Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania rozwoju MSP fundusze strukturalne, programy europejskie i inicjatywy wspólnotowe (inwestycje) mgr Marta Kowalewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania rozwoju MSP fundusze strukturalne, programy europejskie i inicjatywy wspólnotowe (inwestycje) mgr Marta Kowalewska."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania rozwoju MSP fundusze strukturalne, programy europejskie i inicjatywy wspólnotowe (inwestycje) mgr Marta Kowalewska

2 Plan wykładu Pomoc publiczna na inwestycje przedsiębiorstw w latach Nowy okres programowania w Polsce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego CIP LIFE+

3 Pomoc publiczna Jest to pomoc:
udzielana przez Państwo Członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi.

4 Pomoc publiczna regionalna
Celem pomocy regionalnej jest wspieranie dwóch ważnych dla gospodarki zjawisk: nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Taka pomoc może przybrać bardzo różne formy, jak np.: dotacje, nisko oprocentowana pożyczka lub obniżka oprocentowania, rządowe gwarancje lub zakup udziałów państwa na korzystnych warunkach, zwolnienia podatkowe, obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, dostawa towarów i usług po ulgowych cenach itd

5 Mapa pomocy regionalnej 2004-2006

6 Mapa pomocy regionalnej
miasto stołeczne Warszawa od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia r. również całe woj. mazowieckie max 30% kosztów kwalifikowanych województwa: pomorskie, dolnośląskie zachodniopomorskie, śląskie, wielkopolskie. od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. woj. mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawy) max 40% kosztów kwalifikowanych województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie max 50% kosztów kwalifikowanych Dla Małych + 20% Dla Średnich + 10%

7 Sumowanie pomocy Poziom intensywności pomocy przyporządkowany jest danemu projektowi (kosztom kwalifikowanym) Nie można w sumie z różnych instrumentów pozyskać więcej pomocy niż poziom maksymalny wynikający z mapy pomocy regionalnej. Minimalny wkład własny – 25 % Kredyt to środki własne

8 Trwałość projektu 2004-2006 – 5 lat
lat przedsiębiorstwa duże 3 lata MSP Zachowanie własności nabytych elementów majątku. Zachowanie utworzonych nowych miejsc pracy w przeliczaniu na etaty.

9 Inwestycja początkowa
inwestycja w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.

10 Rozpoczęcie inwestycji
Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji inwestycji, w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do zamówienia urządzeń czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki). Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności: - Studia wykonalności, - Analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), - Usługi doradcze związane z inwestycją

11 Kiedy rozpocząć ? „Pomoc może zostać udzielona wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu złożył wniosek o przyznanie pomocy, a organ odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził następnie na piśmie, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się do pomocy” Fiszka projektowa, promotor projektu

12 Dotacja - refundacja Przedsiębiorca musi zapewnić wykonalność projektu: Techniczną Organizacyjną Finansową Dotacja wpływa na konto jako refundacja poniesionych wydatków (cały projekt lub jego etapy).

13 Nowy okres programowania w Polsce 2007-2013
7-letni okres budżetowania w UE – Polska zaczęła korzystać ze środków w trakcie okresu budżetowego Podział środków wg. Programów Operacyjnych w mld Euro (udział wspólnotowy): 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – ok. 15,9 mld euro PO Rozwój Polski Wschodniej – ok. 2,2 mld euro PO Infrastruktura i środowisko – ok. 27,8 mld euro PO Kapitał ludzki – 9,7 mld euro PO Innowacyjna Gospodarka – 8,2 mld euro Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – ok. 0,7 mld euro PO Pomoc techniczna – ok.0,5 mld euro

14 PO Innowacyjna Gospodarka
Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

15 Priorytety PO IG Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R Priorytet 3. – Kapitał dla innowacji Priorytet 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet 5. – Dyfuzja innowacji Priorytet 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 7. – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Priotytet 9. – Pomoc techniczna

16 Beneficjenci PO Innowacyjna Gospodarka
Przedsiębiorcy, w tym MSP Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci Jednostki naukowo – badawcze Jednostki administracji publicznej

17 Obszary wsparcia PO Innowacyjna Gospodarka

18 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG
Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (inwestycje powyżej 2 mln EUR) Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 40 mln EUR) Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE

