Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO E UROPEJSKIE Wsparcie na inwestycje związane z ochroną środowiska z funduszy strukturalnych Łukasz Koliński Warszawa, 26 stycznia 2004 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO E UROPEJSKIE Wsparcie na inwestycje związane z ochroną środowiska z funduszy strukturalnych Łukasz Koliński Warszawa, 26 stycznia 2004 roku."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO E UROPEJSKIE Wsparcie na inwestycje związane z ochroną środowiska z funduszy strukturalnych Łukasz Koliński Warszawa, 26 stycznia 2004 roku

2 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 2 / 21 n Ochrona środowiska w funduszach strukturalnych UE Þ SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Działanie 2.4 Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Þ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 3.1 Obszary wiejskie Þ SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych n Pozostałe źródła finansowania n GIA / Kontakt Wstęp

3 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 3 / 21 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

4 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 4 / 21 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji n Obszar wsparcia Þ nowe inwestycje rozumiane jako utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa lub rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług n Maks. finansowanie - % kosztów projektu Þ dotacja na inwestycję: Warszawa, Poznań – 15% (MŚP – 22,5%) Kraków, Wrocław, Trójmiasto – 20% (MŚP – 27,5%) Pozostałe obszary – 25% (MŚP – 32,5%) Þ dotacja na zatrudnienie: 4 000 EUR na jedno nowoutworzone miejsce pracy n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2005): 300 mln PLN Þ terminy: styczeń i czerwiec 2005

5 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 5 / 21 Rodzaje nowych inwestycji - grupy Nr grupyNowe inwestycje 1min. wartość inwestycji 10 mln EUR 2min. wartość inwestycji 0,5 mln EUR, rozbudowa lub modernizacja istniejącego przedsiębiorstwa oraz utrzymanie min. 100 miejsc pracy przez min. 5 lat 3utworzenie min. 20 nowych miejsc pracy na okres min. 5 lat 4wprowadzające innowacje technologiczne 5wpływające na poprawę stanu środowiska 6zlokalizowane w parku technologicznym lub przemysłowym

6 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 6 / 21 Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

7 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 7 / 21 n Obszary wsparcia Þ wsparcie w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Þ wsparcie w zakresie ochrony powietrza Þ wsparcie w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Þ wsparcie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004 - 2006): 207 mln EUR Þ termin: 17 stycznia – 18 marca 2005 Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów środowiska

8 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 8 / 21 Dostosowanie do wymogów ochrony środowiska – beneficjenci n Inwestycje w zakresie ochrony powietrza Þ Pomoc dostępna wyłącznie dla podmiotów wymienionych w załączniku XII, rozdział 13 do Traktatu Akcesyjnego oraz w załączniku 1 pkt IV.1, IV.2, IV.3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.03.163.1584) n Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Þ Beneficjentem nie może być podmiot, w którym większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot – w szczególności spółka prawa handlowego – od niej zależny.

9 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 9 / 21 Dostosowanie do wymogów ochrony środowiska – wysokość wsparcia n Maksymalne wsparcie - % kosztów inwestycji: Þ Nowe inwestycje: Warszawa, Poznań – 30% (MŚP – 45%) Kraków, Wrocław, Trójmiasto – 40% (MŚP – 55%) Pozostałe obszary – 50% (MŚP – 65%) Þ Inne inwestycje (tj. inwestycje dotyczące modernizacji istniejących instalacji): Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego – 30% Pozostałe (poza inwestycjami w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi) – 50% (MŚP – 65%) W żadnym przypadku nie więcej niż 5 mln EUR

10 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 10 / 21 Infrastruktura ochrony środowiska

11 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 11 / 21 Infrastruktura ochrony środowiska n Przykładowe obszary wsparcia Þ zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków Þ poprawa jakości powietrza Þ wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Þ gospodarka odpadami Þ wsparcie zarządzania ochroną środowiska n Max. finansowanie - % kosztów projektu Þ gdy wsparcie nie jest pomocą publiczną - 75% Þ gdy wsparcie jest pomocą publiczną: nowe inwestycje: –Warszawa, Poznań – 30% (MŚP – 45%) –Kraków, Wrocław, Trójmiasto – 40% (MŚP – 55%) –Pozostałe obszary – 50% (MŚP – 65%) inne inwestycje: do 60% (MŚP – 75%) n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004 - 2006): 401 mln EUR Þ terminy składania wniosków: w zależności od województwa

12 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 12 / 21 Infrastruktura ochrony środowiska - beneficjenci n Beneficjenci Þ jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego Þ związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Þ podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo Þ podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska Þ organy administracji rządowej w województwie Þ jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

