Centrum To kolejna inwestycja wykonywana metoda bezwykopową. W ramach zadania przebudowane zostanie ok. 2,5 km sieci kanalizacyjnej o śr. DN Wykonawcą zadania jest firma TECO Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto

20 Kanalizacja sanitarna Ełk - Śródmieście
Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk- Śródmieście Zakres zadania obejmuje przebudowę kanałów sanitarnych o łącznej długości ok. 5,2 km. wraz ze studniami kanalizacyjnymi. Wykonawcą zadania jest firma BinŻ S.A. z Bełchatowa. Wartość kontraktu , 00 zł netto , 76 zł brutto

21 Magistrala wodociągowa ul. suwalska
Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Suwalskiej w Ełku W 2012 roku planujemy przeprowadzić postępowanie przetargowe na ostatnie zadanie wchodzące w zakres rzeczowy projektu. Wartość zadania , 00 zł netto , 00 zł brutto

22 Cele projektu PODSUMOWANIE Dziękuję za uwagę
Społeczne cele projektu Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę Podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i likwidację szamb Ożywienie turystyczne regionu dzięki czystej wodzie Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego Umożliwienie rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Inne cele projektu Wypełnienie zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Uzyskanie wysokiej sprawności systemu wodno – ściekowego Ochrona podziemnych zasobów wody pitnej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google