Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich"— Zapis prezentacji:

1 Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich
13-Jul-07 Name of the presentation

2 Prowadzący spotkanie:
Joanna Piotrowicz Eurostat User Support dla Polski Telefon: Your free access to European statistics

3 Prezentacja: 1. Wprowadzenie: Co to jest Eurostat? Jaka jest jego rola? 2. Przegląd strony internetowej Eurostatu 3. Tematy statystyczne 4. Sekcje 5. Prezentacja danych 6. Ekstrakcje danych 7. Baza danych handlu zagranicznego: Comext 8. Rejestracja użytkowników 9. FAQ, prezentacja demo, wsparcie dla użytkowników 10. Dodatkowe informacje Your free access to European statistics

4 1. Wprowadzenie: Co to jest Eurostat?
Eurostat jest jednym z Dyrektoriatów Generalnych Komisji Europejskiej – Komisarz: Olli Rehn Eurostat jest centralną instytucją Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) - sieci wszystkich urzędów statystycznych krajów UE i EFTA Your free access to European statistics

5 1. Wprowadzenie: Jaka jest rola Eurostatu?
Gromadzenie danych od narodowych urzędów statystycznych Harmonizacja statystyk (według jednolitej metodologii) Produkcja danych zaagregowanych dla Europy (27 krajów UE oraz strefy Euro) Rozpowszechnianie statystyk Your free access to European statistics

6 2. Przegląd strony internetowej Eurostatu
Your free access to European statistics

7 Główne zakładki nawigacji
Your free access to European statistics

8 Główny dostęp do bazy danych
Najświeższe dane Kalendarz publikacji euro wskaźników Najczęściej zadawane pytania Najbardziej aktualne publikacje Your free access to European statistics

9 Możliwość zmiany języka nawigacji strony
Opcja wyszukiwania wg nazwy Rejestracja Login/logoff Your free access to European statistics

10 Wikibase- Encyklopedia statystyk europejskich
Profile krajów Your free access to European statistics

11 Statystyki w porządku alfabetycznym
Baza danych Bulkdownload Dostęp do mikrodanych Informacje metodologiczne Your free access to European statistics

12 Statystyki wg tematów 19-05-2011
Your free access to European statistics

13 Najnowsze publikacje Publikacje wg rodzaju 19-05-2011
Your free access to European statistics

14 Informacje ogólne Your free access to European statistics

15 Pomoc użytkowników w języku polskim
Telefon Your free access to European statistics

16 3. Tematy statystyczne Ogólne statystyki oraz statystyki regionalne
Gospodarka i finanse Ludność i warunki socjalne Przemysł, handel i usługi Rolnictwo i rybołówstwo Handel zagraniczny Transport Środowisko i energia Nauka i technologia Your free access to European statistics

17 Statystyki wg tematu 19-05-2011
Your free access to European statistics

18 3.1 Ogólne statystyki i statystyki regionalne
Your free access to European statistics

19 3.1 Ogólne statystyki i statystyki regionalne
Statystyki regionalne (poziom NUTS 1, 2, 3) zawierają różne tematy statystyczne. Dane znajdują się również w bazach danych według sekcji tematycznych. Urban Audit Statystyki miast (z powodu zmian w metodologii ekstrakcja danych powinna być przeprowadzana uważnie) Your free access to European statistics

20 3.1 Ogólne statystyki i statystyki regionalne
Statystyki krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących. Dane dla krajów kandydujących znajdują się w bazach danych wg wybranych sekcji Statystyki MEDSTAT (współpraca z krajami śródziemnomorskimi) Your free access to European statistics

21 3.2 Gospodarka i finanse 19-05-2011
Your free access to European statistics

22 3.2 Gospodarka i finanse Kursy walut i stóp procentowych
Statystyki monetarne i inne statystyki finansowe Agregaty pieniężne, itp. (źródło: najczęściej EBC) Ceny i parytety siły nabywczej walut Inflacja roczna i miesięczna, jako stopa inflacji oraz jako wskaźnik; Wskaźnik poziomu cen - ogółem i według grup produktów i usług Bilans płatniczy FDI - Foreign Direct Investments (bezpośrednie inwestycje zagraniczne), Handel usług Your free access to European statistics