13 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 13 / 21 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

14 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 14 / 21 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych n Przykładowe obszary wsparcia Þ budowa lub modernizacja zakładów produkcyjnych lub infrastruktury handlu hurtowego artykułami rolnymi Þ projekty dotyczące ochrony środowiska, przynoszące wymierny efekt ekologiczny n Maks. finansowanie - % kosztów projektu Þ 50% (nie więcej niż 20 mln PLN na jeden podmiot, nie mniej niż 100 tys. PLN) n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004-2006): 464 mln EUR Þ termin: procedura ciągła aż do wyczerpania środków

15 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 15 / 21 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych - beneficjenci n Pomoc dotyczy projektów związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych objętych załącznikiem I do TWE n Osoby fizyczne lub prawne, których statutowym przedmiotem działalności jest przetwórstwo artykułów rolnych, pakowanie jaj, usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem artykułów rolnych lub handel hurtowy artykułami rolnymi

16 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 16 / 21 Pozostałe źródła finansowania n Programy Wspólnotowe Þ Life Þ Inteligentna Energia – Europa Þ 6 Program Ramowy n Programy krajowe Þ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) Þ EkoFundusz

17 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 17 / 21 Global Incentives Advisor (GIA)

18 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 18 / 21 Global Incentives Advisor (GIA) – europejska sieć doradców n Ernst & Young posiada bogate doświadczenie w identyfikowaniu możliwości uzyskania dotacji i zachęt inwestycyjnych oraz składaniu wniosków o wsparcie na terenie całej Europy n Global Incentives Advisor (GIA) jest zespołem liczącym ponad 400 specjalistów, pracujących w oddziałach Ernst & Young na całym świecie

19 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 19 / 21 Global Incentives Advisor (GIA) – europejska sieć doradców Ulf Castenfors Sweden Ola Hansen Norway Per Hoeholt Denmark Stephan Naumann Germany Paul Duffy Isle of Man Eamonn ODoherty Ireland Gerard Harder Netherlands Nigel Wilcock United Kingdom Ides Vanden Auweele Belgium Laurent Fourmon France Damiano Nesi Luxembourg Jose Gonzaga Rosa Portugal Sabiniano Medrano Irazola Spain Barbara Zimmerman Switzerland Walter Baumann Austria Magda Posavec Slovenia Bruno Calzia Italy Maria Parker Finland Tonis Jakob Estonia Evgeny Timofeev Russia Egons Liepens Latvia Nerijus Jurkus Lithuania Radoslaw Czarnecki Poland Jaromir Zbroj Czech Republic Peter Chrenko Slovak Republic Károly Radnai Hungary Anca Ionescu Romania Rodney Milford Yugoslavia Dunja Hitrec Croatia Nicholas Davies Bulgaria Erdal Calikoglu Turkey Themis Lianopoulos Greece Mario Galea Malta Leon Harris Israel

20 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 20 / 21 Global Incentives Advisor (GIA) – zespół GIA Market Support Center (Bruksela, Luksemburg) GIA Market Support Center (Bruksela, Luksemburg) Dick Lubberhuizen (Eindhoven, NL) Partner - GIA Radosław Czarnecki (Warszawa) GIA Polska Partner Radosław Czarnecki (Warszawa) GIA Polska Partner Magdalena Burnat-Mikosz Senior Menedżer Magdalena Burnat-Mikosz Senior Menedżer E&Y Biuro lokalne w UE Partner E&Y Biuro lokalne w UE Partner E&Y Biuro lokalne w UE Partner E&Y Biuro lokalne w UE Partner E&Y Biuro lokalne w UE Partner E&Y Biuro lokalne w UE Partner Dział Doradztwa Europejskiego - - grupa 20 doradców w Warszawie oraz biurach lokalnych E&Y Arleta Marcinkowska Menedżer Arleta Marcinkowska Menedżer

21 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 21 / 21 Kontakt Magdalena Burnat-Mikosz, Senior Menedżer magdalena.burnat-mikosz@pl.ey.com Łukasz Koliński, Senior Konsultant lukasz.kolinski@pl.ey.com Ernst & Young Sp. z o.o. Warszawa tel. (22) 557 70 00 fax (22) 557 70 01


Pobierz ppt "D ORADZTWO E UROPEJSKIE Wsparcie na inwestycje związane z ochroną środowiska z funduszy strukturalnych Łukasz Koliński Warszawa, 26 stycznia 2004 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google