Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość podatkowa Wykład 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość podatkowa Wykład 3"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość podatkowa Wykład 3
Dr Krzysztof Jonas

2 Koszty w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego.

3 Koszty w ujęciu bilansowym
Ujęcie literaturowe: Podstawowa idea zawarta w pojęciu kosztu dotyczy przepływu wartości, poświęcenia jednej wartości na rzecz uzyskania drugiej. Koszt to wyrażone wartościowo zużycie zasobów przedsiębiorstwa ponoszone dla uzyskania określonego efektu np. wyrobu czy realizacji określonej funkcji.

4 Koszty w ujęciu bilansowym
Ustawa o rachunkowości (art.3 ust. 1 pkt 31) Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnienie zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

5 Koszty w ujęciu bilansowym
Straty to inne pozycje, które spełniają warunki definicji kosztu i które mogą – choć nie muszą powstawać w wyniku działalności gospodarczej. Stanowią zmniejszenie korzyści ekonomicznych i jako takie nie różnią się w swej istocie od kosztów. Straty uwidaczniają efekty zdarzeń losowych, nieco dziennych mających miejsce sporadycznie, przekraczających granice ryzyka ogólnego.

6 Koszty w ujęciu bilansowym
Definicja wg SFAC Koszty to spadek wartości aktywów lub wzrost wartości zobowiązań w danym okresie, będący efektem dostawy produktów, świadczenia usług lub innych transakcji stanowiących istotę działalności przedsiębiorstwa. Straty powstają w wyniku działań peryferyjnych, skutkują zmniejszeniem kapitału własnego i mogą się wiązać z okolicznościami będącymi poza kontrolą podmiotu.

7 Koszty w ujęciu bilansowym
Koszty rejestrowane tylko w rachunkowości zarządczej: 1. koszty alternatywne – koszty utraconych korzyści 2. koszty utajone – wynikają z nieopłacenia niektórych czynników produkcji np. pracy własnej właściciela 3. koszty ryzyka prowadzonej działalności 4. koszty wynikające z zastosowania odtworzeniowej wartości zużywanej wartości czynników produkcji, a nie cen historycznych

8 Koszty w ujęciu bilansowym
Atrybuty kosztów. (wg definicji uor) 1. Bardzo szeroki zakres – kosztem jest praktycznie każde zmniejszenie wartości aktywów lub wzrost zobowiązań bez względu na cechy traconych wartości, w tym również: - niecelowe i bezekwiwalentne zużycie zasobów - obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - skutki aktualizacji wyceny aktywów i zobowiązań

9 Koszty w ujęciu bilansowym
2. Koszt powstaje jedynie wtedy, gdy ma miejsce zmiana wartości aktywów i pasywów. Oznacza to, iż nie będą ujęte np. koszty utraconych korzyści wynikające z alternatywnych zastosowań posiadanych zasobów. 3. Kwota kosztów wyznaczana jest przez wartość aktywów i zobowiązań. 4. Warunkiem ponoszenia kosztów nie jest osiąganie przychodów lub innych ich ekwiwalentów.

10 Koszty w ujęciu bilansowym
Cechy kosztów wg rachunkowości finansowej: - mobilność – właściwość przenoszenia wartości z czynników produkcji na aktywa - porównywalność kosztów z przychodami w przekrojach przedmiotowym i podmiotowym oraz czasowym

11 Koszty w ujęciu bilansowym
Cechy kosztów wg rachunkowości zarządczej: - pierwotny charakter względem przychodów – ponoszenie kosztów powinno poprzedzać osiąganie przychodów - celowość i ekwiwalentność – ponoszenie kosztów winno skutkować produkcją wyrobów, świadczeniem usług, które znajdą akceptację na rynku - wewnętrzny charakter – koszty powstają wewnątrz podmiotu - zwrotność – warunek kontynuacji działalności – koszty zwracają się w formie przychodu, inaczej podmiot będzie istniał do wyczerpania kapitałów własnych.

12 Koszty w ujęciu bilansowym
Koszty rejestrowane tylko w rachunkowości finansowej: 1. rezerwy na zobowiązania 2. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3. niezawinione niedobory i szkody w majątku 4. płacone kary, grzywny, odszkodowania, w tym odsetki karne 5. koszty odnoszone wprost na kapitał własny (skutki błędów podstawowych) 6. nadmierne zużycie czynników produkcji 7. przekazane darowizny

13 Koszty w ujęciu podatkowym
Prawo podatkowe nie definiuje kategorii kosztów. Prawo podatkowe posługuje się określeniem „koszty uzyskania przychodu” Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16. ust. 1 (uopdoop)

14 Koszty w ujęciu podatkowym
Koszty podatkowe są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, to znaczy, że w danym roku są potrącalne: Koszty poniesione w danym roku i wiążące się z przychodami danego roku Koszty poniesione w latach poprzednich dotyczące przychodów roku podatkowego Określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania przychodów, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeśli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego.

