Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 29 stycznia 2009 r.

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r., powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich

3 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, między innymi: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Budżet PO IG na lata 2007-2013 wynosi 3,9 mld EUR. Całkowity budżet NSRO na lata 2007-2013 wynosi 85,6 mld euro, co odpowiada rocznym wydatkom w wysokości 5% polskiego PKB. Udział finansowy programów operacyjnych w NSRO wdrażanych przez PARP: 7 172 mld EUR (8,4% budżetu NSRO).

4 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Działanie PO IG WnioskodawcyAlokacja działania 2008. rundyBudżet działania 2007-2013 EUROPLN PO IG 1.4MSP, Duże0 30 000 000,00 390 mln Euro PO IG 3.1IOB, MSP 33 000 000,00 110 mln Euro PO IG 3.3IOB, MSP 15 000 000,00 50 mln Euro PO IG 4.1MSP, Duże0,00 390 mln Euro PO IG 4.2MSP, Duże 50 000 000,00 0,00 186 mln Euro PO IG 4.4MSP, Duże 426 000 000,00 1420 mln Euro PO IG 5.1IOB, JBR 16 688 000,00 104 mln Euro PO IG 5.2IOB-- 65,7 mln Euro PO IG 5.3IOB-- 190 mln Euro PO IG 5.4MSP, IOB 1 755 000,00 - 39 mln Euro PO IG 8.1MSP 123 646 000,00 390 mln Euro PO IG 8.2MSP 73 876 000,00 460,8 mln Euro

5 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4.) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1.). PO IG Dzia ł anie 1.4PO IG Dzia ł anie 4.1 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Budżet działania390 mln EUR Wartość projektumaks. 25 mln EURmaks. 50 mln EUR Cel dzia ł ania Podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wyników wdrożeń B+R Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi, wzrost zatrudnienia w działalności B+R, wzrost nakładów na B+R Wartość zmobilizowanych środków prywatnych, liczba wprowadzonych na rynek nowych technologii

6 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Działanie Wnioski o dofinansowanie złożone od uruchomienia PO IG Złożone wnioski o dofinansowanie ogółem Wnioski poprawne pod względem formalnym Wnioski poprawne pod względem merytorycznym liczba dofinansowanie liczba dofinansowanie liczba dofinansowanie PO IG/1.4105100 408 4437369 695 0613429 790 971,80 PO IG/4.1105219 614 06973145 232 6333444 142 823,69 Otwarty nabór pilotażowy (25.08-08.09.2008, łączny do obu działań) zamknięto w ciągu miesiąca, ze względu na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców i wyczerpanie alokacji rocznej w wys. 30 mln zł (alokacja mniejsza w porównaniu do innych działań). Ocena merytoryczna została zakończona, protokół z oceny wniosków przekazany do IP 5 grudnia 2008r.; do końca 2008 roku zawarto 34 umowy. Problemy: Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń blokowych spowodowało przesunięcie ogłoszenia konkursu dla przedsiębiorstw innych niż MSP na 2009 rok. Wyniki naborów PO IG - 2008 r.

7 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 3.1 Wsparcie na tworzenia nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (doradztwo, udostępnianie infrastruktury, usług, zasilenie finansowe nowopowstałego przedsiębiorstwa). 3.3 Wsparcie na przygotowanie przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (też o charakterze udziałowym), wsparcie sieci inwestorów (anioły biznesu, fundusze venture capital); zwiększenie świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez te sieci. PO IG Dzia ł anie 3.1PO IG Dzia ł anie 3.3 Wnioskodawcy Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu (IOB), przedsiębiorstwa MSP Budżet działania110 mln EUR50 mln EUR Cel dzia ł ania Zwiększenie liczby przedsiębiorców działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami szukającymi finansowania działan innowacyjnych Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba dokapitalizowanych podmiotów, wartość zmobilizowanych środków prywatnych, liczba nowych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach Liczba przeprowadzonych konferencji, opracowanych dokumentów, liczba MSP, którym udało się pozyskać inwestora

