Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich 13-Jul-07 Name of the presentation.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich 13-Jul-07 Name of the presentation."— Zapis prezentacji:

1 Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich 13-Jul-07 Name of the presentation

2 19-05-2011 Your free access to European statistics Prowadzący spotkanie: Joanna Piotrowicz Eurostat User Support dla Polski Email: Eurostat.helpdesk@sogeti.lu Telefon: +48 223 881 769

3 19-05-2011 Your free access to European statistics Prezentacja: 1. Wprowadzenie: Co to jest Eurostat? Jaka jest jego rola? 2. Przegląd strony internetowej Eurostatu 3. Tematy statystyczne 4. Sekcje 5. Prezentacja danych 6. Ekstrakcje danych 7. Baza danych handlu zagranicznego: Comext 8. Rejestracja użytkowników 9. FAQ, prezentacja demo, wsparcie dla użytkowników 10. Dodatkowe informacje

4 19-05-2011 Your free access to European statistics 1. Wprowadzenie: Co to jest Eurostat? Eurostat jest jednym z Dyrektoriatów Generalnych Komisji Europejskiej – Komisarz: Olli Rehn Eurostat jest centralną instytucją Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) - sieci wszystkich urzędów statystycznych krajów UE i EFTA

5 19-05-2011 Your free access to European statistics 1. Wprowadzenie: Jaka jest rola Eurostatu? Gromadzenie danych od narodowych urzędów statystycznych Harmonizacja statystyk (według jednolitej metodologii) Produkcja danych zaagregowanych dla Europy (27 krajów UE oraz strefy Euro) Rozpowszechnianie statystyk

6 19-05-2011 Your free access to European statistics 2. Przegląd strony internetowej Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

7 19-05-2011 Your free access to European statistics Główne zakładki nawigacji

8 19-05-2011 Your free access to European statistics Główny dostęp do bazy danych Kalendarz publikacji euro wskaźników Najświeższe dane Najczęściej zadawane pytania Najbardziej aktualne publikacje

9 19-05-2011 Your free access to European statistics Możliwość zmiany języka nawigacji strony Opcja wyszukiwania wg nazwy Rejestracja Login/logoff

10 19-05-2011 Your free access to European statistics Wikibase- Encyklopedia statystyk europejskich Profile krajów

11 19-05-2011 Your free access to European statistics Statystyki w porządku alfabetycznym Baza danych Dostęp do mikrodanych Informacje metodologiczne Bulkdownload

12 19-05-2011 Your free access to European statistics Statystyki wg tematów

13 19-05-2011 Your free access to European statistics Najnowsze publikacje Publikacje wg rodzaju

14 19-05-2011 Your free access to European statistics Informacje ogólne

15 19-05-2011 Your free access to European statistics Pomoc użytkowników w języku polskim Telefon

16 19-05-2011 Your free access to European statistics 3. Tematy statystyczne Ogólne statystyki oraz statystyki regionalne Gospodarka i finanse Ludność i warunki socjalne Przemysł, handel i usługi Rolnictwo i rybołówstwo Handel zagraniczny Transport Środowisko i energia Nauka i technologia

17 19-05-2011 Your free access to European statistics Statystyki wg tematu

18 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.1 Ogólne statystyki i statystyki regionalne

19 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.1 Ogólne statystyki i statystyki regionalne Statystyki regionalne (poziom NUTS 1, 2, 3) zawierają różne tematy statystyczne. Dane znajdują się również w bazach danych według sekcji tematycznych. Urban Audit Statystyki miast (z powodu zmian w metodologii ekstrakcja danych powinna być przeprowadzana uważnie)

20 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.1 Ogólne statystyki i statystyki regionalne Statystyki krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących. Dane dla krajów kandydujących znajdują się w bazach danych wg wybranych sekcji Statystyki MEDSTAT (współpraca z krajami śródziemnomorskimi)

21 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.2 Gospodarka i finanse

22 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.2 Gospodarka i finanse Kursy walut i stóp procentowych Statystyki monetarne i inne statystyki finansowe Agregaty pieniężne, itp. (źródło: najczęściej EBC) Ceny i parytety siły nabywczej walut Inflacja roczna i miesięczna, jako stopa inflacji oraz jako wskaźnik; Wskaźnik poziomu cen - ogółem i według grup produktów i usług Bilans płatniczy FDI - Foreign Direct Investments (bezpośrednie inwestycje zagraniczne), Handel usług

