Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dominik Piś Kl.6 b Kl.6 b. The Past Simple Tense należy do jednego z czterech czasów przeszłych. Czynność lub stan wyrażony przy użyciu tego czasu należy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dominik Piś Kl.6 b Kl.6 b. The Past Simple Tense należy do jednego z czterech czasów przeszłych. Czynność lub stan wyrażony przy użyciu tego czasu należy."— Zapis prezentacji:

1 Dominik Piś Kl.6 b Kl.6 b

2 The Past Simple Tense należy do jednego z czterech czasów przeszłych. Czynność lub stan wyrażony przy użyciu tego czasu należy do przeszłości. Czasu Past Simple używamy: Mówiąc o zdarzeniach lub sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości, np. He sold his car yesterday. – Wczoraj sprzedał swój samochód. Opowiadając o następujących po sobie wydarzeniach, np. Ann finished her homework and went to visit her friend. – Anna skończyła odrabianie lekcji i poszła odwiedzić swoją przyjaciółkę.

3 Cechą szczególną czasu Past Simple jest operator did służący do tworzenia pytań oraz zaprzeczeń. Innym istotnym elementem jest czasu Past Simple jest podział czasowników na: Regularne, tworzące formę przeszłą przy pomocy końcówki –ed np. walk-walked play-played invite- invited Pisownia Pisownią i wymową 2 i 3 formy czasowników regularnych rządzą zasady ortograficzne: - Czasowniki zakończone na -e, w drugiej formie przybierają końcówkę -d; -e pozostaje nieme. smile - smiled move - moved

4 - Do czasowników zakończonych na spółgłoski -d i -t dodajemy końcówkę -ed, którą wymawianym jako [-id]. add - added end - ended wait - waited - Do czasowników zakończonych na spółgłoski dźwięczne dodajemy końcówkę -ed, którą wymawiamy jako [-d]. borrow - borrowed rain - rained fill - filled - Do czasowników zakończonych na spółgłoski bezdźwięczne dodajemy końcówkę -ed, którą wymawiamy jako [-t]. help - helped look - looked wash - washed

5 - Czasowniki zakończone na -y, przed którym stoi spółgłoska, w drugiej formie tracą -y i przybierają końcówkę -ied. marry - married carry - carried - Do czasowników zakończonych na -y, przed którym stoi samogłoska, dodajemy końcówkę -ed. play - played enjoy - enjoyed - Istnieje grupa czasowników jednosylabowych, zakończonych na spółgłoskę, przed którą stoi samogłoska. W ich drugiej i trzeciej formie następuje podwojenie ostatniej spółgłoski. drop - dropped stop - stopped

6 BeWas/Were BuyBought DoDid FindFound GetGot GoWent HaveHad LeaveLeft Put SeeSaw StealStole TakeTook Nieregularne

7 ODMIANA CZASOWNIKA to be Liczba pojedyncza I was you were He was She was It was Liczba mnoga we were you were they were

8 Zdania twierdzące podmiot + czasownik +ed (II forma) + reszta zdania Zdania twierdzące tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed do czasownika głównego lub podajemy II formę czasownika z tabeli czasowników nieregularnych. Przykłady: I was in London last week. When I got out my car, he explode.

9 Zdania Przeczące Przykłady: He didn't learn any Italian when he was in Italy two year ago. He didn't get any good grades when he attended school. Przeczenia tworzymy dodając NOT do DID. Czasownik główny pozostaje w formie podstawowej. podmiot+ did + not + czasownik + reszta zdania

10 Pytania Ogólne : did + podmiot + czasownik w formie podstawowej np. Did he walk the dog yesterday? (Czy on wyszedł wczoraj z psem na spacer?) Odpowiedzi: Yes, he did. / No, he didn't. Szczegółowe: W pytaniach szczegółowych czasownik posiłkowy poprzedzony jest słówkiem pytającym, np. when, where, why, how, what time. np. What time did you get up yesterday? (O której wczoraj wstałeś?)

11 yesterdaywczoraj last nightostatniej nocy last weekw zeszłym tygodniu last monthw zeszłym miesiącu last yearw zeszłym roku two years agodwa lata temu a year agorok temu beforewcześniej, w przeszłości when I was a childkiedy byłem dzieckiem when I was youngergdy byłem młodszy OKREŚLNIKI CZASU

12 The end… Źródło: Internet


Pobierz ppt "Dominik Piś Kl.6 b Kl.6 b. The Past Simple Tense należy do jednego z czterech czasów przeszłych. Czynność lub stan wyrażony przy użyciu tego czasu należy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google