19 Tryby wyboru projektów
Konkursowy - obejmuje następujące etapy: ogłoszenie konkursu, nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikację formalną wniosków oraz ich ocenę merytoryczną, ogłoszenie wyników konkursu, procedurę odwoławczą, podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz rejestrację dokumentacji w systemie informatycznym, zgodnie z oddzielnymi regulacjami w przedmiotowych obszarach. Systemowy - dofinansowanie realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub w szczegółowych wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego Indywidualny - zostały zamieszczone w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych PO IG

20 System Instytucjonalny
Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące: – Ministerstwo Gospodarki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucje Pośredniczące 2-go stopnia (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP, NFOŚiGW)

21 Innowacja Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez Użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw. Innowacja marketingowa oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Innowacja organizacyjna oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

22 Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Wsparcie dla projektów obejmujących wdrożenie wyników projektów finansowych w ramach niniejszego Działania zostanie udzielone w Działaniu 4.1 – jeśli zakończy się sukcesem a przedsięwzięcie będzie będzie nadal efektywne ekonomicznie. Dla obu działanie składany będzie jeden wniosek o dofinansowanie. Beneficjenci: przedsiębiorcy i ich grupy, inne podmioty posiadające zdolność bezpośredniego zastosowanie wyników projektu w praktyce (także konsorcja przedsiębiorców) 70% dla badań przemysłowych, 45% dla prac rozwojowych Maksymalna wielkość udzielonego wsparcia: 20 mln PLN

23 PO IG 1.4 Badania przemysłowe są rozumiane jako planowane badania ukierunkowane na zaadoptowanie nowej wiedzy na potrzeby przedsiębiorstwa, która może być wykorzystana w rozwoju nowych produktów, procesów czy usług lub może przyczynić się do znaczącego udoskonalenia produktów i usług już istniejących. Wyniki tych badań nie mogą mieć jeszcze przełożenia na zastosowanie ulepszeń w konkretnych produktach (towarach lub usługach) lub też wprowadzenie nowych produktów. Prace rozwojowe polegają na wykorzystaniu dostępnej wiedzy na potrzeby planowania produkcji, projektowania nowych produktów bądź usług. Prace te mogą obejmować stworzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia do produkcji wyników badań w tym: przygotowanie projektów, planów, opracowanie prototypów urządzeń, przeprowadzenie niezbędnych testów.

24 Koszty kwalifikowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi
pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury pokrycie kosztów amortyzacji budynków nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu nabycie na warunkach rynkowych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu; pokrycie pozostałych kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją projektu, do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych pokrycie pozostałych kosztów operacyjnych, w tym kosztów zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych towarów bezpośrednio związanych z realizacją projektu

25 Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Działanie ma na celu poprawę innowacyjności przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie zarówno prac przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R, jak i samych wdrożeń wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w działaniu 1.4 PO IG. Beneficjenci: przedsiębiorcy realizujący projekty w ramach działania 1.4 PO IG oraz IniTech I Maksymalna wielkość projektu podlegającego dofinansowaniu to równowartość w PLN 50 mln EUR całkowitych kosztów (wg kursu z dnia udzielenia pomocy) Wartość wydatków kwalifikowanych nie większa niż 200 mln PLN Maksymalna wartość wsparcia 20 mln PLN Alokacja finansowa: 240 mln EUR

26 PO IG Działanie 4.1 Działanie polega na dofinansowaniu przedsiębiorstw i poprawie poziomu innowacyjności poprzez wspieranie wdrożeń wyników B+R: - prac przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych przez przedsiębiorców powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w działaniu 1.4 (w opracowaniu procedur, norm, łącznie z testami końcowymi i badaniami rynku, przygotowanie do uzyskania certyfikacji) - wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w wyniku projektów realizowanych w ramach 1.4; inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac) Beneficjenci z realizacja wdrożeń wyników będzie II etapem realizacji projektu obejmującego (działania powiązane) część badawcza w 1.4, która po zrealizowaniu I etapu będzie podlegała ocenie (wspólny wniosek i umowa).