23 3.3 Ludność i warunki socjalne
Your free access to European statistics

24 3.3 Ludność i warunki socjalne
Demografia Liczba ludności ogółem (wg wieku), liczba urodzeń, długość życia, statystyki małżeństw i rozwodów (zmiany procentowe i wartości absolutne); prognozy ludności do 2050 r.; przepływ osób, migracja ludności według obywatelstwa, itp. Zdrowie Opieka zdrowotna: przyczyny śmierci, liczba lekarzy, liczba łóżek szpitalnych, itp. Bezpieczeństwo i higiena pracy: przyczyny wypadków w pracy; wydatki na zdrowie Your free access to European statistics

25 3.2 Ludność i warunki socjalne
Edukacja i szkolenia Liczba uczniów wg poziomu nauczania, liczba absolwentów uczelni wyższych, studentów zagranicznych, języków obcych; Wydatki na edukację; Formy kształcenia ustawicznego; Poziom wykształcenia. Rynek pracy: Zatrudnienie: stopa zatrudnienia, liczba osób zatrudniona czasowo, statystyki zatrudniania part-time/full-time, godziny pracy (statystyki kwartalne i roczne); Bezrobocie: w ujęciu miesięcznym i rocznym, koszty pracy, średnie wynagrodzenie brutto, płace minimalne, liczba strajków, wolne miejsca pracy, polityka rynku pracy; statystyki gospodarstw domowych (liczba, struktura, itp.) Your free access to European statistics

26 3.2 Ludność i warunki socjalne
Warunki życia Wskaźnik zagrożenia ubóstwem-odzwierciedla wielkość populacji, której dochody lub wydatki są niższe od przyjętych granic ubóstwa (% osób, których dochód nie przekracza 60% wartości mediany (średniej) przecietnego dochodu przed lub po transferach socjalnych (opodatkowniem) Dochód Niedostatek materialny (material deprivation) Ochrona socjalna Wydatki na ochronę socjalną Statystyka przestępczości – różnice metodologiczne, dane nie zawsze porównywalne. Statystyki Kultury Your free access to European statistics

27 3.4 Przemysł, handel i usługi
Your free access to European statistics

28 3.4 Przemysł, handel i usługi
Statystyki krótkoterminowe (miesięczne i kwartalne) Produkcja przemysłowa, ceny produkcji przemysłowej, handlu detalicznego, produkcji budowlanej, pozwolenia na budowę itp. Struktura przedsiębiorstw-SBS (Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw) Liczba przedsiębiorstw, wartość dodana, liczba zatrudnionych osób (wg klasyfikacji NACE), pod względem wielkości (MŚP) PRODCOM dostarcza danych nt. produkcji przemysłowej przedsiębiorstw Tabele w formacie EXCEL poświęcone wybranym sekcjom Your free access to European statistics

29 3.4 Przemysł, handel i usługi
Społeczeństwo Informacyjne Korzystanie z internetu przez gospodarstwa domowe / osóby fizyczne i przedsiębiorstwa, ilość osób posiadająca telefon komórkowy / statystyki E-commerce / Obsługa komputera przez mężczyzn / kobiety, wg wieku, poziomu wykształcenia / itp Turystyka Baza hotelowa oraz statystyki nt. pobytu turystów w danym kraju; Liczba turystów. Your free access to European statistics

30 3.5 Rolnictwo i rybołówstwo
Your free access to European statistics

31 3.5 Rolnictwo i rybołówstwo
Agriculture Produkcja rolnicza, użytkowanie gruntów, ilość gospodarstw rolnych - bazy danych: Eurofarm, inwentarz zwierząt, produktów rolnych, itp.; Ekonomiczne wskaźniki dotyczące rolnictwa - dochodów z rolnictwa; Spożycie produktów rolnych (jaja, mięso, mleko, itp. spożycie na osobę) Rybołówstwo: połowy, akwakultura Your free access to European statistics

