Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 27 państwach Państwa członkowskie UE Kraje kandydujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 27 państwach Państwa członkowskie UE Kraje kandydujące."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 27 państwach Państwa członkowskie UE Kraje kandydujące

2 Założyciele Idee w służbie starań o trwały pokój i dobrobyt… Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

3 Symbole UE Flaga europejska Hymn europejski 9 maja Dzień Europy Motto UE Zjednoczona w różnorodności

4 23 języki urzędowe

5 Rozszerzenie: od 6 do 27 państw

6 Wielkie rozszerzenie: koniec podziałów w Europie Upadek muru berlińskiego – upadek komunizmu Unijna pomoc gospodarcza: program Phare Kryteria kopenhaskie: demokracja i rządy prawa gospodarka rynkowa zdolność do przyjęcia prawa UE Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Decyzja o rozszerzeniu, szczyt w Kopenhadze Do UE przystępuje 10 państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry Przystąpienie Bułgarii i Rumunii Kraje kandydujące Chorwacja, Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Turcja © Reuders

7 Traktaty – podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1958 Traktaty rzymskie: Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) 1987 Jednolity Akt Europejski: jednolity rynek 1993 Traktat o Unii Europejskiej – traktat z Maastricht 1999 Traktat z Amsterdamu 2003 Traktat z Nicei 2009 Traktat z Lizbony

8 Traktat lizboński traktatem na miarę Europy XXI wieku Dzięki traktatowi Unia Europejska będzie bardziej: skuteczna uproszczenie procedur, przewodniczący Rady w pełnym wymiarze itp. demokratyczna wzrost znaczenia Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, inicjatywa obywatelska, Karta Praw Podstawowych itp. przejrzystajasny podział obowiązków, spotkania i dokumenty w większym stopniu dostępne dla ogółu społeczeństwa itp. zjednoczona Wysoki Przedstawiciel ds. Polityki na arenie światowej Zagranicznej itp. bezpiecznanowe możliwości w walce ze zmianami klimatu i terroryzmem, bezpieczeństwo energetyczne itp.

9 Unia w służbie obywateli Portal internetowy Unii Europejskiej europa.eu Półtora miliona dokumentów w zasięgu ręki Centrum Europe Direct Odpowiada na pytania: Sieci Europe Direct Ponad 400 punktów informacyjnych w całej UE Dokumenty Unii Europejskiej Udostępnianie dokumentów wewnętrznych na prośbę zainteresowanych Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Rozpatruje skargi dotyczące funkcjonowania instytucji UE Nikoforos Diamandouros, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

10 Liczba ludności w UE i na świecie Liczba ludności w mln, 2009 r UEChinyJaponiaRosjaRosjaUSA

11 Powierzchnia UE w porównaniu z innymi krajami Powierzchnia w tys. km² UEChiny Japonia RosjaUSA

12 Wyniki ekonomiczne UE w porównaniu z innymi krajami UE ChinyJaponiaRosjaUSA UEChinyJaponiaRosja USA Wielkość gospodarki: PKB w mld EUR, 2008 r. Dochód na mieszkańca: PKB na 1 mieszkańca, 2008 r.

13 Powierzchnia krajów członkowskich UE Powierzchnia w tys. km² Francja Hiszpania Niemcy Polska Finlandia Włochy Rumunia Grecja Bułgaria Węgry Austria Irlandia Łotwa Słowacja Estonia Dania Holandia Belgia Słowenia Cypr Malta Szwecja Wielka Brytania Portugalia Czechy Litwa Luksemburg

14 Liczba mieszkańców UE Liczba ludności w mln, 2009 r. razem 500 mln 82,1 64,4 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,6 10,8 10,510,0 9,39,38,48,4 7,67,6 5,55,55,45,4 5,35,3 4,54,5 3,33,3 2,32,3 2,02,0 1,31,30,80,80,50,50,40,4 Francja Hiszpania Szwecja Polska Finlandia Włochy Wielka Brytania Rumunia Grecja Bułgaria Węgry Portugalia Austria Czechy Irlandia Litwa Łotwa Słowacja Estonia Dania Holandia Belgia Słowenia Cypr Luksemburg Malta Niemcy

