Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Past Simple.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Past Simple."— Zapis prezentacji:

1 Past Simple

2 Użycie Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach zakończonych w przeszłości. Często używamy określeń czasu, aby uściślić moment wykonania danej czynności. Np.: Amy felt ill yesterday. (Wczoraj Amy źle się czuła.)

3 Past Simple może dotyczyć zarówno przeszłości bardzo odległej, np
Past Simple może dotyczyć zarówno przeszłości bardzo odległej, np.: The ancient Greeks invented the Olympics. (Starożytki Grecy wynaleźli igrzyska olimpijskie.) … jak i dość bliskiej, np.: I met her only yesterday. (Poznałam ją dopiero wczoraj.)

4 Tworzenie Czasowniki angielskie dzielą się na regularne i nieregularne. Tworzenie czasu przeszłego będzie zależało od tego, do której grupy należy dany czasownik.

5 Czasowniki regularne tworzą formę przeszłą poprzez dodanie końcówki –ed: watch (oglądać) – watched talk (rozmawiać) – talked look (patrzeć) – looked jump (skakać) – jumped visit (odwiedzać) – visited np.: She looked at the camera. (Patrzyła na aparat.)

6 Jeżeli jednak czasownik zakończony jest na –e, to dodajemy tylko –d: arrive (przyjeżdżać) – arrived smile (uśmiechać się) – smiled smoke (palić) – smoked invite (zapraszać) – invited prepare (przygotowywać) - prepared np.: They smiled when they heard the news. (Uśmiechali się kiedy usłyszeli wiadomość.)

7 Jeśli czasownik kończy się na literę –y, to zamieniamy ją na i, dodając do niej końcówkę –ed: cry (płakać) – cried study (studiować) – studied try (próbować) – tried np.: They tried a delicious cake. (Spróbowali pysznego ciasta.) *Końcówki -y nie zamieniamy na -ied, kiedy przed -y występuje inna samogłoska, np. play (grać) - played enjoy (cieszyć się) - enjoyed

8 Jeżeli czasownik kończy się złożeniem: samogłoska + spółgłoska, to spółgłoskę tę podwajamy, zanim dołączymy do niej końcówkę -ed: stop (zatrzymać się ) - stopped plan (planować) - planned rub (pocierać) – rubbed np.: He stopped at traffic lights. (Zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną.)

9 Jeśli słowo zakończone jest na dwie spółgłoski lub jeśli przed ostatnią spółgłoską występują dwie samogłoski, to ostatniej spółgłoski nie podwajamy: start (startować) - started help (pomagać) - helped boil (gotować) - boiled need (potrzebować) – needed np.: She needed a new pair of jeans. (0na potrzebowała nowej pary dżinsów.)

10 Czasowniki nieregularne nie posiadają konkretnych zasad tworzenia czasu przeszłego. Trzeba się ich po prostu nauczyć na pamięć. Są to np.: drive (prowadzić samochód) – drove speak (mówić) – spoke have (mieć) – had buy (kupować) – bought np.: We bought the tickets. (Kupiliśmy bilety.)

11 Zdania twierdzące I/ you / he / she / it / we / they
czasownik + ed (przy czasownikach regularnych) lub + druga forma czasownika (przy czasownikach nieregularnych) np.: He smoked a lot when he lived in Philadelphia. (Kiedy mieszkał w Filadelfii dużo palił.) John went to work three hours ago. (John poszedł do pracy 3 godziny temu.)

12 Zdania pytające Pytania w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycie czasownika posiłkowego did dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej. W pytaniach czasownik nie występuje już w formie przeszłej, ale w bezokoliczniku! did + I/ you / he / she / it / we / they + czasownik w bezokoliczniku np.: Did you lend her any money? (Czy pożyczyłeś jej jakieś pieniądze?) Did they have nice evening? (Czy miło spędzili wieczór?)

13 Zdania przeczące Przeczenia w czasie Past Simple wymagają użycia czasownika posiłkowego did. Dodajemy do niego not, tworząc w ten sposób formę didn’t, stawianą przed czasownikiem. Podobnie jak w pytaniach czasownik w zdaniu nie występuje już w formie przeszłej, lecz w bezokoliczniku. I/ you / he / she / it / we / they + didn’t + czasownik w bezokoliczniku np.: She didn’t like going for walks. (Ona nie lubiła chodzić na spacery.) They didn't like their boss. (Nie lubili swojego szefa.)

14 Ponieważ czas Past Simple służy do opisywania zdarzeń przeszłych, bardzo często w zdaniach występują określenia czasu. Może to być konkretna data lub godzina, np.: He came back at 4.30 p.m. (Wrócił o ) I was born on 15th March 1995. (Urodziłam się 15 marca 1995r.)

15 Można stosować również wyrażenia przedstawione poniżej:
two days/weeks/months/years ago dwa dni/tygodnie miesiące/lata temu three days/weeks/months/years later trzy dni/ tygodnie/miesiące/lata później the next day/week/month/year w następnym dniu/ tygodniu/ miesiącu/roku last week/month/year w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku the day before dzień wcześniej yesterday wczoraj the day before yesterday przedwczoraj

16 Wyrażenia te stoją najczęściej na początku lub na końcu zdania: np.:
Yesterday we met Alice. lub We met Alice yesterday. (Wczoraj spotkaliśmy Alice.) Four years ago I lived in France. lub I lived in France four years ago. (Cztery lata temu mieszkałem we Francji.)

17 Ćwiczenia Ułóż pytania i przeczenia do podanych zdań:
Joan got up at six yesterday. We bought a new house last year. Mary invited her cousins to the party. I played basketball when I was at school Columbus discovered America.

18 Przetłumacz na angielski:
Marta pojechała do Hiszpani w zeszłym roku. Przedwczoraj miałem urodziny. Anna wyszła 20 minut temu. Co robiliście dwa dni później? Zjadłeś wczoraj wszystkie jabłka?

19 Opracowała: Wioletta Wojtuń


Pobierz ppt "Past Simple."

Podobne prezentacje


Reklamy Google