23 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.3 Ludność i warunki socjalne

24 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.3 Ludność i warunki socjalne Demografia Liczba ludności ogółem (wg wieku), liczba urodzeń, długość życia, statystyki małżeństw i rozwodów (zmiany procentowe i wartości absolutne); prognozy ludności do 2050 r.; przepływ osób, migracja ludności według obywatelstwa, itp. Zdrowie Opieka zdrowotna: przyczyny śmierci, liczba lekarzy, liczba łóżek szpitalnych, itp. Bezpieczeństwo i higiena pracy: przyczyny wypadków w pracy; wydatki na zdrowie

25 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.2 Ludność i warunki socjalne Edukacja i szkolenia Liczba uczniów wg poziomu nauczania, liczba absolwentów uczelni wyższych, studentów zagranicznych, języków obcych; Wydatki na edukację; Formy kształcenia ustawicznego; Poziom wykształcenia. Rynek pracy: Zatrudnienie: stopa zatrudnienia, liczba osób zatrudniona czasowo, statystyki zatrudniania part-time/full-time, godziny pracy (statystyki kwartalne i roczne); Bezrobocie: w ujęciu miesięcznym i rocznym, koszty pracy, średnie wynagrodzenie brutto, płace minimalne, liczba strajków, wolne miejsca pracy, polityka rynku pracy; statystyki gospodarstw domowych (liczba, struktura, itp.)

26 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.2 Ludność i warunki socjalne Warunki życia Wskaźnik zagrożenia ubóstwem-odzwierciedla wielkość populacji, której dochody lub wydatki są niższe od przyjętych granic ubóstwa (% osób, których dochód nie przekracza 60% wartości mediany (średniej) przecietnego dochodu przed lub po transferach socjalnych (opodatkowniem) Dochód Niedostatek materialny (material deprivation) Ochrona socjalna Wydatki na ochronę socjalną Statystyka przestępczości – różnice metodologiczne, dane nie zawsze porównywalne. Statystyki Kultury

27 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.4 Przemysł, handel i usługi

28 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.4 Przemysł, handel i usługi Statystyki krótkoterminowe (miesięczne i kwartalne) Produkcja przemysłowa, ceny produkcji przemysłowej, handlu detalicznego, produkcji budowlanej, pozwolenia na budowę itp. Struktura przedsiębiorstw-SBS (Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw) Liczba przedsiębiorstw, wartość dodana, liczba zatrudnionych osób (wg klasyfikacji NACE), pod względem wielkości (MŚP) PRODCOM dostarcza danych nt. produkcji przemysłowej przedsiębiorstw Tabele w formacie EXCEL poświęcone wybranym sekcjom

29 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.4 Przemysł, handel i usługi Społeczeństwo Informacyjne Korzystanie z internetu przez gospodarstwa domowe / osóby fizyczne i przedsiębiorstwa, ilość osób posiadająca telefon komórkowy / statystyki E-commerce / Obsługa komputera przez mężczyzn / kobiety, wg wieku, poziomu wykształcenia / itp Turystyka Baza hotelowa oraz statystyki nt. pobytu turystów w danym kraju; Liczba turystów.

30 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.5 Rolnictwo i rybołówstwo

31 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.5 Rolnictwo i rybołówstwo Agriculture Produkcja rolnicza, użytkowanie gruntów, ilość gospodarstw rolnych - bazy danych: Eurofarm, inwentarz zwierząt, produktów rolnych, itp.; Ekonomiczne wskaźniki dotyczące rolnictwa - dochodów z rolnictwa; Spożycie produktów rolnych (jaja, mięso, mleko, itp. spożycie na osobę) Rybołówstwo: połowy, akwakultura

32 3.6 Handel zagraniczny 19-05-2011 Your free access to European statistics Dane zagregowane dla głównych partnerów krajów UE, w tym strefy euro Dane szczegółowe dla 10.000 produktów i 200 partnerów

