Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.innowacyjnawspolpraca.eu Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.innowacyjnawspolpraca.eu Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju."— Zapis prezentacji:

1 www.innowacyjnawspolpraca.eu Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 PROJEKT

2 www.innowacyjnawspolpraca.eu Projekt Innowacyjna współpraca…, jako projekt sieciowy w ramach Osi priorytetowej Rozwój społeczno-gospodarczy, realizowany był przez: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (PW) Agencję Rozwoju Regionalnego SKŻ (PP1) Województwo Śląskie (PP2) Samorządowy Kraj Żyliński (PP3) PROJEKT

3 www.innowacyjnawspolpraca.eu I. Porozumienie o współpracy Samorządowego Kraju Żylińskiego i Województwa Śląskiego, podpisane przez liderów regionów w dniu 14 listopada 2002 r., zakłada wspólne działania dla wzajemnego rozwoju w dziedzinach (m.in.): - gospodarka,- ochrona środowiska, - kultura,- rozwój regionalny, - transport - komunikacja, - turystyka i promocja, - sportu. PODSTAWY WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

4 www.innowacyjnawspolpraca.eu II. Samorządowy Kraj Żyliński i Województwo Śląskie rozpoczęli już inne wspólne działanie: wzmocnienie i sformalizowanie współpracy transgranicznej poprzez utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Żylina, styczeń 2010 r. - spotkaniu szefów 4 regionów; decyzja o utworzeniu EUWT PODSTAWY WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

5 www.innowacyjnawspolpraca.eu Projekt Innowacyjna współpraca…, na podstawie ustaleń założycieli Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA: Samorządowego Kraju Zylińskiego, Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Województwa Opolskiego, został projektem bilateralnym do dwóch innych, bliźniaczych projektów : 1/ Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego realizowanego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013, 2/ Współpraca i wsparcie współpracy transgranicznej samorządów regionalnych oraz podmiotów działających w Kraju Żylińskim i Morawsko-Śląskim w ramach POWT RS-RCz 2007-2013. WSPÓLNE DZIAŁANIA

6 www.innowacyjnawspolpraca.eu Jak przedstawiono w dokumentacji aplikacyjnej projektu Innowacyjna współpraca…, podstawy i wola wspólnego działania dla beneficjentów ze strony polskiej, wynikały pośrednio z: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2000-2020, gdzie jeden z celów to tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsię- biorczości, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, które zakładają wspieranie w regionie działań na rzecz innowacji, PODSTAWY WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

7 www.innowacyjnawspolpraca.eu i dalej… Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego na lata 2001-2016, która zakłada wspieranie i rozwój współpracy transgranicznej, Strategii Rozwoju Miasta Cieszyn z dnia 1 lipca 2004 r., która zakłada promowanie miasta jako miejsca, które warto odwiedzać oraz miejsca dla osób/podmiotów chcących tam inwestować. PODSTAWY WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

8 www.innowacyjnawspolpraca.eu Beneficjenci projektu Innowacyjna współpraca… czynili starania o polepszenie istniejącej wzajemnej współpracy, którą w jakimś stopniu spowalniał brak strategicznego dokumentu, określającego kierunki i możliwości nowych, intensywniejszych, nowatorskich działań. Dlatego też jako cel przedmiotowego projektu wybrano: wsparcie współpracy przygranicznych regionów poprzez rozwój stosunków pomiędzy administracjami samorządowymi oraz wsparcie działań dla utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. CEL PLANOWANEJ WSPÓŁPRACY

9 www.innowacyjnawspolpraca.eu Obrany cel, jako eliminacja barier hamujących współpracę polsko- słowacką w obszarze innowacji w zainteresowanych instytucjach po obu stronach granicy oraz polepszenie kontaktów pomiędzy administracjami SKŻ i WŚ, zaplanowano osiągnąć poprzez: przygotowanie strategicznego dokumentu wyznaczającego ramy wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami SKŻ i WŚ, wymianę informacji – w tym też wymianę pracowników (w formie staży pracowników administracji SKŻ i WŚ), zdefiniowanie zasad wzajemnej komunikacji z uwzględnieniem różnic kulturowych, pilotażowe akcje sieciowania, obejmujące konferencje w dziedzinach planowanej, przyszłej działalności EUWT: 1) transport, 2) turystyka, 3) gospodarka, 4) energetyka. SPOSÓB REALIZACJI CELU

10 www.innowacyjnawspolpraca.eu Efekty projektu Innowacyjna współpraca… w dłuższej perspektywie mają przyczynić się do rozwoju wzajemnej współpracy i stałych kontaktów, nie tylko w obszarze pożytku publicznego ale i pomiędzy podmiotami zajmującymi się innowacyjnością. Natomiast grupę docelową, do dyspozycji której przedstawione zostaną efekty projektu, określono jako przedstawicieli sektora usług publicznych, instytucji akademickich, podmiotów turystycznych oraz organizacji pozarządowych. EFEKTY PROJEKTU