15 PKB na 1 mieszkańca w różnych krajach Litwa 2008 PKB na mieszkańca 100 – średnia dla 27 krajów UE Luksemburg Irlandia Holandia Austria Dania Belgia Szwecja FinlandiaNiemcyFrancjaWłochy Hispzania UE 27CyprGrecjaSłowenia Malta Portugalia EstoniaWęgry Słowacja ŁotwaPolskaRumuniaBułgaria Wlk. BrytaniaCzechy

16 Udział procentowy wydatków w budżecie UE Budżet UE w 2011 r. wynosi 141,9 mld euro = 1,13% dochodu narodowego brutto Obywatele, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 1% Inne, administracja 6% Zrównoważony wzrost: nowe miejsca pracy, konkurencyjność, rozwój regionalny 46% Działania na arenie międzynarodowej (w tym pomoc na rzecz rozwoju) 6% Zasoby naturalne: rolnictwo, środowisko 41%

17 Zmiana klimatu – wyzwanie dla nas wszystkich W 2007 r. przywódcy krajów UE postanowili: do 2020 r. ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. (30 proc. jeżeli podobnie postąpią inne kraje rozwinięte) do 2020 r. podnieść efektywność energetyczną o 20 proc. do 2020 r. zwiększyć o 20 proc. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wiatru, słońca, wody, biomasy)

18 Źródła energii we współczesnym świecie Rodzaj paliwa używanego do produkcji energii jako procent całości, 2008 r. Udział procentowy paliwa importowanego z krajów spoza UE, 2008 r. Ropa 36% Gaz 25% Energia jądrowa 13% Węgiel 18% Źródła odnawialne 8% 45% 84%84% 60% 100% 54%54% RopaWęgielGazEnergia jądrowa (uran) Źródła odnawialne Wszystkie rodzaje 0%

19 Zatrudnienie i wzrost gospodarczy Wyzwania: Demografia: Europejczycy żyją dłużej i mają mniej dzieci Globalizacja: europejska gospodarka musi być konkurencyjna w skali światowej Zmiany klimatu: należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych Rozwiązania: Przywódcy krajów UE postanowili, że trzeba: wspierać badania naukowe i innowacje budować dynamiczne otoczenie dla biznesu inwestować w kapitał ludzki sprawić, aby gospodarka była bardziej ekologiczna

20 Badania naukowe inwestycje w społeczeństwo oparte na wiedzy Udział procentowy wydatków na B+R w PKB, 2006 r. 1,8% 3,0% 1,3% 2,6% 3,4% UE Chiny Japonia USA Cel UE

21 Solidarność w praktyce polityka spójności UE W latach na rozwój infrastruktury i biznesu, ochronę środowiska i szkolenie pracowników w uboższych regionach przeznaczona zostanie kwota 347 mld euro Fundusz regionalny Fundusz społeczny Fundusz spójności Cel: konwergencja regiony, których PKB na 1 mieszkańca nie przekracza 75% średniej w UE. Na ten cel przeznaczono 81,5% funduszy. Cel: konkurencyjność i zatrudnienie na szczeblu regionalnym.

