Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lutego 2008r. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 20 lutego 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lutego 2008r. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 20 lutego 2008r."— Zapis prezentacji:

1 20 lutego 2008r. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata lutego 2008r.

2 Harmonogram wydarzeń WydarzenieTermin Przyjęcie projektu WRPO przez Zarząd Województwa Przekazanie RPO Komisji Europejskiej Pierwsza runda negocjacji WRPO Druga runda negocjacji WRPO Zatwierdzenie WRPO przez KE Przyjęcie WRPO przez Zarząd Województwa Powołanie Komitetu Monitorującego Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Przyjęcie uszczegółowienia i Instrukcji WykonawczejI kwartał 2008 Pierwsze konkursyLuty 2008

3 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki EFRR w mln w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw328,88725,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna493,36238,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze173,82113,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych54,0604,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego121,2849,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe61,4704,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna39,9093,13 % Ogółem1 272,793100,00% Podział środków finansowych na Priorytety WRPO

4

5 KOMITET MONITORUJĄCY WRPO Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 8 listopada 2007r. Skład KM WRPO – 25 osób -10 osób przedstawiciele samorządu - 5 osób strona rządowa -10 osób partnerzy społeczni i gospodarczy Podstawowe zadania KM WRPO: - zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów - analizowanie rezultatów realizacji Programu - badanie postępu w zakresie osiągania celów określonych w Programie - analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania WRPO

6 Zasady aplikowania w trybie konkursowym Zasady przeprowadzania konkursów są przejrzyste i nie powinny powodować ponoszenia przez beneficjenta zbędnych kosztów Podczas preselekcji beneficjent przedkłada jedynie niezbędne dokumenty, pozostałe dokumenty wymagane są dopiero po uzyskaniu promesy o dofinansowaniu projektu Składanie wniosków następuje wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie Ocenie podlegają wyłącznie wnioski złożone w określonym w ogłoszeniu terminie i formacie wymaganym przez IZ WRPO Wnioskodawca informowany jest o wynikach kolejnych etapów oceny projektu IZ WRPO udziela wnioskodawcom wszelkich informacji niezbędnych do właściwego wypełnienia wniosku

7 Etapy przeprowadzenia konkursu – wersja uproszczona Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków Podjęcie decyzji o dofinansowaniu wniosku Ogłoszenie wyników konkursu Podpisanie umowy o dofinansowaniu

8 Procedura konkursowa – Preselekcja wyboru projektów Beneficjent Uproszczony wniosek Instytucja pośrednicząca/wdrażająca Ocena formalna Konkurs na podstawie kryteriów określających potrzeby dziedziny, obszaru bądź grupy docelowej Zarząd Województwa Przyznanie promesy na dofinansowanie Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena merytoryczno- techniczna Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego Wniosek Projekt

9 Kryteria wyboru projektów 8 lutego br. Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata przyjął kryteria wyboru projektów. kryteria mają służyć właściwej ocenie wniosków i być pomocą dla potencjalnych beneficjentów. kryteria określają precyzyjnie warunki formalne i merytoryczne, które musi spełniać każdy projekt.

10 Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach WRPO Działanie 2008 I kwII kwIII kwIV kw 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstwX X 1.2 Wsparcie rozwoju MSP X X 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości X 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z regionalnej strategii innowacji X 1.5 Promocja regionalnej gospodarki X 1.6 Rozwój sieci i kooperacji X 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)XX 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)X 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej X 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego X 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi X 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku X 3.3 Wsparcie ochrony przyrodyX 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa X 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa X 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego X 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii X 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych X 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego X 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego X 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie X*X 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej X 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego X * wyłącznie dla projektów zakupu urządzeń medycznych

11 Konkursy w pierwszym kwartale 2008 roku: Nazwa działania Termin ogłoszenia Kwota na konkurs (PLN) Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

12 Wniosek aplikacyjny – najważniejsze elementy 1. Obszar interwencji 2. Dane wnioskodawcy 3. Informacje o projekcie, w tym: a. lokalizacja b. harmonogram realizacji c. opis projektu d. cel projektu 4. Wskaźniki 5. Tabela finansowa 6. Aspekty prawno-finansowe, w tym: a. zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE b. pomoc publiczna c. informacja i promocja 7. Zamówienia publiczne 8. Załączniki

13 Wniosek aplikacyjny

14 strona

15 Statystyka wejść na stronę

16 Główny Punkt Informacyjny WRPO – Victora Center ul. Strzelecka 49, Poznań tel

17 Punkty Informacyjne WRPO Poznań Wągrowiec Nowy Tomyśl Jarocin Leszno Kalisz Konin Gniezno Koło Piła

18 Szkolenia dla beneficjentów WRPO Około 1000 osób zostanie przeszkolonych w lutym i marcu 2008r. Szkolenia odbędą się w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie W pierwszym etapie szkolenia dla JST, MSP, IOB, pracowników Punktów informacyjnych WRPO.

19 Promocja WRPO MARZEC – KWIECIEŃ Spoty reklamowe w radiu i telewizji Przebudowa strony Reklama internetowa Wkładki do gazet regionalnych i lokalnych Wizualizacja punktów informacyjnych oraz produkcja materiałów reklamowych WRPO Wydarzenia promujące Punkty informacyjne WRPO

20 Dziękuję za uwagę. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości Poznań


Pobierz ppt "20 lutego 2008r. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 20 lutego 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google