8 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Działanie Wnioski o dofinansowanie złożone od uruchomienia PO IG Wnioski zatwierdzone przez IZ PO IG Złożone wnioski o dofinansowanie ogółem Wnioski poprawne pod względem formalnym Wnioski poprawne pod względem merytorycznym liczba dofinansowanie liczba dofinansowanie liczba dofinansowanie liczba dofinansowanie PO IG/3.115174 233 995,9512171 313 540,958112 373 924,68235 041 989,78 PO IG/3.37599 691 918,206490 020 252,122536 978 007,561418 458 648,50 Otwarte nabory (16.06-31.07.2008 dla 3.1 oraz 16.06-11.08.2008 dla 3.3) zamknięto w ciągu 2 miesięcy, ze względu na duże zainteresowanie i wyczerpanie alokacji rocznej. Zakończono ocenę merytoryczną w obu działaniach. W działaniu 3.3 jeden wnioskodawca wycofał swój wniosek (zatwierdzony już przez IZ, na kwotę 40 tys. zł). Problemy: W dz. 3.1 PO IG - problem weryfikacji projektów pod względem kwalifikowalności wnioskodawcy w ramach działania (spółki partnerskie, konsorcja ). Wyniki naborów PO IG - 2008 r.

9 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Wsparcie na projekty dotyczące: -rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo- rozwojowe, -opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). PO IG Dzia ł anie 4.2 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania186 mln EUR Wartość projektumaks. 50 mln EUR Cel dzia ł ania Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących B+R w obszarze wzornictwa przemysłowego i użytkowego Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba zmodernizowanych lub wybudowanych laboratoriów badawczych, liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej, liczba zgłoszonych wzorów patentowych

10 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Działanie Wnioski o dofinansowanie złożone od uruchomienia PO IG Wnioski zatwierdzone przez IZ POIG Podpisane umowy o dofinansowanie Złożone wnioski o dofinansowanie ogółem Wnioski poprawne pod względem formalnym Wnioski poprawne pod względem merytorycznym liczba dofinansowanie liczba dofinansowanie liczba dofinansowanie liczba dofinansowa nie liczba dofinansowa nie PO IG/4.2 94261 234 895,0185232 386 39855146 805 43455146 805 4342171 525 941,35 PO IG/4.4 5016 392 889 108,044806 123 225 296,333154 001 934 645,51182 2 312 004 979,41 176 2 223 371 675,97 Nabór w działaniu 4.2 (12.05-27.06.2008) zamknięto w ciągu 2 miesięcy, ze względu na bardzo duże zainteresowanie i wyczerpanie alokacji rocznej. Nabór dla 4.4 został zaplanowany do przeprowadzenia w terminie 12.05-31.07.2008 - cieszył się on największym zainteresowaniem wnioskodawców spośród wszystkich działań – wartość złożonych wniosków przekroczyła ponad 4-krotnie alokację przewidzianą na konkurs. Ocena merytoryczna została zakończona w obu działaniach. W działaniu 4.4 zwiększono alokację, co pozwoli na zawarcie dodatkowych 59 umów (razem 182). W działaniu 4.2 zawarte zostaną razem 53 umowy (2 wnioskodawców zrezygnowało). W obu działaniach umowy zostaną zawarte do końca br. Problemy 4.2 i 4.4: Konieczność sprawdzenia projektów pod względem ich wpływu na środowisko oraz zgodności z dyrektywami UE, która wystąpiła już po ogłoszeniu naboru. Zgodnie z wytycznymi beneficjenci muszą uzupełnić brakującą dokumentację przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Wyniki naborów PO IG - 2008 r.

11 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych znaczeniu ponadregionalnym PO IG Dzia ł anie 5.1 WnioskodawcyOsoby prawne prowadzące powiązanie kooperacyjne (fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z o.o., jednostka badawczo-rozwojowa, organizacja przedsiębiorców). Budżet działania104 mln EUR Wartość wsparciamaks.: 20 mln zł na inwestycje 1 mln zł na szkolenia 400 tys. zł na doradztwo Cel działania Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, liczba podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne, liczba przedsiębiorstw które wdrożyły innowację przy pomocy IOB Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorcamia instytucjami otoczenia biznesu w tym jednostkami naukowymi (transfer wiedzy, wymiana doświadczeń, lepsze wykorzystanie infrastruktury, zmniejszenie kosztów działalności.

