Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sytuacja finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa wrzesień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sytuacja finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa wrzesień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Sytuacja finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa wrzesień 2010 r.

2 Sytuacja banków spółdzielczych 2

3 Banki spółdzielcze na rynku 3 Ponad 3 800 placówekSilna pozycja lokalna Obsługa rolników (kredyty z dopłatami) Obsługa samorządów Banki Spółdzielcze Ukierunkowanie na potrzeby lokalne Wieloletnia tradycja

4 Dynamiczny rozwój banków spółdzielczych 4 Średnioroczny wzrost sumy bilansowej 15%. Zdolność do generowania rosnących wyników. Zwiększający się udział w rynku pod względem zysku.

5 Dynamiczny wzrost depozytów i kredytów 5 Wysoki przyrost depozytów i kredytów - w całym prezentowanym okresie. Średnioroczna dynamika depozytów 15,1%, a kredytów 15,8%.

6 Dobra jakość kredytów 6 Niski wskaźnik jakości kredytów. Niskie koszty tworzenia rezerw.

7 Wzmocnienie bazy kapitałowej 7 Wzrost funduszy własnych w średniorocznym tempie ponad 17,5%. Współczynnik wypłacalności w całym okresie powyżej 13%.

8 Systemowe bariery rozwoju 8

9 Banki spółdzielcze na tle banków komercyjnych (1) stan na 30.06.2010 r. 9 Banki spółdzielcze posiadają ponad 1 / 4 wszystkich placówek bankowych, zatrudniają blisko 1 / 5 ogółu pracowników, ale ich udział w sumie bilansowej sektora wynosi zaledwie 6%.

10 Banki spółdzielcze na tle banków komercyjnych (2) stan na 30.06.2010 r. 10 Duże zróżnicowanie banków spółdzielczych – brak jednorodności. Większość BS to banki małe o sumie bilansowej nieprzekraczającej 200 mln zł. Według stanu na koniec czerwca br. sektor BS na tle sektora BK charakteryzował się dobrymi wskaźnikami rentowności, jakości kredytów i wypłacalności.

11 Pozycja konkurencyjna 11 Do 2006 r. dźwignią wzrostu BS były: konsolidacja banków (najsilniejsza w latach 1999 - 2002 związana m.in. z koniecznością wypełnienia ustawowych progów kapitałowych) w wyniku czego powstały silniejsze podmioty finansowe, możliwość poprawienia konkurencyjności cenowej w okresie tym nastąpił znaczący spadek marży (spread pomiędzy BS a BK zmniejszył się z 5 p.p. do 1 p.p.). Słabnąca pozycja konkurencyjna – wyczerpanie możliwości poprawy warunków cenowych oraz zakończenie procesu konsolidacji ograniczyło tempo rozwoju sektora BS.

12 Efektywność działania (1) 12 Większość BS charakteryzuje się niskimi kwotami podstawowych wielkości finansowych (depozytów, kredytów, wyników) przypadającymi na zatrudnionego.

13 Efektywność działania (2) 13 Niska efektywność działania BS - 3x niższy wynik działalności bankowej na zatrudnionego niż w BK. Różnica dla sektora BS w tym zakresie pogłębiła się. Wynik działalności bankowej BS tworzony jest głównie przez wynik z tytułu odsetek, którego zwiększanie w warunkach malejącej marży będzie utrudnione.

14 Efektywność działania (3) 14 Wysoki poziom wskaźnika C/I w bankach spółdzielczych powoduje, że pozostaje niewielka przestrzeń na absorbowanie ryzyka związanego z działalnością kredytową. Duża i postępująca dysproporcja pomiędzy poziomem wskaźnika C/I w sektorze banków spółdzielczych a sektorem banków komercyjnych.

15 Koszty 15 Poprawa wskaźnika C/I wymaga zwiększenia dochodów banków spółdzielczych. Nie jest możliwe ograniczenie wskaźnika poprzez obniżanie kosztów. Niski poziom kosztów rzeczowych – stanowią one 1 / 3 kosztów działania BS (w BK 1 / 2 ). Większość to koszty osobowe, które w przeliczeniu na zatrudnionego są o 40% niższe niż w BK.

16 Nakłady inwestycyjne 16 BS przeznaczają relatywnie niewielkie kwoty na rozwój. Szczególnie dotyczy to banków małych. Roczne wydatki inwestycyjne na zatrudnionego są w BS blisko 3-krotnie niższe niż w BK. Niskie wyniki ograniczają możliwości inwestycyjne BS.

17 Nakłady na wartości niematerialne i prawne 17 Niskie nakłady inwestycyjne ograniczają postęp technologiczny BS ponoszą bardzo niskie nakłady na wartości niematerialne i prawne. W 2009 r. kwota wydatków z tego tytułu przepadająca na zatrudnionego wynosiła ok. 1 tys. zł, dla porównania w BK średnio ok. 7 tys. zł.