22 Euro – wspólna europejska waluta Kraje strefy euro Kraje, które nie wprowadziły euro Obowiązuje w całej strefie euro Monety: wspólny awers, rewers zaprojektowany przez poszczególne kraje Banknoty: nie ma symboli krajowych

23 Wygrać z inflacją Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa: stabilne ceny Średnioroczna inflacja w 15 krajach UE, w których w 2008 r. obowiązywało euro

24 Jednolity rynek swoboda wyboru Cztery swobody przepływu: towarów usług ludzi kapitału © Getty Images Jednolity rynek przyczynił się do: znacznego obniżenia cen wielu produktów i usług, w tym dostępu do Internetu i cen biletów lotniczych. 40% spadku cen połączeń telefonicznych w okresie powstania 2,8 miliona nowych miejsc pracy

25 Swoboda przemieszczania się Strefa Schengen: Brak kontroli granicznych między większością państw UE Wzmocniona kontrola zewnętrznych granic UE Intensyfikacja współpracy policyjnej między różnymi państwami UE Możliwość kupowania za granicą towarów przeznaczonych do własnego użytku i przywożenia ich do kraju rodzinnego © Corbis

26 Za granicę po naukę Już ponad 2 miliony młodych ludzi skorzystały z możliwości kształcenia w innym kraju UE. Było to możliwe dzięki unijnym programom: Comenius: szkoły podstawowe i średnie Erasmus: kształcenie wyższe Leonardo da Vinci: kształcenie zawodowe Grundtvig: kształcenie dorosłych Młodzież w działaniu: praca ochotnicza i kształcenie nieformalne © Getty Images

27 Ochrona zdrowia i środowiska Zanieczyszczenia nie znają granic – trzeba działać razem Działania UE mają zapewnić nam: bardziej czystą wodę mniej kwaśnych deszczy benzynę bezołowiową darmowe i bezpieczne pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych surowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności więcej gospodarstw organicznych i nastawionych na jakość bardziej skuteczne ostrzeżenia na paczkach papierosów rejestrację chemikaliów i nadzór nad nimi (REACH) © Van Parys Media

28 Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Karta Praw Podstawowych Wspólna walka z terroryzmem Współpraca międzynarodowa policji i organów ścigania Koordynacja polityki imigracyjnej i azylowej Współpraca w zakresie prawa cywilnego © European Union Police Mission

29 Działania UE na rzecz pokoju i dobrobytu Zasady handlu światowego Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Pomoc na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna UE prowadzi misje pokojowe i pomaga w odbudowie zniszczonych przez wojnę krajów, takich jak Bośnia i Hercegowina.

30 UE jedną z największych potęg handlowych Udział w światowym handlu towarowym (2007) Udział w światowym handlu usługami (2007) Inne 53,2% UE 17% USA 14,5% Japonia 5,8% Chiny 9,5% Inne 40,6% UE 28,5% USA 18,2% Japonia 6,8% Chiny 5,9%

31 UE światowym liderem w dziedzinie pomocy na rzecz rozwoju Oficjalna pomoc na rzecz rozwoju na jednego obywatela, 2007 r UE Japonia USA 60% światowej pomocy na rzecz rozwoju pochodzi z UE

32 Trzy główne instytucje Parlament Europejski - głos obywateli Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Rada Ministrów - głos państw członkowskich Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady Europejskiej Komisja Europejska - wspólne interesy UE José Manuel Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej

33 Parlament Europejski Instytucje UE Trybunał Sprawie- dliwości Trybunał Obrachu- nkowy Komitet Ekonomiczno- Społeczny Komitet Regionów Rada Ministrów (Rada UE) Komisja Europejska Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny Agencje Rada Europejska (szczyt)

34 Jak powstaje prawo UE Obywatele, grupy interesu, eksperci: dyskusje, konsultacje Komisja: wystąpienie z oficjalnym wnioskiem Parlament i Rada Ministrów: wspólna decyzja Komisja i Trybunał Sprawiedliwości: monitorowanie wdrażania Władze krajowe i lokalne: wdrażanie