12 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie sieci IOB w zakresie promocji współpracy w sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym. PO IG Dzia ł anie 5.2 WnioskodawcyInstytucje otoczenia biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB (tryb konkursowy) Budżet działania65,7 mln EUR Cel działaniaUłatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych i wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych do prowadzenia działalności innowacyjnej Wybrane wskaźniki rezultatuLiczba IOB świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej

13 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Wsparcie tworzenia i rozwoju parków technologicznych o największym potencjale. Dofinansowanie na kompleksowe przedsięwzięcia wyspecjalizowanych ośrodków innowacyjności, parków technologicznych zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym w ujęciu gospodarczym PO IG Działanie 5.3 WnioskodawcyWyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, ś wiadcz ą ce usługi o wysokim potencjale rynkowym i technologicznym Budżet działania190 mln EUR Wartość projektumaks. 40 mln PLN Termin naboru wniosków Tryb indywidualny – projekty indywidualne

14 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów patentowych, wzorów użytkowych). PO IG Dzia ł anie 5.4 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, Instytucje Otoczenia Biznesu Budżet działania39 mln EUR Wartość wsparcia maks. 400 tys. z ł Cel dzia ł ania Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba zgłoszeń patentowych, liczba zgłoszeń wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych

15 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (8.1) Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (8.2) 8.1 Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). 8.2 Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. PO IG Dzia ł anie 8.1PO IG Dzia ł anie 8.2 WnioskodawcyMikro, mali i średni przedsiębiorcy Budżet działania390 mln EUR460,8 mln EUR Wartość projektu maks. 1 mln z ł- Cel działania Stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba usług elektronicznych przygotowanych do świadczenia, liczba nowych miejsc pracy Liczba MSP, które wdrożyły lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B

16 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Działanie Wnioski o dofinansowanie złożone od uruchomienia PO IG Podpisane umowy o dofinansowanie Złożone wnioski o dofinansowanie ogółem Wnioski poprawne pod względem formalnym Wnioski poprawne pod względem merytorycznym liczbadofinansowanieliczbadofinansowanieliczbadofinansowanieliczba dofinanso wanie PO IG / 8.1452195 091 640,00403175 098 036,40222 92 290 763,96 Podpisywane na bieżąco PO IG / 8.2290124 466 802,66248106 911 844,0714255 782 839,53139 48 082 087,31 Wyniki naborów PO IG - 2008 r.

17 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. 6.1 Paszport do eksportu Obowiązkowe doradztwo w zakresie oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy i jego potencjału eksportowego oraz działalności eksportowej. PO IG Dzia ł anie 6.1 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, których udział eksportu lub sprzedaży na JRE w całkowitej sprzedaży nie przekracza: dla mikro - 30%, dla małego - 25%, dla średniego - 20% Budżet działania121,8 mln EUR Wartość wsparcia maks. 10 tys. PLN - opracowanie strategii, 200 tys. PLN - wdrożenie strategii Cel działania Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsce nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba usług doradczych świadczonych przez Instytucje Doradcze, liczba dofinansowanych przedsięwzięć targowo-wystawienniczych, liczba MSP zdobywających pierwsze zamówienia spoza Polski

18 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców i wyczerpanie alokacji rocznej, w przypadku większości wdrażanych działań konkursy były zamykane w terminie od 2 tyg. do ok. 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia (1.4-4.1, 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2). Największym zainteresowaniem cieszy się działanie 4.4. Wyjątkiem są działania z Priorytetu V, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem (5.1, 5.4 MSP). W związku z możliwością dokonywania uzupełnień, na ocenie formalnej odpada od 4% wniosków w dz. 4.4 do 33% w dz. 5.1 (średnio ok. 18%). Relatywnie duży procent wniosków odpada na etapie oceny merytorycznej w działaniach 5.1, 5.2 i 5.4 IOB (ok. 70% poprawnych formalnie) i 3.3 (ok. 60%). Podsumowanie naborów PO IG - 2008 r.

19 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Brak danych umożliwiających sprawdzenie czy wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu (działania 3.1, 3.3, 5.2). Projekt nie był zgodny z celami i zakresem działania. Wydatki odnoszą się do zadań niekwalifikujących się do wsparcia w ramach działania (działania 3.1, 4.2, 5.4). Zaproponowane wskaźniki są niespójne z opisem projektu, założonymi celami i planowanymi działaniami lub są błędnie zdefiniowane (działania 4.2, 4.4, 5.2, 5.4). Nieadekwatna w stosunku do liczby zadań w projekcie liczba stanowisk koordynujących i nadzorujących prace (działania 5.2, 5.4). Najczęściej popełniane błędy skutkujące odrzuceniem wniosku (ocena merytoryczna)

20 Warszawa, 29 stycznia 2009 r. Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google