Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 W marcu 2005 roku na Szczycie Rady Europejskiej przyjęto dokument: Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej modyfikujący oryginalną strategię.

3 Jako priorytet działań Unii Europejskiej i państw członkowskich do 2010 roku zaproponowano: - uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy; - rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu; - tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

4 Priorytety te zostały przeniesione do Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) na lata 2007-2013 - mapa drogowa dla transpozycji poszczególnych elementów polityki spójności na założenia Lizbony w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

5 Trzy główne nurty działań pro-lizbońskich: 1. Rozwój wiedzy i innowacji: wzrost i poprawa inwestycji w sferze B+R, pobudzenie innowacji, wykorzystanie ICT oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów, przyczynienie się do rozwoju silnej europejskiej bazy przemysłowej.

6 2. Rozwój atrakcyjności UE jako miejsca dla inwestowania i pracy: rozszerzenie i pogłębienie wspólnego rynku, poprawa prawodawstwa europejskiego i krajowego, stworzenie otwartych i konkurencyjnych rynków w obrębie UE i poza nią, rozszerzenie i poprawa infrastruktury europejskiej.

7 3. Rozwój mechanizmów umożliwiających przedsiębiorstwom tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy: zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową oraz modernizacja systemów zabezpieczeń społecznych, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy, wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy edukacji i zdobywanie umiejętności.

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - największy w historii Unii Europejskiej program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - finansowany w 85% ze środków UE (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych (całość - 11,4 mld EUR, ponad 9,7 mld EUR z EFS, a około 1,7 mld EUR - środki krajowe) - zatwierdzony przez Komisję Europejską 28 września 2007 roku - jeden z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - zajmuje się całością interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce - stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej polskiego rządu - umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007- -2013

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - składa się z 9 priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym (Priorytety I-V) i regionalnym (Priorytety VI-IX) oraz z Priorytetu X Pomoc techniczna, którego celem jest właściwe zarządzanie, wdrażanie oraz promocja EFS - projekty w dwóch głównych trybach: systemowym realizowane przez benficjentów wskazanych imiennie w Programie oraz konkursowym realizowane przez podmioty takie, jak instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje oświaty i szkolnictwa wyższego i inne.

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, których celem strategicznym jest: tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w cel główny NSRO 2007–2013, realizując przede wszystkim drugi cel horyzontalny, tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. PO Kapitał Ludzki realizuje ten cel za pośrednictwem celu głównego programu, który został sformułowany jako: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

13 Ponadto, oprócz 2. celu NSRO PO Kapitał Ludzki swoim zakresem wsparcia będzie również przyczyniał się do realizacji: - celu 1. NSRO zakładającego poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę mechanizmów partnerstwa - celu 4. NSRO obejmującego wsparcie przedsiębiorstw i podnoszenie kwalifikacji ich pracowników, - celu 5. NSRO odnoszącego się do przeciwdziałania marginalizacji regionów (w zakresie rozwoju społecznego) - celu 6. NSRO zakładającego wsparcie obszarów wiejskich.

14 Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów strategicznych: 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

15 Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów strategicznych: 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 6. Wzrost spójności terytorialnej.

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiada na wyzwania płynące z odnowionej Strategii Lizbońskiej. Działania przewidziane w ramach Programu pokrywają się z wytycznymi wspólnotowymi warunkującymi realizację każdego z celów lizbońskich.

17

18 Osoba ułatwiająca uczenie

19

20

21 Dziękuję za uwagę Bożena Ziemniewicz

22 Przedstawicielstwo regionalne BRITISH CENTRE ul. Pomorska 140a 91-404 Łódź tel. 42 678 91 26 b.ziemniewicz@pifs.org.pl


Pobierz ppt "Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google