11 www.innowacyjnawspolpraca.eu Czas realizacji projektu:I.2011 – XII.2012 (24 miesiące) Budżet projektu: 270 tys. Euro (350, 100) Budżet WŚ:115 tys. Euro w tym wkład własny 17 tys. Euro Zadania WŚ: koordynowanie prac nad stworzeniem Strategii systemowej współpracy instytucji SKŻ i WŚ na lata 2010-2020 (w podziale na część analityczną i część planistyczną), organizacja spotkań warsztatowych dla wypracowania danych do dokumentów strategicznych, organizacja staży/wzajemnej wymiany pracowników, DANE O PROJEKCIE

12 www.innowacyjnawspolpraca.eu organizacja kursu języka słowackiego dla grupy roboczej WŚ, uruchomienie i zarządzanie stroną internetową projektu, organizacja konferencji; 1)otwierającą – określająca zakres wspólnych działań (III.2011) 2)Turystyka i transport. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna (XII.2011) 3)Priorytety innowacyjnej współpracy między WŚ i SKŻ. Perspektywa 2020 (XII.2012) Czas poświęcony realizacji zadań projektowych dla WŚ: koordynator:3100 godzin menedżer finansowy:1250 godzin grupa roboczej WŚ (10 osób):1300 godzin DANE O PROJEKCIE

13 www.innowacyjnawspolpraca.eu Konferencja zamykająca działania projektowe, Zamek Cieszyn, 3.12.2012 r. DANE O PROJEKCIE

14 www.innowacyjnawspolpraca.eu XII.2012 podpisanie przez szefów regionów dokumentów założycielskich EUWT TRITIA 25.02.2013 r. – EUWT TRITIA z o.o. wpisane do rejestru prowadzonego przez MSZ RP, uzyskuje osobowość prawną UTWORZENIE EUWT TRITIA

15 www.innowacyjnawspolpraca.eu obszar: 34 069 km² mieszkańcy: 7 800 000 sekretariat: Cieszyn (PL) składki roczne członków: 88 tys. Euro EUWT TRITIA

16 www.innowacyjnawspolpraca.eu Wizja rozwoju regionu transgranicznego SKŻ - WŚ Regiony, dzięki transgranicznej współpracy instytucjonalnej, w tym w ramach EUWT TRITIA, mogą stać się wyróżniającym w przestrzeni europejskiej obszarem - spójnym społecznie, ekonomicznie i infra- strukturalnie, gdzie doświadczenia zmian historycznych i gospodar- czych mogą być inspiracją dla zrównoważonego wykorzystania zasobów endogenicznych zarówno na rzecz dobra mieszkańców jak i osób zainteresowanych bogactwem obszaru. WIZJA ROZWOJU

17 www.innowacyjnawspolpraca.eu Gospodarka - wsparcie innowacyjności, wyższa jakość kapitału ludzkiego, Transport - spójność terytorialna, dobra pasażerska komunikacja międzyregionalna, Ruch turystyczny - wspólne produkty turystyczne, ujednolicona promocja turystyczna, oryginalne projekty kulturalne, Energetyka - lepszy stan środowiska naturalnego, większe wykorzystanie OZE, nowe programy edukacyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej PLANOWANE DZIAŁANIA

18 www.innowacyjnawspolpraca.eu Projekty flagowe i strategiczne Gospodarka - Program edukacyjny na rzecz przedsiębiorczości realizowany w szkołach średnich – Edukacja dla przedsiębiorczości Transport - Modernizacja dróg na obszarze pogranicza SKŻ-WŚ Ruch turystyczny - Turystyka bez barier – sieć obiektów i atrakcji turystycznych SKŻ-WŚ dostępnych dla osób niepełnosprawnych Energetyka - Mapa OZE – Szlak doświadczeń w zakresie wykorzystania OZE w SKŻ-WŚ ZIDENTYFIKOWANE PROJEKTY

19 www.innowacyjnawspolpraca.eu Projekty wspierające Gospodarka - Program edukacyjny dla szkół średnich w zakresie rozwoju zielonej przedsiębiorczości Transport - Koncepcja integracji transportu na pograniczu SKŻ-WŚ w obszarze EUWT TRITIA Ruch turystyczny - Wspólny system identyfikacji wizualnej SKŻ-WŚ w zakresie atrakcji turystycznych Energetyka - Platforma współpracy badawczo-edukacyjnej PROGRES3 ZIDENTYFIKOWANE PROJEKTY

20 www.innowacyjnawspolpraca.eu dziękuję za uwagę Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO gospodarka@slaskie.pl


Pobierz ppt "Www.innowacyjnawspolpraca.eu Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google