27 Koszty kwalifikowane cenę nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych cenę nabycia prawa własności budynku lub budowli cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę cenę nabycia robót i materiałów budowlanych cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu

28 Priorytety PO IG Minister Gospodarki
Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet 5 – Dyfuzja innowacji Priorytet 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

29 Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
Działanie obejmuje dwuetapowe wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym: etap 1: wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie selekcji najlepszych projektów dotyczących innowacyjnych przedsięwzięć składanych przez potencjalnych przedsiębiorców, etap 2: wejście kapitałowe w nowopowstałe przedsiębiorstwo. Wejście kapitałowe w nowoutworzone przedsiębiorstwo – poniżej 50% udziałów i nie więcej niż 800 tyś PLN. Beneficjenci: instytucje wspierające powstawanie nowych firm w obszarze nowych technologii (np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra innowacji, inkubatory i akceleratory technologii) oraz nowopowstali przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 110 mln EUR

30 Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka
W ramach działania 3.2 realizowany będzie projekt indywidualny, Krajowego Funduszu Kapitałowego, zamieszczony w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla PO IG. Instytucje bezpośrednio korzystające z pomocy są zobowiązane realizować projekty zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy obejmujące: inwestycje kapitałowe w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, powstałe w celu rozwijania MSP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych znajdujących się na początkowych etapach wzrostu oraz refundacja części kosztów zarządzania funduszem kapitału podwyższonego ryzyka (zatrudnienia kadry i ekspertów oraz kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji, w szczególności kosztów analiz, due dilligence inwestycji, badania rynku itp.). W wyniku realizacji projektów funduszy kapitału podwyższonego ryzyka wsparciem zostaną objęte mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie o charakterze innowacyjnym znajdujące się na początkowych etapach wzrostu, w tym prowadzące działalność B+R. Beneficjenci: podmioty zarządzające funduszami podwyższonego ryzyka. Alokacja finansowa: 180 mln EUR Maksymalne wsparcie MSP: 1,5 mln EUR

31 Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie rozwoju sieci inwestorów prywatnych, stworzenia platform wymiany doświadczeń w obszarze inwestowania w spółki, nawiązywania współpracy pomiędzy inwestorami a przedsiębiorstwami poszukującymi wsparcia realizacji inwestycji, doradztwa w zakresie kształtowania gotowości inwestycyjnej oraz przygotowania inwestycji. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, w szczególności sieci „aniołów biznesu”, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Alokacja finansowa: 50 mln EUR 66% alokacji na działanie 3.3, tj. 33 mln EUR planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kształtowaniem gotowości inwestycyjnej potencjalnych i obecnych przedsiębiorców.

32 Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach
wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR obejmujące zakup usług doradczych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach, wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji obejmujące zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych, a także doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno – technologicznej, wzorniczego projektu autorskiego, przygotowaniem projektu ostatecznego (dla MSP i dużych przedsiębiorców); niezbędne szkolenia oraz zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej. Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 186 mln EUR

33 Wielkość projektu Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu dla części inwestycyjnej nie mniejsza niż 400 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: dla części inwestycyjnej (w tym doradztwo dla MSP) nie większa niż 30 mln PLN na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys.PLN Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 21 mln PLN, na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP) na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości części doradczej projektu).

34 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny
projekt indywidualny Banku Gospodarstwa Krajowego, zamieszczony w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla PO IG, polegający na udzielaniu premii technologicznej tj. umorzeniu części kredytu technologicznego udzielanego przez banki komercyjne przedsiębiorcy (z sektora MSP) realizującemu inwestycję polegającą na wdrożeniu nowej technologii. Projekty realizowane przez podmioty bezpośrednio korzystające ze wsparcia, tj. inwestycje przedsiębiorców z sektora MSP będą polegać na wdrożeniu nowej technologii własnej lub nabytej, sfinansowanej kredytem technologicznym . Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 409,85 mln EUR Udzielenie premii technologicznej do 50%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nie więcej niż 4 mln PLN

35 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych, prowadzące do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 8 mln PLN i poniżej 160 mln PLN Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 1 053,86 mln EUR

36 Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
Poddziałanie 1 – Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi) spełniające poniższe warunki (łącznie): wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln PLN oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób. Poddziałanie 2 – Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy: centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe), centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacji produktu, zarządzanie bazami danych), Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia centrów badawczo-rozwojowych (np. centra usług inżynierskich, centa jakości) Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: mln EUR

37 Działanie 5.1.Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Projekty dotyczące rozwoju klastrów obejmujące: 1) zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; 2) doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; 3) udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; 4) zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), 5) infrastruktura sieci szerokopasmowych, 6) działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze, 7) zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym klastra, 8) organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami klastra. Beneficjenci: Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne , w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki badawcze), platformy technologiczne, spółdzielnie produkcyjne funkcjonujące w formie prawnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie projektu. Alokacja finansowa: 104,3 mln EUR