33 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.7 Transport Transport drogowy Transport śródlądowy Transport morski Transport powietrzny (pasażerski i towarowy) Transport rurociągowy

34 3.8 Środowisko i energia 19-05-2011 Your free access to European statistics Środowisko Zanieczyszenie środowiska Statystyki środowiskowe wody i odpadów; Wydatki na ochronę środowiska Energia Produkcja, spożycie i handel wg rodzajów energii, ceny energii (gazu, prądu) dla gospodarstw domowych i przemysłu

35 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.9 Nauka i technologia Badania i rozwój Statystyki patentów Zasoby ludzkie w nauce i technologii Badania wspólnotowe nt innowacji Przemysł high-tech i usługi oparte na wiedzy

36 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.10 Dane niedostępne na stronie Eurostatu Badania opinii publicznej Eurobarometr - Komisja Europejska (DG COMM) Analizy opinii publicznej http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm Dane dot. wyznań, przekonań religijnych, etc. Eurostat nie prezentuje tych danych. Europejska Agencja ds. Fundamentalnych Praw Człowieka (FRA) prezentuje te informacje pod adresem: www.fra.europa.euwww.fra.europa.eu

37 19-05-2011 Your free access to European statistics 3.10 Dane niedostępne na stronie Eurostatu Prognozy Eurostat publikuje dane dotyczące tylko prognozy ludności do roku 2050. Prognozy PKB są również publikowane na stronie internetowej Eurostatu, jednak pochodzą z badania DG ECFIN. Żadne inne prognozy nie są dostępne w na stronie Eurostatu. Dane dot. budżetu UE Dane te publikowane są przez DG Budget: http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/revenue_detail_ en.htm http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/revenue_detail_ en.htm

38 19-05-2011 Your free access to European statistics 4. Sekcje tematyczne

39 19-05-2011 Your free access to European statistics Wybór tematów

40 19-05-2011 Your free access to European statistics Nawigacja w danym temacie Użyteczne linki i informacje

41 19-05-2011 Your free access to European statistics 5. Prezentacja danych

42 19-05-2011 Your free access to European statistics 5.1 Publikacje Rodzaje publikacji: News Releases – informacje prasowe Statistics in Focus (SiFs)/Data in Focus (DiFs) – statystyki w pigułce Pocketbooks- kieszonkowe publikacje Statistical books – publikacje statystyczne News Releases Statistics in Focus (SiFs)/Data in Focus (DiFs) – statystyki w pigułce Pocketbooks Statistical books

43 19-05-2011 Your free access to European statistics Kalendarz publikacji Najnowsze publikacje Pełna lista SiFs Informacje nt. publikacji

44 19-05-2011 Your free access to European statistics Wszystkie publikacje dostępne są w języku angielskim. Niektóre dostępne są również w języku francuskim i niemieckiem. Wszystkie publikacje w formie elektronicznej są bezpłatne. Niektóre z nich w wersji papierowej są również bezpłatne.

45 19-05-2011 Your free access to European statistics 5.1 Wikibased - Encyklopedia statystyk europejskich

46 19-05-2011 Your free access to European statistics Wikibased- encyklopedia statystyk europejskiech

47 19-05-2011 Your free access to European statistics Wyszukiwanie informacji

48 19-05-2011 Your free access to European statistics Informacje dot. zatrudnienia

49 19-05-2011 Your free access to European statistics 6 Wyszukiwanie danych

50 19-05-2011 Your free access to European statistics Dostęp do drzewka nawigacji

51 19-05-2011 Your free access to European statistics Tabele zdefiniowane Baza danych Wskaźniki polityk EU Wyszukiwanie danych

52 19-05-2011 Your free access to European statistics 6.1 Tabele zdefiniowane (tabele główne) oraz wskaźniki polityki UE Podstawowe informacje Zawartość: wskaźniki strukturalne, główne wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki tematyczne, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, zatrudnienia i spraw społecznych, wskaźniki globalne Tabele, wykresy i mapy funkcji (TGM)

53 19-05-2011 Your free access to European statistics Wybór tabeli

54 19-05-2011 Your free access to European statistics TGM: Wybór tabel, wykresów lub map Informacja nt. wskaźnika Wybór jednostki

55 19-05-2011 Your free access to European statistics TGM: Choose between table, graph or map More information Choose the unit

56 19-05-2011 Your free access to European statistics 6.2 Bazy danych Zawartość: wszystkie dostępne dane Ekstrakcja danych : Wybór informacji (wskaźnik, jednostka, czas, itd.) dostępne formaty (XLS, TXT, HTML, SPSS, itp.)

