Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

2 2 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki EFRR w mln w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw328,88725,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna493,36238,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze173,82113,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych54,0604,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego121,2849,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe61,4704,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna39,9093,13 % Ogółem1 272,793100,00% Podział środków WRPO na Priorytety Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

3 3 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP – alokacja finansowa 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,0 (działanie 1.8 realizuje Departament Wdrażania Programu) Działania skierowane do sektora MSP (w mln ) 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw 13, Wsparcie rozwoju MSP 132,2 Działania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln ) 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60, Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) 83, Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17, Promocja regionalnej gospodarki 3, Rozwój sieci i kooperacji 4,0 Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

4 4 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP Cel: W spieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizacje projektów inwestycyjnych i doradczych Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

5 5 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Beneficjenci działania 1.1 Mikro-przedsiębiorstwa: przy zachowaniu kryterium niezależności zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

6 6 Priorytet I. D ziałanie 1.1 Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transportu) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro –60%40%9 tys.200 tys. Projekty inwestycyjne Projekty doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania sektor MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro-50%3 tys.60 tys. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

7 7 Priorytet I. Działanie 1.2. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Beneficjenci działania 1.2 Małe przedsiębiorstwa – zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 osób i których obroty roczne lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniają mniej niż 250 osób i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. Mikro przedsiębiorstwa -zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

8 8 Priorytet I. Działanie 1.2. Podział na poddziałania Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.1Poddziałanie Wsparcie rozwoju Inwestycji w sektorze MSP Wsparcie wysokoinnowacyjnych inwestycji w sektorze MSP (technologie stosowane do 3 lat na świecie) CEL BENEFICJENCI Mikro - kwota dofin. > 200 tys. PLN Małe Średnie Przedsiębiorstwa Mikro, Małe Średnie Przedsiębiorstwa Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

9 9 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro60% 40% >200 tys.1,2 mln 2. Małe60% 9 tys.1,2 mln 3. Średnie50% 9 tys.1 mln Poddziałanie Projekty inwestycyjne Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

10 10 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowani a (wyd. kwali.) Sektora MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro 50% 60 tys. 200 tys. 2. Małe 3 tys. 3. Średnie 3 tys. Poddziałania Projekty doradcze Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

11 11 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Max kwota dofinansowania (w PLN) sektor MSP (branża transport) 1.Mikro60% 4,8 mln 2.Małe60% 3. Średnie50% 4 mln 4. Sektor MSP 40%3,2 mln Poddziałanie Projekty inwestycyjne i doradcze Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

12 12 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjn e Przekładowe rodzaje projektów w działaniach 1.1 – 1.2 a) inwestycja w środki trwałe, b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produkt ó w lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

13 13 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 a) nabycie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją b) prace związanych z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów, Uwaga! Umowa leasingowa środków trwałych powinna zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

14 14 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania (cd.) b) zakup robót i materiałów budowlanych, c) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych ), d) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm w zakresie BHP, e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

15 15 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane działania a) zakup środków transportu w sektorze transportu, b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu, c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

16 16 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania a) zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie jakości: uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu. wydawanie deklaracji zgodności producenta w zakresie opisanym powyżej Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

17 17 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania b) zakup usług doradczych w zakresie: wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa projektowanie, wdrażanie i doskonalenie nowego produktu lub usługi lub opracowanie planów marketingowych Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

18 18 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej wprowadzenie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

19 19 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane działania a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

20 20 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Preferencje: 1. Dla firm do dwóch lat działalności, 2. Dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 3. Dla firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, 4. Dla firm działające na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia 5. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, a także dostosowujące do wymogów ochrony środowiska, 6. Projekty zawierające czynniki innowacyjne, (innowacyjność technologiczna, procesowa, produktowa / towar – usługa / organizacyjna), 7. Projekty zawierające zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 8. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku 9. Projekty inwestycyjne z sektora turystyki, 10. Projekty dotyczące działalności B + R w przedsiębiorstwach. Za preferencje będzie można otrzymać dodatkowe punkty!!! Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

21 21 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Zasady aplikowania w trybie konkursowym : - ogłoszenie konkursu – na 30 dni przed naborem, - rodzaj: zamknięty i/lub otwarty, - ilość konkursów: planowane są dwa w roku, - forma płatności: refundacja, - dokumenty składanie przez Beneficjenta : wniosek połączony z biznes planem (UWAGA! koszt takiego wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym), wypis z KRS/zaświadczenie o działalności gospodarczej, niezbędne oświadczenia beneficjenta np. niezaleganie ze zobowiązaniami wobec ZUS, US, prawie do dysponowania gruntem, o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, itp. - data kwalifikowania wydatków: od momentu otrzymanie potwierdzenia o możliwości objęcia projektu pomocą, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

22 22 Priorytet I. Działania dla sektora MSP Schemat realizacji projektów Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem + oświadczenia Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno-techniczna Zarząd Województwa Uchwała o przyjęciu do realizacji Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Podpisanie umowy o dofinansowanie Wniosek Projekt Ocena formalna II Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

23 23 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki ul. Strzelecka 49, Poznań (Victoria Center) Tel wrpo.wielkopolskie.pl Główny punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się w budynku Victoria Center ul. Strzelecka 49 tel ,

24 www. wrpo.wielkopolskie.pl info. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "11 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google