Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próby zjednoczenia narodów Europy miały wielokrotnie miejsce w historii kontynentu od upadku Cesarstwa Rzymskiego. Dyskusje na temat zjednoczonej Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próby zjednoczenia narodów Europy miały wielokrotnie miejsce w historii kontynentu od upadku Cesarstwa Rzymskiego. Dyskusje na temat zjednoczonej Europy."— Zapis prezentacji:

1

2 Próby zjednoczenia narodów Europy miały wielokrotnie miejsce w historii kontynentu od upadku Cesarstwa Rzymskiego. Dyskusje na temat zjednoczonej Europy w średniowieczu miały dwa aspekty: obronny i ekspansjonistyczny. Szczególnie szybki rozwój idei integracyjnej w Europie nastąpił w II poł. XX wieku, po zakończeniu II wojny światowej.

3 Początki Unii Europejskiej sięgają I wspólnoty, którą była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, ( EWWiS) powołanej na podstawie traktatu paryskiego, podpisanego w 1951 r. przez sześciu członków założycieli: Belgię, Holandię i Luksemburg, Niemiecką Republikę Federalną, Francję i Włochy.

4 W roku 1957 powstaje Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Tworzony jest wspólny rynek, znikają bariery celne i inne przeszkody gospodarcze dzielące do tej pory kraje Europy Zachodniej

5 Trzeci etap jednoczenia się Europy to Traktat z Maastricht z 1991 roku, który przekształca EWG w Unię Europejską. Traktat ten wchodzi w życie w 1993 roku. Od tego momentu idea jedności europejskiej obejmuje wprowadzenie wspólnej waluty oraz poszerzenie współpracy międzynarodowej.

6 Unia wspiera się na trzech filarach: 1. Gospodarczym-wprowadzenie i zarządzanie wspólną walutą. 2.Wspólnej i systematycznie pogłębianej współpracy w dziedzinie polityki wewnętrznej i sytemu sądownictwa. 3. Prowadzenie wspólnej dla krajów członkowskich, polityki zagranicznej.

7 promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,

8 rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, polepszenie standardów życia.

9 Rok Kraje założycielskie: Francja, Wochy, Niemiecka Republika Federalna, Belgia, Holandia, Luksemburg, Rok Wielka Brytania, Dania, Irlandia, Rok Grecja, Rok 1986 – Hiszpania i Portugalia, Rok Szwecja, Austria, Finlandia, Rok Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,Słowenia, Malta, Rok Bułgaria, Rumunia W sumie UE tworzy 27 państw.

10 Unia Europejska jako organizacja o zasięgu międzynarodowym posiada organy mające na celu usprawnić pole do dialogu między członkami UE i pomagać we wspólnym zarządzaniu Unią. Główne instytucje to:

11 Jego oficjalna siedziba znajduje się w Strasburgu (komisje parlamentarne i władze klubów mieszczą się w Brukseli, a sekretariat i biblioteka w Luksemburgu).Składa się z posłów wybranych w poszczególnych krajach członkowskich UE. Ich liczba jest ustalana proporcjonalnie do liczby mieszkańców. W kadencji jest 736 europosłów.

12 Strasburg (Francja) – obrady plenarne

13 Państwo Ilość miejsc Państwo Ilość miejsc Niemcy 99 Austria 17 Zjednoczone Królestwo 72 Bułgaria 17 Francja 72 Dania 13 Włochy 72 Słowacja 13 Hiszpania 50 Finlandia 13 Polska 50 Irlandia 12 Rumunia 33 Litwa 12 Niderlandy 25 Łotwa 8 Grecja 22 Słowenia 7 Portugalia 22 Estonia 6 Belgia 22 Cypr 6 Czechy 22 Luksemburg 6 Węgry 22 Malta 5 Szwecja 18 Razem 736

14 Jerzy Buzek

15 – kompetencje prawodawcze, – kompetencje kontrolne, – kompetencje kreacyjne, – kompetencje w zakresie stosunków zewnętrznych.

16 Inaczej zwana Radą Ministrów Unii. Zasiadaj w niej poszczególni ministrowie krajów Unii Jacy? Jest to zależne od tematyki, która Rada ma się zając np. ministrowie finansów. Jest to organ reprezentujący państwa członkowskie

17 Jeżeli dochodzi do spotkania szefów państw członkowskich ( premierów, prezydentów) to wtedy rada unii przekształca się w Radę Europejską. Jej celem jest wytyczanie, określanie kierunków politycznych UE w kwestiach o kluczowym znaczeniu Takie spotkania odbywają się cztery razy do roku.