32 3.6 Handel zagraniczny Dane zagregowane dla głównych partnerów krajów UE, w tym strefy euro Dane szczegółowe dla produktów i 200 partnerów Your free access to European statistics

33 3.7 Transport Transport drogowy Transport śródlądowy Transport morski
Transport powietrzny (pasażerski i towarowy) Transport rurociągowy Your free access to European statistics

34 3.8 Środowisko i energia Środowisko Zanieczyszenie środowiska Statystyki środowiskowe wody i odpadów; Wydatki na ochronę środowiska Energia Produkcja, spożycie i handel wg rodzajów energii, ceny energii (gazu, prądu) dla gospodarstw domowych i przemysłu Your free access to European statistics

35 3.9 Nauka i technologia Badania i rozwój Statystyki patentów
Zasoby ludzkie w nauce i technologii Badania wspólnotowe nt innowacji Przemysł high-tech i usługi oparte na wiedzy Your free access to European statistics

36 3.10 Dane niedostępne na stronie Eurostatu
Badania opinii publicznej Eurobarometr - Komisja Europejska (DG COMM) Analizy opinii publicznej Dane dot. wyznań, przekonań religijnych, etc. Eurostat nie prezentuje tych danych. Europejska Agencja ds. Fundamentalnych Praw Człowieka (FRA) prezentuje te informacje pod adresem: Your free access to European statistics

37 3.10 Dane niedostępne na stronie Eurostatu
Prognozy Eurostat publikuje dane dotyczące tylko prognozy ludności do roku Prognozy PKB są również publikowane na stronie internetowej Eurostatu, jednak pochodzą z badania DG ECFIN. Żadne inne prognozy nie są dostępne w na stronie Eurostatu. Dane dot. budżetu UE Dane te publikowane są przez DG Budget: Your free access to European statistics

38 4. Sekcje tematyczne Your free access to European statistics

39 Wybór tematów Your free access to European statistics

40 Użyteczne linki i informacje
Nawigacja w danym temacie Your free access to European statistics

41 5. Prezentacja danych Your free access to European statistics

42 5.1 Publikacje Rodzaje publikacji: News Releases – informacje prasowe Statistics in Focus (SiFs)/Data in Focus (DiFs) – statystyki w pigułce Pocketbooks- kieszonkowe publikacje Statistical books – publikacje statystyczne Your free access to European statistics

43 Informacje nt. publikacji
Kalendarz publikacji Najnowsze publikacje Pełna lista SiFs Informacje nt. publikacji Your free access to European statistics

44 Wszystkie publikacje dostępne są w języku angielskim
Wszystkie publikacje dostępne są w języku angielskim. Niektóre dostępne są również w języku francuskim i niemieckiem. Wszystkie publikacje w formie elektronicznej są bezpłatne. Niektóre z nich w wersji papierowej są również bezpłatne. Your free access to European statistics

45 5.1 Wikibased - Encyklopedia statystyk europejskich
Your free access to European statistics

46 Wikibased- encyklopedia statystyk europejskiech
Your free access to European statistics

47 Wyszukiwanie informacji
Your free access to European statistics

48 Informacje dot. zatrudnienia
Your free access to European statistics

49 6 Wyszukiwanie danych 19-05-2011
Your free access to European statistics

50 Dostęp do drzewka nawigacji
Your free access to European statistics

51 Wyszukiwanie danych Baza danych Tabele zdefiniowane
Your free access to European statistics Wskaźniki polityk EU

52 6.1 Tabele zdefiniowane (tabele główne) oraz wskaźniki polityki UE
Podstawowe informacje Zawartość: wskaźniki strukturalne, główne wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki tematyczne, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, zatrudnienia i spraw społecznych, wskaźniki globalne Tabele, wykresy i mapy funkcji (TGM) Your free access to European statistics

