Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Warszawa, 14 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Warszawa, 14 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Warszawa, 14 listopada 2007 r.

3 3 Budżet PPL+ Pierwotnie 18.750.000 EUR, po decyzji Komitetu Monitorującego z 5 lutego 2007 r. zwiększony do 30.443.952 EUR Kwota wydana w schemacie I wyniosła 19,5 mln PLN i utworzonych zostało 167 Lokalnych Grup Działania Wartość umów podpisanych w ramach schematu II wyniosła 98,5 mln PLN

4 4 Zasady realizacji i sposób wdrażania PPL+ PPL+ jest jednym z 12 działań Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Procedury wdrażania PPL+ z kompletem formularzy dokumentów wdrożeniowych Wdrażanie centralne (MRiRW, ARiMR i FAPA)

5 5 Forma prawna LGD Schemat I: Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną Schemat II: Lokalne Grupy Działania

6 6 Nabór wniosków do schematu II Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z dnia 31 marca 2006 r. Nabór do 19 czerwca 2006 r. Wpłynęło 187 wniosków na kwotę około 125 mln PLN

7 7 Weryfikacja i ocena wniosków o dofinansowanie Weryfikacja formalna oraz ocena wniosków dokonywana przez FAPA Ocena jakościowa tj. ocena zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW) oraz ocena potencjału administracyjnego i doświadczenia lokalnej grupy działania (LGD) dokonywana była przez Grupę Roboczą Komitetu Sterującego W dniu 10 listopada 2006 r. przyjęta została lista rankingowa uchwałą Komitetu Sterującego, następnie zatwierdzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 grudnia 2007 r.

8 8 Podpisywanie umów Podpisywanie umów miało miejsce od początku stycznia do 13 kwietnia 2007 r. Podpisano 150 umów na kwotę 98,5 mln PLN tj. średnio po ok. 650.000 PLN na 1 projekt. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń stanowią 68% (102), natomiast fundacje 32% (48) LGD realizujących schemat II Projekty schematu II PPL+ realizowane są w 865 gminach, na obszarze 125,5 tys. km2 i obejmują prawie 7 mln ludności

9 9 Wykaz umów wg. województw

10 10 Pierwsze płatności W schemacie II wprowadzony został mechanizm pierwszych płatności (tzw. zaliczki), w wysokości do 20% kosztów projektu, który ułatwił Lokalnym Grupom Działania rozpoczęcie realizacji zadań. Wnioski o pierwszą płatność złożyło 140 grup na kwotę 17.868.871,50 zł. Wszystkie zlecenia płatności zostały wypłacone przez ARiMR.

11 11 Wnioski o płatność pośrednią Do 13 listopada 2007 r. wpłynęło 218 wniosków o płatność na kwotę 24,6 mln PLN. W wyniku pozytywnej weryfikacji FAPA przekazała do ARiMR 64 zlecenia płatności na kwotę 6,5 mln PLN Zapłacone zostały 33 wnioski o płatność na łączną kwotę 3 mln PLN.

12 12 Realizacja ZSROW Beneficjent mógł rozpocząć realizację projektu jeszcze przed podpisaniem umowy ale nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie Projekty w fazie realizacji Zakończenie wdrażania projektów – II kwartał 2008 r.

13 13 Krajowa Sieć Leader+ Projekt Krajowa Sieć Leader+, wspierający Pilotażowy Program Leader+ w Polsce, realizowany jest przez konsorcjum w składzie Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego i Krajowa Rada Izb Rolniczych

14 14 Zadania KSL+ Upowszechnianie informacji oraz dobrych praktyk Upowszechnianie informacji oraz dobrych praktyk Współpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz innymi podmiotami na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa Współpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz innymi podmiotami na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa Strona internetowa Krajowej Sieci Leader+ Strona internetowa Krajowej Sieci Leader+ Baza danych Lokalnych Grup Działania Baza danych Lokalnych Grup Działania 2 Konferencje ogólnokrajowe i 1 międzynarodowa 2 Konferencje ogólnokrajowe i 1 międzynarodowa Organizacja warsztatów szkoleniowych Organizacja warsztatów szkoleniowych Kwartalnik o tematyce związanej z działaniem Pilotażowy Program Leader+ Kwartalnik o tematyce związanej z działaniem Pilotażowy Program Leader+

15 15 Rada KSL+ 17 kwietnia 2007 r. powołana została Rada Sieci w skład której wszedł jeden przedstawiciel, wybrany przez LGD, z danego województwa

16 16 Termin realizacji projektu KSL+ Umowa podpisana została przez konsorcjum z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 grudnia 2006 r. z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2008 r.

17 17 Przydatne strony www www.minrol.gov.pl www.fapa.org.pl www.leaderplus.org.pl www.leader.org.pl


Pobierz ppt "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Warszawa, 14 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google