18 Herman Van Rompuy pierwszy stały Przewodniczący Rady Europejskiej Wybierany przez Radę Europejską na 2,5 roku a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace; b) zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych; c) wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej; d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej

19 Nowe stanowisko w systemie instytucjonalnym UE. - Wybierany przez Radę Europejską, za zgodą przewodniczącego KE. - Od 1 grudnia 2009 r. Wysokim Przedstawicielem jest Catherine Ashton

20 Prowadzi Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, Koordynuje działania zewnętrzne Unii. Wspomaga on Radę i Komisję w zapewnieniu spójności działań zewnętrznych UE z jej politykami, Jest odpowiedzialny za stosunki Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi.

21 Zasiadają w niej komisarze. Po jednym z każdego kraju członkowskiego(do 2014). Komisarze sprawują swoja władze przez pięcioletnia kadencje. Zostają oni wybierani przez Parlament Europejski. Ich zadaniem jest reprezentowanie całej Unii a nie partykularnych interesów poszczególnych krajów. Jest to organ wykonawczy Unii Europejskiej

22 Janusz Lewandowski

23 José Manuel Durão Barroso

24 kontrolne –Strażniczka Traktatów; prawodawcze – inicjatywa prawodawcza, akty wykonawcze i delegowane; wykonawcze – wykonywanie budżetu, zarządzanie funduszami UE; w zakresie stosunków zewnętrznych jest umocowana do reprezentowania Unii na zewnątrz, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

25 Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

26 Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych (której stale przewodniczy Wysoki Przedstawiciel), sprawują na zasadzie równej rotacji przedstawiciele państw członkowskich. Koncepcja Trioprezydencji grupy trzech państw członkowskich przez okres 18 miesięcy. Każdy członek grupy przewodniczy przez okres sześciu miesięcy wszystkim składom Rady. Kompetencje: reprezentowanie Rady wobec innych instytucji unijnych oraz państw trzecich; organizowanie prac Rady; zwoływanie oraz przewodniczenie spotkaniom Rady; kierowanie organami pomocniczymi Rady

27 Z dniem 1 lipca 2011Polska obejmuje prezydencję w UE. Polski premier staję się na 6 miesięcy głównym rozgrywającym wewnątrz Unii Europejskiej.

28

29 Rynek wewnętrzny Wieloletnie Ramy Finansowe Wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Stosunki ze Wschodem Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy

30 prace nad wzmocnieniem zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej i konsolidacją finansów publicznych przewodniczenie pracom dotyczącym przyjęcia rocznego budżetu Unii Europejskiej na 2012 r. współpraca polskiej prezydencji z prezydencją francuską w grupie G20 rewizja wytycznych w sprawie transeuropejskich sieci transportowych, w tym zasad finansowania inwestycji w te sieci europejska agenda cyfrowa (także e-administracja) utworzenie mechanizmów finansowania małych i rozproszonych inwestycji w efektywność energetyczną z Funduszu Spójności – sektory - budownictwo, ciepłownictwo lokalne, sieci dystrybucji ciepła i energii elektrycznej, lokalny transport zbiorowy

31 konkurencyjność innowacyjność (utworzenie patentu Unii Europejskiej) przegląd prawa w dziedzinie praw konsumenta prace nad podstawami programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego reforma systemu płatności bezpośrednich aktywizacja zawodowa wobec wyzwań demograficznych

32

33 2,5 tysiąca kilometrów nowych dróg ponad 300 tysięcy nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy powiększony o kilka punktów procentowych Rozwój i rozbudowa infrastruktury lokalnej, Fundusze Kapitału Ludzkiego, Zniesienie granic wewnątrz UE ( Układ z Schengen) I wiele wiele więcej Polska dzięki UE dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego, dzięki temu żyjemy dziś zupełnie w innej rzeczywistości niż 20 lat temu. Dziękujemy!!!!!!!!!1

34


Pobierz ppt "Próby zjednoczenia narodów Europy miały wielokrotnie miejsce w historii kontynentu od upadku Cesarstwa Rzymskiego. Dyskusje na temat zjednoczonej Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google