Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 W marcu 2005 roku na Szczycie Rady Europejskiej przyjęto dokument: Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej modyfikujący oryginalną strategię.

3 Jako priorytet działań Unii Europejskiej i państw członkowskich do 2010 roku zaproponowano: - uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy; - rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu; - tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

4 Priorytety te zostały przeniesione do Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) na lata mapa drogowa dla transpozycji poszczególnych elementów polityki spójności na założenia Lizbony w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

5 Trzy główne nurty działań pro-lizbońskich: 1. Rozwój wiedzy i innowacji: wzrost i poprawa inwestycji w sferze B+R, pobudzenie innowacji, wykorzystanie ICT oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów, przyczynienie się do rozwoju silnej europejskiej bazy przemysłowej.

6 2. Rozwój atrakcyjności UE jako miejsca dla inwestowania i pracy: rozszerzenie i pogłębienie wspólnego rynku, poprawa prawodawstwa europejskiego i krajowego, stworzenie otwartych i konkurencyjnych rynków w obrębie UE i poza nią, rozszerzenie i poprawa infrastruktury europejskiej.

7 3. Rozwój mechanizmów umożliwiających przedsiębiorstwom tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy: zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową oraz modernizacja systemów zabezpieczeń społecznych, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy, wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy edukacji i zdobywanie umiejętności.

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - największy w historii Unii Europejskiej program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - finansowany w 85% ze środków UE (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych (całość - 11,4 mld EUR, ponad 9,7 mld EUR z EFS, a około 1,7 mld EUR - środki krajowe) - zatwierdzony przez Komisję Europejską 28 września 2007 roku - jeden z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - zajmuje się całością interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce - stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej polskiego rządu - umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - składa się z 9 priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym (Priorytety I-V) i regionalnym (Priorytety VI-IX) oraz z Priorytetu X Pomoc techniczna, którego celem jest właściwe zarządzanie, wdrażanie oraz promocja EFS - projekty w dwóch głównych trybach: systemowym realizowane przez benficjentów wskazanych imiennie w Programie oraz konkursowym realizowane przez podmioty takie, jak instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje oświaty i szkolnictwa wyższego i inne.

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , których celem strategicznym jest: tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w cel główny NSRO 2007–2013, realizując przede wszystkim drugi cel horyzontalny, tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. PO Kapitał Ludzki realizuje ten cel za pośrednictwem celu głównego programu, który został sformułowany jako: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

13 Ponadto, oprócz 2. celu NSRO PO Kapitał Ludzki swoim zakresem wsparcia będzie również przyczyniał się do realizacji: - celu 1. NSRO zakładającego poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę mechanizmów partnerstwa - celu 4. NSRO obejmującego wsparcie przedsiębiorstw i podnoszenie kwalifikacji ich pracowników, - celu 5. NSRO odnoszącego się do przeciwdziałania marginalizacji regionów (w zakresie rozwoju społecznego) - celu 6. NSRO zakładającego wsparcie obszarów wiejskich.

14 Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów strategicznych: 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

15 Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów strategicznych: 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 6. Wzrost spójności terytorialnej.

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiada na wyzwania płynące z odnowionej Strategii Lizbońskiej. Działania przewidziane w ramach Programu pokrywają się z wytycznymi wspólnotowymi warunkującymi realizację każdego z celów lizbońskich.

17

18 Osoba ułatwiająca uczenie

19

20

21 Dziękuję za uwagę Bożena Ziemniewicz

22 Przedstawicielstwo regionalne BRITISH CENTRE ul. Pomorska 140a Łódź tel


Pobierz ppt "Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google