Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

2 2 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Środki EFRR w mln w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw328,88725,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna493,36238,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze173,82113,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych54,0604,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego121,2849,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe61,4704,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna39,9093,13 % Ogółem1 272,793100,00% Podział środków WRPO na Priorytety Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

3 3 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP – alokacja finansowa 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,0 (działanie 1.8 realizuje Departament Wdrażania Programu) Działania skierowane do sektora MSP (w mln ) 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw 13,2 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 132,2 Działania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln ) 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60,0 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) 83,0 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,3 1.6. Promocja regionalnej gospodarki 3,0 1.7. Rozwój sieci i kooperacji 4,0 Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

4 4 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP Cel: W spieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizacje projektów inwestycyjnych i doradczych Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

5 5 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Beneficjenci działania 1.1 Mikro-przedsiębiorstwa: przy zachowaniu kryterium niezależności zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

6 6 Priorytet I. D ziałanie 1.1 Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transportu) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro –60%40%9 tys.200 tys. Projekty inwestycyjne Projekty doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania sektor MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro-50%3 tys.60 tys. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

7 7 Priorytet I. Działanie 1.2. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Beneficjenci działania 1.2 Małe przedsiębiorstwa – zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 osób i których obroty roczne lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniają mniej niż 250 osób i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. Mikro przedsiębiorstwa -zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

8 8 Priorytet I. Działanie 1.2. Podział na poddziałania Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.1Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie rozwoju Inwestycji w sektorze MSP Wsparcie wysokoinnowacyjnych inwestycji w sektorze MSP (technologie stosowane do 3 lat na świecie) CEL BENEFICJENCI Mikro - kwota dofin. > 200 tys. PLN Małe Średnie Przedsiębiorstwa Mikro, Małe Średnie Przedsiębiorstwa Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

9 9 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro60% 40% >200 tys.1,2 mln 2. Małe60% 9 tys.1,2 mln 3. Średnie50% 9 tys.1 mln Poddziałanie 1.2.1 Projekty inwestycyjne Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

10 10 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowani a (wyd. kwali.) Sektora MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro 50% 60 tys. 200 tys. 2. Małe 3 tys. 3. Średnie 3 tys. Poddziałania 1.2.1 Projekty doradcze Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

11 11 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Max kwota dofinansowania (w PLN) sektor MSP (branża transport) 1.Mikro60% 4,8 mln 2.Małe60% 3. Średnie50% 4 mln 4. Sektor MSP 40%3,2 mln Poddziałanie 1.2.2 Projekty inwestycyjne i doradcze Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

12 12 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjn e Przekładowe rodzaje projektów w działaniach 1.1 – 1.2 a) inwestycja w środki trwałe, b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produkt ó w lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

13 13 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 a) nabycie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją b) prace związanych z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów, Uwaga! Umowa leasingowa środków trwałych powinna zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

14 14 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1-1.2 (cd.) b) zakup robót i materiałów budowlanych, c) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych ), d) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm w zakresie BHP, e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

15 15 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane działania 1.1-1.2 a) zakup środków transportu w sektorze transportu, b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu, c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

16 16 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania 1.1-1.2 a) zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie jakości: uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu. wydawanie deklaracji zgodności producenta w zakresie opisanym powyżej Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

17 17 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania 1.1-1.2 b) zakup usług doradczych w zakresie: wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa projektowanie, wdrażanie i doskonalenie nowego produktu lub usługi lub opracowanie planów marketingowych Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

18 18 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania 1.1-1.2 prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej wprowadzenie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

19 19 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane działania 1.1-1.2 a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

20 20 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Preferencje: 1. Dla firm do dwóch lat działalności, 2. Dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 3. Dla firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, 4. Dla firm działające na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia 5. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, a także dostosowujące do wymogów ochrony środowiska, 6. Projekty zawierające czynniki innowacyjne, (innowacyjność technologiczna, procesowa, produktowa / towar – usługa / organizacyjna), 7. Projekty zawierające zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 8. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku 9. Projekty inwestycyjne z sektora turystyki, 10. Projekty dotyczące działalności B + R w przedsiębiorstwach. Za preferencje będzie można otrzymać dodatkowe punkty!!! Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

21 21 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Zasady aplikowania w trybie konkursowym : - ogłoszenie konkursu – na 30 dni przed naborem, - rodzaj: zamknięty i/lub otwarty, - ilość konkursów: planowane są dwa w roku, - forma płatności: refundacja, - dokumenty składanie przez Beneficjenta : wniosek połączony z biznes planem (UWAGA! koszt takiego wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym), wypis z KRS/zaświadczenie o działalności gospodarczej, niezbędne oświadczenia beneficjenta np. niezaleganie ze zobowiązaniami wobec ZUS, US, prawie do dysponowania gruntem, o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, itp. - data kwalifikowania wydatków: od momentu otrzymanie potwierdzenia o możliwości objęcia projektu pomocą, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

22 22 Priorytet I. Działania dla sektora MSP Schemat realizacji projektów 1.1 - 1.2 Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem + oświadczenia Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno-techniczna Zarząd Województwa Uchwała o przyjęciu do realizacji Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Podpisanie umowy o dofinansowanie Wniosek Projekt Ocena formalna II Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

23 23 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań (Victoria Center) Tel. 061 858 12 01 wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Główny punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się w budynku Victoria Center ul. Strzelecka 49 tel. 061 858 12 27, 061 858 12 37

24 www. wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info. wrpo@wielkopolskie.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google