57 19-05-2011 Your free access to European statistics Wybór tabeli

58 19-05-2011 Your free access to European statistics Selekcja wg określonych zmiennych Zatwierdzenie wyboru

59 19-05-2011 Your free access to European statistics Definiowanie struktury tabeli Zapisywanie informacji na dysku Informacje metodologiczne

60 19-05-2011 Your free access to European statistics 7 Easy Comext-narzędzie ekstrakcji danych handlu zagranicznego Baza COMEXT- zawiera dane nt. handlu zagranicznego krajów członkowskich UE, dane nt. handlu między krajami członkowskimi jak i wymiany handlowej z krajami spoza UE Zalety: dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł (UE, ONZ, MFW itp.) oraz do danych o różnych strukturach (wg. różnych klasyfikacji, takich jak CN, SITC, REV2, SITC REV3, itp.) poprzez unikalny interfejs

61 19-05-2011 Your free access to European statistics Dostęp do bazy COMEXT

62 19-05-2011 Your free access to European statistics Wybór tabeli Kreowanie zapytań

63 19-05-2011 Your free access to European statistics Definiowanie zapytania wg różnych wymiarów

64 19-05-2011 Your free access to European statistics Wybór kraju Dodaj wybrany kraj Zatwierdź wybór

65 19-05-2011 Your free access to European statistics Jesteś pewny swojego wyboru Przejdź do następnego okna

66 19-05-2011 Your free access to European statistics Zdefiniuj tabelę Przejdź do następnego okna

67 19-05-2011 Your free access to European statistics Wybierz format Zapisz tabelę

68 19-05-2011 Your free access to European statistics 8 Rejestracja Główne zalety: Otrzymywanie powiadomień przez e-mail. Dostosowanie drzewka nawigacji danych do własnych potrzeb. Możliwość ekstrakcji większej ilości danych.

69 19-05-2011 Your free access to European statistics Zarejestruj się Login/Logoff

70 9 FAQ, prezentacje demo, wsparcie dla użytkowników FAQ: Najczęściej zadawane pytania przez użytkowników Prezentacje demo Pokazy slajdów wyjaśniające jak dokonywać ekstrakcji danych Wsparcie użytkowników: Dostępność danych, weryfikacja danych, metody obliczeń, problemy techniczne, i inne. 19-05-2011 Your free access to European statistics

71 19-05-2011 Your free access to European statistics Pomoc użytkownika w języku polskim Telefon Przydatne informacje, prezentacje demo, FAQ, itp.

72 19-05-2011 Your free access to European statistics Login Wybierz login

73 19-05-2011 Your free access to European statistics Nowe zapytanie Lista Twoich zapytań Eurostat dostarcza odpowiedzi w przeciągu jednego dnia dla zapytań standardowych, a w przeciągu 5 dni użytkownik otrzymuje odpowiedź na pytanie, które wymaga pomocy wydziału produkcyjnego Eurostatu Zdefiniuj swoje zapytanie

74 10 Dodatkowe informacje Ulotka pt.: Eurostat - Łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich" będzie wkrótce dostępna w języku polskim. Szkolenia podstawowe i zaawansowane: istnieje możliwość zorganizowania szkoleń ogólnych (Eurostat, ekstrakcja danych, itp.) lub szkoleń na konkretne tematy (COMEXT, rachunki narodowe, itd.) Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt Email: Eurostat.helpdesk@sogeti.luEurostat.helpdesk@sogeti.lu Telefon: +48 223 881 769 19-05-2011 Your free access to European statistics

75 19-05-2011 Your free access to European statistics Pytania? Dziękuję za uwagę Joanna Piotrowicz


Pobierz ppt "Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich 13-Jul-07 Name of the presentation."

Podobne prezentacje


Reklamy Google