18 Podsumowanie 18 Niska efektywność działania Malejąca marża Brak możliwości ograniczenia kosztów działania Niskie nakłady na inwestycje Ograniczone możliwości finansowania inwestycji w szczególności w rozwój technologii Narastająca konkurencja ze strony banków komercyjnych na rynku lokalnym Rosnące oczekiwania klientów Sytuacja finansowa sektora banków spółdzielczych jest stabilna (dobre średnie wskaźniki jakości kredytów i wypłacalności) Zagrożenia i bariery dla dalszego rozwoju

19 19 Ewolucja europejskich systemów gwarantowania depozytów

20 Europejskie systemy gwarantowania depozytów (DGS) do 2008 r. 20 zróżnicowanie w wysokości limitu gwarancji długie okresy oczekiwania deponentów na wypłaty kwot gwarantowanych zróżnicowane zasoby finansowe DGS-ów zróżnicowanie w zakresie mechanizmów finansowania różne funkcje DGS-ów różne znaczenie DGS-ów w sieci bezpieczeństwa finansowego Systemy gwarantowania do 2008 r. - znaczne zróżnicowanie ex ante, ex post lub mieszany od pay box po funkcje pomocowe np. Austria, Belgia, Łotwa - 20 tys. EUR Francja - 70 tys. EUR, Włochy - 103,3 tys. EUR zróżnicowanie w zakresie udziału własnego deponenta od 0 do 10% do 12 m-cy

21 Europejskie systemy gwarantowania depozytów w latach 2008 - 2010 21 wzrost znaczenia DGS-ów Uspokojenie nastrojów wśród klientów banków warunkiem koniecznym skutecznego zarządzania kryzysem Szybkie, ale nieskoordynowane działania poszczególnych krajów w zakresie gwarantowania depozytów: - podniesienie limitów, - zmiany legislacyjne oraz deklaracje polityczne, - niekorzystne skutki transgraniczne (arbitraż regulacyjny) KRYZYS FINANSOWY potrzeba skoordynowanych działań w ramach UE oraz harmonizacji DGS-ów +

22 22 System Gwarantowania Depozytów stabilność systemu bankowego ochrona deponenta jednolity, wysoki poziom gwarancji adekwatne zasoby finansowe DGS europejski system solidarnościowy możliwość działań pomocowych uzależnienie obciążeń banków od ryzyka szybka wypłata środków gwarantowanych Dyrektywa 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE Projektowana nowelizacja dyrektyw 2009/14/WE oraz 94/19/WE

23 Dyrektywa 2009/14/WE zmieniająca Dyrektywę 94/19/WE 23 11 marca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. 31 grudnia 2010 r. Implementacja Podwyższenie limitu gwarancji do wysokości 50 tys. euro, Rozszerzenie obowiązków informacyjnych banków wobec klientów odnośnie systemu gwarantowania depozytów, Rezygnacja z udziału własnego deponenta (koasekuracji). Podwyższenie limitu gwarancji do wysokości 100 tys. euro, Skrócenie okresu niedostępności środków dla deponentów do 20 dni roboczych, Kluczowe zmiany systemowe

24 Konieczne dostosowania systemowe 24 - z dnia 23.10.2008 r. (podnosząca limit gwarancji do 50 tys. euro) - planowana przed 31.12.2010 r. (ostatni projekt z 27.08.2010 r.) - zmiany w IT banków i BFG - aktualizacja danych o klientach i ich należnościach - osiągnięcie wysokiego poziomu jakości ww. danych - wysoka efektywność systemów w bankach sprawdzana poprzez testy Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Zwiększenie zadań i odpowiedzialności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Gotowość sektora bankowego do wypłaty środków gwarantowanych w terminie 20 dni od zawieszenia działalności banku

25 Projektowana nowelizacja dyrektyw 2009/14/WE oraz 94/19/WE (ostatni projekt z dnia 12 lipca 2010 r.) 25 31 grudnia 2012 r. Implementacja Uproszczenie i harmonizacja zasad gwarantowania depozytów Wzór informacji dla klientów banków System goszczący jako agent płatniczy systemu macierzystego Opłaty oparte na ryzyku banków 7 dni kalendarzowych na wypłaty Kapitalizacja systemów gwarantowania depozytów 1,5% ex-ante oraz 0,5% ex-post (w odniesieniu do kategorii eligible deposits) Ograniczenie możliwości przeznaczania środków na działalność pomocową do 0,5% eligible deposits Europejski system wsparcia solidarnościowego 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2020 r.

26 System składki oparty na ryzyku 26 Miary różnicujące obciążenia poszczególnych banków Adekwatność kapitałowa Miary podstawowe:Miary dodatkowe: Jakość aktywów Rentowność Płynność Wskaźniki uzupełniające do swobodnego uznania przez DGS 75% oceny25% oceny

27 Reforma Systemów Gwarantowania Depozytów 27 Wzmocnienie stabilności systemu bankowego Zmniejszenie ryzyka runu na bank Wzrost zaufania do banków Wzmocnienie ochrony depozytów Zakładane efekty:


Pobierz ppt "1 Sytuacja finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa wrzesień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google