15 Koszty w ujęciu podatkowym
4. Niezarachowany koszt dotyczący przychodu danego roku podatkowego – taki koszt jest potrącalny w roku, w którym został faktycznie poniesiony. Wyjątek ! Koszty uzyskania przychodów związane z przychodami danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku do dnia: 1. Sporządzenia sprawozdania finansowego – jeśli jest taki obowiązek lub

16 Koszty w ujęciu podatkowym
2. Złożenia zeznania podatkowego – jeśli nie ma obowiązku sporządzać sprawozdania Nie później jednak niż w dniu określonym jako dzień upływu terminu złożenia zeznania. Mogą zostać potrącone w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Koszty poniesione po wspomnianym wyżej dniu są potrącalne w roku w którym zostaną poniesione.

17 Koszty w ujęciu podatkowym
Nie są kosztami w znaczeniu podatkowym: Wydatki na nabycie aktywów trwałych Koszty mające charakter sankcyjny Koszty dotyczące sfery rozrachunków Koszty uznane przez ustawodawcę za nieuzasadnione Pozostałe koszty

18 Przykłady. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
- wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych środków trwałych - strat w środkach trwałych oraz WNiP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych - grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od nich - kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań

19 Przykłady - wierzytelności odpisane jako przedawnione
- odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych do których stosuje się Ordynację Podatkową - kosztów reprezentacji w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych - składek na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa (są wyjątki) - niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz nieopłaconych składek ZUS

20 Koszty - porównanie ujęć - podobieństwa
Obie regulacje bazują na zasadzie kosztu historycznego – wartość kosztów wyznacza cena nabycia wykorzystanego czynnika produkcji. Pomija się koszty utraconych korzyści i koszty utajone. Koszty muszą wykazywać związek z działalnością gospodarczą. Istnieje obowiązek dokumentowania kosztów. Obowiązuje periodyzacja tworzonej informacji.

21 Koszty - porównanie ujęć - różnice
Prawo bilansowe Prawo podatkowe 1. Warunkiem uznania kosztu nie jest bezpośredni związek z osiąganymi przychodami 2. Dominują założenia memoriału i kontynuacji działania. Ścisły związek ponoszonych kosztów z opodatkowanymi przychodami. Równorzędnie traktowane są zasada memoriałowa i kasowa. Nie akceptuje się zasady kontynuacji działania.

22 Koszty - porównanie ujęć - różnice
Prawo bilansowe Prawo podatkowe 3. Konsekwentne stosowanie zasad współmierności i ostrożności. 4. Akceptowanie takich cech informacji jak: istotność, przewaga treści nad formą, neutralność. 5. Brak wyłączeń. 3. Wybiórcze stosowanie zasad współmierności i ostrożności. 4. Odrzucenie istotności, przewagi treści nad forma, neutralności. 5. Długa lista wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów.

23 Przykłady Firma X zakupiła jako środek trwały maszynę do produkcji wafli tortowych za kwotę Kwota ta nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w sensie podatkowym. Kwota ta nie stanowi kosztów w sensie bilansowym gdyż zostanie zaewidencjonowana jako zakup środka trwałego.

24 Przykłady. Firma X posiada jako środek trwały samochód osobowy o wartości w cenie zakupu Jaką wartość początkową należy przyjąć do celów amortyzacji w rozumieniu prawa podatkowego jeżeli kurs 1 euro w dniu nabycia wynosił 4,2 zł. Wartość początkowa dla celów podatkowych: € ∙ 4,2 = Amortyzacja od kwoty będzie uznana za koszt uzyskania przychodu

25 Przykłady Firma X opłaciła składkę na ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości (wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia) w kwocie Jaka wartość ubezpieczenia będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów jeżeli wartość 1€ = 4,3 zł w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wartość kosztów uzyskania przychodów: € ∙ 4,3 = 86.000/ = 61,43% 5.000 ∙ 61,43% = 3.071

26 Przykłady W firmie M w ewidencji księgowej występują następujące pozycje kosztów: 1) amortyzacja budynków 2) amortyzacja gruntów 3) naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia 4) odzież ochronna dla pracowników 3.000 5) koszty zaniechanych inwestycji rzeczowych 4.000 6) odsetki od zobowiązań podatkowych 600 7) kary i odszkodowania za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska 1.500 Ustalić wartość kosztów uzyskania przychodów.

27 Przykłady. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się:
- amortyzację budynków - odzież ochronną dla pracowników 3.000 Razem Pozostałe koszty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

28 I to by było na tyle


Pobierz ppt "Rachunkowość podatkowa Wykład 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google