35 Parlament Europejski – głos obywateli Wraz z Radą Ministrów podejmuje decyzje dotyczące unijnych aktów prawnych i budżetu Sprawuje demokratyczną kontrolę nad całą działalnością UE Liczba posłów z każdego kraju (styczeń 2010 r.) Włochy Litwa Irlandia 2525 Holandia Hiszpania 22 Grecja Francja Finlandia 6 Estonia 13 Dania 22Czechy 6Cypr 17 Bułgaria 22 Belgia 17 Austria Razem Wielka Brytania 22Węgry 18Szwecja 7Słowenia 1313 Słowacja 33 Rumunia 22Portugalia 50 Polska 99Niemcy 5 Malta 8 Łotwa 6 Luksemburg

36 Europejskie partie polityczne Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie 55 Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 54 Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 84 Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) 265 Posłowie niezrzeszeni 27 Razem : 736 Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów 184 Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica 35 Europa Wolności i Demokracji 32 Podział miejsc w Parlamencie Europejskim między partie polityczne (styczeń 2010 r.)

37 Rada Ministrów – głos państw członkowskich 1 minister z każdego kraju Rotacyjne przewodnictwo 6 miesięcy Wraz z Parlamentem podejmuje decyzje dotyczące unijnych aktów prawnych i budżetu Zarządza wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa

38 Rada Ministrów – liczba głosów według krajów 345Razem: 3Malta 4Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa i Słowenia 7Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Słowacja 10Austria, Bułgaria i Szwecja 12 Belgia, Czechy, Grecja, Portugalia i Węgry 13Holandia 14 Rumunia 27Hiszpania i Polska 29Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy Wiele decyzji wymaga większości kwalifikowanej, czyli 255 głosów oraz większości państw członkowskich Od 2014 r.: 55% państw członkowskich reprezentujących 65% populacji

39 Szczyt Rady Europejskiej Szczyt, na którym zbierają się szefowie państw i rządów wszystkich krajów UE Co najmniej 4 razy w roku Ustalane są na nim ogólne wytyczne dla działalności Unii Przewodniczący: Herman Van Rompuy

40 Wysoki przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Catherine Ashton Podwójna rola: przewodnicząca spotkań Rady ds. Zagranicznych + Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Zarządza wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Zwierzchniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

41 Komisja Europejska – wspólne interesy UE 27 niezależnych członków, po jednym z każdego kraju UE Inicjatywa ustawodawcza Organ wykonawczy Strażnik traktatów Reprezentuje UE na arenie międzynarodowej

42 Trybunał Sprawiedliwości – na straży prawa 27 niezależnych sędziów, po jednym z każdego kraju UE Stanowi o interpretacji prawa UE Zapewnia jednakowe stosowanie unijnego prawa we wszystkich krajach UE

43 Europejski Trybunał Obrachunkowy kontrola unijnych wydatków 27 niezależnych członków Sprawdza, czy unijne fundusze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem Może kontrolować wszelkie osoby i organizacje zajmujące się funduszami unijnymi

44 Zapewnia stabilność cen Kontroluje podaż pieniądza i ustala stopy procentowe Działa niezależnie od rządów krajowych Europejski Bank Centralny zarządzanie wspólną walutą Jean-Claude Trichet Prezes Banku Centralnego

45 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny głos społeczeństwa obywatelskiego 344 członków Reprezentuje związki zawodowe, pracodawców, rolników, konsumentów itp. Doradza w sprawie nowych aktów prawnych i polityki unijnej Promuje zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w sprawy UE

46 Komitet Regionów głos samorządu lokalnego 344 członków Reprezentuje miasta i regiony Doradza w sprawie nowych aktów prawnych i polityki unijnej Promuje zaangażowanie władz lokalnych w sprawy UE

47 Urzędnicy instytucji UE Urzędnicy etatowi Wybierani w drodze otwartych konkursów Pochodzący ze wszystkich państw UE Zarobki regulowane prawnie Administracja UE kosztuje 15 euro rocznie na 1 obywatela Komisja zatrudnia około urzędników etatowych oraz tymczasowych i kontraktowych Inne instytucje UE: około pracowników


Pobierz ppt "Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 27 państwach Państwa członkowskie UE Kraje kandydujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google