38 Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną
Wsparcie dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej (z wyłączeniem pokrycia kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP) obejmujących koszty przygotowania zgłoszenia przez rzecznika patentowego, opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego, koszty tłumaczenia; Wsparcie dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; Projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach (w tym projekty promocyjne i informacyjne mające na celu wzrost świadomości przedsiębiorców z korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej, a także projekty informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej). Beneficjenci: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. Alokacja finansowa: 39 mln EUR

39 Działanie 6.1. Paszport do eksportu
Program „Paszport do eksportu” obejmuje następujący pakiet usług dla przedsiębiorców: obowiązkowe doradztwo obejmujące do 40 godzin nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy oraz do wyboru co najmniej 1 z poniższych instrumentów: udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; udział w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 91,84 mln EUR

40 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Aktualnie tylko dla dużych przedsiębiorstw 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych

41 RPO Województwa Dolnośląskiego
Priorytet I „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”

42 Działanie 1.1 a) dotacje inwestycyjne dla mikro (Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata), małych i średnich przedsiębiorstw b) dotacje dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, c) dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, d) dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową, zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do projektu inwestycyjnego składanego w ramach działania (z wyłączeniem wniosku aplikacyjnego), będą kwalifikowalne jako część wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego (zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu MRR dot. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje).

43 RPO 1.1 W zakresie dotacji inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat: a) inwestycje wspierające innowacyjność produktową i procesową o charakterze regionalnym, zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji: - rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, - zmiana wyrobu lub usługi, w tym także zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, - zakup i montaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności innowacyjnej, - budowa, rozbudowa i modernizacja budynków służących wdrażaniu innowacji, - wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie innowacyjności podejmowanych przez przedsiębiorstwa,

44 RPO 1.1 b) inwestycje wdrażające technologie informacyjne, np.:
- wdrażanie lub unowocześnienie specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania produkcją lub sprzedażą, lub umożliwiającego wprowadzenie nowych usług, - zakup sprzętu ICT, - tworzenie platform kompleksowego monitoringu najważniejszych procesów zarządzania przedsiębiorstwem (np.: poszczególnych faz produkcji, marketingu, sprzedaży, dystrybucji), - zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes), - wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące np. tworzenia platform współpracy wykorzystujących narzędzia ICT.

45 RPO 1.1 c) inwestycje dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie zwiększania sprawności energetycznej, np.: - zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska, - zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i eliminacji wytwarzania odpadów, - budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów, - wdrażanie tzw. czystych technologii, - budowa i modernizacja instalacji wentylacyjnych i grzewczych w celu ograniczenia emisji, zużycia surowców i dostosowania do norm BHP.

46 RPO 1.1 d) inwestycje zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, np.: - działania zmierzające do wprowadzenia nowych / poszerzenia istniejącej oferty usługowej i produktowej, - działania przyczyniające się do powstania lub rozwoju infrastruktury turystycznej, - działania zmierzające do powiększenia bazy noclegowej, - działania przyczyniające się do podniesienia standardu obiektu turystycznego, - wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,

47 RPO 1.1 e) pozostałe inwestycje, podnoszące konkurencyjność MSP, np.:
- rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, - unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy, - rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, - wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

48 RPO 1.1 2. W zakresie dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej: - tworzenie, rozbudowa oraz unowocześnianie działów B+R w przedsiębiorstwach, poprzez zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R

49 RPO 1.1 3. W zakresie dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową, np.: - działania zmierzające do wprowadzenia nowych / poszerzenia istniejącej oferty usługowej i produktowej, - działania przyczyniające się do powstania lub rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej, - wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,

50 RPO 1.1 od zł do zł wydatków kwalifikowanych - w przypadku dotacji inwestycyjnych dla MSP, od zł do zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, od zł do zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R, od zł do zł wydatków kwalifikowanych -w przypadku dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw z branży uzdrowiskowej.

51 Inicjatywy wspólnotowe
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP Budżet Programu na lata wynosi ponad 3,6 mld euro z czego na część ICT obejmującą również dotacje bezpośrednie 730 mln euro LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wylacznie na wspólfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska Dla przedsiębiorstw interesujące mogą być projekty z zakresu: ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania polityki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami

52 Dziękuję za uwagę mgr Marta Kowalewska


Pobierz ppt "Źródła finansowania rozwoju MSP fundusze strukturalne, programy europejskie i inicjatywy wspólnotowe (inwestycje) mgr Marta Kowalewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google