53 Wybór tabeli Your free access to European statistics

54 TGM: Wybór tabel, wykresów lub map
Informacja nt. wskaźnika Wybór jednostki Your free access to European statistics

55 TGM: Choose between table, graph or map
More information Choose the unit Your free access to European statistics

56 6.2 Bazy danych Zawartość: wszystkie dostępne dane
Ekstrakcja danych: Wybór informacji (wskaźnik, jednostka, czas, itd.) dostępne formaty (XLS, TXT, HTML, SPSS, itp.) Your free access to European statistics

57 Wybór tabeli Your free access to European statistics

58 Selekcja wg określonych zmiennych
Zatwierdzenie wyboru Selekcja wg określonych zmiennych Your free access to European statistics

59 Zapisywanie informacji na dysku
Informacje metodologiczne Definiowanie struktury tabeli Your free access to European statistics

60 7 Easy Comext-narzędzie ekstrakcji danych handlu zagranicznego
Baza COMEXT- zawiera dane nt. handlu zagranicznego krajów członkowskich UE, dane nt. handlu między krajami członkowskimi jak i wymiany handlowej z krajami spoza UE Zalety: dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł (UE, ONZ, MFW itp.) oraz do danych o różnych strukturach (wg. różnych klasyfikacji, takich jak CN, SITC, REV2, SITC REV3, itp.) poprzez unikalny interfejs Your free access to European statistics

61 Dostęp do bazy COMEXT 19-05-2011
Your free access to European statistics

62 Kreowanie zapytań Wybór tabeli 19-05-2011
Your free access to European statistics

63 Definiowanie zapytania wg różnych wymiarów
Your free access to European statistics

64 Dodaj wybrany kraj Wybór kraju Zatwierdź wybór 19-05-2011
Your free access to European statistics

65 Jesteś pewny swojego wyboru
Przejdź do następnego okna Your free access to European statistics

66 Przejdź do następnego okna
Zdefiniuj tabelę Przejdź do następnego okna Your free access to European statistics

67 Zapisz tabelę Wybierz format 19-05-2011
Your free access to European statistics

68 8 Rejestracja Główne zalety: Otrzymywanie powiadomień przez . Dostosowanie drzewka nawigacji danych do własnych potrzeb. Możliwość ekstrakcji większej ilości danych. Your free access to European statistics

69 Zarejestruj się Login/Logoff 19-05-2011
Your free access to European statistics

70 9 FAQ, prezentacje demo, wsparcie dla użytkowników
FAQ: Najczęściej zadawane pytania przez użytkowników Prezentacje demo Pokazy slajdów wyjaśniające jak dokonywać ekstrakcji danych Wsparcie użytkowników: Dostępność danych, weryfikacja danych, metody obliczeń, problemy techniczne, i inne. Your free access to European statistics

71 Przydatne informacje, prezentacje demo, FAQ, itp.
Pomoc użytkownika w języku polskim Telefon Your free access to European statistics

72 Login Wybierz login Your free access to European statistics

73 Zdefiniuj swoje zapytanie
Nowe zapytanie Lista Twoich zapytań Eurostat dostarcza odpowiedzi w przeciągu jednego dnia dla zapytań standardowych, a w przeciągu 5 dni użytkownik otrzymuje odpowiedź na pytanie, które wymaga pomocy wydziału produkcyjnego Eurostatu Zdefiniuj swoje zapytanie Your free access to European statistics

74 10 Dodatkowe informacje Ulotka pt.: „Eurostat - Łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich" będzie wkrótce dostępna w języku polskim. Szkolenia podstawowe i zaawansowane: istnieje możliwość zorganizowania szkoleń ogólnych (Eurostat, ekstrakcja danych, itp.) lub szkoleń na konkretne tematy (COMEXT, rachunki narodowe, itd.) Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt Telefon: Your free access to European statistics

75 Pytania? Dziękuję za uwagę Joanna Piotrowicz 19-05-2011
Your free access to European statistics


Pobierz ppt "Eurostat Twój łatwy i darmowy dostęp do statystyk europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google